Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик

Размер: px
Започни от страница:

Download "Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик"

Препис

1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Проект на закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход За включване в законодателната/ оперативната програма на Министерския съвет за периода: Не Контакт за въпроси: Виргиния Александрова, главен инспектор, отдел Контрол, дирекция Регулиране на икономически дейности ; Росица Калоянова, държавен инспектор, отдел Контрол, дирекция Регулиране на икономически дейности 1. Дефиниране на проблема: Дата: г. Телефон: 02/ / В ДВ, бр. 62/ г. (в сила от г.) е обнародван Закон за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП). С Решение 313 от г. Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е приела секторен анализ, извършен на конкурентната среда - различните нива от пазара на горива. От направеното проучването са идентифицирани проблеми, насочени срещу правилата на свободния пазар и конкуренцията: - въвеждане на високи финансови и други изисквания - за минимален уставен капитал и предоставяне на обезпечение, за минимален капацитет на складовете за съхранение на нефтени продукти; - поставяне на съществени административни и инвестиционни бариери пред нови участници на пазара; - налагане на административни процедури, водещи до създаване на монополи и картелни споразумения, нарушаване на принципите на пазарната икономика; - ограничаване на възможността крайни потребители от малките населени места да зареждат с гориво на близко разстояние. За преодоляване на констатираните проблеми, КЗК предлага да бъдат предприети нормативни и организационни промени, съобразени с европейското и националното законодателство Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна. 1

2 В Министерството на икономиката бяха проведени срещи и консултации с представители на браншовите организации, чиито членове осъществяват дейности, регулирани със ЗАРИДСНПНП. Постъпиха множество бележки и предложения от сдружения и организации на търговците с горива, Камарата на строителите в България, КРИБ, АИКБ, Българската минно-геоложката камара, Националната асоциация на зърнопроизводителите и Асоциацията на земеделските производители в България, с които се идентифицират проблеми и непълноти в текстове на ЗАРИДСНПНП, които е необходимо да бъдат коригирани - неотчетени специфики на определени икономически дейности, които водят до невъзможност за изпълнение на законовите норми, както и до необосновано увеличаване на административната и финансова тежест на част от структуроопределящи за икономиката на страната икономически оператори1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.). В цитирания секторен анализ, изготвен от КЗК се акцентира върху следните проблеми в ЗАРИДСНПНП: - въвеждане на високи изисквания за минимален уставен капитал и предоставяне на обезпечение, за минимален капацитет на складовете за съхранение на нефтени продукти, което би довело до изваждане от пазарите на част от участниците, до трудност на някои от операторите да продължат своята дейност; - поставяне на съществени административни и инвестиционни бариери пред нови участници на пазара, което от своя страна води до високи първоначални разходи за започване на дейността, силната конкуренция, работеща под бранда на международни фирмени марки, притежаващи голям финансов ресурс; - налагане на административни процедури с високи изисквания към субектите и взаимодействието между тях, които биха могли да доведат до нарушаване на принципите на пазарната икономика, създаване на монополи и картелни споразумения; - невъзможността на някои лица, осъществяващи търговия на дребно с горива в малките населени места да се регистрират, което ще е пречка за крайните потребители да зареждат с гориво в бензиностанции, намиращи се на близко разстояние, което ще доведе до увеличаване на техните транспортни и времеви разходи. В приетия закон са констатирани, също така, празноти и неясноти, като липса на дефиниция за краен промишлен потребител, двусмислени дефиниции и припокриване на дейности по закона (напр. на дейностите търговия на дребно и съхраняване на нефт и продукти от нефтен произход ) и т. н., както и колизия с норми от други действащи закони (напр. Закона за данъка върху добавената стойност, Закона за запасите от нефт и нефтопродукти), което на практика би довело до затруднения при изпълнението му от страна на лицата, подлежащи на регистрация. Констатираните проблеми не могат да бъдат решени в рамките на действащите към момента законови текстове, както и с приетата на основание чл. 4, ал. 4 от ЗАРИДСНПНП Наредба РД- 04-2/ г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ. бр. 58 от 2019 г., в сила от г.). 2

3 1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? Не са извършвани, тъй като ЗАРИДСНПНП е нов закон и не е изтекъл 5-годишният срок от влизането му в сила, съгласно разпоредбата на чл. 22, ал. 2 от Закона за нормативните актове. 2. Цели: С предложения проект ще се осигурят нормативни гаранции за спазване на правилата на свободния пазар и конкуренцията при административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Подцели: - създаване на условия за лоялна конкуренция на пазара на горива в страната, чрез подобряване и създаване на еднакви условия за икономическата дейност; - намаляване на административната и финансова тежест на икономическите субекти, осъществяващи дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, в това число на земеделските производители, чиято дейност не е целогодишна, а сезонна и кампанийна и на строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите; - въвеждане на обезпечението като алтернатива на изискването за наличие на капитал/имущество/активи; - облекчаване на условията за регистрация за някои от икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в това число и дистрибуцията и пълненето на втечнен нефтен газ; - прецизиране на законовите текстове, създаване на яснота и предвидимост при извършване на дейността по регистрация и контрол върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка? 3. Идентифициране на заинтересованите страни: Заинтересовани страни от предлагания проект на Закон за изменение и допълнение на ЗАРИДСНПНП са: 1. Държавата; 2. Министерството на икономиката; 3. Икономическите оператори, извършващи дейности с нефт и продукти от нефтен произход търговци на едро и дребно с нефт и продукти от нефтен произход; превозвачи на нефт и продукти от нефтен произход; земеделски производители, които използват продукти от нефтен произход за собствената си дейност, строителите, вписани в Централния професионален регистър на строителите и др., като по информация на КЗК само търговците на едро и дребно са около (Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена 3

4 област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.). 4. Варианти на действие: Вариант за действие 0 Без действие : Вариант Без действие ще доведе до задълбочаване на посочените в Раздел 1 проблеми и оттам до невъзможност за изпълнение на законовите норми, както и до необосновано увеличаване на административната и финансова тежест на част от структуроопределящи за икономиката на страната икономически оператори, извършващи икономическа дейност, свързана с нефт и продукти от нефтен произход. Този вариант ще задълбочи проблемите, свързани със събираемостта на данъчни и митнически задължения в бранша и ще бъде пречка за осъществяване на ефективен контрол от компетентните органи по спазване на изискванията на закона, тъй като много от лицата, осъществяващи икономически дейности с нефт и продукти от нефтен произход към момента на влизането на закона в сила няма да могат да изпълнят изискванията за капитал или имущество/активи за да се регистрират и продължат да извършват дейността си. Това основно са представители на малкия и среден бизнес, които са от важно значение за икономиката на страната и трябва да бъдат стимулирани и подкрепяни, а не да бъдат тласкани към сивата икономика. Вариант за действие 1 Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход : При този вариант на действие Министерският съвет ще приеме Решение за одобряване на проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, което ще доведе до: - създаване на условия за лоялна конкуренция на пазара на горива в страната, чрез подобряване и създаване на еднакви условия за икономическата дейност; - намаляване на административната и финансова тежест на икономическите субекти, осъществяващи дейности, свързани с нефт и нефтопродукти, в това число на земеделските производители, чиято дейност не е целогодишна, а сезонна и кампанийна и на строителите вписани в Централния професионален регистър на строителите; - въвеждане на обезпечението като алтернатива на изискването за наличие на капитал/активи; - облекчаване на условията за регистрация за някои от икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, в това число и дистрибуцията и пълненето на втечнен нефтен газ; - прецизиране на законовите текстове, респективно до яснота и предвидимост при извършване на дейността по регистрация и контрол върху лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Препоръчителен вариант 1. Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта Без действие. 4

5 5. Негативни въздействия: Вариант за действие 0 Без действие : Икономически негативни въздействия: - Създаване на условия за разрастване на сивия сектор, предвид високите финансови изисквания за регистрация, които се явяват бариера за навлизане на нови оператори, както и на законосъобразното функциониране на сега действащите такива; - Възникване на съществени проблеми в процеса по регистрация на лицата, извършващи дейности свързани с нефтопродукти; - Създаване на условия за разрастване на нелоялната конкуренция на пазара на горива в страната. Социални негативни въздействия: Не са идентифицирани такива. Екологични негативни въздействия: Не са идентифицирани такива. Вариант за действие 1 Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход : Не са идентифицирани потенциални икономически, социални и екологични негативни въздействия по отношение на държавата, общините и населението. Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни. 6. Положителни въздействия: Вариант за действие 0 Без действие : Не са идентифицирани икономически, социални и екологични положителни въздействия. Вариант за действие 1 Приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход : - Ще се постигне балансирано и ефективно регулиране на сектора, чрез прецизиране на условията за идентифициране на икономическите оператори, извършващи дейности свързани с нефт и продукти от нефтен произход и създаване на ясни и точни правила за регулиране на сектора; - Постигане на по-ефективен процес на регистрация на икономическите оператори в сектора ще допринесе за подобряване на контрола, тъй като въвеждането на ясни и точни правила и равни условия ще насърчи изсветляването на бизнеса в този бранш; - Ще се постигне намаляване на сивия сектор в бранша, чрез облекчаване на изискванията за регистрация и насърчаването на ефективна конкуренция, която от своя страна ще стимулира неизрядните участници в бранша да приведат своята дейност в съответствие със закона. 5

6 - Ще се постигне усъвършенстване на законодателството в областта на търговията и превоза на горива и създаване на пазарни отношения, основани на лоялност, равнопоставеност и свободна конкуренция. - Ще се създадат условия за изпълнение на задълженията на Министерството на икономиката, произтичащи от ЗАРИДСНПНП, във връзка с регулирането на икономическите дейности с нефт и продукти от нефтен произход. - Създаване на равнопоставени условия за всички икономически оператори в бранша, с което ще се създадат условия за значително намаляване на нелоялната конкуренция на пазара на горива в страната. Социални положителни въздействия: Не са идентифицирани такива. Екологични положителни въздействия: Не са идентифицирани такива. (Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели). 7. Потенциални рискове: Не приемане на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход ще възпрепятства ефективният процес на регистрация на икономическите оператори, а оттам и на цялостното прилагане на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това от своя страна няма да доведе до създаване на условия за: намаляване на сивия сектор в този бранш на българската икономика, повишаване на събираемостта на митнически и данъчните задължения от тези дейности и осигуряване на лоялна конкуренция на пазара на горива в страната. Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове Административната тежест за физическите и юридическите лица: Ще се повиши Ще се намали Няма ефект С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход отпада регистрационния режим за земеделските производители, както и за строителите, вписани в Централния професионален регистър Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги? С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход не се създават нови регулаторни режими. Засяга се съществуващият режим за регистрация на земеделските стопани, като отпада регистрационният режим за тях. 9. Създават ли се нови регистри? 6

7 НЕ Когато отговорът е да, посочете колко и кои са те. 10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)? Актът засяга пряко МСП С приемане на Закона за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход отпада административната тежест за регистрация на земеделските производители и се намаляват изискванията за капитал и/или активи при регистриране на малките и средните фирми, чрез диференциране на тези изисквания. Актът не засяга МСП Няма ефект 11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието? Да Не 12. Обществени консултации: Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и чл. 85 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, по проекта на акт ще бъдат проведени обществени консултации, като проектът на Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, докладът към него, частична предварителната оценка на въздействието и становището на дирекция Модернизация на администрацията ще бъдат публикувани на Портала за обществени консултации и на Интернет страницата на Министерството на икономиката. Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури. 13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз? Да Не Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник). 7

8 14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт: Име и длъжност: Дата: г. Подпис: 8

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Община Велинград За включване в програмата на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Нормативен акт Министерство на образованието и Постановление на Министерския

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Проект

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от.. 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията

Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията Стратегия на Комисията за регулиране на съобщенията 2019-2021 I. ВЪВЕДЕНИЕ Стратегията на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС, Комисията) за периода 2019-2021 г. е документ, който задава стратегическите

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Оча

Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Оча Цели на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г. Срок Стратегически Цели за 2019 г. Стратегически цели Дейности /месец през Очакван резултат документ 2019 г./ 1. Участие на различни нива и в различни

Подробно

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 4 ОТ 12 ЯНУАРИ 2009 Г. ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИТЕ Издадена от Министерството на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.19 от 13 Март 2009г. Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тази наредба се урежда редът

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint Проект Оптимизиране на структурата и подобряване на ефективността на ИАРА Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет, съфинансирана от Европейския съюз

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски

NEW IDEAS CONSULT Ltd. Нови идеи за вашия успех! Гр. София, ул. Братя Миладинови 16, тел: ; Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства /ЗС/, включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc)

(Microsoft Word - \356\362\367\345\ doc) УТВЪРДИЛ: / П / ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ Областен управител на област Русе ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Отчет за целите за 2013 г. Наименование на администрацията: Областна администрация Русе Цели за 2013 г. Дейности Резултат

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно