RE_Statements

Размер: px
Започни от страница:

Download "RE_Statements"

Препис

1 Европейски парламент Документ за разглеждане в заседание B8-0448/ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност внесен съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) Иняцио Корао, Роландас Паксас, Фабио Масимо Касталдо от името на групата EFDD RE\ docx PE v01-00 Единство в многообразието

2 B8-0448/2018 Резолюция на Европейския парламент относно положението в Йемен (2018/2853(RSP)) Европейският парламент, като взе предвид своите предходни резолюции относно Йемен, и по-специално резолюциите от 30 ноември 2017 г. 1, от 15 юни 2017 г. 2 и от 25 февруари 2016 г. 3 относно хуманитарното положение в Йемен, като взе предвид доклада на Върховния комисар по правата на човека на ООН от 17 август 2018 г., съдържащ констатациите на Групата от независими водещи международни и регионални експерти относно положението с правата на човека в Йемен, в т.ч. нарушенията и злоупотребите от септември 2014 г. насам, като взе предвид Резолюция 2402 (2018 г.) на Съвета за сигурност на ООН, с която се удължава режимът на санкции срещу Йемен до 26 февруари 2019 г., като взе предвид резолюциите на Съвета за сигурност на ООН относно Йемен, поспециално резолюции 2342 (2017 г.), 2266 (2016 г.), 2216 (2015 г.), 2201 (2015 г.) и 2140 (2014 г.), като взе предвид изявлението на председателя на Съвета за сигурност на ООН от 15 март 2018 г., като взе предвид общия преглед, представен на 21 септември 2018 г. пред Съвета за сигурност на ООН от заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешната хуманитарна помощ Марк Лоукок, относно хуманитарното положение в Йемен, като взе предвид изявлението от 24 август 2018 г. на заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешната хуманитарна помощ Марк Лоукок относно положението в Йемен, като взе предвид изявлението на говорителя на Европейската служба за външна дейност от 10 август 2018 г. относно положението в Йемен, като взе предвид съвместното изявление от 13 юни 2018 г. на заместникпредседателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), г-жа Федерика Могерини, и на отговарящия по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи член на Комисията, г-н Христос Стилианидис, относно последните събития около град Ходейда, Йемен, 1 Приети текстове, P8_TA(2017) ОВ C 331, г., стр ОВ C 35, г., стр PE v /8 RE\ docx

3 като взе предвид заключенията на Съвета от 25 юни 2018 г. относно Йемен, като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, А. като има предвид, че положението в Йемен достига повратна точка, тъй като преговорите в рамките на ООН все още не са довели до значителен напредък към постигането на политическо решение, нито една от страните не е постигнала военна победа и всяка една от тях е малко вероятно да направи това в бъдеще, има нови конфронтации и сражения из страната, особено в решаващата област Ходейда, и хуманитарното положение продължава да се влошава; Б. като има предвид, че в общия си преглед пред Съвета за сигурност на ООН относно хуманитарното положение в Йемен заместник генералният секретар на ООН по хуманитарните въпроси и координатор за спешната помощ предупреди, че хуманитарната помощ не може да се справи с глада и с влошаването на положението и че около 75% от населението около 22 милиона души се нуждаят от някакъв вид хуманитарна помощ или закрила; като има предвид, че още 3,5 милиона души скоро могат да бъдат добавени към 8-те милиона, които вече страдат от тежка продоволствена несигурност, тъй като конфликтът и трайните последици от блокадата задушават така необходимия внос в страната; като има предвид, че деца в Йемен са изложени на риск от гладна смърт и че по изчисления в страната на всеки 10 минути умира по едно дете; В. като има предвид, че влошаването на икономическата ситуация в страната допринася допълнително за това, което вече е най-голямата хуманитарна криза в света; като има предвид, че от 2015 г. насам валутата на Йемен е изгубила половината от стойността си, а наскоро е започнала стремително да спада още, което е довело до повишаване на цените на основните стоки в страната; като има предвид, че тази отрицателна тенденция се засилва от битката в Ходейда, главния център на вноса в Йемен; като има предвид, че контролираните от хутите зони страдат от тежък недостиг на горива поради ограничения, наложени от правителството на Йемен и от Саудитска Арабия, което засяга живота на гражданите и оказва въздействие върху предоставянето на основни услуги; Г. като има предвид, че поради скорошната ескалация около Ходейда главният път към Сана е станал недостъпен, което допълнително усложнява транзитното преминаване на хуманитарния трафик, а неотдавнашните боеве в района са ударили съоръженията, които предоставят здравни грижи, вода и канализация, което поражда опасения за засилване на епидемията от холера, която е опустошила Йемен два пъти по време на войната, е заразила повече от един милион йеменци и е убила души от април 2017 г. насам; Д. като има предвид, че според ООН от началото на юни близо души са избягали от провинция Ходейда, 75% от населението зависи от хуманитарната помощ, а 17,8 милиона от населението са в положение на продоволствена несигурност; Е. като има предвид, че въпреки откриването на учебната година 2 милиона деца остават извън училище, а други 4 милиона са изложени на риск от загуба на достъп до образование, тъй като около 67% от учителите в държавните училища RE\ docx 3/8 PE v01-00

4 не са получавали заплати в продължение на почти две години, 66% от училищата са с щети от конфликти, 27% са затворени, а 7% се използват от въоръжени групировки или като подслон от разселени лица; Ж. като има предвид, че комбинацията от тези елементи излага на риск цяло поколение йеменци, тъй като децата са изправени пред множество заплахи от бомби до глад, до епидемии и до принудителна военна мобилизация; като има предвид, че над деца, всички момчета, са набрани и използвани от въоръжените сили и въоръжените групировки, а почти 50% от момичетата са принудени да се омъжат преди 15-годишна възраст; З. като има предвид, че предвожданите от коалицията въздушни нападения продължават да вземат цивилни жертви и да разрушават инфраструктурата; като има предвид, че предвождано от Саудитска Арабия въздушно нападение уби на 24 август най-малко 22 деца и четири жени в Йемен, а предишно въздушно нападение на 9 август удари училищен автобус, като уби десетки хора, включително деца; като има предвид, че такива епизоди пораждат сериозни съмнения по отношение на процедурите за насочване на въздушните нападения на коалицията, както и по отношение на желанието на коалицията за ограничаване на броя на жертвите; като има предвид, че бунтовниците хути продължават да изстрелват балистични ракети към Рияд и към територията на Саудитска Арабия; И. като има предвид, че правото на въоръжените конфликти забранява умишлените и безразборни нападения срещу цивилни граждани; като има предвид, че тези нападения се считат за военни престъпления и лицата, които ги извършват, могат да бъдат подложени на наказателно преследване за тях; като има предвид, че според Службата на ООН по правата на човека между март 2015 г. и 23 август 2018 г. в Йемен поне цивилни лица са били убити, а ранени; Й. като има предвид, че в доклада си от 28 август 2018 г. относно положението с правата на човека в Йемен Групата от независими водещи международни и регионални експерти за Йемен изтъква, че коалиционните въздушни нападения са причинили повече преки цивилни жертви, тъй като нападенията са ударили жилищни райони и обществени пространства, както и че са налице основателни причини да се счита, че такива атаки са били извършени в нарушение на принципите на разграничение, на пропорционалност и на предпазливост; като има предвид, че в същото време твърденията за безразборно използване от бунтовниците хути на оръжия с обширни зони на поразяване в ситуации на военни действия в градовете са изключително обезпокоителни; като има предвид, че в доклада се посочва, че страните в конфликта не са показали никакъв опит за свеждане до минимум на броя на цивилните жертви и са извършили, и продължават да извършват, нарушения и престъпления съгласно международното право, които могат да съставляват военни престъпления; К. като има предвид, че в доклада се установяват и редица други продължаващи нарушения на правата на човека в страната, които са извършвани от всички страни в конфликта, включително широкоразпространени произволни задържания, малтретиране и изтезания в някои съоръжения, сексуално насилие, PE v /8 RE\ docx

5 набиране на деца във въоръжените сили и сериозни ограничения на правото на свобода на изразяване; Л. като има предвид, че Камел Джендуби, председател на групата от водещи експерти, която представи доклад пред Съвета по правата на човека, е жертва на кампания на оклеветяване, целяща сплашване на групата от водещи експерти и хвърляне на съмнение във връзка с констатациите ѝ; М. като има предвид, че на 28 септември 2018 г., въпреки натиска от редица държави, въпреки отказа на правителството на Йемен да продължи мисията на експертите и въпреки обвиненията към тях в предубеденост спрямо милициите на хутите, Съветът по правата на човека поднови мандата на групата от водещи експерти в Йемен; Н. като има предвид провала на първия от три години насам опит да се проведат преговори за Йемен в Женева в началото на септември 2018 г., след като делегацията на хутите не присъства, като обвини предвожданата от Саудитска Арабия коалиция във възпрепятстване на пътуването ѝ към мирните преговори; О. като има предвид, че спрямо въоръжените групировки в Йемен, и по-специално бунтовниците хути, е наложено международно оръжейно ембарго; като има предвид, че според 19-ия годишен доклад на ЕС относно износа на оръжие държавите членки на ЕС, са продължили да разрешават трансфера на оръжия за Саудитска Арабия след ескалирането на конфликта в нарушение на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. относно контрола върху износа на оръжие; като има предвид, че в резолюциите на Парламента от 25 февруари 2016 г. и от 30 ноември 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен се призовава ЗП/ВП да започне инициатива за налагане на оръжейно ембарго на ЕС по отношение на Саудитска Арабия в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС; 1. осъжда най-категорично продължаващото насилие в Йемен и отново потвърждава най-сериозната си загриженост относно опустошителните последици от конфликта за населението на Йемен и обезпокоителното влошаване на хуманитарната ситуация; отново признава, че тази криза се е превърнала в найголямата хуманитарна криза в света; 2. изразява своите съболезнования на жертвите; изразява съжаление относно факта, че конфликтът все още не получава вниманието, което заслужава; призовава всички международни участници да държат положението в Йемен на челно място в международния дневен ред и да работят заедно за намирането на жизнеспособни решения; 3. отново заявява позицията си, че не може да има военно решение на конфликта в Йемен и че единственото възможно решение е процес на преговори между страните; отново изразява пълната си подкрепа за усилията на генералния секретар на ООН и на специалния пратеник за Йемен за постигане на възобновяване на преговорите; призовава всички страни в конфликта, както и регионалните участници, да участват конструктивно в процеса в рамките на ООН; RE\ docx 5/8 PE v01-00

6 4. изразява съжаление в този контекст за неуспеха на първия кръг от консултации в Женева (6 9 септември 2018 г.) и призовава всички страни в конфликта да се въздържат от агресивен дискурс и безсмислени игри на обвинения, да възобновят мерките за изграждане на доверие и да участват отново на добра воля в мирния процес с посредничеството на ООН; изразява надежда, че Общото събрание на ООН може да даде необходимия тласък за възобновяването на преговорите; 5. приветства неотдавнашното посещение на специалния пратеник на ООН Мартин Грифитс в Сана на 16 септември 2018 г. с цел възобновяване на мирните преговори и насърчаване на мерки за изграждане на доверие, като пълното отваряне на летището в Сана за пътнически и търговски полети и изплащането от страна на правителството на Йемен на заплатите на държавните служители във всички области на страната, и подкрепя неговите опити за съживяване на мирните преговори чрез създаване на условия за плодотворни преговори между страните; 6. отново припомня, че страните в конфликта носят отговорност за защита на цивилното население и гражданската инфраструктура и че нападенията срещу тях съставляват военни престъпления; призовава всички страни в конфликта да позволят незабавен и пълен достъп на хуманитарните работници до засегнатите от конфликта области, за да могат да помагат на нуждаещите се; призовава Съвета и Съвета за сигурност на ООН, при изпълнението на неговата Резолюция 2216 (2015 г.), да идентифицират лицата, които възпрепятстват предоставянето на хуманитарна помощ в Йемен, и да наложат целенасочени санкции срещу тях; 7. настоятелно призовава всички страни да предприемат необходимите мерки за премахване на прекомерните ограничения за безопасното и бързо влизане в Йемен на хуманитарните доставки и на други стоки, абсолютно необходими на цивилното население, и за движението на хора, включително през международното летище в Сана, в съответствие с международното хуманитарно право; 8. остро осъжда въздушните нападения на ръководената от Саудитска Арабия коалиция в Йемен, които са причинили повечето преки цивилни жертви и са извършени в нарушение на принципите на разграничение, пропорционалност и предпазливост, резултатите от което показват липса на желание за ограничаване на жертвите; настоятелно призовава ръководената от Саудитска Арабия коалиция да преустанови незабавно нападенията си в Йемен и да премахне блокадата си от страната; осъжда също използването от бунтовниците хути на оръжия с обширни зони на поразяване в ситуации на военни действия в градовете, както и изстрелването на балистични ракети, насочени към Саудитска Арабия; изразява убеждение, че както е заявено и в доклада на групата от водещи експерти, тези нарушения очевидно съставляват военни престъпления; 9. призовава Саудитска Арабия и другите партньори от коалицията да разследват незабавно всеки инцидент, свързан с техните дейности в Йемен, да предприемат подходящи мерки за отчетност и да оповестяват резултатите публично; изразява убеждение, че следва да бъдат започнати независими разследвания за установяване на отговорността, тъй като разследващият орган на коалицията, на който е възложена тази задача екипът за съвместна оценка на инциденти не PE v /8 RE\ docx

7 спазва международните стандарти по отношение на прозрачността, безпристрастността и независимостта; 10. осъжда неоснователните опити за уронване на авторитета на председателя на групата от водещи експерти и решението на правителството на Йемен за преустановяване на сътрудничеството с групата; приветства взетото от Съвета на ООН по правата на човека решение за удължаване на мандата на групата от водещи експерти, което ѝ позволява да продължи да събира доказателства за военните престъпления и за престъпленията срещу човечеството, извършени в Йемен; счита, че групата от водещи експерти следва да се превърне в истинска международна анкетна комисия; в светлината на сериозните обвинения срещу Саудитска Арабия относно ролята ѝ в Йемен призовава за временното преустановяване на членството ѝ в Съвета на ООН по правата на човека; 11. изразява изключителна загриженост относно засилването на борбата около Ходейда ключов център за операциите по предоставяне на помощ и точка, в която пристига по-голямата част от вноса на храни в Йемен; настоятелно призовава страните в конфликта да спазват своите задължения за защита на цивилното население и гражданската инфраструктура и ги призовава да запазят пристанището на Ходейда и главните пътища отворени за хуманитарната помощ, като в същото време настоява, че не следва да се използват хуманитарни обекти за военни цели; 12. счита, че е важно да се намерят практически решения, като например отваряне на въздушни мостове за цивилното население, както е предложено от ООН, с цел евентуално отваряне на летището в Сана; изразява убеждение, че такива мерки не трябва да се разглеждат като политически мотивирани, а като средство за облекчаване на страданието на цивилното население; 13. отдава дължимото на всички хуманитарни работници, агенции и организации на гражданското общество, които участват в усилията за предоставяне на помощ, и приветства работата на организациите, занимаващи се със защита и насърчаване на правата на човека и събиране на доказателства за нарушения от страна на страните в конфликта при изключително трудни условия; 14. призовава Съвета ефективно да насърчава спазването на международното хуманитарно право съгласно съответните насоки на ЕС; отново заявява поспециално необходимостта от строго прилагане от всички държави членки на ЕС, на правилата, установени в Обща позиция 2008/944/ОВППС; в тази връзка припомня своите резолюции от 25 февруари 2016 г. и 30 ноември 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен, в които ЗП/ВП се призовава за започване на инициатива за налагане от страна на ЕС на оръжейно ембарго на Саудитска Арабия с оглед на сериозните твърдения за нарушения на международното хуманитарно право от Саудитска Арабия в Йемен и обстоятелството, че продължаването на издаване на разрешения за продажба на оръжия на Саудитска Арабия съответно би било в нарушение на общата позиция 2008/944/ОВППС; 15. призовава Комисията, ЗП/ВП и Съвета да действат на международните форуми и на двустранна основа, като вземат всички необходими мерки за улесняване на възобновяването на преговорите между страните; RE\ docx 7/8 PE v01-00

8 16. подчертава значението на ролята на ЕС от началото на настоящия конфликт през март 2015 г.; припомня, че ЕС е предоставил хуманитарна помощ в размер на 233,7 млн. евро чрез партньорски организации; призовава Комисията и държавите членки да засилят допълнително хуманитарната си помощ за населението на Йемен; 17. запазва си правото да разгледа отново въпроса до постигането на преговорно решение; препоръчва на своята подкомисия по правата на човека да наблюдава развитието на правата на човека в Йемен и да изготви доклад относно извършените в страната нарушения на правата на човека и гражданските права; 18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на генералния секретар на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на генералния секретар на Лигата на арабските държави и на правителството на Йемен. PE v /8 RE\ docx

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0655/2017 22.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8 0807/2016 17.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2017)0273 Хуманитарното положение в Йемен Резолюция на Европейския парламент от 15 юни 2017 г. относно хуманитарното положение в Йемен (2017/2727(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0413/2017 12.6.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0449/2018 1.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0688/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0649/2017 } B8-0650/2017 } B8-0651/2017 } B8-0652/2017 } B8-0653/2017 } B8-0654/2017 } B8-0655/2017 } RC1 27.11.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0670/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0320/2018 2.7.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0505/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0136/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0124/2017 25.1.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0086/2018 5.2.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 18.5.2015 B8-0455/3 3 Параграф 23 23. счита, че в съответствие с ангажираността на ЕС спрямо принципите на правовата държава и основните ценности налице е спешна нужда от провеждане на реформи в Турция

Подробно

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласув РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ Значения на съкращенията и символите + приема се - отхвърля се отпада О оттегля се ПГ (...,...,...) поименно гласуване ( за, против, въздържали се) ЕГ (...,...,...) електронно

Подробно

RC

RC Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0444/2018 } B8-0445/2018 } B8-0446/2018 } B8-0447/2018 } B8-0448/2018 } B8-0449/2018 } B8-0450/2018 } RC1 3.10.2018 ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 21.2.2018 A8-0025/1 1 Позоваване 3 a (ново) като взе предвид доклада от 22 юли 2014 г. на специалния докладчик на ООН за насърчаване на истината, справедливостта, обезщетенията и гаранциите за ненастъпване

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 6.7.2015 B8-0680/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_NonLegRE

AM_Ple_NonLegRE 23.10.2018 B8-0481/21 21 Параграф 3 г (нов) 3г. изисква гръцката полиция да извърши пълно разследване на убийството и малтретирането на Зак Костопулос, така че всички отговорни лица да бъдат изправени

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0279/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0167/2019 11.3.2019 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0155/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0684/2017 11.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

22003А0805(01)

22003А0805(01) СПОРАЗУМЕНИЕ между Европейския съюз и Република Исландия относно участието на Република Исландия в Полицейската мисия на Европейския съюз (ПМЕС) в Босна и Херцеговина ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, от една страна,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0668/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0672/2017 6.12.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0275/2018 11.6.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_INI_art121

PR_INI_art121 ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009-2014 Комисия по външни работи 2014/2016(INI) 5.2.2014 ПРОЕКТОДОКЛАД съдържащ предложение за препоръка на Европейския парламент до Съвета относно установяването на общи визови

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0318/2016 2.3.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2015)0463 Евентуална опасност от смъртно наказание за Ибрахим Халауа Резолюция на Европейския парламент от 17 декември 2015 г. относно Ибрахим Халауа,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0149/2016 27.1.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на /заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0022/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав

P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдав P8_TA(2014)0008 Нигерия, неотдавнашни нападения, извършени от Боко Харам Резолюция на Европейския парламент от 17 юли 2014 г. Относно Нигерия: неотдавнашните атаки на Боко Харам (2014/2729(RSP)) Европейският

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.4.2016 A8-0066/9 9 Параграф 39 a (нов) 39a. посочва, че при настоящата система лицата, на които е предоставена международна закрила, са хванати в капан в държавата членка, в която им е предоставено убежище,

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2016)0422 Положението в Северен Ирак/Мосул Резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2016 г. относно положението Северен Ирак/Мосул (2016/2956(RSP))

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Eвропейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-1166/2016 24.10.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 9.2.2017 A8-0228/102 102 Лоренцо Фонтана от името на групата ENF Съображение 4 (4) През последните години терористичната заплаха бързо се разрасна и промени. Физическите лица, наричани чуждестранни бойци

Подробно

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета

Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Съвет на Европейския съюз Брюксел, 8 юли 2019 г. (OR. en) 10997/19 РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА От: Дата: 8 юли 2019 г. До: Генералния секретариат на Съвета Делегациите предх. док.: 9233/19 Относно: DEVGEN 142

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0185/2019 2.4.2019 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос (2018/2268(IMM)) Комисия по правни въпроси

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 9.2.2015 B8-0140/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 13.1.2016 A8-0368/3 3 Позоваване 15 a (ново) - като взе предвид разследването на конкуренцията във фармацевтичния сектор от 8 юли 2009 г. и докладите за предприемане на последващи действия, по-специално

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0274/2017 24.4.2017 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на Комисията съгласно член 123, параграф 2

Подробно

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.2.2019 A8-0057/1 1 Съображение З З. като има предвид, че транспортирането е стресиращо за животните, тъй като ги излага на редица предизвикателства, които са вредни за благосъстоянието им; като има предвид,

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0700/2016 1.6.2016 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0251/2018 28.5.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 12.1.2015 B8-0023/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание A8-0291/2018 26.9.2018 ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Кирцос (2018/2069(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

TA

TA Европейски парламент 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ Неокончателен вариант P8_TA-PROV(2019)0115 Положението в Чечения и случаят с Оюб Титиев Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 15.7.2014 B8-0052/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявления на Комисията внесено съгласно член 123, параграф

Подробно

RE_Statements

RE_Statements Европейски парламент 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание B8-0498/2018 22.10.2018 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

TA

TA EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 2019 ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ P8_TA(2014)0106 Преследване на демократичната опозиция във Венецуела Резолюция на Европейския парламент от 18 декември 2014 г. относно преследването на демократичната

Подробно

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 27.4.2015 B8-0360/29 29 Съображение Б Б. като има предвид, че темата на изложението в Милано през 2015 г. дава възможност да се обмислят и обсъдят различните опити за намиране на решения на противоречията

Подробно

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 18.6.2015 A8-0192/2015 ДОКЛАД относно искане за снемане на имунитета на Удо Фогт (2015/2072(IMM)) Комисия по правни въпроси Докладчик:

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 27.4.2015 B8-0387/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 5.3.2015 B8-0236/2015 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен

Подробно

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 29.5.2018 A8-0180/71 71 Съображение 6 (6) Необходимо е да се укрепи колективната способност за подготовка и реагиране при бедствия, по-специално чрез взаимна подкрепа в Европа. В допълнение към укрепването

Подробно

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY

ACP-EU JOINT PARLIAMENTARY ASSEMBLY СЪВМЕСТНА АСАМБЛЕЯ АКТБ-ЕС ПАРЛАМЕНТАРНА 15.10.2014 28-А СЕСИЯ 1 3 декември 2014 г. Страсбург (Франция) ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД и РАБОТНА ПРОГРАМА Интернет страница на Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС:

Подробно

RE_QO

RE_QO ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014-2019 Документ за разглеждане в заседание 17.9.2014 B8-0000/2014 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0000/2014 внесено съгласно член

Подробно