ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО

Размер: px
Започни от страница:

Download "ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО"

Препис

1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МАЛКО ТЪРНОВО ул. Малкотърновска комуна 3 тел / ; факс / П Р О Т О К О Л 12 На година се проведе дванадесетото редовно заседание на Общински съвет Малко Търново. От общо 11 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, а именно: Веселина Стоянова Градева, Красимир Григоров Дяков, Донка Янкова Русинова, Екатерина Гачева Бораджиева, Здравко Василев Василев, Стоян Георгиев Караджов, Тодор Димитров Браяновски, Янаки Георгиев Градев, Владимир Павлинов Павлов, Иван Желязков Иванов и господин Стефан Тодоров Златаров. Д Н Е В Е Н Р Е Д : 1. Докладна записка от господин Илиян Янчев кмет на община Малко Търново, относно удостояване със званието почетен гражданин на град Малко Търново/ вх. 199/ година/ 2. Докладна записка от господин Илиян Янчев кмет на община Малко Търново, относно: кандидатстване с проект: Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива, община Малко Търново по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони / вх. 198/ година/ 3. Докладна записка от господин Илиян Янчев кмет на община Малко Търново, относно: кандидатстване с проект: Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива, община Малко Търново по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони подобект Павилиони - щандове/ вх. 206/ година/ 4. Докладна записка от господин Илиян Янчев кмет на община Малко Търново, относно: кандидатстване с проект: Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива, община Малко Търново по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на 1

2 селските райони подобект покриване и ремонт на съществуваща сцена и трибуни / вх. 205/ година/ 5. Докладна записка от господин Илиян Янчев кмет на община Малко Търново, относно: отдаване под наем общински имоти за поставяне на съоръжения за далекосъобщителни услуги / вх. 210/ година/ 6. Докладна записка от господин Илиян Янчев кмет на община Малко Търново относно: прекратяване на съсобственост в УПИ І СНС, кв. 19 по плана на село Граматиково / вх. 208/ / 7. Докладна записка от господин Илиян Янчев кмет на община Малко Търново относно: проекто предложение по Оперативна програма Регионално развитие година схема BG 161РД001/4.1-05/2011 подкрепа за реконструкция / обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градски агломерационни ариали / вх. 209/ година/ 8. Докладна записка от господин Илиян Янчев кмет на община Малко Търново относно: актуализация в Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2012 година / вх. 202/ година/ 9. Докладна записка от господин Илиян Янчев кмет на община Малко Търново относно Актуализация на План за развитие на Община Малко Търново , в частта му Дирекция Общински гори Малко Търново/ вх. 215/ година/ 10. Питания и разни. 131 На основание чл. 21 ` ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и наредба 9 за моралното стимулиране на физически и юридически лица със заслуги към община Малко Търново общински съвет Малко Търново удостоява господин Георги Станев Цъгов със званието Почетен гражданин на град Малко Търново 2

3 132 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т.12 и т.23 от ЗМСМА, 1. Общински съвет Малко Търново одобрява кандидатстването на община Малко Търново с проект Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива, община Малко Търново по Мярка 313 Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони за периода г, тъй като дейностите по проекта отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие. 2. Общински съвет Малко Търново дава съгласие Кметът на общината да предприеме и извърши всички необходими правни и фактически действия и решения, в границите на своите правомощия, относно подготовката и комплектуването на проектното предложение. : 133 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ и във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредба 2 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет Малко Търново приема проект със ситуация за поставяне за обект: Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива, община Малко Търново, подобект: Павилиони-щандове в поземлен имот , м. Петрова нива, землище с. Стоилово. 134 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 56 от ЗУТ и във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредба 2 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения за търговски и други обслужващи дейности, рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ Общински съвет Малко Търново приема проекти със ситуация за поставяне за обект: Обновяване на посетителски център в м. Петрова нива, община Малко Търново, подобект:покриване и ремонт на 3

4 съществуваща сцена и трибуни, три броя навеси и чешма в поземлен имот , м. Петрова нива, землище с. Стоилово. 135 І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14 ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост Общински съвет Малко Търново дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, чрез конкурс част от имот на площ от 400 кв. м, в землището на с. Граматиково, и част от имот на площ от 300 кв. м, в землището на гр. Малко Търново, по приложени схеми. ІІ. Конкурсни условия: Начална месечна наемна цена: - за имот лв. - за имот лв. наличие на лицензия за национален оператор на обществена клетъчна радиотелефонна GSM мрежа използване на имота за разполагане на базова станция срок 10 години 136 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 36 от Закона за собствеността, Общински съвет Малко Търново дава съгласието за прекратяване на съсобствеността по отношение на УПИ І - СНС, кв. 19 по плана на с. Граматиково, община Малко Търново, чрез продажба на общинските 242/370 идеални части от поземления имот, при граници, подробно описани в АЧОС 416/ г. за сумата от 1573,00 лв., без ДДС. 137 І. ОТМЕНЯ Решение 102 от г. по протокол 9 от г. на Общински съвет Малко Търново. ІІ. На основание чл. 21, ал.1, т.8, т.12 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Малко Търново: 4

5 1. Дава съгласието си Община Малко Търново да кандидатства с проектно предложение по Оперативна програма Регионално развитие г., схема BG161PO001/4.1-05/2011 Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали, приоритетна ос 4 на ОПРР Местно развитие и сътрудничество. 2. Специализирана болница за долекуване и продължително лечение ЕООД гр. Малко Търново да бъде закрита в рамките на срока за изпълнение на проекта и преобразувана в Медицински център (лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ с най-малко трима лекари с различни признати специалности, с до десет легла за престой на пациенти до 48 часа). 3. Дава съгласие за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта: - да не променя предназначението на обектите на интервенция по предложения проект; - да не прехвърля правото на собственост върху обекта; - да не се променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта, както и че новообособения медицински център няма да бъде закрит за период не помалък от 5 години след приключване на дейностите по проекта Да се намали годишната задача на обект: Придобиване на автомобил за нуждите на общинска администрация с лв. или било лв., става лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства. 2. Да се добави нов обект Основен ремонт на сграда /смяна на дограма/ на сградата помещавана от Агенцията на социално подпомагане в гр.малко Търново на стойност 4680 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства. 3. Да се добави нов обект Придобиване на климатична техника на стойност 2060 лв. за нуждите на изложбена зала гр.малко Търново с източник на финансиране собствени бюджетни. 4. Да се добави нов обект Доставка и монтаж на тента за нуждите на изложбена зала в гр.малко Търново на стойност 2937 лв. източник на финансиране собствени бюджетни средства. 5. Да се добави нов обект Изграждане на отоплителна система на туристическа хижа находяща се в местността Станково на стойност 3195 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства. 5

6 6. Да се добави нов обект Придобиване на моторна коса за Дом за възрастни с психични разстройства в с.заберново на стойност 868 лв. с източник на финансиране държавен трансфер за делегирани от държавата дейности. 7. Намалява Вода,горива и енергия със сумата от 868 лв. по бюджета на Дом за възрастни с психични разстройства в с.заберново. 8.Да се добави нов обект Придобиване на моторна косачка за дирекция Общински гори на стойност 520 лв. с източник на финансиране собствени бюджетни средства. 139 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и от ЗМСМА Общински съвет допълва План за развитие на Община Малко Търново в частта: Раздел Горско стопанство, Дирекция Общински гори Малко Търново ; като на стр. 35, след съществуващия вече текст да се добави нова точка 6 със следното съдържание. С цел ефективна превенция на Общинския горски фонд от пожари, строителството, поддръжката и ремонта на пожаронаблюдателни кули и други противопожарни съоръжения на територията на Общински гори (ОГ), подновяването и закупуването на ново противопожарно оборудване, мероприятията и разходите за тях са задължение и са за сметка на собственика (ОГ), с възможност за участие в подходящи програми и проекти със същото предназначение. Поради изчерпване на дневния ред председателят на общински съвет Малко Търново закри заседанието. ТОДОР БРАЯНОВСКИ Председател на Общински съвет 6

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ПОМОРИЕ

ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  – ПОМОРИЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОМОРИЕ Р Е Ш Е Н И Я ОТ 25-ТО /ИЗВЪНРЕДНО/ ЗАСЕДАНИЕ ПРОВЕДЕНО НА 21.05.2013г. /мандат 2011-2015г. / Решенията ще влязат в сила след изтичане н сроковете по чл.45 от ЗМСМА 07.06.2013г.

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за

П Р О Т О К О Л 7 от година Днес година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на за П Р О Т О К О Л 7 от 25.10.2006 година Днес 25.10.2006 година Общински съвет с.ситово, обл.силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 10, отсъстваха 3 съветника. 1.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320>

<4D F736F F D20D0E5F8E5EDE8FF20EFEE20EFF0EEF2EEEAEEEB20B EEF E320> ПРОТОКОЛ 3 От заседание на Общински съвет Сатовча проведено на 02.12.2011 година Дневния ред: 1. Приемане на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Сатовча, неговите комисии и взаимодействието

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т М А Д Ж А Р О В О, О Б Л А С Т Х А С К О В О П Р Е П И С И З В Л Е Ч Е Н И Е От решение 255 протокол 34/ г. на Общ От решение 255 протокол 34/05.09.2019 г. на Общински съвет Р Е Ш Е Н И Е 255 На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.127, ал.6 от ЗУТ, Общински съвет - Маджарово приема изготвения Общ

Подробно

П Р О Т О К О Л

П  Р  О  Т  О  К  О  Л П Р О Т О К О Л 9 от 21.09.2012 година Днес 21.09.2012 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 Дженгиз Рубил

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С.ВЕНЕЦ, ОБЛАСТ ШУМЕН ПРОТОКОЛ 15 С.ВЕНЕЦ 16.06.2009 година Днес 16.06.2009 година от 10.00 часа в заседателната зала на община Венец се проведе заседание на Общински съвет село Венец. На

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-100 / 22.08.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на

П Р О Т О К О Л 7 От година Днес година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на П Р О Т О К О Л 7 От 28.06.2011 година Днес 28.06.2011 година, Общински съвет Ситово, област Силистра проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 11, отсъстваха 2 1. Ахмед Мудин

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА гр.роман тел.09123 2064 бул. Христо Ботев 132-136 e-mail: romanoa@mail.bg П Р О Т О К О Л 17 Днес 20.12.2012г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман.

Подробно

Zasedanie_45

Zasedanie_45 РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТВЪРДИЦА приети на 45-то редовно заседание, проведено на ДНЕВЕН РЕД: 1. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 2. Ново обсъждане на Решение 457/12.03.2014 г.

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т В А Р Н А

О Б Щ И Н С К И  С Ъ В Е Т В А Р Н А Гласуване 1 / 1. Питания и отговори на питания./ Дата/час: 29.04.2013 09:57 Гласуване на Решение... Гласували: 28 За: 28 Против: 0 Въздържал се: 0 Отсъстващи: 20 Аврам Иванов Тодоров: За Андрей Николаев

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС

Microsoft Word - ПК по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по бюджет, финанси, европейски програми и проекти, местно развитие към ОбС /ПКБФЕППМР/ П О К А Н А за ЗАСЕДАНИЕ 5.08.09 год. /четвъртък/ от 4.30 часа в зала на Община Кричим ПРОЕКТОДНЕВЕН

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; Изх. 61

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68;   Изх. 61 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА 3200 Бяла Слатина, ул. Климент Охридски 68; e-mail: obs_bslatina@mail.bg obs_bslatina@abv.bg www.byala-slatina.com Изх. 6101-79 / 20.06.17 г. ДО На основание чл. 25, т. 1 от

Подробно

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет

П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, г. Днес, г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет П Р О Т О К О Л 56 от заседание на Общински съвет Дългопол гр. Дългопол, 17.05.2019 г. Днес, 17.05.2019 г. в гр. Дългопол, в залата на Общински съвет гр. Дългопол от 09:00 часа, се проведе 56-то редовно

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1,

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - Г О Д Е Ч Препис-извлечение от Протокол 11/ г. от заседание на ОбС Р Е Ш Е Н И Е 101 На основание чл. 21, ал.1, 101 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.42, ал.1 и чл.52, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГРАД РУДОЗЕМ Р Е Ш Е Н И Е 372 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУДОЗЕМ, ВЗЕТО НА РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ, СЪСТОЯЛО СЕ НА г., ПРОТОКОЛ 46 Относ 372 Относно: Актуализация на капиталови разходи към 31.12.2018 г. и актуализация в дейност Център за обществена подкрепа /526/ и Дневен център за работа с деца и младежи с увреждания/551/. 143/20.12.2018

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Р Е Ш Е Н И Е 279 Приет

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Р Е Ш Е Н И Е 279 Приет 279 Относно: Отменя на Решение 263/16.07.2013г. на ОбС-Борино, прието по Протокол 34. По предложение: От Анелия Джебирова Председател на ОбС-Борино. На основание чл. 50, ал. 1, т. 7 от ПОДОС и след станалите

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 183 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Пр 183 Общинският съвет на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА Общински съвет Ивайловград приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата

Подробно

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437

ПРЕПИС ОТ РЕШЕНИЕ № 437 ПРЕПИС ОТ 418 По първа точка Заповед АК-04-44/02.10.2013 г. на Областният управител на област Монтана. Ст. Панталеев подложи Заповедтта на поименно гласуване. След проведеното поименно гласуване с 20 гласа

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,  Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БОТЕВГРАД Изх. 9400-1687 /21.04.2016г. ГОСПОДИН(ГОСПОЖО).... На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 34, ал. 2, т.1 от Правилника

Подробно

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед

П Р О Т О К О Л 3 от година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на година проведе заседание. От 13 общински съветника, на засед П Р О Т О К О Л 3 от 23.12.2003 година Общински съвет с.ситово,обл.силистра на 23.12.2003 година проведе заседание. От 13 общински съветника, на заседанието присъстваха 12, отсъства 1 1.Йордан Бобев Бобев

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т БОЙЧИНОВЦИ Препис Р Е Ш Е Н И Е 308 Протокол 31/ г Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност Р Е Ш Е Н И Е 308 Относно, приемане на общинска програма за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници /за периода 207-2020г./ Р Е Ш Е Н И Е 308 На основание чл.2 ал. и ал.2 от Закона за

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно засед Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Я На Общински съвет Ценово, област Русе, взети на извънредно заседание с Протокол 66/02.09.2015 г. Препис-извлечение:

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР.РОМАН,ОБЛ.ВРАЦА П Р О Т О К О Л 2 Днес 14.12.2007г. се проведе заседание на Общинския съвет на Община Роман. На заседанието присъстваха: От ОбС-Роман: От ОбА Роман :инж.красимир Петков-Кмет

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес год. от часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе з

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес год. от часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе з ОБЩИНСКИ СЪВЕТ С. ЧУПРЕНЕ, ОБЛАСТ ВИДИН П Р О Т О К О Л 37 Днес 29.05.2015 год. от 09.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет Чупрене проведе заседание на Общинския съвет Чупрене. В заседанието

Подробно