ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:

Размер: px
Започни от страница:

Download "ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР:"

Препис

1 ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Фд 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел: roza УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР: КАТЯ Е ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА ГРАД СОПОТ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г. Настоящата програмна система е приета с решение на Педагогич Протокол 1/ г. и утвърден със заповед 10/РД-09/18. директора на Д Г Роза гр. Сопот [

2 ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА 4330 гр. Сопот ул. Стефан Странджата 22 тел.: ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА РОЗА Основните цели на предучилищното образование са интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му. Системата на предучилищното образование осигурява условия за ранно детско развитие и подготовка на децата за училище. Няма друга степен в образователната система, както в предучилищната, в която чрез игра, творчество и познание детският учител да сътворява ежедневието на малкото дете. В процеса на педагогическо взаимодействие се осъществява образователно-възпитателната дейност в Детска градина Роза, в съответствие с: Конвенция на ООН за правата на детето; Закон за закрила на детето; Закон за предучилищно и училищно образование; Наредба 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование; Одобрена от МОН Програмна дидактична система на издателство Изкуства Аз съм в детската градина и Аз ще бъда ученик. Възпитателно-образователният процес в Детска градина Роза е подчинен на прилагането на програмна система като част от Стратегията за развитие на детската градина, която съответства на изискванията на Държавния образователен стандарт за предучилищното образование и е приета с решение на Педагогическия съвет. Програмната система е основен инструмент за реализиране мисията, визията и глобалната цел на Стратегията за развитие на детската градина. Тя представлява цялостна концепция за развитието на детето с подходи и форми на педагогическо взаимодействие, подчинени на обща цел. Програмната система подпомага учителя и създава условия за пълноценно детско развитие, така че: Детето да е спокойно, щастливо, уверено и успешно да навлиза в света чрез игри, познание и творчество; Учителят да постига по-добри резултати в ежедневната си работа с децата; * Учителят и родителят имат споделени отговорности относно детето, които реализират в сътрудничество в името на детето. I. ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Екипът на ДГ Роза поставя личността на детето в центъра на педагогическото взаимодействие. Подходите и формите, които прилагаме, са насочени към цялостното развитие на личността на детето чрез адаптиране, индивидуализиране и интегриране на неговите активности в средата, в която живее и се развива, към стимулиране на личното му участие, към мотивацията и напредъка на всяко от тях. 1. Подходи на педагогическо взаимодействие: Индивидуален - съобразяване с уникалността на всяко дет< темп на развитие и сензитивност; опознаване на силните му с' се изгради педагогическото взаимодействие. Така тозк емоционален и психологически комфорт на детето, като личностен напредък, интелектуално развитие и себеутвърждав

3 Игрови - множество познавателни, развиващи и творчески игри, интегрирани във всяко образователно направление, така че играта е органично вплетена в образователното съдържание във всички активности и дейности, като осигурява учене чрез игра ; Личностно-хуманен - подпомагане и насърчаване на всяко дете да прави своя избор чрез провеждането на различни дейности, с оглед неговото цялостно развитие; оказване на уважение, обич и подкрепа; съобразяване с потребностите и интересите на детето като субект; подпомагане на детето в изграждане на позитивен Аз-образ.; Интеграция и диференциация на образователното съдържание, в зависимост от компетентностите на децата и на групата; Ситуационен - гъвкаво приложение на системата, съобразно конкретните условия, особености на децата и специфика на детската група; Комплексен - всички главни и подпомагащи социално-педагогически фактори да действат като взаимно допълващи се за осигуряване на пълноценен живот на децата; цялостното поведение на детето да протича в социален контекст в среда на положително настроени връстници и възрастни; Дейностен - конструктивистки /прагматичен подход в обучението, т.е. учене чрез участие ; Креативност и успеваемост. 2. Форми на педагогическо взаимодействие: Дефиниране: Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са: учителят и детето. При осъществяване на педагогическо взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигане на компетентностите по седемте образователни направления (български език и литература; математика; околен свят; изобразително изкуство; музика; конструиране и технологии и физическа култура.). Игровата дейност е базиса на всички видове форми на взаимодействия през учебното и неучебното време в детската градина и в подготвителна група в училище. Формите за педагогическо взаимодействие в програмната система са: основна допълнителна При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се съобразява със: степента на развитие на децата в групата, възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целта - цялостно развитие на детето Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра. Чрез нея се интегрират двата процеса - на възпитание и обучение, съобразени с играта и личният предметнопрактическият опит на детето в групата. Педагогическите ситуации се организират само в учебно време, което е между 15 септември и 31 май и осигуряват постигането на компетентностите, определени в Държавния образователен стандарт за предучилищно образование /Наредба 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование/. Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 15 до 20 минути - за първа и втора възрастова група, и от 20 до 30 минути - за трета и за четвърта възрастова : Разпределение на педагогическите ситуации - Конкретното разпреде педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в разпределение, което е разработено по възрастови групи от учителите на кс

4 група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина. Седмичен хорариум на педагогическите ситуации Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на седемте компетентностите е: - за първа възрастова група -1 1 ; за втора възрастова група - 13; за трета възрастова група - 15; за четвърта възрастова група Общ седмичен брой на педагогическите ситуации за постигане на седемте компетентностите в Програмната система Аз съм в детската градина и Аз ще бъда ученик е: за първа възрастова група -1 3 ; за втора възрастова група - 15; за трета възрастова група - 17; за четвърта възрастова група Педагогически ситуации като основна форма на педагогическо взаимодействие се организират и провеждат във всяка група по следните образователни направления: Български език и литература - Съдържанието на образователното направление е структурирано в шест образователни ядра: Свързана реч, Речник, Граматически правилна реч, Звукова култура, Възприемане на литературно произведение и Пресъздаване на литературно произведение. Математика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в пет образователни ядра: Количествени отношения, Измерване, Пространствени отношения, Времеви отношения, Геометрични фигури и форми. Околен свят - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Самоутвърждаване и общуване с околните, Социална и здравословна среда, Светът на природата и неговото опазване и Културни и национални ценности. Изобразително изкуство - Чрез организираната и системна работа по образователното направление децата развиват своите познавателни и изобразителни умения в три основни ядра: Художествено възприемане, Изобразителни материали и техники и Изобразително творчество. Музика - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Възприемане, Възпроизвеждане, Музика и игра и Елементи на музикалната изразност. Конструиране и технологии - Обемът на съдържанието по образователното направление е систематизирани в четири основни ядра: Конструиране и моделиране, Обработване на материали, съединяване и свързване, Грижи и инициативност, Техника. Физическа култура - Съдържанието на образователното направление е структурирано в четири образователни ядра: Естествено приложна двигателна дейност, Спортно-подготвителна двигателна дейност, Физическа дееспособност, Игрова двигателна дейност Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират ежедневно по преценка на учителя и са свързани с цялостната организация на деня в детската група. Чрез тях се разширяват и усъвършенстват отделни компетещ посочените в Държавния образователен стандарт за предучилищно образо! допринасят за личностното развитие и за разнообразяване на живота на де Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се ор]

5 учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации, както в учебното време по чл. 12, ал. 1, така и в неучебното време по чл. 13 от Наредбата. Те са по преценка на учителя и в съответствие с: програмната система, прилагана в детската градина; цялостната организация на деня; - интересите и потребностите на децата. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие са част от системните дейности за постигане на поставената цел и се реализират във всички групи на детската градина и са организирани от детския учител: Подвижни и спортно-подготвителни игри; Утринна гимнастика, която има задължителен характер - включва дихателни и изправителни упражнения, различни видове ходене, бягане, общо-развиващи упражнения и подвижни игри. Тази допълнителна форма осигурява стимулиране на двигателната активност на детето и има оздравителен ефект; Спортни празници и развлечения; Културни празници, концерти и развлечения; Наблюдения, разходки, излети и екскурзии; Четене на художествена литература за деца; Комуникативни игри - за социализиране, приобщаване и сдружаване, партниране и изграждане на екип; Фолклорни и обредни игри; Функционални игри - конструктивни, строителни, сюжетно-ролеви, музикални, театрализирани; Симулативни игри, игри-инсценировки, делови игри; Игри с електронни ресурси и книжки; Дейности по ателиета, експерименти и др. Трудови дейности; Дейности по избор/интереси на децата (на открито и на закрито). Самостоятелни дейности по избор на детето - в зависимост от условията в групата; 2.3. Проследяване на резултатите от предучилищното образование Същност и организация на процеса Проследяването на постиженията на детето се осъществява от учителите на съответната група в началото и в края на учебното време по образователните направления. Резултатите от проследяването на постиженията на детето се вписват в дневника на групата. След изпълнение на горните дейности учителите информират родителите за индивидуалните постижения на детето. В хода на предучилищното образование постиженията на детето се отразяват в детско портфолио. Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на училището. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава. В 14-дневен срок преди края на учебното време учителят на съответната подготвителна група установява готовността на детето за училище, физическото, познавателното, езиковото, социалното и емоцщ развитие.

6 Училището, издава удостоверение за завършено задължително предучилищно образование за децата от 4 подготвителна възрастови групи в края на предучилищното образование. Удостоверението за задължително предучилищно образование се издава в срок до 31 май на съответната учебна година и описва готовността на детето за постъпване в първи клас и е в съответствие с очакваните резултати. В удостоверението може да се правят препоръки за насърчаване и мотивиране за участие на детето в допълнителни дейности и/или за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие. Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в първи клас и в удостоверението са направени препоръки за включването му в допълнителна подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за приобщаващо образование Методи и форми за проследяване на резултатите от предучилищното образование Методи - наблюдение, познавателна задача, продукти от дейността на детето, социометрични методи Форми - портфолио III. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ФОРМИТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. Учебната година включва учебно и неучебно време. В учебното време, което е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, се организират както основна, така и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. В неучебното време, в периода от 1 юни до 14 септември, не се реализират педагогически ситуации, провеждат се само допълнителни форми на педагогическо взаимодействие. Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година. То се организира в учебни седмици и в учебни дни. Учебната седмица е с продължителност пет учебни дни и съвпада с работната седмица. Учебният ден включва основните и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, както и време за почивка и самостоятелни дейности по избор на детето. Седмичен хорариум на педагогическите ситуации по възрастови групи, при целодневна организация на педагогическото взаимодействие, приет е решение на Педагогическия съвет Образователно направление 1 група 2-4 г. 2 група 4-5 г. Български език и литература Математика 1 Околен свят Изобразително изкуство Музика Конструиране и технологии Физическа култура Общо за седмицата 13 15

7 Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение. Седмичното разпределение се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина. Седмично разпределение на педагогическите ситуации по възрастови групи Възрастова понеделник вторник сряда четвъртък петък група 1 група 2-4 г група 4-5 г група 5-6 г група 6-7 г При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на компетентностите, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. Детската градина осигурява игрова дейност във всички видове организация на предучилищното образование през учебното и неучебното време. Формите на педагогическото взаимодействие се организират в съответствие с прилаганата в детската градина или училището програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата. За всяка възрастова група учителите изготвят дневен режим за целодневна организация на педагогическото взаимодействие. В различните видове организация дневно се осигуряват условия и време за игра, почивка, включително и следобеден сън при целодневна организация. Учителите определят редуването на формите на педагогическо взаимодействие. Съотношение между основната и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в дневния режим осигурява превес на допълнителните форми, при спазване доминиращата роля на играта в предучилищна възраст. Предложеният дневен режим на възрастовите групи е примерен и определените в него дейности може да се променят в съответствие с интересите и потребностите на децата. III. ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ВСЯКА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА 1. Изисквания към годишното тематично разпределение Тематично разпределение се разработва от учителите на всяка група, при спазване на следните изисквания: отчита интересите на децата и спецификата на образователната среда; осигурява ритмичното и балансираното разпределяне на съдържанието по образователните направления; включва темите за постигане на отделни компетентности като очаквани резултати от обучението, както и методите и формите за проследяване на постиженията на децата. 2. Структуриране на образователното съдържание Темите за постигане на отделни компетенции в основните форми на педагогическо взаимодействие по образователните направления съгласно ДОС, се конкретизират в годишно тематично разпределение. Годишните тематични разпределения са описани в Приложение 1. IV. МЕХАНИЗЪМ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

8 Съгласно чл.2, ал.2 от Закона за предучилищно и училищно образование участниците в образователния процес са: децата, учителите, директорите, другите педагогически специалисти, както и родителите. Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите. Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите и другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите по чл. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и мотивация за учене. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, се осъществяват при условия и по ред, определени с Правилника за дейността на детската градина чрез: 1. индивидуални срещи в удобно за двете страни време; 2. родителски срещи; 3. присъствие и участие на родителите в процеса на предучилищното образование; 4. други форми за комуникация. Формите на сътрудничество се определят съвместно от директорите, учителите, другите педагогически специалисти и родителите. Те представляват мерки за създаване на условия и предпоставки за отговорно участие на семейството в живота на ДГ, включително мерките по чл. 17 от Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Конкретизират се в План за взаимодействие и сътрудничество между семейството и ДГ.

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО

ДЕТСКА ГРАДИНА ИЗГРЕВ гр. ПЕЩЕРА УЛИЦА: Д-Р. П. ЦИКАЛОВ 35, ТЕЛЕФОН: 0350/ e- mail: 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМО 1.ПОДХОДИ И ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА,ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ, УЛ. ЕМ.ВАСКИДОВИЧ УТВЪРЖДАВАМ ЙОРДАНКА МАНОВА ДИРЕКТОР ДГ 105 Р

ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА,ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ, УЛ. ЕМ.ВАСКИДОВИЧ УТВЪРЖДАВАМ ЙОРДАНКА МАНОВА ДИРЕКТОР ДГ 105 Р ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА,ГР.СОФИЯ,Р-Н ПОДУЯНЕ, УЛ. ЕМ.ВАСКИДОВИЧ 40-А,ТЕЛ.02/9450593,e-mail:odz5@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ ЙОРДАНКА МАНОВА ДИРЕКТОР ДГ 105 РАКЕТА ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДЕТСКА ГРАДИНА 105 РАКЕТА

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/ ; Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Га

ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/ ; Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Га ДЕТСКА ГРАДИНА 3 ЗОРНИЦА гр. ХАСКОВО 6300 Хасково, ул. Св.Св.Кирил и Методий 2, тел. 038/624 571; 0885123037 Утвърждавам: Директор на ДГ 3 Зорница /Галя Милкова/ ПРОГРАМНА СИСТЕМА ЗЛАТНОТО КЛЮЧЕ НА ДЕТСКА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ ПЕНЧО СЕМОВ - ГАБРОВО УТВЪРЖДАВАМ, ДИРЕКТОР: /Р. Стоянов/ П Р О Г Р А М А ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ Габрово,

Подробно

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 1.1. НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: Училищната програма за целодневна организация на учебния процес е разработена в съответствие със ЗПУО и Наредба 10 за организация на дейностите в училищното

Подробно

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД

Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/ УТВЪРЖД Средно училище Свети свети Кирил и Методий АСЕНОВГРАД ул. Княгиня Евдокия 41 тел/факс: 0331/6 47 87 e-mail:sskm12@abv.bg http://www.susskm.com УТВЪРЖДАВАМ: МАЯ КРАЕВА Директор на СУ Св.св.Кирил и Методий

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 103 ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ПОДУЯНЕ гр. София, ул. Гинци 16, тел. 02/ , У

ДЕТСКА ГРАДИНА 103 ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ПОДУЯНЕ гр. София, ул. Гинци 16, тел. 02/ ,     У ДЕТСКА ГРАДИНА 03 ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО, СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ПОДУЯНЕ гр. София, ул. Гинци 6, тел. 0/945355, www.dg03.net; e-mail: dg03@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ:. (Венелина Шпицер) ПРОГРАМНА СИСТЕМА на ДГ 03

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

Стратегия за развитие на детска градина с филиали

Стратегия за развитие на детска  градина с филиали ОБЩИНСКА ДЕТСКА ГРАДИНА Д-р Тодора Миладинова град Рила, община Рила, област Кюстендил, ул. Септемврийска 4 УТВЪРЖДАВАМ:... (подпис и кръгъл печат на ДГ) Иванка Тахтаджийска Заповед.../... г. СТРАТЕГИЯ

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Microsoft Word - Plan_strategiq

Microsoft Word - Plan_strategiq Приложение 3 към Стратегия за развитието на детската градина ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ДГ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018Г. ВЪВЕДЕНИЕ Качеството на предучилищното

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичарова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I. e клас Учебна година

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;   soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Да научим английски език ПОРТФОЛИО на Теменужка Василева Крамарска, преподавател по английски език в ОУ Митрополит Авксентий Велешки гр. Самоков Визитна картичка Образование 2005 г. СУ Св. Климент Охридски

Подробно

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА 4.Прогресивна компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и компетентности и европейски компетенции. 5.Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит. 6.Подобряване

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно