ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община"

Препис

1 ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска собственост през 2018 година. Съставена е съгласно изискванията на Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Карнобат за периода г. и съдържа: 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разреждането с имоти общинска собственост; 2. Описание на имотите, които общината има намерение да пложи за поставяне д наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия. 3. Описание на имотите, които общината има намерение да пложи в замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с дробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да лучи в замяна; 4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и ссобите за тяхното придобиване; 5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти, от първостепенно значение; 7. Общински обекти от първостепенно значение. ІІ. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Вид дейност Прогнозен резултат в лв. Очаквани приходи Общо приходи Наем общинско имущество жилища, мещения,терени Наем/аренда земеделска земя Общински концесии Продажба земя общинска собственост Продажба ДМА Учени вещни права Необходими разходи Общо разходи За основен или текущ ремонт на общински имоти и обекти на техническата инфраструктура 2. За технически дейности (обединяване/делба на имоти, заснемане, трасиране) 3. За проектиране, индивидуални и комплексни оценки за работата и ефективността на язовирните стени и на съоръженията към тях

2 ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА, ЗА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО ПАРТНЬОРСТВО ИЛИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ІІІ.А. ИМОТИ, ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ/АРЕНДА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ /дка/ АОС /дата Нива, трета категория, образуваща имот 01007, с.аспарухово, м."до 1 село" / Нива, трета категория, образуваща имот , с.аспарухово, м."до село" / Нива, трета категория, образуваща имот , с.венец, м."мандарлъка" / Нива, втора категория, образуваща имот , с.венец, м."до село" / Нива, девета категория, образуваща имот 03005, с.драгово, м."до село" / Нива, девета категория, образуваща имот 0300, с.драгово, м."до село" / Нива, девета категория, образуваща имот 03007, с.драгово, м."до село" / Нива, втора категория, образуваща имот , с.детелина, м."до село" 3, / Нива, трета категория, образуваща имот 02085, с.детелина, м."до село" 4, / Нива, трета категория, образуваща имот 0210, с.детелина, м."до село" 5, / Овощна градина, трета категория, образуваща имот , 11 с.драгово, м."брястова могила" / Овощна градина, трета категория, образуваща имот , с.драгово, м."брястова могила" / Нива, седма категория, образуваща имот , с.екзарх Антимово, м. Хайдушка чешма 30, / Нива, трета категория, образуваща имот , с.житосвят, 14 м."яхлата" / Нива, седма категория, образуваща имот 00010, с.житосвят, м."драгоево кайначе" / Нива, седма категория, образуваща имот , с.житосвят, м."драгоево кайначе" / Нива, трета категория, образуваща имот , с.зимен, м."бостан 17 тарла" / Унищожена нива, втора категория, образуваща имот , 18 гр.карнобат, м."гюр чешма" / Унищожена нива, втора категория, образуваща имот , гр.карнобат, м."гюр чешма" / Нива, трета категория, образуваща имот , гр.карнобат, м."чобан дере" / Нива, трета категория, образуваща имот , с.кликач, м.каба 1, / Нива, образуваща имот , с.кликач, м.стопански двор 12, / Нива, трета категория, образуваща имот , с.козаре, м."манаф 23 тарла" / Нива, трета категория, образуваща имот 10140, с.козаре, м."манаф тарла" / Лозе, девета категория, образуваща имот , с.козаре, 25 м."лозята" /

3 2 Нива, девета категория, образуваща имот , с.козаре, м."ясака" 2, / Нива, седма категория, образуваща имот 00005, с.крумово 27 градище, м."баира" / Нива, трета категория, образуваща имот , с.крумово градище, м."перетлика" / Нива, трета категория, образуваща имот , с.крумово градище, 29 м."комсала" / Нива, седма категория, образуваща имот 04001, с.крушово, 30 м."мешелика" / Нива, седма категория, образуваща имот , с.крушово, 31 м."дермен чалъ" / Нива, трета категория, образуваща имот , с.крушово, м."курт кая" / Нива, трета категория, образуваща имот , с.крушово, м."курт кая" / Нива, трета категория, образуваща имот , с.крушово, м."до село" / Нива, трета категория, образуваща имот , с.крушово, м."до село" / Изоставена нива, трета категория, образуваща имот 01100, с.сан 3 Стефано, м."кованлъка" / Нива, шеста категория, образуваща имот , с.сигмен, м. Кокарджа 14,34 385/ Нива, шеста категория, образуваща имот , с.сигмен, м. Ак бунар, / Нива, шеста категория, образуваща имот , с.сигмен, 39 м. Кайряка 0, / Нива, трета категория, образуваща имот , с.сигмен, м. Кайряка 0, / Нива, трета категория, образуваща имот , с.соколово, м. До село 0, / Нива, трета категория, образуваща имот , с.соколово, м. До село 1, / Обработваема площ - част от имот КВС на с.соколово, м. Бобалията, целият с площ 109,054 дка 7, / Нива, трета категория, образуваща имот , с.хаджиите 8, / Нива, трета категория, образуваща имот , с.хаджиите, / Нива, трета категория, образуваща имот , с.хаджиите 3, / Нива, трета категория, образуваща имот , с.хаджиите 2, / Нива, трета категория, образуваща имот 01214, с.хаджиите 1, / Нива, четвърта категория, образуваща имот , с.хаджиите, м. Геренджик 1, / Нива, седма и осма категория, образуваща имот , с.черково, м."минзиля" / Нива, седма категория, образуваща имот 0125, с.черково, м."солената вода" / ПОМЕЩЕНИЯ, ТЕРЕНИ 1 Помещение, разложено в западната част на партерния етаж на осем етажен жилищен блок, в УПИ І от кв.4 плана на гр.карнобат, ул.девети септември 48 /кв.м/ АОС /дата / Първи етаж от двуетажна сграда, строена в УПИ III от кв.212 плана на гр.карнобат, ул.георги Кирков 81, /

4 3 Терен на критата част на р.порой, до ОУ Хр.Смирненски Част от п.и КВС на гр.карнобат, местн.кралимаркова стъпка 711/ Терен на ул. Димитър Благоев (на югозапад от пл.героите) 20, Терен в западната част на УПИ XXI от кв.9 плана на гр.карнобат, на бул. Москва Терен, пставляващ част от УПИ I от кв.87 плана на гр.карнобат, отен за КЖС и ТП, на ул. Христо Ботев, Терен в югоизточната част на УПИ VІ от кв.15 плана на гр.карнобат на ул. Стефана Чамурова Терен в западната част на УПИ XXIII от кв.9 плана на гр.карнобат, на бул. Москва Терен, пставляващ част от УПИ XXV от кв.11 УРП ПЗ Север гр.карнобат /на изток от автогарата/ Терен, пставляващ част на УПИ XXVIІ от кв.11 УРП на ПЗ Север гр.карнобат, отен за производствена и складова дейност 20, / ,00 703/ , / , / , / / Терен на критата част на р.порой, до ОУ Хр.Смирненски 25,00 13 Терен на критата част на р.порой, до Джамията 15, Терен, находящ се в п.и.57, за който е отен УПИ І от кв.10 плана на гр.карнобат Терен, находящ се в УПИ І кв.20, имот пл.73 УРП на ПЗ Север гр.карнобат Терен, пставляващ част от УПИ I в кв. 75 плана на гр.карнобат, целият с площ кв.м., отен за жилищно строителство 15,00 140/ , / / ЯЗОВИРИ /дка/ АОС /дата 1 Водоем, имот в землището на с.детелина 13, / Водоем Горелия оксан, имот в землището на с.добриново 25,450 11/ Язовир "Чанаджика" - имот в землището на с.екзарх 3 Антимово 14, / Водоем - имот в землището на с.огнен 4, / Язовир - имот в землището на с.раклица 72,28 334/ Язовир в местн. Честите круши, имот в землището на с.сан Стефано 27, / Язовир, имот в землището на с.соколово 2,90 057/ Водоем, имот в землището на с.соколово 20, / Язовир, имот в землището на с.хаджиите 8, / Язовир, имот в землището на с.крушово 5, /

5 ІІІ.Б. ИМОТИ, ЗА ПРОДАЖБА /кв.м./ АОС /дата 1 УПИ І в кв.2 плана на гр.карнобат, отен за КОО / УПИ Х в кв.2 плана на гр.карнобат, отен за КОО / УПИ ХІ в кв.2 плана на гр.карнобат, отен за КОО / УПИ XX от кв.7 плана на гр.карнобат, отен за жил.строит УПИ VІ в кв.10 плана на гр.карнобат, отен за жил.строит / УПИ I от кв.175 плана на гр.карнобат, отен за жил.строит / УПИ II от кв.175 плана на гр.карнобат, отен за жил.строит / УПИ III от 175 плана на гр.карнобат, отен за жил.строит / УПИ XIV от кв.18 плана на гр.карнобат, отен за жил.строит / УПИ Х в кв.173 плана на гр.карнобат, отен за жил.строителство / УПИ ХI в кв.173 плана на гр.карнобат, отен за жил.строителство / УПИ ІХ в кв.204 плана на гр.карнобат, отен за жил.строителство / УПИ ІІ от кв.7, гара Церковски, отен за жил.строителство / УПИ ІІІ от кв.7, гара Церковски, отен за жил.строителство / УПИ ІІ в кв.12, гара Церковски, отен за ООД / УПИ І в кв.29, гара Церковски, отен за ООД / УПИ ІІІ в кв.1 плана на с.кликач, отен за жил.строителство / УПИ V в кв.1 плана на с.кликач, отен за жил.строителство / УПИ VІ в кв.1 плана на с.кликач, отен за жил.строителство / УПИ VІІ в кв.1 плана на с.кликач, отен за жил.строителство / УПИ VІІІ в кв.1 плана на с.кликач, отен за жил.строителство / УПИ ХVІ в кв.24 плана на с.зимен, отен за жил.строителство / УПИ V в кв.31 плана на с.невестино, отен за жил.строителство / УПИ VІ в кв.31 плана на с.невестино, отен за жил.строителство / УПИ I от кв.32 плана на с.невестино, отен за казан и см.магазин / УПИ І в кв.41 плана на с.венец, отен за жил.строителство / УПИ ІІ в кв.41 плана на с.венец, отен за жил.строителство / УПИ ІІІ в кв.41 плана на с.венец, отен за жил.строителство / УПИ I от кв.1 плана на с.крумово градище, отен за жил.строит / УПИ X от кв.8 плана на с.козаре, отен за кооперация / УПИ I от кв.15 плана на с.хаджиите, отен за ООД / УПИ I от кв. 4 плана на с.житосвят, отен за КОО / УПИ ІХ в кв.4 плана на с.глумче, отен за ООД / УПИ ІІІ в кв. плана на с.деветак, отен за КОО / УПИ IV от кв.20 плана на с.деветинци, отен за КОО / УПИ I от кв.25 плана на с.добриново, отен за КОО / УПИ XIII от кв.3 плана на с.железник, отен за КОО / УПИ II от кв.21 плана на с.крумово градище, отен за ООД / УПИ I от кв.17 плана на с.мъдрино, отен за ООД / УПИ I от кв.20 плана на с.сан Стефано, отен за КОО / УПИ II от кв.12 плана на с.смолник, отен за ООД / ІІІ.В. ИМОТИ, ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА През 2018 год. ще бъдат учявани право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински имоти, чл.193 от ЗУТ, искане на правоимащи физически или юридически лица. Пстои и учяване право на строеж за ВЕИ в имоти-общинска собственост, в землищата на с.хаджиите, с.детелина и с.железник 5

6 ІІІ.Г. ИМОТИ, ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЧРЕЗ КОНЦЕСИЯ Няма. IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА През 2018 г. Община Карнобат няма намерение да плага имоти общинска собственост, за замяна. V. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРИДОБИВАНЕ През 2018 г. Община Карнобат няма намерение да придобива имоти. VІ. ОБЕКТИ, ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ Няма. VІІ. ОБЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ, ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ Няма. VІIІ. ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ОТ ПЪРВОСТЕПЕННО ЗНАЧЕНИЕ 1.Изграждане на шахта регулатор на налягането за ниска зона с обем 1 m3 2.Реконструкция на довеждащ водопровод от HP m3 до разпелителна мрежа на гр.карнобат с L = 180 m и DN 350 mm; 3.Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ с обща L=2 454 m и DN (500; 00; 700; 800; 1200 mm); 4.Изграждане нов канализационен колектор до довеждащ колектор до ПСОВ с L=448 m DN 00 mm, L=444 m, DN 800 mm. L общо = 892 m; Настоящата програма за управление и разреждане с имоти общинска собственост на Община Карнобат за 2018 г., се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.2 ал.2 от Набата за а за придобиване, управление и разреждане с общинско имущество собственост на Община Карнобат, в изпълнение на Стратегията за управление и разреждане с общинската собственост за периода г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. Настоящата програма е приета с Решение 318/ г. на Общински съвет Карнобат.

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА г г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА г г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296 АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2018 г.-31.12.2018 г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296 29.1.2018 г. с. СМОЛНИК ИМОТ 000031 по КВС в землището

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година РАЗДЕЛ І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

1-registar izrab. UP

1-registar izrab. UP Публичен регистър на актовете за изработване на устройствени планове и на измененията им 1 215 13.02.2017 г. Разрешение да се възложи изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива със

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

13

13 ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Николай Тодоров Мелемов Кмет на Община Смолян ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане на жилищни сгради върху поземлен имот с идентификатор 67653.916.457,

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

Kalipetrovo-chasna.xls

Kalipetrovo-chasna.xls собсвенос даа 1 950 20.07.2000 г. Друга селищна ериория с площ 1,352 дка, ка. VІ имо 000198, Калиперово 2 991 14.08.2000 г. Нива с площ 1,841 дка, ка. VІ имо 027007, м-с "Малка Бешевица" 3 1014 25.09.2000

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

О Б Щ И Н А Р О Д О П И - ОБЛАСТ П Л О В Д И В гр. Пловдив 4000, ул. Софроний Врачански 1а, Тел: 032/ факс: 032/ /

О Б Щ И Н А Р О Д О П И - ОБЛАСТ П Л О В Д И В гр. Пловдив 4000, ул. Софроний Врачански 1а, Тел: 032/ факс: 032/ / О Б Щ И Н А Р О Д О П И - ОБЛАСТ П Л О В Д И В гр. Пловдив 4000, ул. Софроний Врачански 1а, Тел: 032/604100 факс: 032/638289 032/625766 www.rodopi-bg.org; e-mail: municipality_rodopi@abv.bg С Ъ О Б Щ Е

Подробно