НАРЕДБА № 1 от 6

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБА № 1 от 6"

Препис

1 НАРЕДБА 1 от г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители Издадена от министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 16 от г., изм. и доп., бр. 56 от г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители. Чл. 2. (1) Министърът на правосъдието насрочва конкурс за частни съдебни изпълнители със заповед, която се обявява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува в два централни ежедневника и в интернет страницата на Министерството на правосъдието и на Камарата на частните съдебни изпълнители. Копие от заповедта незабавно се изпраща на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. (2) В определен район се открива едно място за частен съдебен изпълнител на жители. (3) Заповедта на министъра за насрочване на конкурс съдържа следните данни: 1. брой на вакантните места за частни съдебни изпълнители и районите, в които те ще изпълняват длъжността си; 2. дата, час и място на провеждане на конкурса; 3. място и срок за приемане на конкурсните документи; 4. размер на такса за участие и сметка, по която тя следва да се внесе. (4) Темите, по които се определят въпросите за писмения и устния изпит, са примерно посочени в приложение към заповедта по ал. 3. Чл. 3. (1) Конкурсът за частни съдебни изпълнители се състои от писмен и устен изпит. (2) Въпросите за писмения изпит са под формата на тест. Чл. 4. Провеждането на конкурс за частни съдебни изпълнители се организира от министъра на правосъдието. Глава втора УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРС Чл. 5. За участие в конкурс за частни съдебни изпълнители могат да кандидатстват лица, които отговарят на изискванията по чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители. Чл. 6. (1) Кандидатите за частни съдебни изпълнители подават чрез Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители писмено заявление до министъра на правосъдието за участие в конкурса в едномесечен срок от датата на публикуване на заповедта на министъра. (2) Заявлението съдържа следните данни на кандидата за частен съдебен изпълнител: 1. име;

2 2. единен граждански номер; 3. (доп. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) адрес и телефон за връзка; 4. упражнявана професия; 5. юридически стаж на кандидата; 6. район, за който кандидатства. (3) Към заявлението се прилагат документи за: 1. раждане; 2. завършено висше юридическо образование; 3. придобита юридическа правоспособност; 4. трудов стаж; 5. месторабота; 6. свидетелство за съдимост; 7. декларация по чл. 5, ал. 1, т. 5, 6 и 7 от Закона за частните съдебни изпълнители; 8. медицинско удостоверение. (4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Документите по ал. 3, т. 1, 2, 3 и 4 се подават като нотариално заверени копия, а документите по т. 6, 7 и 8 - в оригинал. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Инспектори от Министерството на правосъдието извършват проверка за редовност на документите. (6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Министърът на правосъдието одобрява списък на допуснатите до изпита кандидати и списък на кандидатите с нередовни документи, които се обявяват на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и в интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Камарата на частните съдебни изпълнители. В списъка на кандидатите с нередовни документи се посочва нередовността на документите на всеки кандидат. (7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Кандидатите с нередовни документи могат да отстранят нередовностите в 7-дневен срок от обявяване на списъка. След този срок кандидатите с нередовни документи губят право на участие в конкурса. (8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Съветът на Камарата на частните съдебни изпълнители дава мнение до министъра на правосъдието за общественото доверие, с което се ползва всеки кандидат, в 7-дневен срок от обявяване на окончателния списък на кандидатите. Глава трета КОНКУРСНА КОМИСИЯ Чл. 7. (1) Конкурсът се провежда от комисия в състав: председател - представител на Министерството на правосъдието, определен от министъра на правосъдието, и членове: съдия от Върховния касационен съд, определен от председателя на Върховния касационен съд, двама частни съдебни изпълнители, определени от Камарата на частните съдебни изпълнители, и хабилитиран преподавател по гражданскоправни науки, определен от министъра на правосъдието. (2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) При отсъствие на член на конкурсната комисия той се замества от резервен член, определен по реда на ал. 1. Резервен член на изпитната комисия замества по право редовен член в случаите на отпуск поради временна нетрудоспособност, служебна командировка, при самоотвод по конкретен случай и при други обстоятелства, които водят до фактическа невъзможност за участие в работата на комисията.

3 (3) Председателят на конкурсната комисия: 1. ръководи нейната работа, следи за спазване на правилата за провеждане на изпита и обявява началото и края на изпитния ден; 2. съставя протоколи с резултатите от писмения и устния изпит; 3. съставя протокол с окончателния резултат от конкурса и го изпраща на министъра на правосъдието. Чл. 8. Конкурсната комисия взема решения само присъствено и в пълен състав. Решенията се вземат с обикновено мнозинство. Глава четвърта ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия съставя въпросите и отговорите за писмения изпит и определя броя верни отговори, който съответства на оценките по чл. 10, ал. 2. Въпросите от теста могат да имат само един верен отговор. (2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия съставя три варианта на тест в деня преди писмения изпит, които включват достатъчен брой въпроси и са подпечатани с печата на Министерството на правосъдието. (3) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия с решение предварително определя броя на квесторите и техническите правила за провеждане на писмения изпит, които съдържат и изискванията за реда в залата, и ги оповестява на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на страницата на Министерството на правосъдието в интернет. (4) Кандидатите са длъжни да се явят в залата и да заемат местата си най-късно 15 минути преди започване на изпита. (5) Кандидатите се допускат в залата за писмен изпит след представяне на документ за самоличност и се подписват в присъствен списък. (6) При явяване на устен изпит кандидатите представят на конкурсната комисия документ за самоличност. (7) След обявяване началото на писмения изпит комисията определя чрез жребий един от кандидатите, присъстващи в залата, който изтегля един от вариантите на тест, и го съобщава на всички кандидати. (8) Писменият изпит се провежда едновременно за всички кандидати в една или повече зали в зависимост от броя на кандидатите, в присъствието на поне един член на комисията и квестори, които следят за реда в залата. (9) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Кандидатите могат да използват нормативни актове и съдебна практика. Кандидат, който използва други помагала, се отстранява от участие в изпита. По време на изпита кандидатите могат да пишат само със син химикал, като отбелязват отговорите със знака "х" (хикс). (10) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Кандидатите отбелязват отговорите на въпросите от изтегления вариант на тест върху дадени от комисията бланки с отговори, подпечатани с печат на Министерството на правосъдието. (11) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Всеки кандидат изписва на предоставена от конкурсната комисия бланка трите си имена, единния граждански номер, входящия номер на заявлението и датата на изпита и го запечатва в малък непрозрачен плик. Писменият тест, бланката с отговорите и малкият плик се поставят и запечатват в голям плик собственоръчно от кандидата в присъствието на член от комисията. Кандидатът се

4 подписва, че е предал писмената си работа върху списък, предоставен му от член на конкурсната комисия, който също се подписва. (12) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Писменият изпит продължава три астрономически часа, като председателят на конкурсната комисия обявява началото и края на изпита. Глава пета ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия без предварително определен ред разпечатва големите пликове и изписва еднакъв номер на малкия плик, на големия плик и на бланката с отговорите. Председателят на конкурсната комисия изготвя протокол, в който се отбелязват датата, часът на разпечатването на големите пликове, броят на писмените работи и броят на малките пликове. Малките пликове се съхраняват от председателя на конкурсната комисия в подходящо помещение в Министерството на правосъдието. (2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Бланките с отговорите и пликовете - голям и малък, не трябва да съдържат никакви външни белези или информация за кандидата. При нарушаване на това изискване изпитът на съответния кандидат се анулира, за което се съставя протокол, подписан от всички членове на комисията. (3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Конкурсната комисия оценява писмения изпит с оценки: слаб, среден, добър, много добър и отличен. (4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Отговорите се оценяват от всички членове на комисията и се подписват от тях. След приключване на оценяването конкурсната комисия в пълен състав проверява целостта на малките пликове, разпечатва ги и идентифицира отговорите. Оценките от писмения изпит се нанасят в протокол, който се подписва от всички членове на комисията, датира се и се предава на председателя. (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Резултатите от писмения изпит се обявяват на видно място в сградата на Министерството на правосъдието. Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) До устен изпит се допускат кандидатите, издържали писмения изпит с оценка не по-малко от мн. добър (4.50). (2) Устният изпит се провежда не по-рано от 20 дни след обявяване на резултатите от писмения изпит. Чл. 12. (1) Конкурсната комисия съставя списък на допуснатите до устен изпит и график за явяването им по входящите номера. Списъкът и графикът се обявяват пет дни преди началото на устния изпит на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и на интернет страниците на Министерството на правосъдието и на Съвета на Камарата на частните съдебни изпълнители. (2) Устният изпит се провежда от конкурсната комисия в присъствието на следващите по графика пет кандидати. (3) Конкурсната комисия оценява знанията на кандидатите с оценки: слаб, среден, добър, много добър и отличен. Оценката на кандидатите от устния изпит представлява средноаритметично число от сбора на оценките на всички членове на конкурсната комисия. (4) Оценката от устния изпит се определя с решение на комисията, обявява се незабавно на кандидата и останалите присъстващи в изпитната зала и се вписва от председателя в протокол, който се подписва от всички членове на конкурсната комисия.

5 (5) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) В класирането за местата за частни съдебни изпълнители участват кандидатите, получили оценки най-малко мн. добър (4.50) на писмения изпит и най-малко мн. добър (4.50) на устния изпит. Подреждането на кандидатите се извършва по общия бал от двете оценки. (6) При равен резултат на оценките на двама или повече кандидати за едно място предимство в класирането има този с по-голям юридически стаж. Чл. 13. (1) За резултата от класирането се изготвя протокол в два еднообразни екземпляра, който се подписва от всички членове на комисията, обявява се на видно място в сградата на Министерството на правосъдието и се публикува на официалната му страница в интернет. Единият екземпляр от протокола се изпраща от председателя на конкурсната комисия на министъра на правосъдието в 3-дневен срок от приключването на конкурсния изпит. Другият екземпляр се предава за съхранение в деловодството. (2) (Изм. - ДВ, бр. 56 от 2009 г.) Министърът на правосъдието в едномесечен срок от получаване на резултатите издава заповед за възлагане на правомощия по изпълнението. Заповедта се обявява на определеното за това място в сградата на Министерството на правосъдието, публикува се в официалната му страница в интернет и се съобщава на класираните кандидати по реда на Административнопроцесуалния кодекс. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА Параграф единствен. Тази наредба се издава на основание чл. 10, ал. 1 от Закона за частните съдебни изпълнители.

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И.... 2019 г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните

Подробно

ПРАВИЛА

ПРАВИЛА ПРАВИЛА за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори, за първоначално назначаване и за повишаване в длъжност и преместване на съдии, прокурори и следователи ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тези правила

Подробно

НАРЕДБА 1 от г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт приета с решение на Пле

НАРЕДБА 1 от г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт приета с решение на Пле НАРЕДБА 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 21 от протокол 5

Подробно

Microsoft Word - utvurjdavane na metodika kons.doc

Microsoft Word - utvurjdavane na metodika kons.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ Ул. Ген. Й. В. Гурко 5 Факс: (+395 2) 988 54 95 София 1000 E-mail:avto_a@mtc.government.bg

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ул. Ген. Гурко 5, София 1000 тел.: (+359 2) 930 88 40 факс: (+359 2) 988 54 95 avto_а@rta.government.bg

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъж

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъж РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 3 от заседание на Комисията за провеждане на II етап писмен изпит/тест в конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас

Национално външно оценяване  и  кандидатстване  след 7. клас Национално външно оценяване и кандидатстване след 7. клас 2019 година ЗПУО Външно оценяване в 7. клас Националното външно оценяване в 7. клас се осъществява, съгласно Заповед РД09-1709/29.08.2018 г. на

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК

НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСК НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМЕСТРИАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ В НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ София 2019 г. 1 ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ

Подробно

П Р И Л О Ж Е Н И Е 2

П Р И Л О Ж Е Н И Е  2 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА СЪГЛАСНО ЧЛ 54, АЛ 3 ОТ НАРЕДБА 10 ОТ 01092016 Г ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.<

ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви' 82 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ $_.< ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ" 10. София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви'" 2 ЗАПОВЕД НА НАЧАЛНИКА НА ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" $_.

Подробно

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждането на изпити с ученици в самостоятелна форма на обучение за учебна ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ - ЛОВЕЧ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИТЕ С УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ЗА УЧЕБНАТА

Подробно

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b

СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ ; GSM ; soubansko.alle.b СУ НЕОФИТ РИЛСКИ 2770 ГР. БАНСКО; УЛ. ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ 13; ТЕЛ.: 0749/ 8 83 12; GSM 0878206617;0892602001 e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ Неофит

Подробно

Microsoft Word - NAREDBA_3_ot_ _g_za_organizaciqta_i_provejdaneto_na_dyrjavnite_zrelostni_izpiti.rtf

Microsoft Word - NAREDBA_3_ot_ _g_za_organizaciqta_i_provejdaneto_na_dyrjavnite_zrelostni_izpiti.rtf НАРЕДБА 3 ОТ 17.05.2004 Г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 46 от 28.05.2004 г., в сила от 28.05.2004 г., изм.

Подробно

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе

НАРЕДБА 8 от г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебе НАРЕДБА 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по т. 39 от протокол 28 от 08.11.2018 г., обн.,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ ул. Ген. Гурко 5, София 1000 тел.: (+359 2) 930 88 40 факс: (+359 2) 988 54 95 avto_а@rta.government.bg

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС п ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД И ГЛАВЕН ПРОКУРОР (приети с Решение на ВСС по Протокол 48/ 08.11.2012 г.; изм. и доп. с решение

Подробно

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc

Microsoft Word - v norm dokum-PROCEDURES_AD.doc Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я Утвърдил, Ректор:... (проф. д-р инж. М. Христов) ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ I. Последователност на процедурите за заемане на академична

Подробно

17 СУ „Дамян Груев“

17 СУ „Дамян Груев“ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Христо Ботев ЗНАНИЕ ЗА БЪДЕЩЕТО! КАКВО ПРЕДСТОИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ VII КЛАС? Успешно полагане на изпитите чрез тест от националното външно оценяване Успешно завършване на VII клас и получаване

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжно РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД ЛОМ П Р О Т О К О Л 4 от заседание на Комисията за провеждане на III етап - събеседване от конкурс за заемане на длъжността съдебен деловодител съдебно изпълнение 1 щатна

Подробно

ПРОТОКОЛ №2 / Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от СAK

ПРОТОКОЛ №2  /  Приложение №1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ  за произвеждане на изборите за делегати от СAK ПРОТОКОЛ 2 / Приложение 1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за дел Приложение 1 МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за произвеждане на изборите за делегати от Софийската адвокатска колегия на годишното

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯН ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ ГЕО МИЛЕВ, СТАРА ЗАГОРА УТВЪРДИЛ: Галина Тонева Директор на ППМГ Гео Милев Стара Загора ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Преместване на ученици в държавните и в общинските училища, Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ ГР. НЕСЕБЪР гр. Несебър 8230 тел. 0554/4-23-30, 4-51-83 ул. Любен Каравелов 1 тел./факс: 0554/4-28-49 УТВЪРЖДАВАМ ТОДОРКА ЖЕЛЯЗКОВА ДИРЕКТОР Правилник за приемане и обучение

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

Microsoft Word - reshenie_cik

Microsoft Word - reshenie_cik Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 600-МИ София, 09.08.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при кметовете на общини за определяне съставите на общинските избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ И КАНДИДАТСТВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019ГОДИНА ЦЕЛ НА ВЪНШНОТО ОЦЕНЯВАНЕ В 7 КЛАС Националното външно оценяване в 7 клас се осъществява

Подробно

Slide 1

Slide 1 2017 2018 г. НАРЕДБА 10 ОТ 01.09.2016г. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАРЕДБА 11 ОТ 01.09.2016 Г ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 0Т ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ Чл.130. (1) Учениците,

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Национа

З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА г София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Национа З А П О В Е Д НА НАЧАЛНИКА НА НАЦИОНАЛНАТА СЛУЖБА ЗА ОХРАНА 18.12.2018 г. 2128 София ОТНОСНО: обявяване на конкурс за назначаване на сержант в Националната служба за охрана (НСО). На основание, чл. 39,

Подробно

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р

Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на р Централна Избирателна Комисия РЕШЕНИЕ 8-ЕП София, 26.03.2019 ОТНОСНО: провеждане на консултации при областните управители за определяне съставите на районните избирателни комисии и назначаването им за

Подробно

ZSV_gl_4_razdel_2_Zasedateli_docx

ZSV_gl_4_razdel_2_Zasedateli_docx ЗАКОН ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ Обн., ДВ, бр. 64 от 7.08.2007 г., изм., бр. 69 от 5.08.2008 г., изм. и доп., бр. 109 от 23.12.2008 г., доп., бр. 25 от 3.04.2009 г., в сила от 3.04.2009 г., изм. и доп., бр. 33

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно