Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я"

Препис

1 Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/ оперативната програма на Министерския съвет за периода: 01 юли до 31декември 2019 г. Контакт за въпроси: Гинка Панаретова началник на отдел Правно обслужване, дирекция Финансово-стопански дейности и административноправно обслужване на Държавната комисия по хазарта 1. Дефиниране на проблема: Нормативен акт: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация Дата: г. Телефон: 02/ Установено е наличие на значително затруднение при оперативното планиране на дейността на звената в контролната, лицензионната, процесуалноправната и нормотворческата дейност, поради увеличения обем на работа през последните години в Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Наличната структура и функционална характеристика на отделните звена в администрацията на ДКХ не обезпечават в пълен обем правомощията на председателя на ДКХ. Необходимо е актуализиране числеността на персонала и дефиниране на функциите на административните звена Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна. С Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с ПМС 278 от 2012 г.( обн., ДВ, бр. 90 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 63 и бр. 88 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г., бр. 100 от 2016 г., бр. 58 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.) се оптимизира структурата с цел повишаване на ефективността при осъществяване на контролната дейност на ДКХ и засилване на контролното въздействие върху лицата, осъществяващи хазартна дейност. Това доведе и до повишаване броя на обжалваните актове от страна на заинтересованите лица, респективно броя на административнонаказателните дела пред компетентните съдилища. Към настоящия момент е налице затруднение в оперативната организация на работата при съществуващата щатна численост на инспектори и юрисконсулти. Броят на юрисконсултите е недостатъчен за осъществяване на основните им дейности, които са свързани с подпомагане на председателя и специализираната администрация по правни въпроси, изработването на проекти на нормативни актове, свързани с надзора върху хазарта, както и изготвянето на правни анализи на действащото законодателство, закони и подзаконови нормативни актове с цел избягване на противоречиво тълкуване и прилагане на нормите. Установи се и трайна тенденция на повишаване на исканията по Закона за хазарта (ЗХ) от страна на заинтересованите страни, което налага необходимостта от увеличаване на щатната численост на експертите, разглеждащи исканията. В тази

2 2 връзка е необходимо да бъдат предприети действия за приемане на проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). Специфичният характер на лицензионното производство, увеличеният брой на подадени искания по ЗХ през последните години и повишеният брой проверки при контролната дейност, в следствие на които се увеличи, и броят на административнонаказателните производства, доведоха до затруднение в оперативната организация на работата и до необходимост от актуализиране числеността на служителите в ДКХ. За периода януари 2018 декември 2018 г. са постъпили 3495 искания, а за същия период през 2015 г. са постъпили 2837 искания. За периода януари 2018 декември 2018 г. са извършени 928 бр. проверки (планови и по сигнали), а за същия период през 2015 г. са извършени 459 бр. проверки (планови и по сигнали). За периода януари 2018 декември 2018 г. са издадени 195 бр. наказателни постановления, от които 100 бр. се обжалват, а за същия период през 2015 г. са издадени 20 бр. наказателни постановления, от които 13 бр. са били обжалвани. Наличните 49 (четиридесет и девет) щатни бройки служители не могат да обезпечат ефективното осъществяване на правомощията на председателя на ДКХ при провеждане на държавната политика в сферата на хазартната дейност, което налага необходимост от тяхното увеличение с нови 3 (три) щатни бройки, от които: 1 (една) щатна бройка за експерт разглеждащ преписки в лицензионни производства по ЗХ, 1 (една) щатна бройка за инспектор и 1 (една) щатна бройка за юрисконсулт Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? Не са извършвани последващи оценки на нормативния акт, както и анализи за изпълнението на политиката. 2. Цели: С проекта на акт се цели да се актуализира числеността на служителите, с което да се подобри управлението и да се оптимизира структурата с оглед: Повишаване бързината и качеството на предлаганата административна услуга при разглеждане на искания по Закона за хазарта; Повишаване на ефективността при осъществяване на контролната дейност на ДКХ; Повишаване на ефективността при планиране и осъществяване на процесуалното представителство на ДКХ; Повишаване капацитета в областта на правното обслужване на ДКХ и защита на интересите на комисията при възникнали съдебни спорове, както и извършването на адекватен правен анализ на действащото законодателство и съдебна практика; По-добро планиране на дейността на отделните дирекции, което ще доведе до оптимизация на работния процес. Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите

3 3 на действащата стратегическа рамка? 3. Идентифициране на заинтересованите страни: Държавната комисия по хазарта (ДКХ); Компетентните съдилища; лицата, притежаващи лицензи за организиране на хазартни игри и дейности по ЗХ бр.; участниците в хазартни игри. Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.). 4. Варианти на действие: Вариант за действие 1 Без действие В случай, че не бъде приет проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация: Ще продължи натоварването на служителите в хода на лицензионните производства по реда на ЗХ, което води до намаляване на ефективността и ефикасността при предоставяне на административната услуга; Ще продължи да има затруднение при планиране на процесуалното представителство, неявяване на насрочени за разглеждане от съдебните състави дела, което води до невъзможност да се осъществи успешно процесуално представителство и по този начин да се защити интереса на ДКХ по отношение на контролно-санкционната дейност; Няма да може да се извършва качествен правен анализ на действащото законодателство, закони и подзаконови нормативни актове, в контекста на избягване на противоречиво тълкуване и прилагане на нормите, както и на съдебната практика; С оглед на щатната численост на ДКХ не е възможно да се преодолее затруднението при упражняване на предвидените в ЗХ регулаторни и контролни функции. Освен задълженията си по контролно-санкционната дейност по годишния план за извършване на проверки, служителите с контролни функции извършват проверки по жалби и сигнали, депозирани в ДКХ. Участват и в съвместни проверки и с други държавни органи. Явяват се по дела като свидетели, в качеството им на актосъставители. Вариант за действие 2 В случай, че бъде приет проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация ще бъде осигурено: Увеличаване щатната численост на ДКХ с трима служители, което ще допринесе за ефективно планиране на процесуалното представителство при осъществяване на регулаторните и контролните функции на ДКХ да се повиши; Създаване на нова дирекция Нормативна уредба и процесуално представителство ще допринесе ефективността по планиране и осъществяване на правомощията на председателя на ДКХ пред съответните съдебни инстанции да се повиши;

4 4 Предложените промени ще доведат до увеличаване на числеността на персонала на ДКХ, което е съобразено с изискванията на Закона за администрацията, а средствата за тяхната реализация ще бъдат в рамките на утвърдения бюджет на Министерство на финансите; Посоченото увеличение на щатната численост на ДКХ с общо трима служители ще бъде обезпечена от щатната численост на Министерство на финансите. Предприемането на действията по този вариант биха допринесли до значително повишаване на качеството на предоставяните от ДКХ административни услуги, както и до по-висока ефективност при осъществяване от Комисията на вменените й със ЗХ функции във всичките им аспекти надзорни, регулаторни и контролно-санкционни. Препоръчителен вариант за действие е Вариант 2, който предвижда изменение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация. Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта Без действие. 5. Негативни въздействия: Вариант за действие 1 Без действие Затруднение при упражняване на предвидените в ЗХ регулаторни и контролни функции; Ефектът на превантивно въздействие върху лицата осъществяващи хазартна дейност няма да е в пълен обем, предвид липсата на адекватно процесуално представителство, респ. възможността издадените наказателни постановления да бъдат отменени. Вариант за действие 2 Няма негативни въздействия. Икономически, социални и екологични негативни въздействия: не може да има. Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни. 6. Положителни въздействия: Вариант за действие 1 Без действие Държавната комисия по хазарта - не са идентифицирани положителни въздействия; По отношение на компетентните съдилища - не са идентифицирани положителни въздействия; Лицата, притежаващи лицензи за организиране на хазартни игри и дейности по ЗХ- не са идентифицирани положителни въздействия; Участниците в хазартни игри - не са идентифицирани положителни въздействия.

5 5 Вариант за действие 2 Държавна комисия по хазарта: Ефективността при осъществяване на регулаторните и контролните функции на ДКХ ще се повиши; Процесуалното представителство на комисията ще се осъществява от достатъчен брой юрисконсулти, като по този начин ще се обезпечи поефективното осъществяване на правомощията на председателя на ДКХ по контролно-санкционната дейност; Ще се актуализира Устройственият правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, чрез създаване на нова дирекция Нормативна уредба и процесуално представителство въз основа на който тя осъществява дейността си по отношение процесуалното представителство, може да се извършва качествен правен анализ на действащото законодателство, закони и подзаконови нормативни актове, в контекста на избягване на противоречиво тълкуване и прилагане на нормите, както и на съдебната практика. Ще се засили превенцията от адекватната контролно-санкционна дейност на ДКХ върху лицата осъществяващи хазартна дейност; Ще се повиши удовлетвореността на всички заинтересовани участници в хазартни игри при защита на техните нарушени права. Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. 7. Потенциални рискове: Не са идентифицирани потенциални рискове при реализирането на варианта за действие - приемане на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация. Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове Административната тежест за физическите и юридическите лица: Ще се повиши Ще се намали Няма ефект Предложените промени са свързани с увеличаване на числеността на служителите в ДКХ, поради което няма ефект при административната тежест за физическите и юридическите лица Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги? Не се създават нови регулаторни режими и не се засягат съществуващи такива. 9. Създават ли се нови регистри? Не се създават нови регистри. Когато отговорът е да, посочете колко и кои са те. 10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? Актът засяга пряко МСП

6 6 Актът не засяга МСП Няма ефект Предложените промени са свързани с увеличаване на числеността на служителите в ДКХ, което не оказва въздействие върху МСП. 11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? Да Не 12. Обществени консултации: Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, докладът на министъра на финансите, частичната предварителна оценка на въздействието и становището на дирекция Модернизация на администрацията в администрацията на Министерския съвет ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни. Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури. 13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? Да Не 14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт: Име и длъжност: Димитринка Гуцова - директор на дирекция Финансово-стопански дейности и административноправно обслужване, Държавна комисия по хазарта Дата: Подпис:

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Община Велинград За включване в програмата на

Подробно

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Нормативен акт Министерство на образованието и Постановление на Министерския

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация

Подробно

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от.. 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Проект

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Проект на закон за изменение

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КОМИТЕТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ОП ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИГРП 2019 ИГРП 2019 Процедури, включени първоначално ИГРП 2019: 1. Обучения за служителите в администрацията, организирани от

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие

С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за прие С П Р А В К А за отразяване на предложенията, получени в рамките на обществените консултации по проекта на Постановление на Министерския съвет за приемане на Устройствен правилник на Министерството на

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съот ОПЕРАТИВЕН ПЛАН НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС ЗА 2019 г. Годишният оперативен план е разработен в съответствие със Стратегическия план на Адм.съд Бургас за 2017-2022 г. и има за цел, чрез разписване и

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно