(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)

Размер: px
Започни от страница:

Download "(Microsoft PowerPoint - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 1)"

Препис

1 Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ( Механизъм за обхват) Решение 100от 8 юни 2018 г. на Министерския съвет ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА Регионално управление на образованието - Русе. 1

2 Цели: Демонстриране ефективността на Механизма чрез прилагането му в ограничен обхват, но при максимално чувствителен мониторинг върху междуинституционалната координация и функционалността на Системата. Цели: Усъвършенстване на Механизма на база натрупан опит от пилотната фаза и разширяване на обхвата на внедряване.. Цели: Интегриране на Механизма и ИСРМ в цялостната система на предучилищното и училищното образование, включително с обратна връзка, фокус върху ученика/детето и поставянето му в цент на процеса.

3 ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ ПРИ РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ Ученикът/детето в центъра на Механизма индивидуален профил Непрекъснатост на взаимодействието между всички институции Информираност и достъпност съобразно ролята на служителя Конфиденциалност и киберзащита на информацията Централизирано администриране, мониторинг и контрол егионално управление на образованието - Русе 3

4 РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА СЪЗДАДЕНИ СА 32 ЕКИПА ЗА ОБХВАТ ВКЛЮЧЕНИ ОБЩО 502 СЛУЖИТЕЛИ 384 ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ 46 СЛУЖИТЕЛИ НА ДИРЕКЦИИ СП 56 СЛУЖИТЕЛИ НА РУ НА МВР 42 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ 4

5 РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Осъществено е сътрудничество между различните институции (ДСП, МВР, общински администрации, областна администрация) за прилагането на мерки за идентифициране на децата извън образователната система, тяхното обхващане и включване в образование и за предотвратяване на отпадането. Целогодишен обмен на информация между институциите, с цел идентифициране на деца в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са записани в училище. Проведени са 13 обучения от експерти от РУО Русе с всички членове на екипите за обхват за детайлно запознаване с целите на Механизма и отговорностите на екипите. Изготвяни са ежемесечни графици за обход. Провеждани са регулярни срещи и са осъществявани постоянни контакти с членовете на екипите за обхват с цел създаване на оптимална организация на дейностите по обхващане и задържане на децата и учениците в образователната система. 5

6 РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Осъществени са 1231 посещения на адрес от членовете на екипите. Попълнени са протоколи по образец на МОН за всяко посещение. Данните са отразени в протоколи и в ИСРМ. Перманентно администриране на ИСРМ. Прилаган е комплекс от мерки спрямо необхванатите в образователната система деца и ученици осъществени срещи със семействата, оказване на педагогическа, правна и психологическа помощ по проблеми свързани с възпитанието, отглеждането и обучението на децата. На училищно ниво са определяни мерки за оказване на обща и допълнителна подкрепа в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование за включените в образователната система ученици. Осъществявани са дейности за социализацията и приобщаването им към училищния живот. 18 юни 2018 Министерство на образованието и науката 6 г.

7 РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Регулярно е предоставяна информация чрез ИСРМ на кметовете на общините за установени нарушения на задълженията на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование: Изпратени 404 уведомителни писма до кметове на общини чрез ИСРМ Съставени са 82 акта за установяване на административ ни нарушения Издадени са 28 наказателни постановления, 13 са връчени и влезли в сила 7

8 РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА Чрез механизмите на Закона за семейните помощи за деца и на Закона за социално подпомагане е оказана помощ на семейства, чиито деца са в риск от отпадане по социалноикономически причини. Служители на ДСП са идентифицирали риск по смисъла на ЗЗД за 4 деца и са предприели мерки за закрила спрямо тях. На 20 деца са предоставени подходящи социални услуги, след проведени срещи и консултации на социални работници с родителите. 8

9 ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА МЕХАНИЗМА (статистика към 22 юни 2019 година) в чужбина няма информация записан Общо 2062 деца и ученици за обхват фигурират в ИСРМ; 53 (отпаднали преди 2018/2019 г.) не са записани в училище. От тях 39 са в училищна възраст и 14 в предучилищна. За 11 от тези лица липсва информация за настоящ адрес и най-вероятно не живеят към момента в област Русе; За лицата, за които липсва информация и не са открити на адрес се правят справки от служителите на МВР незаписан 18 юни 2018 Министерство на образованието и науката 9 г.

10 КРАТКИ ИЗВОДИ Наблюдава се повишена ефективност от дейността на екипите за обхват. Налице е много добро сътрудничество и координация между отделните институции при изпълнение на дейностите от Механизма за обхват. През настоящата учебна година посещенията на адреси се осъществяваха съвместно с представители на образователни институции, на МВР и социални работници, което бе предпоставка да се предприемат комплексни мерки по отношение на децата в риск и на отпадналите от образователната система. Разширен е обхватът на внедряване на Механизма за обхват. Наблюдава се тенденция към плавно намаляване на броя на необхванатите в образователната система деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст (121 незаписани към юни 2018; 53 към юни 2019 г.) 10

11 Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст ( Механизъм за обхват) Решение 100от 8 юни 2018 г. на Министерския съвет НАСОКИ ЗА РАБОТА И ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ОБХВАТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА ГОДИНА 11

12 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСИТУЦИИТЕ ПО ПМС 100 от г Трети етап до 15 февруари Втори етап до 30 ноември Първи етап до 30 септември Подготовка до 20 август Четвърти етап до 31 март 12

13 ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ПМС 100 от г ПОДГОТВИТЕЛЕН ЕТАП ДО 20 АВГУСТ ЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИЦИ СРОКОВЕ ПРЕДЕЛЯНЕ РАЙОНИ НА ОБХВАТ КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ ДО 10 ЮЛИ СФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ СКАНЕ ДО ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА ПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИ В КИПИТЕ НАЧАЛНИК НА РУО ДО 15 ЮЛИ ОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ДО УО ИНСТИТУЦИИ ДО 25 ЮЛИ ФОРМИРАНЕ НА ЕКИПИТЕ ЗА БХВАТ НАЧАЛНИК НА РУО ДО 31 ЮЛИ РЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО СРМ НАЧАЛНИК НА РУО ДО 20 АВГУСТ 13

14 ЗАДАЧИ И СРОКОВЕ НА ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ Ученици, които са посещавали училище или детска градина, но са отпаднали през предходната учебна година - до 30 септември Деца, които не са записани в детска градина или в първи клас или които са посещавали училище или детска градина, но не са повторно записани след лятната ваканция - до 30 ноември Ученици, които са отпаднали през настоящата учебна година - до 15 февруари (за повторно отпадналите деца) и до 30 март (за отпадналите между първия и втория учебен срок) Ученици в риск от отпадане (текуща дейност през цялата учебна година) 14

15 ЗАДАЧИ НА ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ Предприемат дейности за обхващането в образователната система на идентифицираните чрез ИСРМ деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Определят комплекс от мерки по отношение на всяко дете, което е идентифицирано като необхванато, отпаднало или застрашено от отпадане от образователната система, и взаимодействат с компетентните институции за прилагане на интегриран подход. Планират посещения в домовете на децата и учениците, които подлежат на задължително предучилищно и училищно образование и са отпаднали или са в риск от отпадане; провеждат разговори с родителите, настойниците/попечителите илислицата,коитополагатгрижизадецатаиучениците,сцелзаписванетоимв училище или в детска градина или преодоляването на риска от отпадане. Осъществяват пряко взаимодействие с родителите, настойниците/попечителите или с лицата, които полагат грижи за детето, за обхващане и включване на децата и учениците в образователната система. 15

16 ЗАДАЧИ НА ЕКИПИТЕ ЗА ОБХВАТ Привличат и работят с медиатори и местни общности (не се осъществява пълноценно до момента). Предлагат мерки за обща и допълнителна подкрепа на децата по чл. 1, ал. 2 в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващо образование. Предлагат на компетентнитеинституции дапредприемат допълнителни мерки с оглед на прилагане на комплексен подход, включващ и налагането на наказания от компетентните органи за неспазването на задълженията на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, по Закона за закрила на детето и по Закона за предучилищното и училищното образование, кактоипредоставянетонапомощивнатурапореданазаконазасемейнипомощи. Регулярно предоставят информация чрез ИСРМ на кметовете на общините за установени нарушения на задълженията на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, с цел налагане на наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование. 16

17 КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ Определятрайонинаобхватврамкитенатериториятанаобщинатаиуведомяват за това началника на регионалното управление на образованието. Определят общински служители за участие в екипите за обхват, включително кметове и кметски наместници на малки населени места. Осъществяват координация на екипите за обхват на общинско ниво. Извършватпървоначалнапроверканаданнитезанастоящилипостояненадресна незаписаните и отпадналите деца и ученици от образователните институции на територията на общината и ги въвеждат в ИСРМ. ЧрезобластнитеуправителипредоставятнаКоординационнотозвенопочл.2,ал. 1 от 20-о до 30-о число на месеците март, юни, октомври и декември на съответната година информация за съответния период за наложените наказания по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование. 17

18 ДИРЕКТОРИ НА ДИРЕКЦИИ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПредоставятчрезИСРМинформациянадиректоринаучилищаврайоназадецаи ученици, които не са обхванати или са отпаднали и с които съответната дирекция СП работи по смисъла на ЗЗД, включително малолетните и непълнолетните до 16 години бременни и майки с деца. Предприематмеркипоотношениенасоциалнитепомощивъввръзкасподадени от директори на училища и ДГ предложения. Предлагат при необходимост на директорите на училища предоставянето на стипендии за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането по реда на Постановление 328 на Министерския съвет от 2017 г. за реда и условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование. РЗИ припоискванеотдиректоринаучебнизаведенияпредоставятинформация чрез ИСРМ за истинността на представени медицински бележки или други медицински документи, доказващи уважителна причина за отсъствието на детето или ученика. 18

19 ДРУГИ ВАЖНИ СРОКОВЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ 20 февруари, до 1 юли, до 1 октомври и до 20 декември на съответната година ГРАО подава информация към ИСРМ за децата и учениците, които подлежат на задължително обучение 10 януари, до 10 март, до 30 юли и до 30 октомври МОН осигурява импортирането на данни НЕИСПУО към ИСРМ и сравняването на данните от ГРАО за всички деца и ученици (записани, незаписани, отпаднали и т.н.) До 20 август кметовете на общини, въз основа на информацията от ИСРМ, потвърждават информацията за наличие на адреса на децата, незаписани в ДГ и училище 20 февруари, до 30 септември и до 20 декември директорите на училища и ДГ въвеждат в НЕИСПУО информация за записаните в тях деца и ученици До 30 април и до 30 ноември началниците на РУО изготвят отчет до министъра на образованието и науката изпълнението на Механизма за обхват Целогодишно (при необходимост) по искане на РУО МВР извършват проверки за местопребиваването на деца, които не са открити на настоящ и постоянен адрес 19

20 РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - РУСЕ БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! Д-Р РОСИЦА ГЕОРГИЕВА НАЧАЛНИК НА РУО - РУСЕ 20

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 0 0 от 8 юни 2018 година ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА МЕХАНИЗЪМ ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието Пловдив 4000 Пловдив, ул. Цариброд 1, тел.: 032/631-

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието Пловдив 4000 Пловдив, ул. Цариброд 1, тел.: 032/631- РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието Пловдив 4000 Пловдив, ул. Цариброд 1, тел.: 032/631-843, 032/628-980, www.ruobg.com, e-mail: mail@ruoplovdiv.com

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ , УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГЪЛЪБОВО гр. Гълъбово 6280, тел:0418/ 6-25-60, e-mail:sougl@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР:... /Нели Кючукова/ ПЛАН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩА И ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЦИ

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда

Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, 038/ GSM-0885 / УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорда Детска градина 15 Слънце - гр. Хасково 6300 гр.хасково, кв. Орфей, е-mail:odz15_haskovo@abv.bg 038/64 20 40 GSM-0885 / 123 077 УТВЪРЖДАВАМ: Анна Йорданова - Кинева Директор на ДГ 15 Слънце ПРОГРАМА ЗА

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

Институт по качество в образованието

Институт по качество в образованието Лист: 1/8 ДЕТСКА ГРАДИНА РАН БОСИЛЕК -ГР.ГАБРОВО УЛ. БАЛКАН 2 / ТЕЛ: 808 216 Утвърдил: Директор: / Сн.Войчева / ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на екипите за съвместна работа на институциите за обхващане

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 5140 гр. Лясковец, ул. Възраждане 1, ет.2, тел.:0619/2-20-55 П Л А Н - П Р О Г Р А М А ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1)

Училищен план за противодействие на училищния тормоз (вариант 1) СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ за учебната 2016/2017 г. Приет на заседание на ПС с Протокол 18/ 07.09.2016 г. Планът за училищния тормоз

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/ г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 548/05.12.2017 г. ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ ЗА УЧЕБНАТА 2017/ 2018 ГОДИНА Планът за училищния

Подробно

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI

НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот г. ПриетасПМС 232от г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI НАРЕДБАЗАПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ Всилаот27.10.2017г. ПриетасПМС 232от20.10.2017г. Обн.ДВ.бр.86от 27Октомври2017г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ РазделI. Предметнадържавнияобразователенстандартзаприобщаващотообразование

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВ ПРИОБЩАВАЩ МОДЕЛ ЧРЕЗ МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО slaveikov_pl@abv.bg www.csop-pleven.com ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ Процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н

М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие н М О Т И В И Към Годишен план за развитие на социалните услуги в община Септември за 2020 година Във връзка с приетата Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016 2020 година, ежегодно до 30

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца Враца 3000 Канцелария: (092)

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца Враца 3000 Канцелария: (092) МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца 1822 2018 1907 Враца 3000 Канцелария: (092) 62 21 75 www.hristobotev.org ул. Ген. Леонов 37 : (092) 62 35 49, (0888) 720 810

Подробно

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА

БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТА БЪЛГАРСКО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ БРАТИСЛАВА Záporožska 8, 851 01 Bratislava, Slovakia УТВЪРЖДАВАМ: Даниела Дойнова, Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, община Вълчи дол, област Варненска тел. : , e mail: Утвърдил: Пепа Пе ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ село Червенци, общи Вълчи дол, област Варненска тел. : 0878637061, e mail: ou_iv.rilski@abv.bg Утвърдил: Пепа Пенчева Директор ОбУ Св. Иван Рилски ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно