П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

Размер: px
Започни от страница:

Download "П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год."

Препис

1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година

2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на община за управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост през 2017година. Годишната програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост за 2017 г. може да бъде актуализирана, през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Основната задача на Община е да управлява и да се разпорежда с имотиобщинска собственост законосъобразно, в интерес на гражданите и с грижата на добър стопанин. Това управление, ще доведе до хармонично развитие на и превръщането й в привлекателен за живот и инвестиции европейски град, с подобрена градска среда, който да отговори на предизвикателствата за достигане на европейските стандарти. В този смисъл, основни приоритети на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост са: 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи общинска собственост; 2. Описание на имотите и вещите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за замяна и за приемане на конкретно разрешение за ползване; 3. Описание на имотите и вещите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване. п/р II. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВ+-АНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО, УПРАВЛЕНИЕТО И РАЗПОРЕЖДАНЕТО С ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ Вид дейност Прогнозен резултат в лв. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ А. ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Отдаване под наем на имущество Отдаване под наем на терени и земеделски земи извън регулация Приходи от концесии Всичко от управление на имоти-общинска собственост Б. ОТ РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 1. Продажба на имоти - общинска собственост Продажба на вещи - общинска собственост Продажба на общински апартаменти 4. Ползване на дървесина и недървесни ресурси от общински горски фонд Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост ВСИЧКО ПРИХОДИ НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ

3 1. За технически дейности (издаване на скици и др.) За оценки За обявления За нуждите на общинско звено Гора, в т.ч. за маркиране на корен при ползване на дървесина от общински горски фонд и др ВСИЧКО РАЗХОДИ III. ОПИСАНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, КОЯТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ, ЗА ПРОДАЖБА, ЗА ПРИДОБИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ п/р Описание на имота А. ИМОТИ, КОИТО ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ гр. и землище 1 Общинско място от 20 кв.м./ 2х10 кв.м./ находащо се в кв.73 / при пощата/ 2 Помещение с площ от 24 кв.м., находящо се в кв.66 /магазина до паракотелното/ 3 Крайпътен, общински терен до отбивката на чешма «Гергана» - 25 кв.м. 4 Терен с площ от 20 кв.м., находящ се в кв.93, /срещу «Пещерата» 5 Терен с площ от 20 кв.м., кв Терен с площ от 20 кв.м., кв. 68 /до ОДЗ/. 7 Терен с площ от 25 кв.м., кв. 72 /гр. градина/. 8 УПИ VІІ 838 «за търговия» от 673 кв.м., кв.73а или 40 кв.м./съгл. одобрена схема от гл.арх./ 9 Сграда от 28 кв.м.-бивш пенсионерски клуб с. Карлиево 10 Гаражни места, кв.66 / до бл.9 за поставяне на 4 бр. гаражи/ по плана на гр. 11 Паркоместа в междублокови пространства, кв.66, кв.68, 63, 88, 107 и кв Масивна сграда от 240 кв.м, находяща се в кв.68 по плана на гр. / бивше паракотелно/ 13 Метален павилион, находящ се в гробищния парк, ползващ се като - имот , извън чертите на града, в землището на гр.. 14 Магазинно помещение от 47 кв.м., кв. 85 по плана на гр. / сграда -кооперативен пазар/ 15 Част от 10 кв.м. от УПИ ІV, кв.68а по плана на гр. /съгл. одобрена схема на гл.арх. на общината/ 16 Кабинет 2 с площ 12 кв.м. в сградата на МЦ-I- ЕООД, ет. I 17 Кабинет 3 с площ 69 кв.м. в сградата на МЦ-I- ЕООД, ет. I 18 Кабинет 19 с площ 12 кв.м. в сградата на МЦ-I- ЕООД, ет. Ill 19 ПИ 687 от кв. м., паянтова сграда от 49 кв. м., кв. 173 по ЗРП 20 Масивна сграда със застроена площ от 240 кв. м., кв. 173 по плана на гр., находяща се в ПИ 688 от 1950 кв. м. отреден «за бикарник и ярмомелка» 21 Гараж от 12 кв.м., находящ се в кв.88 по плана на гр.

4 22 УПИ ІХ 839 от 204 кв.м., кв.73а по плана на гр. 23 УПИ І 552 за търговска дейност от 1380 кв.м., кв.68а по плана на гр. 24 Седем /7/ броя стаи на втория етаж от мсжб, находяща се в УПИ VII 1198, кв.88 по плана на гр.. /6 от стаите са западни намиращи се на втори етаж и една североизточна стая на същия етаж/. 25 Имот от дка за отреждане / за сепариране на отпадъци /, гр., м. Бакаджик 26 Имот от дка, гр., м Бакаджик 27 Имот нива от 0,245 дка, м. Славова воденица, землището на гр. 28 Имот нива от 0,684 дка, м. Славова воденица, землището на гр. 29 Имот нива от 0,059 дка, м. Славова воденица, землището на гр. 30 Имот нива от 0,180 дка, м. Славова воденица, землището на гр. 31 Имот нива от 0,321 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. 32 Имот нива от 1,195 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. 33 Имот нива от 2,164 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. 34 Имот нива от 3,872 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. 35 Имот нива от 0,902 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. 36 Имот нива от 0,470 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. 37 Имот нива от 2,635 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. 38 Имот нива от 1,968 дка, м. под Спасово кладенче, землището на гр. 39 Имот нива от 0,766 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 40 Имот нива от 5,264 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 41 Имот нива от 0,088 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 42 Имот нива от 0,151 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 43 Имот нива от 0,465 дка, м. Тръстиката, землището на гр. 44 Имот нива от 0,623 дка, м. Под МТС, землището на гр. 45 Имот нива от 0,799 дка, м. Под Касимка, землището на гр. 46 Имот нива от 0,799 дка, м. Под Касимка, землището на гр. 47 Имот нива от 0,402 дка, м. Под града, землището на гр. 48 Имот нива от 0,976 дка, м. Бейгус, землището на гр.

5 49 Имот нива от 6,149 дка, м. Шипките, землището на гр. 50 Имот нива от 0,564 дка, м. Юг Тепе, землището на гр. 51 Имот нива от 0,524 дка, м. Таш Кюприя, землището на гр. 52 Имот нива от 0,426 дка, м. Клисекевска река, землището на гр. 53 Имот нива от 1,004 дка, м. Манафска страна, землището на гр. 54 Имот нива от 0,165 дка, м. Сух бунар, землището на гр. 55 Имот др. неизп.нива от 10,411 дка, м. Над зл. язовир, землището на гр. 56 Имот др. неизп.нива от 7,061 дка, м. Над зл. язовир, землището на гр. 57 Имот нива от 0,152 дка, м. Под града, землището на гр. 58 Имот врем.неизп.нива от 7,029 дка, м. Под града, землището на гр. 59 Имот нива от 0,745 дка, м. Под града, землището на гр. 60 Имот нива от 1,154 дка, м. Под града, землището на гр. 61 Имот нива от 0,658 дка, м. Медет, землището на гр. 62 Имот нива от 0,910 дка, м. Медет, землището на гр. 63 Имот нива от 3,071 дка, м. Медет, землището на гр. 64 Имот нива от 1,821 дка, м. Медет, землището на гр. 65 Имот нива от 0,756 дка, м. Черешака, землището на гр. имот площ НТП местност ,204 дка пасище, мера Кара чимен ,82 дка пасище, мера Под Спасово клафенче ,49 дка пасище, мера Под Спасово клафенче ,32 дка пасище, мера Под Спасово клафенче ,17 дка пасище, мера Над зл. язовир ,83 дка пасище, мера Над зл. язовир ,21 дка пасище, мера Над зл. язовир ,11 дка пасище, мера Над зл. язовир ,78 дка пасище, мера Клисекевска река ,25 дка пасище, мера Беш тепе ,74 дка пасище, мера Сух бунар ,03 дка пасище, мера Под града ,52 дка пасище, мера Под града ,33 дка пасище, мера Под краварника ,00 дка пасище, мера Бейгус ,61 дка пасище, мера Барала ,36 дка пасище, мера Барала ,69 дка пасище, мера Барала ,16 дка пасище, мера Шафер дере ,59 дка пасище, мера Беш тепе ,71 дка пасище, мера Барала ,38 дка пасище, мера Бакаджик ,93 дка пасище, мера Бакаджик

6 ,95 дка пасище, мера Бакаджик ,71 дка пасище, мера Пирдопска река ,73 дка пасище, мера Медет ,36 дка пасище, мера Кара тепе ,15 дка пасище, мера Секи търла ,40 дка пасище, мера Черниците ,45 дка пасище, мера Бакаджик ,68 дка пасище, мера Корията ,36 дка ливада Под ракиджийника ,67 дка ливада Сара сютлери ,54 дка ливада Под ракиджийника ,40 дка ливада Кичук чаир ,35 дка ливада "Сух бунар" ,10 дка ливада Кичук чаир ,10 дка ливада "Кичук чаир ,10 дка ливада Кичук чаир ,67 дка ливада Станьови ливади ,50 дка ливада Сух бунар ,11 дка ливада Шафер дере ,52 дка ливада Сух бунар имот площ НТП/отдел/подотдел местност Поляна/ 566 / 8 Стара планина Поляна/ 566 / 9 Стара планина Поляна/ 584/ 6 Стара планина Поляна/ 584/ 8 Стара планина Поляна/ 569/ 3 Стара планина Поляна/ 570/ 1 Стара планина Поляна/ 571/ 4 Стара планина Поляна/ 557/6 Стара планина Поляна/ 559/6 Стара планина Поляна/ 474/1 Средна гора Поляна/ 474/5 Средна гора Поляна/ 476/2 Средна гора Поляна /469/1 Средна гора Поляна /433/2 Средна гора Поляна /433/3 Средна гора Поляна /505/3 Средна гора Поляна /505/1 Средна гора Поляна /505/4 Средна гора Поляна /506/3 Средна гора

7 Поляна /507/6 Средна гора Поляна /507/5 Средна гора Поляна /501/1 Средна гора Поляна /500/1 Средна гора Поляна /501/2 Средна гора Поляна /501/3 Средна гора Поляна /501/4 Средна гора Поляна /501/5 Средна гора Поляна /501/6 Средна гора Поляна /475/1 Средна гора Поляна /475/2 Средна гора Поляна /475/3 Средна гора Поляна /475/5 Средна гора Поляна /475/6 Средна гора Поляна /475/7 Средна гора Поляна /507/2 Средна гора Поляна /492/1 Средна гора Поляна /492/2 Средна гора Поляна /492/3 Средна гора Поляна /492/4 Средна гора Поляна /493/6 Средна гора Поляна /495/2 Средна гора Поляна /495/3 Средна гора Поляна /495/4 Средна гора Поляна /495/5 Средна гора Поляна /496/2 Средна гора Поляна /496/3 Средна гора Поляна/583/5 Стара планина Поляна/567/1 Стара планина Поляна/567/3 Стара планина Поляна/568/6 Стара планина Поляна/568/5 Стара планина Поляна/588/3 Стара планина Поляна/578/1 Стара планина Поляна/579/6 Стара планина Поляна/579/8 Стара планина Поляна/580/3 Стара планина Поляна/581/7 Стара планина ,592 Поляна/575/1 Стара планина Поляна/575/3 Стара планина Поляна/575/3 Стара планина

8 Поляна/576/1 Стара планина Поляна/578/3 Стара планина Поляна/575/4 Стара планина Поляна/576/2 Стара планина Поляна/576/2 Стара планина Поляна/581/5 Стара планина Поляна/578/3 Стара планина Землище с.петрич кв.м. от УПИ-XIV, кв 47/4, целят от кв.м., по плана на с.петрич 2 Терен с площ от 1300 кв.м., находящ се в с. Църквище / под паметника/ 3 Помещение /стая/ от 70 кв.м., находяща се в сградата на кметство Петрич 4 Имот нива от 5,550дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 5 Имот нива от 11,120 дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 6 Имот нива от землището на с. Карлиево 7 Имот нива от землището на с. Карлиево 8 Имот нива от 2,098 дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 9 Имот нива от 5,550дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 10 Имот нива от 11,120 дка, м. Равнака - Бодят, землището на с.петрич 11 Имот нива от землището на с. Карлиево 12 Имот нива от землището на с. Карлиево 13 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 14 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 15 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 16 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 17 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 18 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 19 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 20 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 21 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 22 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 23 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 24 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 25 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 26 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 27 Имот нива от 8.122дка, находящ се в землището на с.петрич, община 28 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 29 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 30 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община

9 31 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 32 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 33 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 34 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 35 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 36 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 37 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 38 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 39 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 40 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 41 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 42 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 43 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 44 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 45 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 46 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 47 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 48 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 49 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 50 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 51 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 52 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 53 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 54 Имот нива от дка, находящ се в землището на с.петрич, община 55 Имот затр. нива от 5,478 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 56 Имот нива от 2,905 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 57 Имот нива от 0,749 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 58 Имот нива от 3,536 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 59 Имот нива от 1,188 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 60 Имот нива от 3,507 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 61 Имот нива от 2,584 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 62 Имот нива от 1,027 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 1,507 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 64 Имот нива от 1,499 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 65 Имот нива от 3,350 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 66 Имот нива от 5,319 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 67 Имот нива от 5,409 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 68 Имот затр. нива от 1,381 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

10 69 Имот нива от 6,800 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 70 Имот затр. нива от 1,570 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 71 Имот затр.нива от 1,844 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 72 Имот затр.нива от 5,499 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 73 Имот затр. нива от 7,134 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 74 Имот затр. нива от 3,390 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 75 Имот затр.нива от 1,563 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 76 Имот затр.нива от 0,752 дка, находящ се в землището на с.петрич община 77 Имот затр.нива от 4,131 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 78 Имот затр.нива от 10,102 дка, находящ се в землището на с.петрич община 79 Имот затр.нива от 2,126 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 80 Имот затр.нива от 5,074 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 81 Имот затр.нива от 6,604 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 82 Имот затр.нива от 3,104 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 83 Имот нива от 2,000 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 84 Имот нива от 2,041 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 85 Имот нива от 8,331 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 86 Имот затр.нива от 2,101 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 87 Имот нива от 1,450 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 88 Имот нива от 0,900 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 89 Имот нива от 1,088 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 90 Имот нива от 1,540 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 91 Имот нива от 1,880 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 92 Имот нива от 0,930 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот нива от 3,587 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 93 Имот затр.нива от 21,082 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 95 Имот затр.нива от 2,240 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 96 Имот затр.нива от 21,082 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

11 97 Имот нива от дка, м. Братаница, с.петрич, община 98 Имот нива от 6,283 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 99 Имот нива от 10,001 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 100 Имот нива от 0,998 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 101 Имот пасище, мера от 0,815 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 102 Имот нива от 1,696 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 103 Имот нива от 2,331 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 104 Имот нива от 6,542 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 105 Имот нива от 0,998 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 106 Имот нива от 2,956 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 107 Имот нива от 2,522 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 108 Имот нива от 2,522 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 109 Имот нива от 0,742 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 110 Имот нива от 2,558 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 111 Имот нива от 1,031 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 112 Имот нива от 1,204 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 113 Имот затр.нива от 1,103 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 114 Имот затр.нива от 2,708 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 115 Имот затр.нива от 1,593 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 116 Имот затр.нива от 5,805 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 117 Имот затр.нива от 7,056 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 118 Имот затр.нива от 11,819 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 119 Имот затр.нива от 23,512 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 120 Имот затр.нива от 4,263 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 121 Имот затр.нива от 4,014 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 122 Имот затр.нива от 2,704 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 123 Имот затр.нива от 4,147 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 124 Имот затр.нива от 0,879 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 125 Имот затр.нива от 3,143 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 126 Имот затр.нива от 1,565 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 127 Имот затр.нива от 6,314 дка, находящ се в землището на с.петрич,

12 община 128 Имот затр.нива от 4,587 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 129 Имот затр.нива от 3,158 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 130 Имот затр.нива от 4,501 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 131 Имот затр.нива от 3,966 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 4,052 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 133 Имот затр.нива от 10,674 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 134 Имот затр.нива от 6,570 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 135 Имот затр.нива от 2,578 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 136 Имот затр.нива от 1,572 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 137 Имот затр.нива от 4,530 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 138 Имот затр.нива от 3,746 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 139 Имот затр.нива от 12,835 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 140 Имот затр.нива от 2,083 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 141 Имот затр.нива от 1,980 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 142 Имот затр.нива от 0,663 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 143 Имот затр.нива от 9,538 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 144 Имот затр.нива от 3,968 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 145 Имот затр.нива от 5,810 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 146 Имот затр.нива от 2,185 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 147 Имот затр.нива от 4,054 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 148 Имот нива от 1,001 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 149 Имот нива от 1,447 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 150 Имот затр.нива от 6,280 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 151 Имот затр.нива от 7,304 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

13 152 Имот затр.нива от 2,880 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 153 Имот затр.нива от 2,294 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 154 Имот нива от 0,859 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 155 Имот др.неизп.нива от 2,975 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 156 Имот др.неизп.нива от 1,027 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 157 Имот затр.нива от 0,503 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,124 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 3,381 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр.нива от 2,546 дка, находящ се в землището на с.петрич,община Имот затр.нива от 2,554 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 162 Имот затр.нива от 8,818 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 163 Имот затр.нива от 0,914 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 164 Имот затр.нива от 3,982 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 165 Имот затр.нива от 57,213 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 166 Имот затр.нива от 2,999 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 167 Имот затр.нива от 2,999 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 168 Имот затр.нива от 1,941 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 169 Имот нива от 2,067 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 170 Имот затр.нива от 4,870 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 171 Имот затр.нива от 4,120 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 172 Имот затр.нива от 3,706 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 173 Имот затр.нива от 5,084 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 174 Имот об затр.нива от 3,393 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 175 Имот затр.нива от 1,194 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 176 Имот затр.нива от 0,552 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

14 177 Имот затр.нива от 1,550 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 178 Имот затр.нива от 3,462 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 179 Имот нива от 4,527 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 180 Имот нива от 6,275 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 181 Имот нива от 3,687 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 182 Имот нива от 1,125 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 183 Имот затр.нива от 0,547 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 184 Имот нива от 3,993 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 185 Имот затр.нива от 2,137 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 186 Имот затр.нива от 1,600 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 187 Имот нива от 10,246 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 188 Имот изостав.тр. нас. от 2,831 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 189 Имот затр.нива от 22,970 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 190 Имот затр.нива от 1,304 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 191 Имот затр.нива от 2,280 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 192 Имот затр.нива от 35,564 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 193 Имот затр.нива от 5,884 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 194 Имот затр.нива от 7,606 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 195 Имот затр.нива от 3,962 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 196 Имот затр.нива от 1,413 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 197 Имот затр.нива от 13,683 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 198 Имот затр.нива от 6,928 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 199 Имот нива от 14,306 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 200 Имот нива от 0,694 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 201 Имот нива от 1,073 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 202 Имот нива от 1,116 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 203 Имот нива от 2,563 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 201 Имот нива от 0,539 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 202 Имот нива от 0,957 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 203 Имот затр.нива от 3,024 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

15 204 Имот нива от 0,680 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 205 Имот нива от 1,905 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 206 Имот нива от 0,349 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 207 Имот нива от 1,579 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 208 Имот нива от 0,965 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 209 Имот нива от 0,962 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 210 Имот нива от 0,997 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 211 Имот нива от 0,091 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 212 Имот нива от 0,548 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 213 Имот нива от 0,630 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 214 Имот нива от 0,157 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 215 Имот нива от 1,453 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 217 Имот нива от 1,330 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 218 Имот нива от 0,322 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 219 Имот нива от 0,353дка, находящ се в землището на с.петрич, община 220 Имот нива от 2,151 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 221 Имот нива от 0,426 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 222 Имот нива от 1,537 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 223 Имот нива от 0,597 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 224 Имот затр.нива от 3,515 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 225 Имот нива от 0,644 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 226 Имот нива от 0,791 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 227 Имот нива от 0,097 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 228 Имот нива от 0,096 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 229 Имот нива от 0,284 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 230 Имот нива от 1,392 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 231 Имот нива от 0,277 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 232 Имот нива от 0,626 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 233 Имот нива от 1,985 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 234 Имот затр.нива от 1,353 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 235 Имот затр.нива от 4,202 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 236 Имот затр.нива от 1,993 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 237 Имот затр.нива от 3,290 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 238 Имот затр.нива от 12,065 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 239 Имот затр.нива от 4,073 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 240 Имот затр.нива от 5,396 дка, находящ се в землището на с.петрич,

16 община 241 Имот затр.нива от 2,868 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 242 Имот затр.нива от 2,108 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 243 Имот затр.нива от 5,475 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 244 Имот затр.нива от 2,756 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 245 Имот затр.нива от 2,100 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 246 Имот затр.нива от 2,236 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 247 Имот нива от 2,000 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 248 Имот нива от 0,354 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 249 Имот затр.нива от 4,432 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 250 Имот нива от 1,387 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 251 Имот нива от 0,145 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 252 Имот нива от 1,279 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 253 Имот нива от 1,288 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 254 Имот нива от 1,060 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 255 Имот нива от 0,725 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 256 Имот нива от 6,351 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 257 Имот др.неизп.нива от 1,242 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 258 Имот нива от 0,932 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 259 Имот нива от 0,221 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 260 Имот нива от 0,499 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 261 Имот затр.нива от 2,757 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 262 Имот затр.нива от 0,838 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 263 Имот затр.нива от 2,076 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 264 Имот затр.нива от 1,536 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 265 Имот др.неизп.нива от 1,242 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 266 Имот нива от 0,932 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 267 Имот нива от 0,221 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 268 Имот нива от 0,499 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 269 Имот затр.нива от 2,757 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 270 Имот затр.нива от 0,838 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

17 271 Имот затр.нива от 2,076 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 272 Имот затр.нива от 1,536 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 273 Имот затр.нива от 4,553 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 274 Имот затр.нива от 1,445 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 275 Имот затр.нива от 4,268 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 276 Имот затр.нива от 7,344 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 277 Имот затр.нива от 6,801 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 278 Имот затр.нива от 5,251 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 279 Имот затр.нива от 22,503 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 280 Имот затр.нива от 20,814 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 281 Имот затр.нива от 10,513 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 282 Имот затр.нива от 3,177 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 283 Имот затр. нива от 46,392 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 284 Имот затр. нива от 11,968 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 285 Имот нива от 0,234 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 286 Имот нива от 0,335 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 287 Имот затр. нива от 5,565 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 288 Имот затр. нива от 3,339 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 289 Имот затр. нива от 2,543 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 290 Имот затр. нива от 2,927 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 291 Имот затр. нива от 14,784 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 292 Имот затр. нива от 47,930 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 293 Имот затр. нива от 9,300 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 294 Имот затр. нива от 3,793 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 295 Имот затр. нива от 3,301 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 296 Имот затр. нива от 2,931 дка, находящ се в землището на с.петрич,

18 община 297 Имот затр. нива от 0,792 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 298 Имот затр. нива от 12,000 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 299 Имот затр. нива от 9,092 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 300 Имот затр. нива от 61,726 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 301 Имот затр. нива от 5,918 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 302 Имот затр. нива от 2,057 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 303 Имот затр. нива от 4,764 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 304 Имот затр. нива от 8,489 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 305 Имот затр. нива от 1,713 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 305 Имот затр. нива от 8,037 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 306 Имот затр. нива от 5,516 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 307 Имот затр. нива от 4,461 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 308 Имот затр. нива от 3,210 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 309 Имот затр. нива от 0,604 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 310 Имот затр. нива от 2,739 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 311 Имот пасище, мера от 10,656 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 312 Имот пасище, мера от 1,214 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 313 Имот затр. нива от 5,410 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 314 Имот затр. нива от 3,617 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 315 Имот затр. нива от 15,071 дка, находящ се в землището на с.петрич 316 Имот затр. нива от 4,788 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 317 Имот затр. нива от 15,071 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 318 Имот затр. нива от 4,788 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 319 Имот затр. нива от 5,748 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

19 320 Имот затр. нива от 1,448 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 321 Имот затр. нива от 4,070 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 322 Имот затр. нива от 6,890 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 323 Имот затр. нива от 9,021 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 324 Имот затр. нива от 7,081 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 325 Имот затр. нива от 2,894 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 326 Имот затр. нива от 6,082 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 327 Имот затр. нива от 13,976 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 328 Имот затр. нива от 3,788 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 329 Имот затр. нива от 3,526 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 330 Имот затр. нива от 193,076 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 331 Имот затр. нива от 14,495 дка, находящ се в землището на с.петрич,община 332 Имот затр. нива от 8,122 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 333 Имот нива от 1,911 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 334 Имот затр. нива от 2,008 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 335 Имот затр. нива от 3,839 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 336 Имот затр. нива от 2,286 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 337 Имот затр. нива от 2,368 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 338 Имот затр. нива от 1,830 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 339 Имот затр. нива от 8,428 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 340 Имот затр. нива от 1,714 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 341 Имот нива от 1,909 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Имот затр. нива от 0,872 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 343 Имот затр. нива от 5,687 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 344 Имот нива от 2,042 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 345 Имот нива от 4,917 дка, находящ се в землището на с.петрич, община

20 346 Имот пасище, мера от 11,563 дка, находящ се в землището на с.петрич,община Имот нива от 4,781 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 348 Имот нива от 9,290 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 349 Имот нива от 2,666 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 350 Имот нива от 8,027 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 351 Имот нива от 6,287 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 352 Имот нива от 0,602 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 353 Имот нива от 10,528 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 354 Имот нива от 1,161 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 355 Имот затр. нива от 1,913 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 356 Имот затр. нива от 3,865 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 357 Имот затр. нива от 3,269 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 358 Имот нива от 2,935 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 359 Имот нива от 2,734 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 360 Имот нива от 2,959 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 361 Имот затр. нива от 3,034 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 362 Имот затр. нива от 2,332 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 363 Имот нива от 0,903 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 364 Имот нива от 0,582 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 365 Имот нива от 0,544 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 366 Имот нива от 7,905 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 367 Имот затр. нива от 2,247 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 368 Имот затр. нива от 6,508 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 369 Имот затр. нива от 8,694 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 370 Имот нива от 1,178 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 371 Имот нива от 0,797 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 372 Имот нива от 1,577 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 373 Имот пасище с храсти от 6,751 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 374 Имот нива от 3,324 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 375 Имот нива от 1,715 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 376 Имот затр. нива от 5,057 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 377 Имот нива от 5,253 дка, находящ се в землището на с.петрич, община 378 Имот затревена нива от 1,500 дка, находящ се в землището на с.петрич

21 379 Имот нива от 2,512 дка, находящ се в землището на с.петрич, община Златицa на имот площ НТП - землище ,409 дка Ливада, с. Петрич ,128 дка пасище, мера, с. Петрич ,946 дка пасище, мера, с. Петрич ,006 дка ливада, с. Петрич ,322 дка ливада, с. Петрич ,015 дка пасище, мера, с. Петрич ,471 дка пасище, мера, с. Петрич ,604 дка пасище, мера, с. Петрич ,593 дка ливада, с. Петрич ,343 дка пасище, мера, с. Петрич ,662 дка пасище, мера, с. Петрич ,424 дка ливада, с. Петрич ,179 дка пасище, мера, с. Петрич ,348 дка ливада, с. Петрич ,785 дка пасище с храсти, с. Петрич ,620 дка ливада, с. Петрич ,149 дка ливада, с. Петрич ,632 дка пасище, мера, с. Петрич ,055 дка пасище, мера, с. Петрич ,495 дка ливада, с. Петрич ,897 дка пасище, мера, с. Петрич ,740 дка ливада, с. Петрич ,973 дка ливада, с. Петрич ,352 дка ливада, с. Петрич ,226 дка пасище, мера, с. Петрич ,386 дка ливада, с. Петрич ,242 дка ливада, с. Петрич ,955 дка ливада, с. Петрич ,952 дка ливада, с. Петрич ,486 дка ливада, с. Петрич ,484 дка ливада, с. Петрич ,029 дка пасище с храсти, с. Петрич ,089 дка ливада, с. Петрич ,735 дка пасище, мера, с. Петрич ,262 дка пасище, мера, с. Петрич ,792 дка пасище, мера, с. Петрич ,990 дка пасище, мера, с. Петрич ,353 дка пасище, мера, с. Петрич ,032 дка пасище, мера, с. Петрич ,289 дка пасище, мера, с. Петрич ,343 дка пасище с храсти, с. Петрич ,430 дка пасище, мера, с. Петрич ,204 дка ливада, с. Петрич ,202 дка пасище, мера, с. Петрич

22 ,271 дка пасище, мера, с. Петрич ,706 дка пасище, мера, с. Петрич ,267 дка ливада, с. Петрич ,087 дка ливада, с. Петрич ,854 дка пасище, мера, с. Петрич ,925 дка пасище, мера, с. Петрич ,777 дка пасище, мера, с. Петрич ,469 дка пасище, мера, с. Петрич ,523 дка пасище, мера, с. Петрич ,084 дка пасище, мера, с. Петрич ,386 дка пасище, мера, с. Петрич ,762 дка пасище, мера, с. Петрич ,510 дка ливада, с. Петрич ,847 дка пасище, мера, с. Петрич ,865 дка пасище, мера, с. Петрич ,847 дка ливада, с. Петрич ,927 дка пасище с храсти, с. Петрич ,646 дка пасище, мера, с. Петрич ,970 дка пасище с храсти, с. Петрич ,925 дка пасище, мера, с. Петрич ,050 дка пасище, мера, с. Петрич ,831 дка пасище, мера, с. Петрич ,440 дка пасище, мера, с. Петрич ,260 дка пасище с храсти, с. Петрич ,691 дка ливада, с. Петрич ,321 дка пасище с храсти, с. Петрич ,660 дка пасище, мера, с. Петрич ,654 дка пасище, мера, с. Петрич ,160 дка пасище, мера, с. Петрич ,070 дка ливада, с. Петрич ,852 дка пасище, мера, с. Петрич ,319 дка пасище, мера, с. Петрич ,550 дка пасище, мера, с. Петрич ,716 дка пасище, мера, с. Петрич ,552 дка пасище, мера, с. Петрич ,203 дка пасище, мера, с. Петрич ,523 дка пасище, мера, с. Петрич ,694 дка пасище, мера, с. Петрич ,590 дка пасище, мера, с. Петрич ,385 дка ливада, с. Петрич ,183 дка пасище, мера, с. Петрич ,734 дка пасище, мера, с. Петрич ,796 дка пасище, мера, с. Петрич ,703 дка пасище, мера, с. Петрич ,013 дка пасище с храсти, с. Петрич ,558 дка пасище, мера, с. Петрич ,789 дка пасище с храсти, с. Петрич

23 ,475 дка пасище, мера, с. Петрич ,966 дка пасище, мера, с. Петрич ,205 дка пасище, мера, с. Петрич ,146 дка пасище, мера, с. Петрич ,804 дка пасище, мера, с. Петрич ,698 дка пасище, мера, с. Петрич ,042 дка пасище, мера, с. Петрич ,963 дка пасище, мера, с. Петрич ,431 дка пасище, мера, с. Петрич ,830 дка пасище, мера, с. Петрич ,860 дка пасище, мера, с. Петрич ,872 дка пасище, мера, с. Петрич ,414 дка пасище, мера, с. Петрич ,495 дка пасище, мера, с. Петрич ,181 дка ливада, с. Петрич ,423 дка пасище, мера, с. Петрич ,141 дка ливада, с. Петрич ,047 дка ливада, с. Петрич ,133 дка ливада, с. Петрич ,794 дка пасище, мера, с. Петрич ,665 дка пасище, мера, с. Петрич ,405 дка ливада, с. Петрич ,966 дка ливада, с. Петрич ,495 дка пасище, мера, с. Петрич ,121 дка пасище, мера, с. Петрич ,578 дка пасище с храсти, с. Петрич ,811 дка пасище, мера, с. Петрич ,258 дка пасище, мера, с. Петрич ,640 дка пасище, мера, с. Петрич ,906 дка пасище, мера, с. Петрич ,575 дка ливада, с. Петрич ,439 дка ливада, с. Петрич ,260 дка ливада, с. Петрич ,281 дка ливада, с. Петрич ,627 дка ливада, с. Петрич ,837 дка пасище, мера, с. Петрич ,879 дка пасище, мера, с. Петрич ,581 дка пасище с храсти, с. Петрич ,903 дка пасище, мера, с. Петрич ,159 дка пасище с храсти, с. Петрич ,556 дка пасище с храсти, с. Петрич ,792 дка пасище с храсти, с. Петрич ,831 дка пасище, мера, с. Петрич ,514 дка пасище с храсти, с. Петрич ,106 дка пасище, мера, с. Петрич ,933 дка пасище, мера, с. Петрич ,084 дка пасище, мера, с. Петрич

24 ,116 дка пасище, мера, с. Петрич ,583 дка пасище, мера, с. Петрич ,975 дка пасище, мера, с. Петрич ,853 дка пасище, мера, с. Петрич ,725 дка пасище, мера, с. Петрич ,125 дка пасище с храсти, с. Петрич ,918 дка пасище, мера, с. Петрич ,762 дка пасище, мера, с. Петрич ,097 дка пасище, мера, с. Петрич ,057 дка ливада, с. Петрич ,424 дка ливада, с. Петрич ,287 дка ливада, с. Петрич ,023 дка пасище, мера, с. Петрич ,703 дка пасище, мера, с. Петрич ,370 дка ливада, с. Петрич ,035 дка ливада, с. Петрич ,333 дка пасище, мера, с. Петрич ,880 дка ливада, с. Петрич ,260 дка пасище, мера, с. Петрич ,071 дка пасище с храсти, с. Петрич ,092 дка пасище, мера, с. Петрич ,200 дка ливада, с. Петрич ,790 дка ливада, с. Петрич ,701 дка пасище, мера, с. Петрич ,282 дка пасище, мера, с. Петрич ,142 дка пасище, мера, с. Петрич ,454 дка пасище, мера, с. Петрич ,005 дка пасище, мера, с. Петрич ,448 дка пасище, мера, с. Петрич ,369 дка ливада, с. Петрич, с. Петрич ,042 дка пасище, мера, с. Петрич ,591 дка пасище, мера, с. Петрич ,380 дка пасище, мера, с. Петрич ,609 дка пасище, мера, с. Петрич ,841 дка пасище с храсти, с. Петрич ,559 дка пасище, мера, с. Петрич ,833 дка пасище с храсти, с. Петрич ,112 дка пасище с храсти, с. Петрич ,897 дка ливада, с. Петрич ,880 дка пасище, мера, с. Петрич ,447 дка ливада, с. Петрич ,524 дка пасище, мера, с. Петрич ,045 дка пасище с храсти, с. Петрич ,410 дка пасище, мера, с. Петрич ,599 дка ливада, с. Петрич ,300 дка ливада, с. Петрич ,403 дка ливада, с. Петрич

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г. 2 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година РАЗДЕЛ І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре

ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/ , факс 0619/ Мотиви към пре ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ гр. Лясковец, пл. Възраждане 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 2045 e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net Мотиви към предложение за изменение и допълнение на Методиката за

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ДО

ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ М и н и с т ър н а земеделието, храните и горите З А П О В Е Д РД 46-78 СОФИЯ, 27.02.2019 г. На основание чл. 37и, ал. 2, във връзка счл. 24а, ал. 2, т. 6 от Закона за собствеността

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община

ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД Днес, г., Комисията назначена със Заповед РД от г. на Кмета на Община ОП ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ СЛИВЕН П Р О Т О К О Л РД 10-104 Днес, 05.12.2018г., Комисията назначена със Заповед РД 15-2728 от 02.11.2018г. на Кмета на Община Сливен в състав: Председател: Калинка Иванова специалист

Подробно

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc)

(Microsoft Word - \316\301\337\302\310_\307\317\321\312.doc) О Б Щ И Н А О М У Р Т А Г На основание чл.5 от Наредбата за търговете и конкурсите О Б Я В Я В А Приватизация, чрез търгове с явно наддаване за следните общински нежилищни обекти, невключени в имуществото

Подробно

tyrg_2015_11_10.pdf

tyrg_2015_11_10.pdf О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-364 / 11.10.2015 г., Община Мъглиж обявява публични търгове за: A. ПРОДАЖБА НА СЛЕДНИТЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ Поземлен имот с идентификатор 49494.20.2 с площ 49 кв.

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно