ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наре"

Препис

1 ПРОЕКТ! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите, приета с ПМС 5 на Министерския съвет от 2007 г. ( обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г., г., изм., бр. 22 от 2016 г.) МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 1. В ал. 2, т. 4 думите или удостоверение за семейно положение и членове на семейство се заличават. 2. Създава се ал. 3: (3) Председателят на комисията по служебен ред изисква от общинската администрация удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник. МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ БОЙКО БОРИСОВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ВЕСЕЛИН ДАКОВ Постоянен секретар на отбраната Антон Ластарджиев Директор на дирекция "Правно-нормативна дейност в отбраната" Климентина Денeва

2 ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от Красимир Каракачанов заместник министърпредседател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, На основание чл. 31, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, внасям за разглеждане проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите. С Постановление 5 на Министерския съвет от г. е приета Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите. С Постановление 52 на Министерския съвет от г. Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите е приведена в съответствие с действащото законодателство. С проекта на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите, се предлагат промени, произтичащи от Решение 338 на Министерския съвет от 23 юни 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на удостоверение за семейно положение и членове на семейство. Вместо

3 него председателят на комисията по служебен път изисква удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца. Предложените промени намаляват броя на удостоверителните документи на хартиен носител, необходими за установяване на качеството военнопострадал. Проектът на постановление не оказва пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена финансова обосновка, съгласно чл. 35, ал.1, т. 4, б. б от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. С проекта на постановление не се транспонират актове на Европейския съюз, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствието с европейското право, съгласно чл. 35, т. 3 от УПМСНА. Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите и справката за отразените становища ще бъдат публикувани за 30 дни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната в съответствие с чл.26 от Закона за нормативните актове. Предвид изложеното и на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, докладът и проектът на постановление са съгласувани със заинтересованите министерства и ведомства, съгласно приложената справка. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА МИНИСТРИ, Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 8, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предлагам Министерският съвет да приеме проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение на Постановление 5 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите. ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ ПО ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТТА И МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ

4 Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО* * Приложете към формуляра допълнителна информация Институция: Министерство на отбраната За включване в законодателната/ оперативната програма на Министерския съвет за периода:. Контакт за въпроси: Габриела Нешева главен експерт в дирекция Социална политика 1. Дефиниране на проблема: Нормативен акт: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите Дата: Телефон: Имейл: 1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които оправдават нормативната промяна. Съгласно действащата разпоредба на чл. 5 от Наредбата ал.1 и ал.2, т.4 за установяване качеството на военноинвалид или военнопострадал заинтересуваните лица по чл. 4, т. 3 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите (съпругът (съпругата) и децата на военноинвалидите, а ако няма такива родителите), подават заявление до министъра на отбраната по образец съгласно приложение 1 от Наредбата, като към заявлението по ал. 1 прилагат следните документи: книжка за военноинвалид, удостоверение за родствени връзки или удостоверение за семейно положение и членове на семейство, за децата над 18-годишна възраст, ако продължават да учат - удостоверение от съответното учебно заведение, за децата - декларация, че не са осиновени, за преживелите съпрузи - декларация, че не са встъпили в граждански брак; за родителите - декларация, че не са лишени от родителски права. След извършен преглед на документите, които заинтересованите лица подават и предвид изискването за премахване на документи на хартиен носител съгласно Приложение към т. 1, буква "а" от списъка на удостоверителни документи от Решение 338 на Министерския съвет от г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител удостоверението за семейно положение и членове на семейство, изискуемо съгласно разпоредбата на чл.5, т. 4 от Наредбата, се заменя от удостоверение за семейно положение, 1

5 съпруг/съпруга, деца, издавано от общинска администрация, което в пълна степен предоставя необходимата информация относно семейното положение на лицата, които кандидатстват за придобиване на качеството военнопострадал. Същото ще бъде изисквано по служебен път в съответствие с Решението на Министерския съвет. Чрез отпадането на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и на копия от документи, които могат да се изискат от административния орган по служебен ред, се предоставя възможността за получаването на необходимата информация, която се извлича от документа, чрез извършване на справки в други административни органи, които издават съответните документи. Предвидените изменения по отношение на посочените документи кореспондират с взетото Решение 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител Опишете какви са проблемите в приложението на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.) Изискването в наредбата за предоставяне на документи (в случая удостоверението) допълнително затруднява гражданите в набирането на писмени доказателства. Промените в наредбата освен привеждането й в съответствие с правителственото решение, ще доведе и до облекчаване на гражданите от предприемането на действия по осъществяване на административното производство по установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал. Предвижда се удостоверението за семейно положение и членове на семейството, което до този момент са представяли заинтересованите лица на хартиен носител, да се замени с удостоверение за семейно положение, съпруг/съпруга, деца, издавано от общинска администрация, което в пълна степен предоставя необходимата информация относно семейното положение на лицата, които кандидатстват за придобиване на качеството военнопострадал. Същото ще бъде изисквано по служебен път в съответствие с Решение 338 на Министерския съвет от г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и ще се получава по служебен път от компетентната администрация. Доколкото разпоредбата на чл. 4 от Наредбата недвусмислено поставя представянето на писмените доказателства изцяло в тежест на заявителите, то проблемът не може да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности. 2

6 1.3. Посочете дали са изготвени последващи оценки на нормативния акт или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях? Последващи оценки не са изготвяни. 2. Цели: Посочете целите, които си поставя нормативната промяна по конкретен и измерим начин и график за тяхното постигане. Съответстват ли целите на действащата стратегическа рамка? Облекчаване на административната процедура по кандидатстване на лицата за придобиване качеството военнопострадал. След извършен преглед и прецизиране в съответствие с Решението на Министерския съвет от г., се предвижда удостоверението за семейно положение и членове на семейство, изискуемо към настоящия момент съгласно разпоредбата на чл.5, т. 4 от Наредбата, да се замени с удостоверение за семейно положение, съпруг/съпруга, деца, издавано от общинска администрация, което в пълна степен предоставя необходимата информация относно семейното положение на лицата, които кандидатстват за придобиване на качеството военнопострадал. Привеждане в съответствие на подзаконовия нормативен акт - Наредбата с Решение 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. 3. Идентифициране на заинтересованите страни: Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.). Преки заинтересовани страни: Засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко въздействие са лицата, кандидатстващи за признаване на качеството военнопострадал в Министерството на отбраната: - съпругът (съпругата) и децата на военноинвалидите, а ако няма такива родителите. Общият им брой е около две хиляди души. - администрацията на Министерството на отбраната; - общинската администрация Косвени заинтересовани страни: няма 4. Варианти на действие: Идентифицирайте основните регулаторни и не регулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително и варианта без намеса. Вариант без намеса 3

7 С разпоредбата на чл.5, т.4 от Наредбата е наложена административна тежест на гражданите, тъй като от тях се изисква представяне на удостоверение за семейно положение и членове на семейство, с което администрацията на държавния орган може да се снабди по служебен път. Неприемането на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите ще доведе до неизпълнение на Решение 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Освен това задължението ще остане в тежест на заявителите, което ще продължи да създава трудности и забавяне на производството. В случай, че не се опрости процедурата и не отпадане изискването за представяне на хартиен носител на удостоверението за семейно положение, съпруг/съпруга, деца, издавано от общинска администрация, няма да се постигне намаляване на броя на изискваните документи, както и опростяване на процедурата по предоставяне на административната услуга и намаляване на финансовата тежест за лицата. С приемането на този вариант за действие ще се постигне намаляване на броя на изискваните документи, както и изпълнение и постигане на съответствие с Решение 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представянето на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Вариант за действие Приемането на ПМС за изменение и допълнение на Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите се привежда в съответствие с Решение 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Предвижда се удостоверението за семейно положение и членове на семейството, което до този момент са представяли заинтересованите лица на хартиен носител, да се замени с удостоверение за семейно положение, съпруг/съпруга, деца, издавано от общинска администрация, което в пълна степен предоставя необходимата информация относно семейното положение на лицата, които кандидатстват за придобиване на качеството военнопострадал. Същото ще се изисква служебно и ще се получава по служебен път от компетентната администрация. Ще се постигне намаляване на броя на изискваните документи, опростяване на процедурата по предоставяне на административната услуга, ще се намали финансовата тежест за лицата. 4

8 5. Негативни въздействия: Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи се очаква да бъдат второстепенни, и кои да са значителни. Не се предвижда настъпването на негативни икономически, социални, финансови или екологични въздействия върху идентифицираните заинтересовани страни по т Положителни въздействия: Опишете качествено (при възможност и количествено) всички значими потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели. Ще се постигне намаляване на броя на изискваните документи, опростяване на процедурите по предоставяне на административните услуги, намаляване на финансовата тежест за лицата, както и изпълнение на Решение 338 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Привежда се подзаконовата нормативна уредба в съответствие с Решение 338 на Министерския съвет от 2017 г. 7. Потенциални рискове: Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове. Не са налице възможни рискове от приемането на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите, включително и възникването на съдебни спорове. 8. Административната тежест: Ще се повиши Ще се намали Няма ефект Конкретното изражение на намалението на административната тежест се състои в облекчаване на гражданите от снабдяване с документи, необходими като писмени доказателства в административното производство и поставянето на тежестта за набавянето им върху администрацията на държавния орган. 9. Въздействие върху микро, малки и средни предприятия (МСП): Актът засяга пряко МСП Актът не засяга МСП 5

9 Няма ефект 10. Проектът на нормативен акт изисква цялостна оценка на въздействието: Да Не 11. Обществени консултации: Обобщете най-важните въпроси за обществените консултации, посочете индикативен график за тяхното провеждането и видовете консултационни процедури. Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите, ще бъде публикуван на портала за обществени консултации за срок от 30 дни, съгласно изискванията на Закона за нормативните актове. Справката за отразените становища ще бъде публикувана на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на отбраната. 12. Подпис на отговорното лице: Име и длъжност: Иво Антонов директор на дирекция Социална политика в Министерство на отбраната Дата: г. Подпис: /п/ 6

10 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н А М И Н И С Т Е Р С К И Я С Ъ В Е Т, провеждани в изпълнение на СТАНОВИЩЕ на дирекция Модернизация на администрацията На основание чл. 30б, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация дирекция Модернизация на администрацията съгласува постъпилата с Ваш от 15 юни 2018 г. частична предварителна оценка на въздействието на проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за реда за установяване качеството на военноинвалид или на военнопострадал и за създаването, воденето и съдържанието на Централния регистър на военноинвалидите и военнопострадалите със следните препоръки: 1. Относно раздел 1 Дефиниране на проблема : Предлагаме в този раздел да се опишат процедурите, за които е констатирано наличието на допълнителна административна и финансова тежест за заинтересованите страни. В описанието следва да се посочат и всички удостоверителни документи, за които е извършен преглед и се предлага да се премахне изискването за представяне на хартиен носител. Конкретното изброяване е необходимо, за да се изясни дали предложението да се премахне изискването за представяне на хартиен носител се отнася само за удостоверението за семейно положение и членове на семейството или включва и други документи, които могат да бъдат получени по служебен път. 2. Относно раздел 2 Цели : Предлагаме и в този раздел да се посочат конкретно документите, за които се предлага да се премахне изискването за представяне на хартиен носител. 3. Относно раздел 3 Идентифициране на заинтересованите страни : Предлагаме да се посочи брой на заинтересованите страни по групи, където това е възможно. София, бул. Дондуков 1, тел. централа: 02/ , факс: 02/

11 4. Относно раздел 4 Варианти на действие : Представянето на Вариант без намеса следва да бъде допълнено с информацията относно актуалното състояние и уредба, проблемите, които са налице и биха възникнали при избора на този вариант за действие. Представянето на Вариант за действие - с предприемане на нормативни промени предлагаме да се допълни с описание на предвидените конкретни предложения за промени в наредбата. 5. Относно раздел 8.1. Административна тежест за физическите и юридическите лица : Предлагаме в този раздел отново накратко да се опише в какво се изразява очакваното намаляване на административната тежест. Съгласно чл. 17 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието, изводите и относимата информация от извършената частична предварителна оценка на въздействието се включват във финансовата обосновка по чл. 35, ал. 1, т. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. На основание чл. 30б, ал. 4 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо окончателната оценка на въздействието да бъде съобразена с препоръките от становището. На основание чл. 85, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация е необходимо това становище да бъде публикувано заедно с преработената оценка на въздействието и проекта на акт при обществените консултации, провеждани в изпълнение на Закона за нормативните актове. ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА /П/ /КРАСИМИР БОЖАНОВ/ София, бул. Дондуков 1, тел. централа: 02/ , факс: 02/

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок

АЕЦ “КОЗЛОДУЙ” – ЕАД, П 5,6 блок ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Агенция за ядрено регулиране Нормативен акт: Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на Нормативен акт: Постановление

Подробно

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto

04 Chastichna ocenka na vuzdeistvieto Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министър на Нормативен акт: Постановление за здравеопазването приемане

Подробно

Частична оценка на въздействието

Частична оценка на въздействието Приложение 1 към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна

Подробно

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен

Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен Формуляр за ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Приложете към формуляра допълнителна информация, доказваща оценката Институция: Община Камено Нормативен акт: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Община Велинград За включване в програмата на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Класи Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т Проект П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите в служба Военна информация

Подробно

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN

Microsoft Word - ОВ ПМС EVEN Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Нормативен акт Министерство на образованието и Постановление на Министерския

Подробно

ДО

ДО ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от TEMEНУЖКА ПЕТКОВА Министър на енергетиката ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за управление

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите За включване в законодателната/

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Минист Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието (преработена) Институция: Министерство на отбраната Нормативен акт: Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Класификатора

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на фи Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Закон за финансовото управление

Подробно

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от.. 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,

Подробно

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС

ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕС ЧАСТИЧНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Институция: ОБЩИНА РАКОВСКИ Нормативен акт: НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАКОВСКИ Дата:

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция з Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) За включване

Подробно

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3

Doklad 2_2_1 + S Di4eva -3 ПРОЕКТ ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от ДЕЛЯН ДОБРЕВ Министър на икономиката, енергетиката и туризма ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Тарифа

Подробно

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл

П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Въл П р о е к т! РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката... 2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Красимир Вълчев министър на образованието и науката Относно: проект

Подробно

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране

Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране Резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието Наименование на акта: Период на извършване на оценката: Закон за стратегическото планиране на Република България Водеща институция: Заместник

Подробно

ЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Изх.. София,..2019 г. ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Владислав Горанов министър на финансите ОТНОСНО: проект на Постановление на

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на финансите Нормативен акт: Проект

Подробно

ДО ДИРЕКЦИЯ

ДО ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНА СИЛИСТРА *ул. Симеон Велики 33 ((086) 824 243 Факс: (086) 823 343 7500 Силистра E-mail: mayor@silistra.bg ДО Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СИЛИСТРА Д О К Л А Д Н А З А П И

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на об Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на образованието и науката Нормативен акт: Постановление

Подробно

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на ик Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Проект на закон за изменение

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земедел РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на земеделието и храните ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Д О К Л А Д от Десислава Танева - министър на земеделието и храните Относно: Проект на Постановление Министерския

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 7 4 на Столичния общински

Подробно