СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201"

Препис

1 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи предмети:.английски език 2.География и икономика 3. История и цивилизация Интензивно изучаван чужд език: Английски език Училищния г учебен план е приет па заседание па Педагогическия съвет, Протокол 7 / И г. Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

2 У СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е#раиеискл кулшура. I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ НО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНН ОБЛАСТИ СРЕДНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Гимназиален етап Учебна година 205/ / / / /2020 Класове VIII IX X XI XII ОБЩО Учебни седмици 3 VIII - XII Учебни предмети А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (3). Български език и литература > Български език и литература J J J -> 2. Чужди езици 82 ч\жд език - Английски език J 8 II чужд език емеки език/ Руски език i Математика, информатика и 638 информационни технологии Математика J -> J 3 i Информатика 72 i Информационни технологии 08 i Обществени науки н гражданско образование 677 История и цивилизация География и икономика сихология и логика Етика и право Философия Свят и личност Природни науки и екология 63 Биология и здравно образование i Физика и астрономия ! т Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

3 СОУ НИКОЛА ЗАГЦАРОВ" - СИЛИСТРА За европейска к у л т у р а Химия и опазване на околната среда Изкуства Музика 72 Изобразително изкуство Домашен бит и технологии Технологии 8. Физическа култура и спорг 350 Физическо възпитание и спорт ОБЩО ЗП , Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛ И О И 3 БИРА Е М А ПОДГОТОВКА (ЗИП), ЗИП Профилирана подготовка (ПП). Английски език География н икономика л J 3. История и цивилизация ЗИП Пепрофплпрана подготовка. Информониопни технологии Геог рафия и икономика Български език и литература Историян цивилизация 3 67 Биология п здравно образование В. СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)* ОБЩО: ЗП + ЗИП Български език и литература 9 -ви чужд език Английски език -у Информационни технологии. Биология и здравно образование *Вписва се действителният брой часове по класове, които се предвиждат за изучаване в СИП през етапа. Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

4 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я ебраиейааг к у л ш у р я ОБЩО: ЗП + ЗИП +СИН II. ГРАФИК ПА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НАЧАЛО НА УЧЕННА ГА ГОДИНА: 5 септември VIII, IX, X, XI клас: I срок II срок 8 учебни седмици 8 учебни седмици XII клас: срок 8 учебни седмици II срок 3 учебни седмици НЕУЧЕБНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ: Съгласно график на учебното време определен със заповед на министъра на образованието и науката за всяка учебна година. III. ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО:. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.8. на Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. чл.5. на Наредба М' 6 от г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование и учебен план за профилирани гимназии и профилирани паралелки в гимназии и СОУ с прием след завършен VII клас е интензивно изучаване на чужд език. утвърден ог Министъра на образованието и науката. 2. Описание на организацията на обучение: Форма на обучение дневна. Режим на обучение едносменен Профилиращи предмети за срока на обучение: Първи профилиращ предмет: Английски език - от IX клас Втори профилиращ предмет :География и икономика - от X клас. Грети профилиращ предмет : История и цивилизация - от X клас рофилираната подготовка се осъществява в учебни часове за 3 и ЗИ, определени за съответния клас в учебния план (чл. 5. ал..2 и 3 от аредба 6 от г.): IX клас (3 + ЗИГ): Английски език 80ч. (ч. * ч.) X клас: Английски език 80ч. (ч. + ч.). География и икономика 26ч. (5ч.+ 72ч.). История и цивилизация 08ч. (72ч.+ ч.) XI клас Английски език 80ч. (ч. f ч.). География и икономика 26ч. (5ч. + 72ч.). История и пивилизапия -- 08ч. (72ч.т Збч.) Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

5 Щ/ СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА За европейска култура XII клас: Английски език 55ч. (2ч. + 3ч.). География и икономика - 2ч. (3ч.+ 93ч.), История и цивилизация 2ч. (62ч.+ 62ч.) Непрофилирана подготовка съгласно чл.2 и чл. 5. ал. на Наредба 6 от г. се осъществява по следните общообразователни предмети: IX клас - Информационни технологии по,5часа седмично, География и икономика по 2 часа седмично X клас - Информационни технологии но час седмично XI клас- Български език и литература по 2 часа седмично. Информационни технологии по час седмично. История и цивилизация по час седмично XII клас: Български език и литература по 3 часа седмично. История и цивилизация по час седмично. География и икономика по час седмично. Биология и здравно образование по 2 часа седмично Свободноизбираема подготовка часове по свободноизбираемаема подготовка са предвидени от VIII до XII клас по ч. седмично по предметите Български език и литература. ЧЕ - Английски език. Информационни технологии и Биология и здравно образование. Групи по тези предмети се сформират в началото на учебната година само при проявено желание на достатъчен брой ученици /Наредба 7 от 2000г./ и възможност на бюджета да обезпечи допълнителен брой часове. 3. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт - ЗП. включва и по един учебен час по предмета за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл.6. ал.5 от ЗСООМУП.. Всяка учебна седмица включва и по един час Час на класа за всеки клас. Съгласно Заповед РД от г. на МОН, учениците or VIII клас задължително изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни програми. Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

6 СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 206/207 учебна година Срок на обучение: години Училншннят учебен план е нрнет на заседание на Педагогическия съвег, Протокол 7/ г. стр.

7 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА За абртейска кулмурл I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ СРЕДНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Гимназиален етап Учебна година 206/ / / /2020 Класове IX X XI XII ОБЩО Учебни седмици 3 IX-XII Учебни предмети А. Български език и литература Български език и литература Чужди езици 22 I чужд език - Английски език II чужд език - Немски език Математика, информатика и информационни технологии 9 Математика Информатика Информационни технологии 72. Обществени науки и гражданско образование 58 История и цивилизация География и икономика 5 5,5,5 Психология и логика 5 5,5 Етика и право 5 5,5 Философия 5 5,5 Свят и личност Природни науки и екология 68 Биология и здравно образование Физика и астрономия Химия и опазване на околната Ул. Дръстър 38, тел , факс , vapcarov

8 (Щ) СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА За абртайска култура среда 2 2 6, Изкуства 72 Музика Изобразително изкуство 7. Домашен бит и технологии 8. Физическа култура и спорт Физическо възпитание и спорт ОБЩО ЗП , : 7,5 Б. ЗАДБЛЖИТЕЛИОИЗБИРАЕМА 73 ПОДГОТОВКА (ЗИП) ЗИП Профилирана подготовка (ПИ) ЗИП Непрофилирана подготовка. Информационни технологии Музика Изобразително изкуство Български език и литература I Чужд език - Английски език II Чужд език - Немски език История и цивилизация География и икономика Биология и здравно образование ,5 2 ОБЩО: ЗП + ЗИП В СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП)* Български език и литература Биология и здравно образование Музика 65 2 *Вписва се действителният брой часове по класове, които се предвиждат за изучаване в СИП през етапа Ул. Дръстър 38, тел , факс , vapcarov

9 (щ) СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА Зл евртейскя кулмурл. Изобразително изкуство ОБЩО: ЗП + ЗИП + СИП II. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 5 септември IX, X, XI клас: I срок - 8 учебни седмици II срок - 8 учебни седмици XII клас: I срок - 8 учебни седмици II срок - 3 учебни седмици НЕУЧЕБНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ: Съгласно график на учебното време определен със заповед на министъра на образованието и науката за всяка учебна година. III. ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО:. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 8, на Закон за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план, чл. 5, на Наредба 6 от г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование и учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование, утвърден от Министъра на образованието и науката. 2. Описание на организацията на обучение: Форма на обучение - дневна. Режим на обучение - едносменен Непрофилирана подготовка съгласно чл.2 и чл. 5, ал. на Наредба 6 от г. се осъществява по следните общообразователни предмети: IX клас - Информационни технологии по 2 часа седмично, Музика по час седмично, Изобразително изкуство по час седмично X клас - Български език и литература по 2 часа седмично, Информационни технологии по 2 часа седмично, Музика по 2 часа седмично, Изобразително изкуство по 2 часа седмично XI клас- Български език и литература по 2 часа седмично, I Чужд език - Английски език по 2 часа седмично, II Чужд език - Немски език по 2 часа седмично, Информационни технологии по 3 часа седмично, История и цивилизация по час Ул. Дръстър 38, тел , факс , vapcarov

10 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА За евртейска кулмурл седмично, География и икономика по 2 часа седмично, Биология и здравно образование по,5 часа седмично, Музика по 2 часа седмично, Изобразително изкуство по 2 часа седмично XII клас: Български език и литература по 2 часа седмично, I Чужд език - Английски език по 2 часа седмично, II Чужд език - Немски език по 2 часа седмично, Информационни технологии по 3 часа седмично, История и цивилизация по 3 часа седмично, География и икономика по 3 часа седмично, Биология и здравно образование по 2 часа седмично, Музика по 2 часа седмично, Изобразително изкуство по 2 часа седмично Свободноизбираема подготовка - часове по свободноизбираемаема подготовка са предвидени от IX до XII клас по ч. седмично по предметите Български език и литература, Биология и здравно образование, Музика, Изобразително изкуство. Групи по тези предмети се сформират в началото на учебната година само при заявено желание на достатъчен брой ученици /Наредба 7 от 2000г./ и възможност на бюджета да обезпечи допълнителен брой часове. 3. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт - ЗП, включва и по един учебен час по предмета за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл.6, ал.5 от ЗСООМУП.. Всяка учебна седмица включва и по един час Час на класа за всеки ДИРЕКТО Ул. Дръстър 38, тел , факс , vapcarov

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,  I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 0971/60011, yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1 а клас Учебна година: 2018/

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 0971/60011,  yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1 а клас Учебна година: 2018/ СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 097/600, e-mail: sou_4emi_lom@ yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за а клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден:

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН

УЧЕБЕН ПЛАН 90 СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ГЕН. ХОСЕ ДЕ САН МАРТИН" ж.к. Люлин 2, ул. 204, 3, 336 СОФИЯ Директор - Тел.: (02) 820-7, Канцелария: (02) 820-84, e-mail: sou_90@abv.bg;www.sou90.org УЧЕБЕН ПЛАН За

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,   sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU

Microsoft Word - uch_plan_PU_i_MU Проект! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД..2015 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19, ал. 1 и 2 от Закона за степента на

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;  soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,  З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

а у с Ц Ц Езикова гимназия Иван Вазов ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ Е Г ИВАН ВАЗОВ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Ха Учебна година: Профил: Чужди езици При

а у с Ц Ц Езикова гимназия Иван Вазов ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ Е Г ИВАН ВАЗОВ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Ха Учебна година: Профил: Чужди езици При а у с Ц Ц Езикова гимназия Иван Вазов ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ Е Г ИВАН ВАЗОВ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Ха Учебна година: 019-00 Профил: Чужди езици Прием след завършено основно образование Форма на обучение

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1345/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основание Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД09-1346/01.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД / г. На основани Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1453/07.09.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134, тел.: , факс:

22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134,  тел.: , факс: 22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134, rakovski22sou@abv, www.22sou.com тел.: 02 9 52 21 18, факс: 02 9 52 21 18 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Елена Кърпачева УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно