"Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН

Размер: px
Започни от страница:

Download ""Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 Протокол 2 по процедура ТТ На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН"

Препис

1 "Софийска вода" АД. София ПРОТОКОЛ 2 На, година в 10:30 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-60/ г комисия в състав: Заличените данни са на основание ЗЗЛД се събра във връзка с открита процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП), с номер ТТ и предмет Доставка и поддръжка на нови леки и лекотоварни автомобили" предметът на обществената поръчка е разделен на следните обособени позиции: Обособена позиция 1 - Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили /категория N1/ Модификация - самосвал с двойна кабина. Обособена позиция 2 - Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили /категория N1/модификация - товарен фургон с единична кабина. ^ Стр. 1

2 Обособена позиция 3 - Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили /категория N1/ със задвижване 4x4. Обособена позиция 4 - Доставка и поддръжка на нов високопроходим лек автомобили със задвижване 4x4., открита с Решение СН- 44 от г. на Възложителя, публикувано обявление в РОП на г. под номер на преписката , да отвори представените на основание чл. 54 ал. 9 от ППЗОП допълнителни документи за отстраняване на липси, непълноти и несъответствия на информацията, включително нередности или фактически грешки и несъответствия към личното състояние и критериите за подбор констатирани от комисията и описани в Протокол 1.Протоколът с констатациите на комисията е изпратен до участниците на г. Комисията пристъпи към разглеждане на подадените допълнителни документи на ТМ Ауто" ЕООД подадени на г. в 11:32 часа. На следващи свои заседания считано от г. комисията разгледа в детайли допълнителните документи на участниците. Комисията установи, че участникът ТМ Ауто ЕООД е представил документи, включително допълнителна информация, в които са отстранени констатираните от комисията несъответствия. Въз основа на констатациите в настоящия и предходния протоколи от работата на комисията е установено, че участникът ТМ Ауто ЕООД е представил изискуемите от възложителя документи по чл.39, ал. 2 от ППЗОП в съответствие с поставените в обявлението за обществената поръчка и в инструкциите към участниците за участие изисквания за лично състояние и критерии за подбор. Комисията разгледа документите от техническото предложение на участниците, чиито документи за личностното състояние и критериите за подбор отговарят на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП и констатира следното: Обособена позиция 1 1. Омникар Ауто" ООД Обособена позиция 1, е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП. След като се запозна детайлно със съдържанието им, Комисията установи, че в образеца на таблица Емисии" участникът е попълнил изисканите от Възложителя данни, като в клетка "въглероден двуокис С02" участника е посочил стойност 235 грам/км, за "азотни оксиди Nox" стойност 0,0443 грам/километър и за прахови частици" е посочил стойност 0,00031 грам/км. Комисията установи, че в Сертификата за съответствие на ЕО на участника са посочени, други стойности различни от посочената в таблица Емисии" за въглероден двуокис С02" в градски условия вярната стойност е 242 грам/км., за азотни оксиди Nox" в градски условия вярната стойност е 39,6 мг/км, за прахови частици" вярната стойност е 0,20 мг/км, които ще използва при изчисленията за участника. Комисията преобразува данните от Сертификата за съответствие на ЕО за "азотни оксиди Nox" в грам/километър (0,0396 грам/км) и прахови частици" в грам/километър (0,0002 грам/км) и получения резултат беше използван за оценката. 2. Еспас Ауто" ООД за Обособена позиция 1 е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП. 3. София Франс Ауто" АД за Обособена позиция 1 е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП. Обособена позиция 2 Стр.2

3 П ротокол 2 по процедура ТТ Омникар Ауто" ООД Обособена позиция 2, е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП. След като се запозна детайлно със съдържанието им, Комисията установи, че в образеца на таблица Емисии" участникът е попълнил изисканите от Възложителя данни, като в клетка "въглероден двуокис С02" участника е посочил стойност 242 грам/км, за "азотни оксиди Nox" стойност 0,0396 грам/километър и за прахови частици е посочил стойност 0,0002 грам/км. Комисията установи, че в Сертификата за съответствие на ЕО на участника са посочени, други стойности различни от посочената в таблица Емисии" за въглероден двуокис С02" в градски условия вярната стойност е 235 грам/км., за азотни оксиди Nox" в градски условия вярната стойност е 44,3 мг/км, за прахови частици" вярната стойност е 0,31 мг/км, които ще използва при изчисленията за участника. Комисията преобразува данните от Сертификата за съответствие на ЕО за "азотни оксиди Nox" в грам/километър (0,0443 грам/км) и прахови частици" в грам/километър (0,0031 грам/км) и получения резултат беше използван за оценката. 2. Еспас Ауто" ООД за Обособена позиция 2 е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП. 3. София Франс Ауто" АД за Обособена позиция 2 е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП. Обособена позиция 3 1. Омникар Ауто" ООД за Обособена позиция 3, е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП. 2. Еспас Ауто" ООД за Обособена позиция 3 е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП. Обособена позиция 4 1. ТМ Ауто" ЕООД за Обособена позиция 4 е представил всички изискуеми документи от инструкциите към участниците и същите са в съответствие с изискванията на Възложителя посочени в документацията, ЗОП и ППЗОП Комисията счита, че по отношение на оценката по показател П1: Емисии отработени газове" разпоредбата на чл. 72 ал.1 от ЗОП е неприложима, тъй като тя не представлява цена или разход, платими от Възложителя. Стр. 3

4 Комисията извърши оценка по показател П1: Емисии отработени газове", с максимум 2 точки за съответните обособени позиции на участниците, чието съдържание на документите в техническото предложение е съгласно изискванията на Възложителя и ЗОП: Обособена позиция 1 - Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили /категория N1/ Модификация - самосвал с двойна кабина. е м и с и и н а о т р а б о т е н и т е г а з о в е в г р а м / к м р а з х о д и з а е м и с и и н а от ь а б о т е н и г а з о в е л в / к г с т о й н о с т з а е м и с и и н а о т р а б о т е н и г а з о в е в л в а в т о м о б и л а о к с и д и о к с и д и о к с и д и N O x W O (1) Е «( ) (7 О м н и к а р А у г о О О Д О п 1 О П 1 С о ф и я Ф р а н с А у т о А Д О П 1 L 3 P e u g e o t B o x e r L 4 Т е 4 J , о Л о Обособена позиция 2 Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили /категория N l/модификация - товарен фургон с единична кабина. е м и с и и н а о т р а б о т е н и т е г а з о в е в г р а м / к м р а з х о д и з а е м и с и и н а с 'р а б о т е н и г а з о в е л в / к г с т о Л т о с т з а е м и с и и н а о т р а б о т е н и г а з о в е в л в н е м ата к о в и н е м е та н о в и а в т о м о б и л а о к с и д и о к с и д и д в у о к и с С О г о к с и д и N O x Nox ( D Е = ( ) O f f i c e, k o V I К - О м н и к а р А у т о О О Д О п О П 2 С о ф и я Ф р а н с А у т о А Д О П 1 L 3 H P e u g e o t B o x e r L 3 H Обособена позиция 3 Доставка и поддръжка на нови лекотоварни автомобили /категория N1/ със задвижване 4x4 Стр. 4

5 е м и с и и н а о т р а б о т е н и т е г а з о в е в г р а м / к м р а з х о д и з а е м и с и и н а о б р а б о т е н и г а з о в е л в / к г с т о й н о с т з а е м и с и и н а о т р а б о т е н и г а з о в е в л в а в т о м о б и л а а з о т н и о к с и д и н е м о та н о в и ч а с ти ц и а з о т н и о к с и д и н е м е та н о ви (1> а з о т н и о к с и д и N O x <3) Е»< ъ о n o i a x i i О м н и к а р А у т о О О Д О п З О П З D a c i a D u s t e r D a c i a D u s t e r Обособена позиция 4 Доставка и поддръжка на нов високопроходим лек автомобили със задвижване 4x4 е м и с и и н а о т р а б о т е н и т е г а з о в е в г р а м / к м р а з х о д и з а е м и с и и н а о т р а б о т е н и г а з о в е л в / к г с т о й н о с т з а е м и с и и н а о т р а б о т е н и г а з о в е в л в а в т о м о б и л а о к с и д и о к с и д и о к с и д и N O x (1) е м и с и и в л в., Е * ) Н О Н О П - Ъ Щ V H 1 J Т М А у т о О О Д О П 4 R a v Комисията ще се събере на следващо свое заседание на г. от (Р.-.РР. часа за отваряне и оповестяване на ценовите предложение на участниците в процедурата, чиито документи съответстват на изисквания към личното състояние, критериите за подбор и в частта на техническото предложение, а именно: 1. Омникар Ауто" ООД Обособена позиция 1, Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3; 2. Еспас Ауто" ООД за Обособена позиция 1, Обособена позиция 2 и Обособена позиция 3; 3. София Франс Ауто" АД за Обособена позиция 1, Обособена позиция 2: 4. ТМ Ауто" ЕООД за Обособена позиция 1; Участниците ще бъде информиран за дата, час и място на отваряне на ценовите оферти, чрез публикуване на обява в раздел Профил на купувача" на Възложителя - Работата на Комисията приключи на Y. L г. с подписване на настоящия Протокол. Стр. 5

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П

УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ Заличено на основание 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД П УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР НА ^ Ц Е Н Т Ъ Р \7Л О Г И ^ Й Й Ш й 8Й рй то В К А ПОЛКОВНИК^ 15АЛЕНТИН НЕДЕВ М,.,(.2018^ чл. 2 от ЗЗЛД ПРОТОКОЛ л п - 1/0S3 Щ/

Подробно

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме

О П Е Р А Т И В Н А П Р О Г Р А М А Р Е Г И О Н И В Р А С Т Е Ж г. П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на докуме П Р О Т О К О Л 2 от проведено закрито заседание за разглеждане на документите, съобразно разпоредбите на чл. 39, ал.2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в открита процедура за възлагане

Подробно

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да

ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/ г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да ПРОТОКОЛ 2 от заседания на комисия, назначена със Заповед 431/18.12.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по oкomia среда (ИАОС) да отвори, разт:леда, оцени и класира представените оферти

Подробно

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк

ПРОТОКОЛ 5/ год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на отк ПРОТОКОЛ 5/13.11.2017 год. по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП за констатации на комисията Днес, на 13.11.2017 год. в 10:00 часа, комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка

Подробно

Гр

Гр НАЦИОНАЛНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Акад. Любомир Чакалов София, район Лозенец, ул. Бигла 52, тел. 02/862 29 66 e-mail: npmg@npmg.org; npmg_sofia@abv.bg http//www.npmg.org П Р О Т О К О Л 4 ОТНОСНО:

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Ге Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н А Ц А Р Е В О ПРОТОКОЛЪТ С ЦЯЛАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ СА ВРЪЧЕНИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА 19.10.2018 г. ПОЛУЧИЛ: Инж. Георги Лапчев Кмет на Община Царево Подписът е заличен

Подробно

ОДОБРЯВАМ:

ОДОБРЯВАМ: Утвърдил:... /проф. д-р. Т. Кантарджиев, дмн, мзм/ П Р О Т О К О Л 3а На 08.10.2014 год, в НЦЗПБ, в изпълнение на на Заповед 430 / 16.09.2014 г. на директора на НЦЗПБ, се събра комисия в състав: Председател

Подробно

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ УТВЪРЖДАВАМ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДКЕВР: чл. 2 от ЗЗЛД /СВЕТЛА ТОДОРОВА/ П Р О Т О К О Л от работата на комисия, назначена със Заповед З-ОФ-55/08.12.2014 г. на председателя на ДКЕВР, за получаване, разглеждане

Подробно

П Р О Т О К О Л № 1

П Р О Т О К О Л  № 1 О Б Щ И Н А Б О Т Е В Г Р А Д П Р О Т О К О Л 2 Днес, 18.02.2019г., комисия назначена със Заповед ОА-99/13.02.2019г. на зам.-кмета на Община Ботевград, издадена на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.17,

Подробно

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ представляващ ХОРИЗОНТИ ООД с вх.номер на документацията 2851/05.10.2017г.-15,47 Петър Иванов Петров представляващ РУСИЯ ЕООД с вх.номер на документацията

Подробно

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish)

(Microsoft Word - 10_\357\360\356\362\356\352\356\353_22_02_2017_ publish) П Р О Т О К О Л 4 Днес 22.02.2017 г., 10.30 ч., в сградата на Комисията за финансов надзор (КФН), гр. София, ул. Будапеща 16, зала 3 в изпълнение на Решение 839-ОП/08.12.2016 г. на председателя на КФН

Подробно

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц

151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.ц 151 1 Протокол за Обект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 - ТП ДГС Добрич УТВЪРДИЛ подписано и заличено Директор на ТП ДГС Добрич на осн.чл.2 ЗЗЛД /инж.цанко Иванов Николов / П Р О Т О К О Л Дата:01.03.2017г.

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 103 от 15/05/2014 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 Днес на г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД / г. на Кмета на Община Велико

ПРОТОКОЛ 3 Днес на г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД / г. на Кмета на Община Велико ПРОТОКОЛ 3 Днес на 15.10.2018 г. от 10:00 часа журито продължи своята работа по изпълнение на Заповед РД 22-985/13.06.2018г. на Кмета на Община Велико Търново във връзка с конкурс за проект с предмет:

Подробно

Microsoft Word - Решение.doc

Microsoft Word - Решение.doc ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net РЕШЕНИЕ 396 /18.04.2013г. за класиране

Подробно

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София факс

ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София  факс ЦАРИЦА ЙОАННА- ИСУЛ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ- ЕАД СИК: SS-I665S66 гр. София http://www.isul.eu/ факс: (+35 2) 432 144, S435 Ш Утвърдил: Изпълнителен дире

Подробно

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 годин КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА П Р О Т О К О Л 29 ОТ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА, проведено на 25 юли 2019 година ПРИСЪСТВАЛИ ЧЛЕНОВЕ НА КРС: Иван Димитров - Председател

Подробно

document

document проект за публикуване АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ИЛИ ДОПЪЛНИТЕЛНА

Подробно

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден

BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален иден BG-КОЗЛОДУЙ: Решение за откриване на процедура Решение номер 169 от дата 21.08.2017 г. І: Възложител Публичен I.1)Наименование и адрес Национален идентификационен No (ЕИК): 106510388 BG313, МБАЛ СВЕТИ

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМА ПРОТОКОЛ 3 ЧАСТ ВТОРА от дейността на комисия, назначена със Заповед РД01-572/17.05.2016 г. на Възложителя, за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти в открита процедура за възлагане на обществена

Подробно

document

document АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-59А

Подробно

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е

О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е О Т Г О В О Р И Н А В Ъ П Р О С И Т Е, П О С Т А В Е Н И О Т С Д Р У Ж Е Н И Е З А О С Ъ Щ Е С Т В Я В А Н Е Н А О Б Щ Е С Т В Е Н О П О Л Е З Н А Д Е Й Н О С Т С Ъ Ю З Н А О Д И Т О Р И Т Е О Т С М Е

Подробно

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез

ПРОТОКОЛ 3 от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез ПРОТОКОЛ 3 от дейността Комисията за разглежне, оценяване и класиране офертите за участие в процедура за възлагане обществе поръч чрез публично състезание, обяве с Решение 668/9.6.28 г., публикувано в

Подробно

document

document Проект на решение Решение за публикуване Номер: 1619 от 16/02/2015 дд/мм/гггг РЕШЕНИЕ А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка Обектът

Подробно

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III

Otgovori na zapitvania PSOV3 - III Изх. 26-00/681/20.09.2013г. ДО ОБЩИНА БЕЛЕНЕ, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН гр.белене 5930, ул. България 35, тел. (0658) 3 10 61, факс: (0658) 3 10 62 e-mail: obshtinabl@abv.bg, web-site: http://obshtina.belene.net ВСИЧКИ

Подробно

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro

Партида: ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4) АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: ro АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 1000 София, ул. Леге 4 факс: 940 7078 e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg интернет адрес: http://www.aop.bg ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Часть 0_оглавление

Часть 0_оглавление Т е х н о л о г и ч е с к а я к а р т а и з г о т о в л е н и я С и с т е м а N T 5 0 Д в е р н ы е и о к о н н ы е к о н с т р у к ц и и о б р а б о т к а и с б о р к а а л ю м и н и е в ы х п р о ф и

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ , РЕШЕНИЕ 003/ З

КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН ЕООД адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/ ,  РЕШЕНИЕ 003/ З КОМПЛЕКСЕН ОНКОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР - ШУМЕН адрес: ул. Васил Априлов 63, Тел./факс: 054/800 832, e-mail: office@oncocenter.org РЕШЕНИЕ 003/03.05.2016 За класиране на участниците и определяне на изпълнител на

Подробно

document

document РЕШЕНИЕ Проект на решение Решение за публикуване Номер: БТГ-РД-07-27А от 18/09/2012 дд/мм/гггг А) за откриване на процедура Б) за промяна В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Подробно

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К

О К П Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я Т У - Л У «2 7» г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К О К П 6 3 1 3 0 0 Э к з. У т в е р ж д е н К Ц А Я. 4 3 0 4 2 4. 0 0 8 Т У - Л У «2 7» 0 3 2 0 0 8 г. С О В М Е С Т Н О С Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы М З А К А З Ч И К О М С О Е Д И Н И Т Е Л И Р П М 8 Э, Р П

Подробно