Защита Ръководство за потребителя

Размер: px
Започни от страница:

Download "Защита Ръководство за потребителя"

Препис

1 Защита Ръководство за потребителя

2 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft и Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ. Информацията, която се съдържа тук, подлежи на промяна без предизвестие. Единствените гаранции за продуктите и услугите на HP са изрично изложени в гаранционните карти, придружаващи въпросните продукти и услуги. Нищо от споменатото тук не следва да се тълкува и приема като допълнителна гаранция. HP не носи отговорност за технически или редакторски грешки или пропуски в настоящия документ. Първо издание: април 2009 Номенклатурен номер на документа:

3 Бележка за продукта Това ръководство за потребителя описва функции, които са общи за повечето модели. Вашият компютър може да не разполага с някои от функциите. iii

4 iv Бележка за продукта

5 Съдържание 1 Защита на компютъра 2 Използване на пароли Задаване на пароли в Windows... 3 Задаване на пароли в помощна програма за настройка... 3 Администраторска парола... 4 Управление на администраторска парола... 4 Въвеждане на администраторска парола... 5 Парола при включване... 5 Управление на парола при включване... 5 Въвеждане на парола при включване Използване на антивирусен софтуер 4 Използване на защитна стена 5 Инсталиране на важни актуализации за защита 6 Инсталиране на допълнителен кабел за защита 7 Използване на четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели) Намиране на четеца на пръстови отпечатъци Регистриране на пръстови отпечатъци Използване на регистриран пръстов отпечатък за влизане в Windows Азбучен указател v

6 vi

7 1 Защита на компютъра Стандартните функции за сигурност, предоставени от операционната система Windows и съответната помощна програма за настройка, която не е на Windows, могат да защитят личните ви настройки и данни от редица рискове. Следвайте процедурите в това ръководство за използване на следните функции: Пароли Антивирусен софтуер Защитна стена Критично важни актуализации за защита Допълнителен кабел за защита Четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели) ЗАБЕЛЕЖКА: Решенията за защита са предназначени да функционират като предпазна мярка, но те може да не спрат софтуерни атаки или да попречат на неправилна употреба или кражба на компютъра. ЗАБЕЛЕЖКА: Преди да изпратите компютъра за поправка, премахнете всички пароли и настройки за пръстови отпечатъци. Риск за компютъра Функция за защита Неоторизирана употреба на компютъра QuickLock Парола при включване Компютърни вируси Софтуер Norton Internet Security Неоторизиран достъп до данни Защитна стена Актуализации на Windows Неоторизиран достъп до "Setup Utility", настройките на BIOS и друга идентификационна информация за системата Текущи или бъдещи заплахи за компютъра Неоторизиран достъп до потребителски акаунт на Windows Неоторизирано премахване на компютъра Администраторска парола Важни актуализации за защитата от Microsoft Потребителска парола Слот за защитен кабел (използван с допълнителен кабел за защита) 1

8 2 Използване на пароли Паролата е група от символи, които сте избрали за защита на вашата компютърна информация. Могат да бъдат зададени няколко вида пароли в зависимост от това как искате да управлявате достъпа до информация. Паролите могат да бъдат зададени в Windows или в предварително инсталираната на компютъра помощна програма за настройка, която не е на Windows. ВНИМАНИЕ: За да не бъдете блокирани от компютъра, записвайте всяка парола, която задавате. Тъй като повечето пароли не се показват, както са зададени, променени или изтрити, е задължително незабавно да записвате всяка парола и да я съхранявате на сигурно място. Можете да използвате една и съща парола както за функцията на помощна програма за настройка, така и за функцията за защита на Windows. Можете също да използвате една и съща парола за повече от една функция на помощна програма за настройка. Използвайте следните указания, когато задавате парола в дадена помощна програма за настройка: Парола може да бъде всяка комбинация от до 8 букви и цифри, като главните и малки букви имат значение. Парола, зададена в помощната програма за настройка, трябва да бъде въведена при показване на подкана от програмата. Парола, зададена в Windows, трябва да бъде въведена при показване на подкана от Windows. Използвайте следните съвети за създаване и записване на пароли: Когато създавате пароли, следвайте изискванията, зададени от програмата. Записвайте паролите и ги съхранявайте на сигурно място, далеч от компютъра. Не съхранявайте пароли във файл в компютъра. Не използвайте собственото си име или други лични данни, които могат да бъдат лесно открити от външно лице. В следващите раздели са показани пароли за Windows и помощна програма за настройка и се описват техните функции. За допълнителна информация относно паролите на Windows, например пароли за скрийнсейвър, изберете Start (Старт) > Help and Support (Помощ и поддръжка). 2 Глава 2 Използване на пароли

9 Задаване на пароли в Windows Парола Администраторска парола Функция Защитава достъпа до съдържанието на компютъра с администраторско ниво. ЗАБЕЛЕЖКА: Тази парола не може да бъде използвана за достъп до съдържанието на помощната програма за настройка. Потребителска парола QuickLock Защитава достъпа до потребителски акаунт на Windows. Защитава също достъпа до съдържанието на компютъра и трябва да бъде въведена, когато излизате от режим на заспиване или хибернация. Защитава компютъра, като изисква въвеждане на парола в диалоговия прозорец за влизане в Windows, преди да влезете в компютъра. След като зададете потребителка или администраторска парола, изпълнете следните стъпки: 1. Стартирайте QuickLock, като натиснете fn+f6. 2. Излезте от QuickLock, като въведете потребителската или администраторската си парола за Windows. Задаване на пароли в помощна програма за настройка Парола Функция Администраторска парола* Защитава достъпа до помощната програма за настройка. След като тази парола е зададена, тя трябва да бъде въвеждана всеки път, когато използвате помощната програма за настройка. ВНИМАНИЕ: Ако забравите администраторската си парола, няма да разполагате с достъп до помощната програма за настройка. Парола при включване* Защитава достъпа до съдържанието на компютъра. *За подробности относно всяка от тези пароли вж. следните теми. След като тази парола е зададена, тя трябва да бъде въвеждана всеки път, когато включвате или рестартирате компютъра, както и когато излизате от режим на хибернация. ВНИМАНИЕ: Ако забравите паролата при включване, няма да можете да включите или рестартирате компютъра, както и да излезете от режим на хибернация. ЗАБЕЛЕЖКА: Администраторската парола може да се ползва вместо паролата при включване на захранването. Задаване на пароли в Windows 3

10 Администраторска парола Администраторската парола защитава настройките за конфигуриране и идентификационната информация за системата в помощната програма за настройка. След като тази парола е зададена, тя трябва да бъде въвеждана всеки път, когато използвате помощната програма за настройка. Администраторската парола не може да се замени с администраторската парола, зададена в Windows, а също така тя не се показва, като се зададе, въведе, промени или изтрие. Не забравяйте да запишете паролата и да я съхраните на сигурно място. Ако въведете администраторската парола при първата проверка за парола, преди да се появи съобщението "Press the ESC key for Startup Menu" (Натиснете клавиша ESC за меню за стартиране), няма да се наложи да я въвеждате отново, за да влезете в помощната програма за конфигуриране. Ако въведете паролата при включване на захранването при първата проверка за парола, преди да се появи съобщението "Press the ESC key for Startup Menu" (Натиснете клавиша ESC за меню за стартиране), ще трябва да въведете администраторската парола, за да влезете в помощната програма за конфигуриране. Управление на администраторска парола За да зададете, промените или изтриете тази парола, изпълнете следните стъпки: 1. Отворете помощната програма за настройка, като включите компютъра или го рестартирате. Когато съобщението "Натиснете клавиша ESC за началното меню" се покаже в долния ляв ъгъл на екрана, натиснете клавиша f10. или Отворете помощната програма за настройка, като включите компютъра или го рестартирате. Когато съобщението "Натиснете клавиша ESC за началното меню" се покаже в долния ляв ъгъл на екрана, натиснете клавиша esc. Когато се покаже началното меню, натиснете f Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Security (Защита) > Set Administrator Password (Задаване на администраторска парола), след което натиснете клавиша enter. За да зададете администраторска парола, въведете паролата в полетата Enter New Password (Въвеждане на нова парола) и Confirm New Password (Потвърждаване на новата парола), след което натиснете клавиша enter. За да промените дадена администраторска парола, въведете текущата паролата в полето Enter Current Password (Въвеждане на текущата парола), въведете нова парола в полетата Enter New Password (Въвеждане на нова парола) и Confirm New Password (Потвърждаване на новата парола), след което натиснете клавиша enter. За да изтриете дадена администраторска парола, въведете текущата паролата в полето Enter Password (Въвеждане на парола), след което натиснете клавиша enter 4 пъти. 3. За да запишете промените и да излезете от помощната програма за настройка, използвайте клавишите със стрелки за избиране на Exit (Изход) > Exit Saving Changes (Изход без запазване на промените). Промените ще влязат в сила, когато рестартирате компютъра. 4 Глава 2 Използване на пароли

11 Въвеждане на администраторска парола При подкана Enter Password (Въвеждане на парола) въведете администраторската парола, след което натиснете клавиша enter. След три неуспешни опита да въведете администраторската парола трябва да рестартирате компютъра и да опитате отново. Парола при включване Паролата при включване предотвратява неоторизираното използване на компютъра. След като тази парола е зададена, тя трябва да бъде въвеждана всеки път, когато включвате или рестартирате компютъра, както и когато излизате от режим на хибернация. Парола при включване не се показва при задаване, въвеждане, смяна или изтриване. Управление на парола при включване За да зададете, промените или изтриете тази парола, изпълнете следните стъпки: 1. Отворете помощната програма за настройка, като включите компютъра или го рестартирате. Когато съобщението "Натиснете клавиша ESC за началното меню" се покаже в долния ляв ъгъл на екрана, натиснете клавиша f10. или Отворете помощната програма за настройка, като включите компютъра или го рестартирате. Когато съобщението "Натиснете клавиша ESC за началното меню" се покаже в долния ляв ъгъл на екрана, натиснете клавиша esc. Когато се покаже началното меню, натиснете f Използвайте клавишите със стрелки, за да изберете Security (Защита) > Set Power-On Password (Задаване на парола при включване), след което натиснете клавиша enter. За да зададете парола при включване, въведете паролата в полетата Enter New Password (Въвеждане на нова парола) и Confirm New Password (Потвърждаване на новата парола), след което натиснете клавиша enter. За да промените дадена парола при включване, въведете текущата паролата в полето Enter Current Password (Въвеждане на текущата парола), въведете нова парола в полетата Enter New Password (Въвеждане на нова парола) и Confirm New Password (Потвърждаване на новата парола), след което натиснете клавиша enter. За да изтриете дадена парола при включване, въведете текущата паролата в полето Enter Current Password (Въвеждане на текущата парола), след което натиснете клавиша enter 4 пъти. 3. За да запишете промените и да излезете от помощната програма за настройка, използвайте клавишите със стрелки за избиране на Exit (Изход) > Exit Saving Changes (Изход без запазване на промените). Промените ще влязат в сила, когато рестартирате компютъра. Въвеждане на парола при включване При подкана Enter Password (Въвеждане на парола) въведете паролата, след което натиснете клавиша enter. След три неуспешни опита да въведете паролата трябва да рестартирате компютъра и да опитате отново. Задаване на пароли в помощна програма за настройка 5

12 3 Използване на антивирусен софтуер Когато използвате компютъра за електронна поща, свързвате се с мрежа или интернет, вие го излагате на опасност от компютърни вируси. Компютърните вируси могат да блокират операционната система, програмите или помощните програми, както и да попречат на нормалната им работа. Антивирусният софтуер може да открие повечето вируси, да ги унищожи, а в много от случаите и да поправи причинените от тях вреди. За да осигури постоянна защита срещу новооткрити вируси, антивирусният софтуер трябва да се поддържа актуализиран. Антивирусната програма Norton Internet Security е предварително инсталирана на компютъра. Софтуерът включва 60 дни безплатни актуализации. Силно се препоръчва да защитавате компютъра срещу новите вируси и след 60-те дни, като закупите удължаване на услугата за актуализация. С програмата са предоставени инструкции за използване и актуализиране на софтуера Norton Internet Security, както и за закупуване на услуга за удължена актуализация. За да прегледате и влезете в Norton Internet Security, изберете Start (Старт) > All Programs (Всички програми) > Norton Internet Security. За повече информация относно компютърни вируси въведете viruses (вируси) в полето за търсене в "Помощ и поддръжка". 6 Глава 3 Използване на антивирусен софтуер

13 4 Използване на защитна стена Когато използвате компютъра за електронна поща, мрежов или интернет достъп, неоторизирани лица могат да получат достъп до компютъра, личните ви файлове и информация за вас. Използвайте предварително инсталираната на компютъра защитна стена, за да защитите поверителността си. Функциите на защитната стена включват регистриране и отчитане на дейност в мрежата, автоматично следене на целия входящ и изходящ трафик. Вж. ръководството за защитната стена или се свържете с производителя й за допълнителна информация. ЗАБЕЛЕЖКА: При определени обстоятелства защитната стена може да блокира достъпа до интернет игри и да пречи на споделянето на принтери или файлове в мрежа, или да блокира неоторизирани прикачени файлове към имейл съобщения. За да отстраните временно този проблем, забранете защитната стена, изпълнете желаната задача, след което отново разрешете защитната стена. За да отстраните проблема за постоянно, конфигурирайте защитната стена отново. 7

14 5 Инсталиране на важни актуализации за защита ВНИМАНИЕ: Microsoft изпраща уведомления относно важните актуализации. За да предпазите компютъра от пробиви в защитата и компютърни вируси, инсталирайте всички важни актуализации от Microsoft възможно най-бързо, след като получите уведомление. Актуализациите за операционната система и друг софтуер ще бъдат достъпни, след като компютърът бъде доставен. За да бъдете сигурни, че всички налични актуализации са инсталирани на компютъра, спазвайте следните напътствия: Изпълнете актуализацията на Windows възможно най-бързо, след като настроите компютъра. Използвайте връзката за актуализации в Start (Старт) > All Programs (Всички програми) > Windows Update (Актуализация на Windows). След това изпълнявайте ежемесечно актуализацията на Windows. Получавайте актуализации за Windows и други програми на Microsoft веднага след пускането им, от уеб сайта на Microsoft и от връзката за актуализации в "Помощ и поддръжка". 8 Глава 5 Инсталиране на важни актуализации за защита

15 6 Инсталиране на допълнителен кабел за защита ЗАБЕЛЕЖКА: Защитният кабел е предназначен да работи като предпазна мярка, но той може да не предпази компютъра от неправилна употреба или кражба. 1. Направете примка със защитния кабел около защитен обект. 2. Поставете ключа (1) в ключалката на кабела (2). 3. Поставете ключалката на кабела в слота за защитен кабел на компютъра (3), след което заключете ключалката на кабела с ключа. ЗАБЕЛЕЖКА: компютъра. Местоположението на слота за защитен кабел е различно според модела на 9

16 7 Използване на четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели) ЗАБЕЛЕЖКА: Местоположението на четеца на пръстови отпечатъци е различно според модела на компютъра. 10 Глава 7 Използване на четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели)

17 Намиране на четеца на пръстови отпечатъци Четецът на пръстови отпечатъци е малък метален сензор, който се намира в една от следните области на компютъра: Близо до долната страна на тъчпада На дясната страна на клавиатурата В горния десен ъгъл на дисплея На лявата страна на дисплея В зависимост от модела на компютъра четецът за пръстови отпечатъци може да е ориентиран хоризонтално или вертикално. И двете ориентации изискват да прекарате пръста си перпендикулярно на металния сензор. Намиране на четеца на пръстови отпечатъци 11

18 Регистриране на пръстови отпечатъци Четецът на пръстови отпечатъци позволява да влезете в Windows, като използвате пръстов отпечатък, който сте регистрирали с помощта на софтуера DigitalPersona Personal, вместо да използвате дадена парола на Windows. За да регистрирате един или повече пръстови отпечатъци, следвайте тези стъпки: 1. В Windows щракнете върху иконата на DigitalPersona Personal в областта за уведомяване в най-дясната част на лентата на задачите. 2. Прочетете текста за поздрав, след което щракнете върху Next (Напред). Ще се отвори страницата за проверка на самоличността ви. 3. Напишете паролата за Windows, ако сте създали такава, след което щракнете върху Next (Напред). ЗАБЕЛЕЖКА: Ако нямате парола за Windows, се отваря страницата за защита на вашия акаунт на Windows. В тази стъпка можете да създадете парола за Windows или да прескочите тази стъпка, като щракнете върху бутона Next (Напред). Настройването на парола за Windows обаче оптимизира защитата на компютъра. Ще се отвори страницата за регистриране на пръстови отпечатъци. 4. Вижте демонстрацията, след което щракнете върху бутона Next (Напред). Ще се отвори страницата за регистриране на пръстов отпечатък. 5. Щракнете върху пръста на екрана, който отговоря на пръста, който искате да регистрирате. Ще се отвори следващата страница, очертаваща пръста в зелено. 6. Бавно прекарайте избрания пръст над сензора за пръстови отпечатъци. ЗАБЕЛЕЖКА: Ако не прекарате правилно пръста си, ще се покаже съобщение с информация за това защо процедурата е била неуспешна. ЗАБЕЛЕЖКА: За най-добри резултати прекарвайте един и същ пръст в една и съща посока всеки път, когато използвате четеца за пръстови отпечатъци. 7. Продължете да прекарвате същия пръст над сензора за пръстови отпечатъци, докато не завършите четири успешни опита. След като отпечатъкът бъде регистриран успешно, отново ще се отвори страницата за регистриране на пръстов отпечатък, която позволява да регистрирате повече пръстови отпечатъци. Повторете стъпки от 5 до 7, за да регистрирате допълнителни пръстови отпечатъци. 8. Когато приключите с регистрирането на пръстови отпечатъци, щракнете върху бутона Next (Напред). Ако регистрирате само един пръстов отпечатък, ще се покаже съобщение с препоръка да регистрирате допълнителни пръстови отпечатъци. Щракнете върху Yes (Да), за да регистрирате повече пръстови отпечатъци, след което повторете стъпки от 1 до 8 за всеки регистриран пръстов отпечатък. или 12 Глава 7 Използване на четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели)

19 Щракнете върху No (Не), ако не желаете да регистрирате допълнителни пръстови отпечатъци. Ще се отвори страницата за завършено регистриране. 9. Щракнете върху бутона Finish (Край). ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки потребител, който желае достъп с пръстов отпечатък, трябва да повтори стъпки от 1 до 9. Регистриране на пръстови отпечатъци 13

20 Използване на регистриран пръстов отпечатък за влизане в Windows За да влезете в Windows с помощта на пръстов отпечатък, следвайте тези стъпки: 1. Рестартирайте Windows веднага след регистриране на пръстовите си отпечатъци. 2. Прекарайте който и да е от регистрираните пръсти, за да влезете в Windows. 14 Глава 7 Използване на четец на пръстови отпечатъци (само при някои модели)

21 Азбучен указател А Администраторска парола въвеждане 5 създаване 4 управление 4 Антивирусен софтуер 6 В Важни актуализации, софтуер 8 Въвеждане на администраторска парола 5 Въвеждане на парола при включване 5 З Защита пароли 2 функции 1 Защитен кабел 9 Защитна стена 7 К Кабел, защита 9 М Местоположение на четеца на пръстови отпечатъци 11 П Парола при включване въвеждане 5 създаване 5 управление 5 Пароли администратор 4 включване 5 задаване в помощна програма за настройка 3 зададени в Windows 3 Помощна програма за настройка пароли, зададени в 3 Помощна програма за настройка, пароли, зададени в 3 Р Регистриране на пръстови отпечатъци 12 С Софтуер антивирусен 6 важни актуализации 8 защитна стена 7 У Управление на администраторска парола 4 Управление на парола при включване 5 Ч Четец на пръстови отпечатъци 10 Q QuickLock 3 W Windows, пароли, зададени в 3 Азбучен указател 15

22

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag

Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion Lenovo Customer Engag Споделяне на анонимни данни с Lenovo Съдържание Споделяне на анонимни данни с Lenovo... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement (само

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод

Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Windows Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръковод Актуализиране на фърмуера за избрани камери с поддръжка на данни за местоположението Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да актуализирате фърмуера за следните камери

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф

Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Mac Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на ф Актуализиране на фърмуера на фотоапарата Благодарим ви, че избрахте продукт на Nikon. Това ръководство описва как да изпълните актуализацията на фърмуера. Ако не сте уверени,че можете да извършите актуализирането

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство

Мебели Виденов - поща на Андроид устройство Мебели Виденов - поща на Андроид устройство За помощ: todor.todorov@videnov.bg, тел. 0893 602 225 Съдържание Инсталиране на пощенски клиент...3 Начало на конфигурация...3 Email и парола...4 Настройки на

Подробно

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне

Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогне Ръководство за бързо стартиране Microsoft Outlook 2013 изглежда по-различно от предишните версии и затова създадохме този справочник, за да ви помогнем да го усвоите по-лесно. Нека стане ваш Персонализирайте

Подробно

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL

Ръководство за печат през AirPrint Вариант 0 BUL Ръководство за печат през irprint Вариант 0 BUL Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя използваме следните икони: Забележка Забележките ви казват какво да направите в дадена ситуация

Подробно

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro

Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (ro Инсталиране на сертификат за автентичност За да ползвате услугите Онлайн Евроинс, чрез персонален цифров сертификат, вие трябва да имате исталиран (root) сертификат за удостверене. Инсталиране на сертификат

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

OPERATING NOTES

OPERATING NOTES ЕКСПЛОАТАЦИОННИ УКАЗАНИЯ Упътване за настройване на безжична LAN мрежа: Как се регистрира климатик При безжичен LAN адаптер с идентификатор SSID, който започва с AP-. * Идентификаторът SSID е посочен на

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

9-P550S UM (BULGARIAN)

9-P550S UM (BULGARIAN) 1 2 1.1 1.2 3 2.1 2.2 2.3 4 3.1 3.2 5 ЗАПОЗНАВАНЕ С ВАШИЯ НОВ ТЕЛЕФОН Научете повече за приложенията, ключовете, дисплея и иконите на Вашия телефон. Клавиши Вижте 1.1 - страница 3 Следната таблица Ви предлага

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изк ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART КОНТРОЛЕР ЗА ВЛАЖНОСТ И ТЕМПЕРАТУРА Функции: Поддържа и изобразява температура и влажност в реално време. Вкл/изкл при зададена стойност или диапазон на температура

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

‍ Ръководство за уеб свързване Вариант 0 BUL Приложими модели Това Ръководство за потребителя се отнася за следните модели: ADS-2500W и ADS-2600W Дефиниции на бележките В настоящото ръководство за потребителя

Подробно

Microsoft Word - Release notes Word document.docx

Microsoft Word - Release notes Word document.docx BenchMark MobileTrader Ръководство за употреба 2 Съдържание Отчет за сметка... 3 Основно Меню... 3 Търсене на инструменти... 4 Цени и Търговия... 5 Модул за Търговия... 6 Поставяне на поръчка... 7... 7

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЛИНЕЕН ТЕГЛОВЕН ДОЗАТОР 2017 СЪДЪРЖАНИЕ МОНТАЖ... Стр.3 СТАРТИРАНЕ НА ДОЗАТОРА... Стр.4 ГЛАВНО МЕНЮ... Стр.7 НАСТРОЙКА НА РАБОТНА ПРОГРАМА... Стр.10 КАЛИБРИРАНЕ... Стр.16 ПОЧИСТВАНЕ

Подробно

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx

Microsoft Word - OnlineMapUpdate_BGR_XXX.docx Онлайн актуализация на карти Общи указания онлайн актуализация на картата Тъй като картовите данни остаряват, се актуализират редовно. Съществуват следните възможности за актуализация в мултимедийната

Подробно

Ръководство за потребителя за IM и Presence услугите за Cisco Unified Communications Manager, издание 9.0(1)

Ръководство за потребителя за IM и Presence услугите за Cisco Unified Communications Manager, издание 9.0(1) Ръководство за потребителя за IM и Presence услугите за Cisco Unified Communications Manager, Първо издание: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706

Подробно

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис

Десислава Цокова ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регис Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org ЗАБАВНИ ОБУЧИТЕЛНИ ИГРИ С LEARNING APPS НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването и ползването им. Регистрация. ВЪВЕДЕНИЕ LearningApps.org е Web сайт, подкрепящ

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат

ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтегленат ИНСТАЛИРАНЕ НА ЕДИС-АСО 6.6 1. ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙКА. 1.1. Инсталиране на актуализацията в инсталация с ЕДИС-АСО 5.7x и 6.1/6.2 Копирайте изтеглената актуализация (файл aso6600.exe) в папката, където

Подробно

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи

Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качи Страница 1 Инструкции за експлоатация A. Списък на драйвери, които може да намерите на диска за вашият GPS тракер: Драйверите, които ще трябва да качите на вашия компютър общо са групирани в 6 файла: DRemover98_2K.exe

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва

Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предва Инструкция за инсталация на EXTRADE BOUTIQUE Ако на Вашия компютър е инсталирана по-ранна Windows 7 или по-ранна версия, моля пропуснете стъпка Предварителни условия и преминете към стъпка Инсталиране.

Подробно

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010

NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 NWD2105 Наръчник на потребителя WLAN 802.11n USB адаптер Версия 2.00 издание 1, 05/2010 БЪЛГАРСКИ Обзор NWD2105 е безжичен мрежови USB адаптер за Вашия компютър. NWD2105 е съвместим с WPS (Wi-Fi защитен

Подробно

Armor XL

Armor XL Armor XL www.evolveo.com Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте EVOLVEO Armor XL. Вярваме, че нашият продукт ще ви донесе много приятни моменти. Въведение 1. Смяна на режима 2. Звук + / - 3. Фенер

Подробно

Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя

Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя Запознаване с преносимия компютър Ръководство за потребителя Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth е търговска марка, собственост на своя притежател и използвана от Hewlett-Packard

Подробно

Color Touch Heating Thermostat

Color Touch Heating Thermostat Екотерм Проект ЕАД www.ecotherm.bg ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на термостат с цветен сензорен дисплей HT-CS02 Редакция 2016 Термостат с цветен сензорен дисплей - HT-CS02 Термостатът HT-CS02 е дигитален,

Подробно

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-

ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по- ОПЕРАЦИОННАТА СИСТЕМА MS WINDOWS 10 Според някои в операционната система Windows 10 Microsoft събират найдобрите черти от версии 7 и 8. Тя е доста по-гъвкава от всичко, което Microsoft са правили досега.

Подробно

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба

Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Мрежов видео рекордер Ръководство за употреба Съдържание Работа с USB мишка... 3 Главно меню... 4 Преглед на живо... 5 Цифрово машабиране... 5 PTZ Управление... 6 Извикване на Предварителна настройка (Presets)

Подробно

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило

1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано прило 1. Въведение Нрапософт-Пътен лист е програма за генериране на пътни листа и управление на фактури за горива. Нрапософт-Пътен лист е уеб базирано приложение създадено с една от най-новите и бързо развиваща

Подробно

Slide 1

Slide 1 ФИШИНГ Какво е фишинг (на англ. phishing )? Фишинг ( phishing ) зарибяване, произлиза от fishing риболов, защото електронните съобщения, които се разпращат, са като въдици. Престъпниците създават имейл

Подробно

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?...

Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... Често задавани въпроси за Eee Pad TF201 Управление на файлове... 2 Как да получа достъп до данните, записани на microsd, SD карта и USB устройство?... 2 Как да преместя избрания файл в друга папка?...

Подробно

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во

Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където во Видеорекордер АHD-3908 Ръководство за експлоатация Моделите от тази серия са отличен избор за цифрово наблюдение на обекти в различни сфери, където водещ фактор е сигурността. Вградената LINUX операционна

Подробно