Fungitraxx; INN itraconazole

Размер: px
Започни от страница:

Download "Fungitraxx; INN itraconazole"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1

2 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Fungitraxx 10 mg/ml перорален разтвор за декоративни птици 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всеки ml съдържа: Активна субстанция: Itraconazole 10 mg. Ексципиенти: За пълния списък на ексципиентите, виж т ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Перорален разтвор. Жълт до леко кехлибарен, прозрачен разтвор. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП Декоративни птици, по-специално: Папагалоподобни (по-конкретно какаду и истински папагали: малки дългоопашати папагали; австралийски зелени папагалчета) Соколоподобни (соколи) Ястребоподобни (ястреби) Совоподобни (сови) Гъскоподобни (по-конкретно лебеди) 4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни Папагалоподобни, соколоподобни, ястребоподобни, совоподобни и гъскоподобни: За лечение на аспергилоза. Папагалоподобни (само): Също така за лечение на кандидоза. 4.3 Противопоказания Да не се използва при птици, предназначени за консумация от хора. Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите. 4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП Няма. 2

3 4.5 Специални предпазни мерки при употреба Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта Итраконазолът като цяло не се понася добре от африкански сиви папагали и поради това продуктът трябва да се прилага внимателно при този вид само ако не са налични алтернативни терапии и в най-ниската препоръчителна доза за целия препоръчителен период на лечение. Другите папагалоподобни изглежда също са с по-ниска поносимост от другите птици. Поради това, ако възникнат неблагоприятни реакции, за които се подозира, че са свързани с ветеринарномедицинския продукт, като емезис, анорексия или загуба на тегло, дозата трябва да бъде намалена или лечението с ветеринарномедицинския продукт да бъде спряно. Където има повече от една птица в дома/клетката, всички инфектирани и третирани птици трябва да бъдат отделени от другите птици. Съгласно добрата животновъдна практика се препоръчва почистване и дезинфекция на местообитанието на инфектираните птици с подходящ противогъбичен продукт. Важно е и подходящото проветряване на местообитанието на третираната(ите) птица(и). Възможно е честата и многократна употреба на противогъбични средства от един клас да увеличи риска от развитие на резистентност към този клас противогъбични средства. Разпространението на подобна придобита резистентност може да варира по географски район и с течение на времето за определени видове и поради това е желателно да се набави местна информация за противогъбичната/азоловата резистентност, особено когато се третират тежки инфекции. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните Да се измиват ръцете и незащитената кожа след употреба. При случаен контакт с очите да се изплакнат обилно с вода. При случайно поглъщане да се изплакне устата с вода и незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. Някои гъбични инфекции при птиците могат да бъдат зоонозни заболявания и да инфектират хората. Поради риска от предаване на аспергилозата на хора, индивидуално предпазно оборудване състоящо се от латексови ръкавици и маска трябва да се носи, когато се работи със заразени птици или когато се почиства спринцовката. Ако възникнат подозирани лезии (като поява на кожни нодули или еритематозни папули и дихателни симптоми като кашлица и хрипове) при хора, да се потърси консултация с лекар. 4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) Итраконазолът като цяло е с незначителен коефициент на безопасност при птици. Често при третираните птици се наблюдава емезис, анорексия и загуба на тегло. Въпреки това тези неблагоприятни реакции обикновено са леки и свързани с дозата. Ако възникне емезис, анорексия или загуба на тегло, на първо място е препоръчително да се намали дозата (вж. точка 4.5) или лечението с ветеринарномедицинския продукт да бъде спряно. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: - много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) 3

4 - не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения). 4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене Да не се използва при птици в оранжерии и в рамките на 4 седмици преди началото на яйценосния период. Лабораторните проучвания при плъхове са доказали свързани с дозата тератогенност, фетотоксичност и токсичност за майката при високи дози (40 и 160 mg/kg телесна маса, прилагани всекидневно в продължение на 10 дни през периода на бременност). 4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на този ветеринарномедицински продукт с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на този ветеринарномедицински продукт преди или след употребата на друг ветеринарномедински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай. Информацията по-долу описва известните взаимодействия при хора и при животни, различни от птици. Известно е, че при хората итраконазол може да инхибира метаболизма на продукти, които са субстрати за цитохром 3A изоензими, например хлорамфеникол, ивермектин или метилпреднизолон. Въпреки, че значението на тази информация за видовете животни, за които е предназначен продуктът е неизвестно, е препоръчително да се избягва едновременната употреба на такива субстанции с този продукт, тъй като е възможно да възникне нарастване и/или удължаване на техните фармакологични ефекти, включително неблагоприятни реакции. Едновременната употреба на еритромицин може да доведе до повишени плазмени концентрации на итраконазол. Лабораторните проучвания с животни са доказали, че е възможно итраконазол, използван едновременно с амфотерицин Б, да бъде антагонистичен спрямо Aspergillus spp. и Candida spp. Клиничното значение на тези резултати е неясно. 4.9 Доза и начин на приложение Перорално приложение. Доза и терапевтична схема: Аспергилоза: 5 до 10 mg (0,5 ml до 1 ml) итраконазол на kg телесна маса на ден в продължение на 8 седмици. За лечение на африкански сиви папагали (вж. точка 4.5) да се прилагат не повече от 5 mg (0,5 ml) итраконазол на kg телесна маса на ден. Ако клиничните признаци показват, че продуктът не се понася добре, лечението трябва да бъде спряно. В случаи, когато 8 седмици след началото на лечението все още съществуват клинични признаци или ендоскопията показва, че все още са налични гъбички, целият 8-седмичен курс на лечение трябва да бъде повторен (като се използва същият режим на дозиране). 4

5 Кандидоза (само при папагалоподобни): Начин на приложение: 10 mg (1 ml) итраконазол на kg телесна маса на ден в продължение на 14 дни. За лечение на африкански сиви папагали да се прилагат не повече от 5 mg (0,5 ml) итраконазол на kg телесна маса на ден в продължение на 14 дни (вж. точка 4.5). За да се гарантира правилната доза и за да се избегне прием на по-малка доза или предозиране, телесната маса на птицата(ите), която(които) ще бъде(бъдат) лекувана(и) трябва да бъде определено възможно най-точно. Най-добрият начин на прилагане на пероралния разтвор е директно в човката на птицата. Ако обаче не е възможно директно перорално прилагане (например при грабливи птици), продукта може да бъде приложен с храната на птицата. (Например при грабливи птици обикновено се използва пиле, в което е добавен ветеринарномедицинският продукт.) Ако продуктът трябва да бъде приложен с храната, той трябва да бъде даден на птицата(ите) незабавно и да се изхвърли в рамките на 1 час, ако не е изконсумиран дотогава. 1 ml спринцовка за перорални форми е градуирана за 0,05 ml разтвор (= 0,5 mg итраконазол). 5 ml спринцовка за перорални форми е градуирана за 0,2 ml разтвор (= 2 mg итраконазол). Свалете капачката на винт на бутилката. Използвайки предоставената спринцовка за перорално приложение, поставете накрайника в отвора на бутилката и изтеглете нужния обем. Поставете обратно капачката на винта след употреба. Бавно и внимателно приложете пероралния разтвор в човката на птицата, като позволите на птицата да го преглътне. След дозиране спринцовката трябва да се измие с гореща вода и да се подсуши Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо Понастоящем няма налична информация за предозиране при видовете животни, за които е предназначен ветеринарномедицинският продукт (виж точка 4.6) Карентен срок Не е приложимо. 5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ Фармакотерапевтична група: Антимикотични средства за системно приложение, триазолови деривати. Ветеринарномедицински анатомо-терапевтичен код: QJ02AC Фармакодинамични свойства Начинът на действие на итраконазол се основава на високоселективната способност за свързване с гъбичните цитохром P-450 изоензими. Итраконазолът инхибира синтеза на ергостерол. Също така той влияе на функциите на ензимите, свързани с мембраната, и на мембранната пропускливост и тъй като този ефект е необратим, води до структурна дегенерация на гъбичките. 5

6 Минималните инхибиращи концентрации на итраконазол за различните изолати на Aspergillus при птици в Европа варират между 0,25 и >16 g/ml. Данните за минималните инхибиращи концентрации за различните изолати на Candida са ограничени. Резистентността към азолови противогъбични средства се проявява най-често чрез модификация на ген cyp51a, който кодира за целевия ензим 14-алфа-стерол деметилаза. Наблюдавана е кръстосана резистентност към членовете на азоловия клас при вида Candida, въпреки че резистентността към един член на класа не означава непременно резистентност към други азоли. Открити са някои резистентни изолати от птичи Aspergillus fumigatus. 5.2 Фармакокинетични особености При птици плазмените концентрации на итраконазол варират според вида птица. Различните видове, за които е предназначен продуктът, консумират различни видове храна и имат различен метаболизъм. Един метаболит, хидрокситраконазол, има същото противогъбично действие като изходната субстанция. Елиминацията на итраконазол може да бъде процес, при който има насищане. Поради своя дълъг полуживот итраконазол не достига стабилни плазмени нива в продължение на най-малко 6 дни след началото на лечението. 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 6.1 Списък на ексципиентите Хидроксипропилбетадекс Аромат на карамел Пропиленгликол Хидрохлорна киселина (за корекция на ph) Натриев хидроксид (за корекция на pht) Пречистена вода. 6.2 Основни несъвместимости При липса на данни за съвместимост този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти. 6.3 Срок на годност Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 18 месеца. Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 28 дни Специални условия за съхранение на продукта Да не се съхранява при температура над 25 C. Да не се охлажда или замразява. Да се пази бутилката във външната опаковка с цел предпазване от светлина. Да се пази бутилката плътно затворена. 6.5 Вид и състав на първичната опаковка Картонената опаковка съдържа бутилка от кехлибарено стъкло (тип III) с полипропиленова капачка с винт, позволяваща проверка на целостта, и подложка от полиетилен с ниска плътност (LDPE). Включена е също градуирана полипропиленова спринцовка за перорално приложение. 6

7 Опаковката съдържа 1 бутилка от 10 ml с 1 ml спринцовка за перорално приложение. Опаковката съдържа 1 бутилка от 50 ml с 5 ml спринцовка за перорално приложение. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него трябва да бъдат унищожени в съответствие с изискванията на местното законодателство. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА Avimedical B.V. Abbinkdijk LX Hengelo (Gld) ХОЛАНДИЯ 8. НОМЕРНА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА EU/2/13/160/ ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА ДД/ММ/ГГГГ 10 ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА <{ММ/ГГГГ}> Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската агенция по лекарствата ( ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА Не е приложимо. 7

8 ПРИЛОЖЕНИЕ II A. ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ В. СТАТУС НА МДСОК 8

9 A. ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба Floris Veterinaire Produkten B.V. Kempenlandstraat GK Vught ХОЛАНДИЯ Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ Да се отпуска само по лекарско предписание. В. СТАТУС НА МДСОК Не е приложимо. 9

10 ПРИЛОЖЕНИЕ III ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА 10

11 A. ЕТИКЕТ 11

12 ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА Външна опаковка 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Fungitraxx 10 mg/ml перорален разтвор за декоративни птици itraconazole 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУСТАНЦИЯ Itraconazole 10 mg/ml 3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Перорален разтвор 4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА 10 ml включително спринцовка за перорално приложение 50 ml включително спринцовка за перорално приложение 5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Декоративни птици. 6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ 7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Преди употреба прочети листовката. Перорално приложение. 8. КАРЕНТЕН СРОК 9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО Да не се използва при птици, предназначени за консумация от хора. Преди употреба прочети листовката. 12

13 10. СРОК НА ГОДНОСТ Годен до {месец/година} След отваряне, използвайте в рамките на 28 дни. 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ Да не се съхранява при температура над 25 C. Да не се охлажда или замразява. Да се пази бутилката във външната опаковка с цел предпазване от светлина. 12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Унищожаване: прочети листовката. 13. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание. 14. НАДПИСЪТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 15. ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА Avimedical B.V. Abbinkdijk LX Hengelo (Gld) ХОЛАНДИЯ 16. НОМЕРА НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА EU/2/13/ EU/2/13/160/ ПАРТИДЕН НОМЕР Партида {номер} 13

14 МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА Бутилка (10 ml и 50 ml) 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Fungitraxx 10 mg/ml перорален разтвор itraconazole 2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНАТАСУСТАНЦИЯ Itraconazole 10 mg/ml 3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ 10 ml 50 ml 4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ 5. КАРЕНТЕН СРОК 6. ПАРТИДЕН НОМЕР Партида {номер} 7. СРОК НА ГОДНОСТ Годен до {месец/година} 8. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА Само за ветеринарномедицинска употреба. 14

15 B. ЛИСТОВКА 15

16 ЛИСТОВКА : Fungitraxx 10 mg/ml перорален разтвор за декоративни птици 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Avimedical B.V. Abbinkdijk LX Hengelo (Gld) ХОЛАНДИЯ Производител, отговорен за освобождаване на партидата: Floris Veterinaire Produkten B.V. Kempenlandstraat GK Vught ХОЛАНДИЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Fungitraxx 10 mg/ml перорален разтвор за декоративни птици itraconazole 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦЯ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ Активна субстанция: Itraconazole 10 mg/ml Описание: Жълт до леко кехлибарен, прозрачен разтвор. 4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Папагалоподобни, соколоподобни, ястребоподобни, совоподобни и гъскоподобни: За лечение на аспергилоза. Папагалоподобни (само): И за лечение на кандидоза. 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Да не се използва при птици, предназначени за консумация от хора. Да не се използва при свръхчувствителност към активната субстанция или към някой от ексципиентите. 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ 16

17 Итраконазолът като цяло е с незначителен коефициент на безопасност при птици. Често при третираните птици се наблюдава повръщане, загуба на апетит и загуба на тегло. Тези неблагоприятни реакции обикновено са леки и свързани с дозата. Ако възникне повръщане, загуба на апетит или загуба на тегло, на първо място е препоръчително да се намали дозата (вж. точка Специални предупреждения ) или лечението с ветеринарномедицинския продукт да бъде спряно. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: - много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) - не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения). Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Декоративни птици, по-специално: Папагалоподобни (по-конкретно какаду и истински папагали: малки дългоопашати папагали; австралийски зелени папагалчета) Соколоподобни (соколи) Ястребоподобни (ястреби) Совоподобни (сови) Гъскоподобни (по-конкретно лебеди) 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ Начин на приложение: Перорално приложение. Дозировка: Аспергилоза: 5 до 10 mg (0,5 ml до 1 ml) итраконазол на kg телесна маса на ден в продължение на 8 седмици. За лечение на африкански сиви папагали (вж. точка Специални предупреждения ) да се използват не повече от 5 mg (0,5 ml) итраконазол на kg телесна маса на ден. Ако клиничните признаци показват, че продуктът не се понася добре, лечението трябва да бъде спряно. В случаи, когато 8 седмици след начало на лечението все още съществуват клинични признаци или ендоскопията показва, че все още са налични гъбички, целият 8-седмичен курс на лечение трябва да бъде повторен (като се използва същият режим на дозиране). Кандидоза (само при папагалоподобни): 10 mg (1 ml) итраконазол на kg телесна маса на ден в продължение на 14 дни. 17

18 За лечение на африкански сиви папагали да се използват не повече от 5 mg (0,5 ml) итраконазол на kg телесна маса на ден в продължение на 14 дни (вж. точка Специални предупреждения ). 9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Да не се прилага продуктът, ако забележите видими признаци на влошено състояние. За да се гарантира правилната доза и за да се избегне прием на по-малка доза или предозиране, телесната маса на птицата(ите), която(които) ще бъде(бъдат) лекувана(и) трябва да бъде определено възможно най-точно. Вашият ветеринарен лекар ще определи правилната доза за Вашата птица(и). Най-добрият метод за приложение на пероралния разтвор е директно в човката на птицата. Ако обаче не е възможно директно перорално приложение (например при грабливи птици), продуктът може да бъде приложен с храната на птицата. (Например при грабливи птици обикновено се използва пиле, в което е добавен ветеринарномедицинският продукт.) Ако продуктът трябва да бъде приложен с храната, той трябва да бъде даден на птицата(ите) незабавно и да се изхвърли в рамките на 1 час, ако не е бил изконсумиран дотогава. 1 ml спринцовка за перорално приложение е градуирана за 0,05 ml разтвор (= 0,5 mg итраконазол). 5 ml спринцовка за перорално приложение е градуирана за 0,2 ml разтвор (= 2 mg итраконазол). Свалете капачката на винт на бутилката. Използвайки предоставената спринцовка за перорално приложение, поставете накрайника в отвора на бутилката и изтеглете нужния обем. Поставете обратно капачката на винта след употреба. Бавно и внимателно приложете пероралния разтвор в човката на птицата, като позволите на птицата да го преглътне. След дозиране спринцовката трябва да се измие с гореща вода и да се подсуши. 10. КАРЕНТЕН СРОК Не е приложимо. 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Да не се съхранява при температура над 25 C. Да не се охлажда или замразява. Да се пази бутилката във външната опаковка с цел предпазване от светлина. Да се пази бутилката плътно затворена. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичане срока на годност, посочен върху етикета и картона. Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 28 дни. 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП Няма. 18

19 Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: Итраконазолът като цяло не се понася добре от африкански сиви папагали и поради това продуктът трябва да се прилага внимателно при този вид само ако не са налични алтернативни терапии и в найниската препоръчителна доза за целия препоръчителен период на лечение. Другите папагалоподобни изглежда също са с по-ниска поносимост от другите птици. Поради това, ако възникнат неблагоприятни реакции, за които се подозира, че са свързани с този продукт, като повръщане, загуба на апетит или загуба на тегло, дозата трябва да бъде намалена или лечението с ветеринарномедицинския продукт да бъде спряно. Където има повече от една птица в дома/клетката, всички инфектирани и третирани птици трябва да бъдат отделени от другите птици. Съгласно добрата животновъдна практика се препоръчва почистване и дезинфекция на местообитанието на инфектираните птици с подходящ противогъбичен продукт. Важно е и подходящото проветряване на местообитанието на третираните птици. Възможно е честата и многократна употреба на противогъбични средства от един клас да увеличи риска от развитие на резистентност към този клас противогъбични средства. Разпространението на подобна придобита резистентност може да варира по географски район и в течение на времето за определени видове и поради това е желателно да се набави местна информация за противогъбичната/азоловата резистентност, особено когато се третират тежки инфекции. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните: Да се измиват ръцете и незащитената кожа след употреба. При случаен контакт с очите да се изплакнат обилно с вода. При случайно поглъщане да се изплакне устата с вода и незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. Някои гъбични инфекции при птиците могат да бъдат зоонозни заболявания и да инфектират хората. Поради риска от предаване на аспергилозата на хора, индивидуално предпазно оборудване състоящо се от латексови ръкавици и маска трябва да се носи, когато се работи със заразени птици или когато се почиства спринцовката. Ако възникнат подозирани лезии (като поява на кожни нодули или еритематозни папули, дихателни симптоми като кашлица и хрипове) при хора, да се потърси консултация с лекар. Яйценосене: Да не се използва при птици в оранжерии и в рамките на 4 седмици преди началото на яйценосния период. Лабораторните проучвания при бременни плъхове с прилагане на високи дози (40 и 160 mg/kg телесна маса на ден за 10 дни) са показали свързани с дозата вредни въздействия при бременните плъхове и при ембриона/зародиша. 19

20 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на този ветеринарномедицински продукт с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на този ветеринарномедицински продукт преди или след употребата на друг ветеринарномедински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай. Информацията по-долу описва известните взаимодействия при хора и при животни, различни от птици. Известно е, че при хората итраконазол може да инхибира метаболизма на продукти, които са субстрати за цитохром 3A изоензими, например хлорамфеникол, ивермектин или метилпреднизолон. Въпреки, че значението на тази информация за видовете животни, за които е предназначен продуктът (декоративни птици), е неизвестно, е препоръчително да се избягва едновременната употреба на такива субстанции с този продукт, тъй като е възможно да възникне нарастване и/или удължаване на техните фармакологични ефекти, включително неблагоприятни реакции. Едновременното прилагане на антибиотика еритромицин може да доведе до повишени плазмени концентрации на итраконазол в кръвта на птицата, което е възможно да доведе до увеличаване на неблагоприятните реакции. Лабораторните проучвания с животни са доказали, че е възможно итраконазол, използван заедно с амфотерицин Б, да бъде антагонистичен спрямо Aspergillus spp. и Candida spp. Клиничното значение на тези резултати е неясно. Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): Понастоящем няма налична информация за предозиране при видовете животни, за които е предназначен ветеринарномедицинският продукт. (виж точка Неблагоприятни реакции.) Основни несъвместимости: При липса на данни за съвместимост този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти. 13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА ВМП не трябва да бъдат изхвърляни с битови отпадъци или отпадни води. Попитайте Вашия ветеринарен лекар какво да правите с ненужните ВМП. Тези мерки ще помогнат за опазване на околната среда. 14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската агенция по лекарствата ( 15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ Фармакотерапевтична група: Антимикотични средства за системно приложение, триазолови деривати. Ветеринарномедицински анатомо-терапевтичен код: QJ02AC02. Фармакодинамични свойства 20

21 Начинът на действие на итраконазол се основава на високоселективната способност за свързване с гъбичните цитохром P-450 изоензими. Итраконазол инхибира синтеза на ергостерол. Също така той влияе на функциите на ензимите, свързани с мембраната, и на мембранната пропускливост и тъй като този ефект е необратим, води до структурна дегенерация на гъбичките. Минималните инхибиращи концентрации на итраконазол за различните изолати на Aspergillus при птици в Европа варират между 0,25 и >16 g/ml. Данните за минималните инхибиращи концентрации за различните изолати на Candida са ограничени. Резистентността към азолови противогъбични средства се проявява най-често чрез модификация на ген cyp51a, който кодира за целевия ензим 14-алфа-стерол деметилаза. Наблюдавана е кръстосана резистентност към членовете на азоловия клас при вида Candida, въпреки че резистентността към един член на класа не означава непременно резистентност към други азоли. Открити са някои резистентни изолати от птичи Aspergillus fumigatus. Фармакокинетични особености При птици плазмените концентрации на итраконазол варират според вида птица. Различните видове, за които е предназначен продуктът, консумират различни видове храна и имат различен метаболизъм. Един метаболит, хидрокситраконазол, има същото противогъбично действие като изходната субстанция. Елиминацията на итраконазол може да бъде процес, при който има насищане. Поради своя дълъг полуживот итраконазол не достига стабилни плазмени нива в продължение на най-малко 6 дни след начало на лечението. Опаковка (размер) Картонената опаковка съдържа бутилка от кехлибарено стъкло (тип III) с полипропиленова капачка с винт, позволяваща проверка на целостта, и подложка от полиетилен с ниска плътност (LDPE). Включена е също градуирана полипропилен спринцовка за перорално приложение. Опаковката съдържа 1 бутилка от 10 ml с 1 ml спринцовка за перорално приложение. Опаковката съдържа 1 бутилка от 50 ml с 5 ml спринцовка за перорално приложение. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. За всяка информация относно този ветеринарномедицински продукт, моля свържете се с териториалния представител на притежателя на лиценза за употреба Холандия Fendigo SA Ар Херман Деброкслаан 17 Б 1160 Oudergem - Брюксел Тел.: Topet Farma B.V. Д-р Grashuisstraat CL Zelhem Тел.:

22 Белгия Fendigo SA Av. Херман-Деброкслан 17 Б 1160 Oudergem - Брюксел Тел.: Германия Dechra Veterinary Products / Albrecht GmbH Ветеринар-медицинска ергрегация Hauptstr Aulendorf Тел.: Австрия Dechra Veterinary Products GmbH-Австрия Hintere Achmühlerstraße 1A 6850 Dornbirn Тел.: Великобритания Петлифе Интернешънъл ООД Отдел 2, 2 Cavendish Rd Бери Сен Едмунд IP33 3TE Тел.: Ирландия Duggan Veterinary Supplies Ltd. Светия кръст Thurles, Co. Tipperary Тел.: Испания Mascotasana s.a. Poima 26 Полигоно Промишленост Can Valero Палма де Майорка Тел.: Полша Vet-Animal ул. Любичковска Старогард Гдански Тел.: Франция / Люксембург / Португалия / Италия / Швеция / Финландия / Чешка република / Словакия / Хонгари / България / Румъния / Хърватия / Словения / Република Кипър / Дания / Topet Farma B.V. Д-р Grashuisstraat CL Zelhem Холандия Тел.:

Cytopoint, INN-lokivetmab

Cytopoint, INN-lokivetmab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ CYTOPOINT 10 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT 20 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT

Подробно

V-2003-PI-bg

V-2003-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax Rabies суспенсия за инжектране 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активна

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

V-2001-PI-bg

V-2001-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/32 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml съдържа:

Подробно

ONCEPT IL 2

ONCEPT IL 2 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Подробно

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ BTVPUR AlSap 8, инжекционна суспензия. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml от ваксината

Подробно

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax RCP FeLV лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Posatex капки за уши, суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: Orbifloxacin

Подробно

[Version 8, 10/2012]

[Version 8, 10/2012] [Version 8, 10/2012] ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ РОКСАЦИН БГ ОРАЛЕН 100 mg/ml перорален разтвор за пилета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

PREVICOX - FIROCOXIB

PREVICOX - FIROCOXIB ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Previcox 57 mg дъвчащи таблети за кучета Previcox 227 mg дъвчащи таблети за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ OSURNIA гел за уши за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: 1 доза (1,2 g) съдържа:

Подробно

Apoquel, INN-oclacitinib maleate

Apoquel, INN-oclacitinib maleate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Apoquel 3.6 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 5.4 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 16 mg

Подробно

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА Листовка: информация за потребителя ФЕНИСТИЛ 0,1% Гел Диметинденов малеат FENISTIL 0.1% Gel Dimethindene maleate Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

Подробно

Ypozane, INN-osaterone acetate

Ypozane, INN-osaterone acetate ПРИКЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета

Подробно

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 10 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета 2. КАЧЕСТВЕН

Подробно

Bravecto, INN-Fluralaner

Bravecto, INN-Fluralaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Bravecto 112,5 mg дъвчащи таблетки за много малки кучета (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg дъвчащи таблетки за

Подробно

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus Pi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Simparica, INN-sarolaner

Simparica, INN-sarolaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Simparica 5 mg дъвчащи таблетки за кучета 1,3 2,5 kg Simparica 10 mg дъвчащи таблетки за кучета >2,5 5

Подробно

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн +КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине Ceftiofur hydrochloride CEFTIOMAX 50 mg/ml

Подробно

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ FUNGOFIN 1% cream ФУНГОФИН 1% крем Тербинафинов хидрохлорид (Terbinafine hydrochloride) Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Подробно

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate)

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate) ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Suprelorin 4.7 mg имплант за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна субстанция: Deslorelin (под

Подробно

Microsoft Word - V-132-PI-bg

Microsoft Word - V-132-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/34 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Trocoxil 6 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 20 mg дъвчащи таблетки за кучета Trocoxil 30 mg дъвчащи

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно

PSUSA variation - atorvastatin

PSUSA variation - atorvastatin Приложение I Научни заключения и основания за промяна на условията на разрешението(ята) за употреба 1 Научни заключения Предвид оценъчния доклад на PRAC относно ПАДБ за аторвастатин, научните заключения

Подробно

7_Racumin Paste Label Prof

7_Racumin Paste Label Prof РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара: No 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара : Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5. тел. +359 2 8140164 Производител:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

Vectra3D,INN-dinotefuran,pyriproxyfen,permethrin

Vectra3D,INN-dinotefuran,pyriproxyfen,permethrin ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 1.5 4 kg Vectra 3D спот-он разтвор за кучета > 4 10 kg Vectra 3D спот-он

Подробно

Versican Plus DHPPi-L4R, INN-Canine distemper, canine adenovirus, canine parvovirosis, canine parainfluenza virus (live attenuated), canine leptospiro

Versican Plus DHPPi-L4R, INN-Canine distemper, canine adenovirus, canine parvovirosis, canine parainfluenza virus (live attenuated), canine leptospiro ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus DHPPi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно