Учебен план (пример)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Учебен план (пример)"

Препис

1 П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) факс (032) ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Желязка Райкова) Ректор: (проф. д-р Запрян Козлуджов) УЧЕБЕН ПЛАН на специалност «Информационни и комуникационни системи» (на английски език) задочно обучение образователно-квалификационна степен «Магистър» Учебният план е приет на Факултетен съвет с Протокол 184 / г. и утвърден от Академичния съвет с Протокол 12 / г.

2 Факултет ФИЗИЧЕСКИ Професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника Специалност ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ Форма на обучение ЗАДОЧНО Анотация Магистърската програма Информационни и комуникационни системи се води на английски език и подготвя висококвалифицирани специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии, компетентни да извършват в съответствие с изискванията на европейските стандарти управленска, проектантска, внедрителска, технологична и изследователска дейност в промишлеността, образованието, държавния и частния бизнес, банковото дело, здравеопазването, услугите, транспорта и др. Целта на обучението в магистърската програма е студентите да се подготвят за научноизследователска работа, за решаване на инженерни проблеми, за адаптиране към усъвършенстващите се технологии чрез самообучение, за мобилност на национално и интернационално равнище. Магистърската програма Информационни и комуникационни системи е разработена съвместно с: UNED_DIEEC: Electrical and Computer Engineering Department, UNED, Spain; UNED-DSCC: Communication and Control Systems Department, UNED, Spain; DEIS: Cork Institute of Technology, Ireland; Технически университет София; UG: Technical University of Graz, Austria. Студентите могат да изучават курсовете дистанционно чрез Интернет-базирана среда за проектно-базирано обучение DIPSEIL ( Завършилите магистърска програма Информационни и комуникационни системи ще придобият познания в области като комютърни системи и мрежи, сателитни и мобилни комуникации, индустриални комуникации и комуникации в реално време, телекомуникациионни протоколи и Интернет комуникации, влакнесто-оптични комуникационни системи, Интернет технологии, електронни елементи за информационни и комуникационни системи и др. Придобилите образователно-квалификационна степен магистър по Информационни и комуникационни системи : ще притежават задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка и ще умеят да организират и ръководят производството, експлоатацията, ремонта, административната и търговска дейност на комуникационни компании; творчески ще прилагат придобитите знания и световните достижения в областта на съвременните комуникации и информационни технологии в практиката; 2

3 ще притежават умения да се самоусъвършенстват и повишават своята квалификация. Професионална квалификация Равнище на квалификация ИНЖЕНЕР ПО ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ Образователно-квалификационна степен: Магистър. Специфични изисквания за прием Приемането в магистърска програма Информационни и комуникационни системи се извършва чрез конкурс по документи. За обучение в магистърската програма могат да кандидатстват мъже и жени, които отговарят на следните условия: 1. Да имат завършено висше образование и да притежават образователно-квалификационна степен бакалавър или магистър по инженерни или инженерно-физически науки. 2. Минимален успех добър от дипломата за висше образование за завършена ОКС бакалавър или магистър. 3. Тъй като обучението ще се извършва на английски език се предполага кандидатите да притежават средно ниво на владеене на английски език. Ред за признаване на предходно обучение Квалификационни изисквания и правила за квалификация За придобиване на квалификацията са необходими 65 кредита, от тях 42 кре-дита от задължителни дисциплини, 8 кредита от избираеми дисциплини и 15 кредита за дипломна работа. Профил на специалността Основната цел на обучението в магистърска програма Информационни и комуникационни системи е подготовката на висококвалифицирани специалисти, притежаващи ключови компетенции в областта на комуникационната техника и информационни технологии. Студентите придобиват умения за обвързване на фундаменталните знания по дисциплините с практикоприложния им характер в различни области от сферата на телекомуникациите и информационните технологии. 1. Обучението по магистърска програма Информационни и комуникационни системи е с продължителност 2 семестъра и се провежда на английски език. 2. Всяка учебна дисциплина приключва с изпит. 3. Дисциплините, включени в учебния план, се подразделят на задължителни и избираеми. През първия семестър се изучават предвидените в учебния план задължителни курсове. През втория семестър се изучават три задължителни и два избираеми курса и под ръководството на научен ръководител се разработва дипломна работа. Списъкът с избираеми курсове е отворен за въвеждането на нови дисциплини, с които гъвкаво да се реагира на потребностите на телекомуникационния пазар, съобразно динамиката на изменение на информационните и телекомуникационни технологии. По този начин се осигурява възможност да се създават специалисти, отговарящи на бъдещите потребности от кадри. 3

4 Основни резултати от обучението Магистърът, завършил специалност Информационни и комуникационни системи, трябва да прилага придобитите знания и умения за решаване на проблеми от изучаваната област на ново ниво и в непознато обкръжение, в по-широк и мултидисциплинарен аспект. Завършилите специалност Информационни и комуникационни системи : ще имат знания, които са база за разработване и прилагане на нови идеи, включително в контекста на научно изследване; ще получат задълбочена фундаментална подготовка в областта на телекомуникациите; ще имат солидни компютърни знания и умения; ще познават съвременните научни изследвания и новите телекомуникационни и информационни системи. Магистрите завършили специалност Информационни и комуникационни системи ще получат допълнителна специализирана квалификация в следните области: Компютърни системи и модерни компютърни архитектури; Телекомуникационни протоколи; Многопотребителски и многозадачни операционни системи; Стандарти за кодиране и предаване на данни; Мрежови протоколи и физически интерфейси; Телекомуникационни системи (кабелни, оптически, сателитни); Цифрови комутации и др. Магистрите трябва да могат да комуникират ясно и недвусмислено както със специалисти, така и с неспециалисти във връзка с усвоените знания и умения. Те трябва да притежават способности за продължаване на обучението си с най-висока степен на самостоятелност. Професионален профил на завършилите Магистрите от специалността Информационни и комуникационни системи са подготвени да се реализират като висококвалифицирани конструктори, разработчици, изследователи в областта на съвременните информационни и комуникационни системи и мрежи, а също така като научни работници във ВУЗ. Завършилите магистърска програма Информационни и комуникационни системи могат да работят като: водещи специалисти по експлоатация на информационни и комуникационни системи в телекомуникационни компании, мобилни оператори, доставчици на интернет-информация, в частни и държавни фирми по експлоатацията на програмни продукти, компютърни системи и мрежи; представители на фирми за даден район с предмет на дейност разработване, проектиране и реализация на комуникационно-информационни системи; технолози, конструктори, сервизни специалисти, ръководители и специалисти в производството, ремонта и експлоатацията на комуникационни съоръжения, консултанти и мениджъри във фирми, държавни и обществени институции. Възможности за продължаване на обучението След завършването на магистърската програма студентите могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен доктор в областта на телекомуникациите, информационните технологии и електрониката. 4

5 Диаграма на структурата на курсовете с кредити Код по ECTS Учебен курс/ дисциплина Извънаудиторни Аудиторни Общо ФИ К часове АО Л С Лб Пр СП И/ТО KP/КП Въведение в информационните и телекомуникационни системи Индустриални комуникации и комуникации в реално време 1-ви семестър И И - 3 Интернет технологии И Електроника за информационни и комуникационни технологии Управление на проекти в телекомуникациите И И - Общо за 1-ви семестър ри семестър 1 Микропроцесорна техника И - 2 Безжични комуникации И - 3 Мултимедиа * * И - 4 Избираем курс 1 45 * * * * И - Избираем курс 2 45 * * * * И - Форма на дипломиране: Защита на дипломна работа Общо за 2-ри семестър 225 * * * * Общо за целия курс на обучението 450 * * * * Код по ECTS ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ АО Л С Лб Пр 1. Токозахранващи устройства в телекомуникациите Влакнесто-оптични комуникационни системи Сателитни и мобилни комуникации Компютърно моделиране и симулация на електронни схеми Забележка. Списъкът на предлаганите избираеми дисциплини се определя всяка година на факултетен съвет и може да бъде променян. - 5

6 Легенда: Аудиторни часове в семестъра: Извънаудиторни часове в семестъра: Други означения АО общ брой; Л лекции; С семинари; Лб лабораторни упражнения; Пр практически упражнения СП самостоятелна работа/подготовка. К ECTS кредити; ФО форма на оценяване (И изпит, ТО текуща оценка, КР курсова работа; КП курсов проект). Правила за изпитите, оценяване и поставяне на оценки: По време на обучението по всяка дисциплина се разработват проекти. Всички дисциплини завършват с изпит. Изисквания за завършване: Студентът завършва семестриално след успешно приключване на всички дисциплини от учебния план, чийто общ хорариум е 450 часа. Дипломирането се състои в разработване и защита на дипломна работа. Защитата на дипломната работа се провежда пред Държавна изпитна комисия, отговаряща на изискванията на Закона за висше образование и Правилника на Университета. Отговорник на програмата: Проф. д-р Невена Милева 6

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 2; Централа: (02) 261 261 Ректор: (02) 61 9 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (02) 26 26 Ректор: (02) 6 449 факс (02) 628 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И К О

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б И

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032)

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) Ректор: (032) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х

Подробно

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф

П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) Ректор: (032) ф П Л О В Д В С К У Н В Е Р С Т Е Т ПАСЙ ХЛЕНДАРСК България 4000 гр. Пловдив ул. ЦарАсен 24; Централа: (032) 261 261 Ректор: (032) 631 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Б О Л О Г Ч Е С

Подробно

ECTS макет на учебен план

ECTS макет на учебен план П ЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (03) 61 61 Ректор: (03) 631 449 факс (03) 68 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg ФИЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ УТВЪРЖДАВАМ:

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 4; Централа: (0) 61 61 Ректор: (0) 61 449 факс (0) 68 90 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Ф И З И Ч Е С

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IUEIKU_3_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление в енергетиката,

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_IkUprObrazovanie_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8 Икономика Образователно-квалификационна степен: Магистър Специалност: Икономика Срок на обучение:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... П СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ : Стопански У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.8 Икономика ОКС магистър

Подробно

mm

mm С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ 4.1 Образователно- квалификационна... (подпис) степен: МАГИСТЪР

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Факултет Юридически Професионално направление 3.6. Право Специалност

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc

Microsoft Word - Uplan_FTC_BTC.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Инженер телекомуникации Срок на обучение: Форма

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДВСК УНВЕРСТЕТ ПАСЙ ХЛЕНДАРСК П Е Д А Г О Г Ч Е С К Ф А К У Л Т Е Т ОДОБРЯВАМ: УТВЪРЖДАВАМ: Д Е К А Н : Р Е К Т О Р: /ДОЦ.Д-Р РУМЯНА ТАНКОВА/ /ДОЦ.Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ/ УЧЕБЕН ПЛАН на магистърска програма

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 2-ри курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 1-ви курс за уч. 2019-2020 г. Факултет Юридически

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 4-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ОДОБРЯВАМ ДЕКАН: ПРОФ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: ПРОФ. Д-Р ЗАПРЯН КОЗЛУДЖОВ Учебният план е в сила за 5-ти курс за учебната 2019-2020 г. Факултет

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Про СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол... /... Професионално направление: 3.7. Администрация и управление

Подробно

Учебен план (пример)

Учебен план (пример) П Л О В Д И В С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ България 4000 гр. Пловдив ул. Цар Асен 24; Централа: (032) 26 26 Ректор: (032) 63 449 факс (032) 628 390 e-mail: rector@uni-plovdiv.bg Х И М

Подробно

Научно –изследователски проект – отчет

Научно –изследователски проект – отчет СТАНДАРТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО МЕНИДЖМЪНТ ВАРНА 2011 Настоящият документ представя Стандарти за разработване

Подробно

Факултет ………………

Факултет ……………… ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ «ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ» БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ Тел.: 032-261 566 Факс: 032-261 566 e-mail: biosecr@uni-plovdiv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Декан: (доц. д-р Соня Костадинова Трифонова) Ректор: (проф.

Подробно

Учебен план бакалаври

Учебен план бакалаври Т Е Х Н И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С О Ф И Я УТВЪРЖДАВАМ Ректор:... / Проф. дтн инж. Г. Михов / Дата:. Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp

A9R1oc1x9e_lla9tw_82c.tmp 2 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам: Утвърден от Академически съвет с протокол / Професионално направление: 38 Икономика ОКС магистър Специалност:

Подробно

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc

Microsoft Word - plan_mag_red_5s_MEIT.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ФИЗИЧНИ НАУКИ 4.1. Образователно- квалификационна... (подпис) степен: магистър

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел

Лидия Любенова – инспектор Учебен отдел С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: филология Образователно-квалификационна степен: магистър Специалност:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професиона СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ФАКУЛТЕТ ФИЛОСОФСКИ У Ч Е Б Е Н П Л А Н Утвърждавам:... Утвърден от Академически съвет с протокол Професионално направление: 2.3 Философия ОКС магистър Специалност:

Подробно