Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура

Размер: px
Започни от страница:

Download "Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура"

Препис

1 Проект на решение 53 Решение за публикуване Номер: 26 от 29/03/2016 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна 6 3В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът на обществената поръчка е по: И ч л. 3, ал. 1 от ЗОП чл. 3, ал. 2 от ЗОП АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет адрес: Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ Деловодна информация Партида на възложителя: Поделение: Изходящ номер: 324 от дата 29/03/2016 Коментар на възложителя: РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 53 п о чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически) по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен) 1.1) Наименование и адрес Официално наименование УМБАЛ Царица Иоанна-ИСУЛ ЕАД Адрес ул.бяло море 8 Ерад Пощенски код Държава София 1527 Р. България За контакти Телефон сектор ДДП Лице за контакт Румяна Доганова Електронна поща Факс Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: http: / / sul.eu Адрес на профила на купувача: porachki/obsht porachki 63.html 1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: (попълва се от възложители по чл.7, т. 1-4 от ЗОП) УНП сп 67а34-с d-961e-b П2

2 Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения Национал на агенция/служба Регионален или местен орган Регионална или местна агенция/служба 53Публичноправна организация Европейска институция/агенция или международна организация Друго (моля, уточнете): Обществени услуги Отбрана Обществен ред и сигурност Околна среда Икономическа и финансова дейност ЕЗ Здравеопазване Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура Социална закрила Отдих, култура и религия Образование Друго (моля, уточнете): 1.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) 1 1Производство, пренос и разпределение на П ощ ен ски услуги природен газ и топлинна енергия П Електрическа енергия Железопътни услуги Търсене, проучване или добив на Градски железопътни, трамвайни, природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги Търсене, проучване или добив на Пристанищни дейности въглища или други твърди горива Вода Летищни дейности Б) ЗА ПРОМЯНА Информацията е за целите на: извършване на промяна/техническа редакция I_ добавяне на допълнителна информация II: ОБЩ ЕСТВЕНА ПОРЪЧКА II. 1) Обект на поръчката Строителство Доставки Услуги II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление) II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление) II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление) Осн. код Доп. код (когато е приложимо) II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление) Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление Ограничена процедура Договаряне без обявление Ускорена ограничена процедура 1 1Конкурс за проект - открит Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен Договаряне с обявление УНП cfl 67а34-с d-961e-b П2 2

3 Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Открита процедура Договаряне без обявление Ограничена процедура Конкурс за проект - открит Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен III: АДМ ИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ 111.1) Процедурата е открита с решение Номер: от дд/мм/гггг 111.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо) 111.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна) SIMAP Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател" Година и номер на документа в РОП: 111.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи) ) Номер на обявлението в O B : /S- о т ) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: - (nnnnn-yyyy-xxxx) ) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: ) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: (Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП) III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение Дата: дд/мм/гггг IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ Чл. 27а, ал.з от ЗОП Чл. 27а. ал.9, т.2 от ЗОП Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.з от ЗОП Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 276, ал.2, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП Ч л. 276, ал.2, т.2 от ЗОП V: ИНФОРМ АЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ (в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на оригиналното обявление) V.1) Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на първоначалните, подадени от възложителя И двете V.2) В оригиналното обявление В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие) И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната документация за участие) V.3) В решението за откриване V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи) УНП: cfl 67а34-с d-961 e-b П2 3

4 Партида: РЕШЕНИЕ ( версия 4) Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени: Вместо: Да се чете: V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи) Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени: Вместо: Да се чете: V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в приложимите случаи) Място на датите, които трябва да бъдат Вместо: Да се чете: променени: V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи) V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите случаи) Номер и наименование на Текст, който трябва да се добави: полето, което ще се допълва (частта от текста, която трябва да се добави): V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи) VI: ОБЖАЛВАНЕ VL1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Адрес Град Пощенски код Държава Телефон Електронна поща Факс Интернет адрес (URL): VI.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение Д ата: дд/мм/гггг Възложител: УНП: cf 167а34-с d-961e-b П2 4

5 Трите имена: /подпис и печат/ Длъжност: В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА II. 1) Обект на поръчката Строителство Доставки Услуги 11.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление) "Доставка на лабораторни реактиви и специфични консумативи за криолаборатория на КДОХЗ на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД" 11.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление) "Доставка на лабораторни реактиви и специфични консумативи за криолаборатория на КДОХЗ на УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД" съгласно спецификация II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление) Осн. код Оси, предмет Доп. код (когато е приложимо) II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление) Попълва се от възложител по чл.7, т. 1-4 от ЗОП Открита процедура KI Ускорена на договаряне с обявление Ограничена процедура Договаряне без обявление Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен Договаряне с обявление Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП Открита процедура Договаряне без обявление Ограничена процедура Конкурс за проект - открит Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен III: АДМ ИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ Процедурата е открита с решение Номер: 23 от 18/03/2016 дд/мм/гггг III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо) III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна) SIMAP [8 Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата Електронен подател" Година и номер на документа в РОП: УНП cfl 67а34-с d-961 e-b П2 5

6 Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи) Ш.4.1) Номер на обявлението в O B : /S- о т II 1.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: (nnnnn-yyyy-xxxx) ) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: ) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: (Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП) III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение Дата: 18/03/2016 дд/мм/гггг IV: ПРЕКРАТЯВАМ П процедура за възлагане на обществена поръчка <] обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка IV. 1) Правно основание Чл. 39, ал. 1, т. от ЗОП gg Чл. 39, ал. 2, т., буква от ЗОП Д точка: 6 буква: Д а Д б Д в IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция Установени нарушения които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията при които е обявена процедурата - допусната техническа грешка в спецификацията: - обособена позиция 4 - "Хемоанализатор Emerald/Abbott cell- DYN 18", подпозиция 5 "Иринтерна хартия 50 мм. D cell 60 Diagon" - посочената принтерна хартия не е за Хемоанализатор Emerald/Abbott cell-dyn 1; -обособена позиция 5 - "Апарат Fresenius Нето Care СОМ ТЕС", подпозиция 7"Катетри за Афереза Cam Cath 6,5F" и подпозиция 8"Катетри за Афереза Cam Cath 8F" - посоченитекатетри не са за Апарат Fresenius Нето Care СОМ ТЕС. (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура) IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата Обособена позиция 4 - "Хемоанализатор Emerald/Abbott cell-dyn 18" и обособена позиция 5 - "Апарат Fresenius Нето Care СОМ ТЕС". IV.4) Най-ниска оферирана цена (посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя) IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване Да ^ He D V: ОБЖАЛВАНЕ УНП: сп 67а34-с d-961 e-b

7 V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване Официално наименование Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша София Адрес бул. Витоша 18 Град София Пощенски код 1000 Телефон 18, 1000, Държава Република България Електронна поща Факс Интернет адрес (URL): V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение Дата: 29/03/2016 дд/мм/гггг Възложител: Трите имена: /подпис и печат/ доц.д-р Григорий Иванов Неделков,д Длъжност: Изпълнителен директор УНП cfl 67а34-с d-96le-b f72 7

8

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет

Партида: РЕШЕНИЕ (версия 4) А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: интернет А 0 II АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: гор@аор.ьа, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване Номер: РД-09-37-3

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document Номер: РД 16-1450 от 22/12/2011 дд/мм/гггг МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА, ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1169 София, пл. Ал. Батенберг 1 1000 София, ул. Леге 4 факс:

Подробно

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з

Партида: 1785 РЕШЕНИЕ (версия 4) Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) з Проект на решение Решение за публикуване Номер: 11 от 08/10/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: ПВФ-01-52 от 05/09/2013 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА КОМУНАЛНИ УСЛУГИ Директива 2014/25/ЕС Настоящото обявление е покана

Подробно

document

document Притурка към Официален вестник на Европейския съюз Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Директива 2014/24/ЕС Настоящото обявление е само за предварителна

Подробно

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис

Партида: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регис П Проект на решение ЕЗ Решение за публикуване осъществен предварителен контрол ИН на регистрационната форма от ССИ 20i90H5-00073-0045(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА Номер и дата

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,   РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 г КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 9 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 21 февруари 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Софийска вода АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в Софийска вода АД, на основание заповед СН "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, 10.04.2019 година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/22.03.2019 г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно