Chetem, pishem_4. klas_2019_BOOK.indb

Размер: px
Започни от страница:

Download "Chetem, pishem_4. klas_2019_BOOK.indb"

Препис

1 М. Цветанова, Е. Сергеева, М. Стефанова етем, ÏÈØеМ È оáùóваме на ÁÚËгарСÊÈ еçèê ÈÇÁÈраеМÈ Ó еáнè асове. КЛАС Велико Търново

2 Ìаргарита Тодорова Öветанова, автор, 2019 Åлисавета Сергеева Трифонова, автор, 2019 Ìаргарита Стефанова Éорданова, автор, 2019 Диляна Крусева, графичен дизайн, 2019 Издателство Слово, илþстрации, 2019 Петър Крусев, художествено оформление на корицата, 2019 Издателство Слово, 2019 ISBN Символи Раздел: Литература Раздел: Диагностика Раздел: Български език Раздел: Комуникативноречеви компетентности

3 Предговор Учебното помагало Четем, пишем и общуваме на български език за 4 клас е предназначено за избираемите учебни часове (ИУЧ) по учебния предмет Български език и литература и е съобразено с насоките на Учебната програма по предмета. Има надграждащ характер. Съдържа 34 теми със задачи за четене, задачи за български език и задачи за създаване на текстове. За улеснение на началните учители е приложено Примерно разпределение за избираемите учебни часове по БЕЛ за 4 клас, което е на сайта на издателството. Достойнствата на учебното помагало се откриват в забавните и интерактивни задачи, които са свързани с актуалните концепции за усвояване на стратегии и техники за четене с разбиране, за работа в екип и за проектни дейности. Тематиката на текстовете е близка до социалния свят на детето и чрез подходящи дидактически задачи и упражнения се улеснява възприемането на езиковия материал. Помагалото е адаптивно към всеки учебен комплект по БЕЛ за 4 клас. Освен за ИУЧ, помагалото успешно може да се използва за лятната самостоятелна работа на учениците. Предназначено е за ученици от 4 клас, начални учители, студенти по специалността Начална училищна педагогика. Успешна работа! Авторите

4 ÄÈагноСтÈ на Êарта ¹1 вõоäно нèво Ïо ÁÚËгарСÊÈ еçèê È ËÈтератÓра 1 Запиши текста под диктовка. 2 Прочети внимателно текста и отговори на въпросите. Полската мишка и градската мишка Една полска мишка била приятелка с една градска мишка. Градската мишка била поканена от своята приятелка на угощение в полето и отишла на драго сърце. Докато се гощавали с ечемик и жито, казала: Знай, приятелко, че водиш живот като мравките. Понеже аз имам в изобилие сладки неща, ела с мен и ще вкусиш от всичко. Двете незабавно се запътили за града. Градската мишка почнала да показва на другата мишка зеленчуци, пшеница, фурми, сирене, мед, плодове. Гостенката, като гледала всичко това, облажавала от все сърце домакинята. Започнала да проклина собствената си съдба. Тъкмо обаче се канели да започнат гощавката, неочаквано някакъв човек отворил вратата. Уплашени от шума, страхливите мишки се вмъкнали в дупката. Тъкмо се наканили отново да си вземат от сушените смокини, друг човек 4

5 влязъл в килера да вземе нещо. Като го видели, те отново скочили и се спотаили в дупката. Тогава полската мишка, забравила глада, изохкала и казала на другата: Сбогом, приятелко! Яж до насита и да ти е сладко! Опитвай всичко наред с опасността и страха! Аз пък, бедничката, като си ям ечемик и житце, ще си живея без страх и от никого не ще се пазя. Баснята доказва, че да се поминава скромно и да се живее спокойно е за предпочитане пред живот в изобилие, но в страх и терзание. Езоп 1. Къде живее полската мишка? а) в гората б) на полето в) в килера 2. Какво угощение предлага полската мишка на градската мишка? а) ечемик б) жито в) ечемик и жито 3. Защо се присмяла градската мишка на полската мишка? 4. Как полската мишка изразява завист към градската мишка? Запиши изрази от текста: Първо: Второ: 5. Посочи две причини, поради които мишките не хапнали от вкусните неща в килера. Първа причина: Втора причина: 6. Изброй какви вкусотии имало в килера, където живеела градската мишка. 5

6 7. Кои твърдения според текста са верни и кои неверни? Означи с Х. Твърдения Вярно Невярно Мишките са страхливи и се вмъкват в дупката. Градската мишка живее в изобилие, спокойно и без страх. Полската мишка смятала за блажена градската мишка. Полската мишка пожелала на градската да опитва от всички вкусни неща, наред с опасността и страха. Коe словосъчетаниe НЕ Е в ж. р., мн. ч.? а) сушени смокини б) собствена съдба в) страхливи мишки 9. Коя дума е написана вярно? а) гощтавка б) мрафки в) сбогом 10. Коя дума е форма на глагола съм? а) ти б) яж в) е 11. Препиши от потъмнената част на текста възклицателно изречение и подбудително изречение. 12. Препиши от поуката на потъмнения текст: а) глагола, който означава преживява б) съществително име, което означава безпокойство Общ брой точки: Оценка на учителя: Самооценка: 6

7 етем ÏроÈÇвеÄенÈß на тема аç оáè ам ÁÚËгарÈß Това е важно: Родината е по-красива от слънцето, по-скъпа от златото. A. Прочети текста и отговори на въпросите след него. Обичам я тази земя, Борислав Мирчев Обичам я тази земя! В осем букви събрано е всичко, В осем букви пулсира кръвта на герои, легенди митични... Аспарух е забил своя меч със надежда, че пак ще ни има. И до днес нашта българска реч като майчина ласка ни сбира. Само тук се усещам щастлив. Само тук се унасям в мечтите... Само тук се чувствам истински жив и докосвам със длани звездите. Само тук се прехласвам в дъжда, само тук морето го чувам. И вървя сред узрели жита цял живот тази земя ще жадувам! Обичам я тази земя! Благословена нека бъде със белите си върхове, в зелена пролетна носия, в червени есенни цветя България това сме ние! 1 На кого е посветено стихотворението? а) на родния дом б) на родината ни България в) на семейството 2 Кои са осемте букви от стиха В осем букви събрано е всичко? 3 Какво символизират стиховете: а) снежните планински върхове б) национална българска носия в) националния флаг със белите си върхове, в зелена пролетна носия, в червени есенни цветя? 7

8 4 Запиши изречението, което се повтаря, за да засили обичта към родината. 5 Б. Какво е по цел на изказване изречението: Обичам я тази земя! а) съобщително б) възклицателно в) подбудително Прочети стихотворението на Атанас Цанков Първият урок и отговори на въпросите след него. Уроците на Левски! Те са изнасяни в потаен час. Макар че друг е в тях адреса, той преподавал и на нас. Словàта му със горда сила разтупват детските гърди. С тях нашата родина мила ми шепне: Смел юнак бъди! 1 С горещо пламъче в очите аз търся своя връх висок на русокосия учител научих първия урок! Кой е русокосият учител от стихотворението? а) неизвестен герой б) български учител в) Васил Левски 2 3 Какво е значението на думата потаен от словосъчетанието потаен час? а) мълчалив б) тайнствен в) непроходим Как авторът е показал силата на словата и на родината : Словата му със горда сила разтупват детските гърди. С тях нашата родина мила ми шепне: Смел юнак бъди! а) като ги описва б) като ги сравнява в) като им придава човешки качества 4 Как тълкуваш стиховете за уроците на Левски? Макар че друг е в тях адреса, той преподавал и на нас. 8

9 Съдържание ПО Диагностична карта 1 входно ниво по български език и литература...4 Л Четем произведения на тема Аз обичам България...7 КРК Правим устно изказване по тема или по даден въпрос...14 Л Четем, откриваме и анализираме информация от научнопопулярни текстове...16 БЕ Пишем правилно гласни и съгласни в думите (твърди и меки съгласни; думи със струпани съгласни; думи с -ър-, -ръ-, -ъл-, -лъ-)...19 КРК Преразказваме устно и накратко (сбито) художествен текст...22 КРК Преразказваме устно и накратко (сбито) нехудожествен текст...24 Л Четем диалогична реч и тълкуваме думите на героите...26 Л Четем и разбираме мъдростта на българските народни приказки...29 БЕ Използваме правилно думите в речта си сложни думи, синоними, антоними...32 КРК Съчиняваме устно по картина на художник...35 Л Четем легенда и тълкуваме информация от нея...37 Л Четем басня и тълкуваме поведението на героите в нея...40 БЕ Определяме правилно главните части на изречението подлог и сказуемо...43 Л Четем, намираме и извличаме информация от научнопопулярни текстове...46 Л Четем с разбиране откъс от повестта Тошко Африкански...52 КРК Отговаряме писмено на въпрос към нехудожествен (научнопопулярен) текст...55 КРК Съчиняваме текст по аналогия...57 БЕ Разпознаваме и използваме уместно изреченията в речта...59 КРК Съчиняваме текст по словесна опора...62 БЕ Разпознаваме и пишем правилно членуваните съществителни имена...64 Л Четем български народни приказки и тълкуваме поуките...67 БЕ Разпознаваме и пишем правилно степенувани и членувани прилагателни имена...70 Л Четем с разбиране откъс от детски роман Матилда...73 Л Четем с разбиране откъс от роман Том Сойер...76 БЕ Определяме вида на числителното име. Членуваме и пишем правилно числителни имена...79 КРК Разграничаваме графически пряка от непряка реч. Преобразуваме пряка в непряка реч...82 БЕ Определяме времето на глагола сегашно, бъдеще време, минало време...84 КРК Пишем подробен преразказ на народна приказка...87 БУ Можем да употребяваме съвместно глаголните времена...89 ПО Диагностична карта 2 изходно ниво по български език и литература...92 КРК Пишем подробен преразказ на легенда...95 Л Четири години учим и творим, пеем и се веселим...97 Ключ за отговорите на задачите по темите от литературното обучение Приложение към Диагностична карта 1 (входно ниво) Приложение към Диагностична карта 2 (изходно ниво) Учебна програма по БЕЛ 4. клас, ИУЧ

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН

УТВЪРДИЛ Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН УТВЪРДИЛ Директор:...... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2часа седмично = 36 часа 18 седмици

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П

Проект BG05M20P Подкрепа за успех 30. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ Приложение 2 по ред ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ П ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЪРВИ КЛАС Място на Брой ове 1. Думи с т д, с з, к г 20.05.2019 12:30 49 кабинет 2 2. Думи с п б, ф в,

Подробно

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx

Microsoft Word - МОДЕЛ-БЕЛ.docx МОДЕЛ НА НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В IV КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА 1. Цели на Националното външно оценяване по български език и литература (БЕЛ ) в ІV клас Националното

Подробно

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

3 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІІ клас Състезателният

Подробно

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб

Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър Седмица Урок Тема Съдържание Изпити B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обоб Подготвителен курс по български език - Програма Пролетен семестър B1 *** *** 1 Урок 1 Понеделник Бъдеще време обобщение. Бъдеще Ще си време словоред и видим възвратни глаголи. утре! 11 15 Февруари Урок

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 2 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

ІІІ

ІІІ I. Общо представяне програмата Учебта програма по ЗИП БЕЛ е разработе в съответствие с Държавните образователни изисквания за учебно съдържание и е съобразе с Учебта програма по БЕЛ за трети клас /МОН,

Подробно

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн

ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочн ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 учебни седмици х 3 часа седмично ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 16 учебни седмици х 2 часа седмично по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Вид урочна единица ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Подробно

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИ

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХVІІІ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 01.04.2017 г. ІV клас

Подробно

MergedFile

MergedFile Приложение 2 ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТИ И ШЕСТИ КЛАС ХОРАРИУМ -1 0 + 2 ЧАСА РЕЗЕРВ РЪКОВОДИТЕЛ - АВНИ ИСМАИЛ ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА Усвояване на обикновените

Подробно

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц

2 клас 2019 УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми учениц УЧИЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ОУ ЕЛИН ПЕЛИН БУРГАС ХХ състезание по български език и литература за ученици от І до VІІ клас Уважаеми ученици, ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ! Бургас, 24.03.2019 г. ІІ клас Състезателният

Подробно

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище

Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище Район/ Муниципий: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ŞI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU CURRICULUM ŞI EVALUARE Местност: Училище: Фамилия, име на ученика: ТЕСТ 1 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И

Подробно

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc

Microsoft Word - u4ebna_programa_4_kl_4ngbina-last.doc Приложение 4 АДАПТИРАНА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ІV КЛАС ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ В ЧУЖБИНА І. Общо представяне на учебната програма В четвърти клас обучението

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за 2018/2019 учебна

Подробно

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР

Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ ГР. СВИЩОВ, УЛ.П.АНГЕЛОВ ДИРЕКТОР; ПОМ.ДИРЕКТОР Писмен изпит МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СОУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" 17 6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ПОМ.ДИРЕКТОР E-mail: soudblagoev@gmail.com КОНСПЕКТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СР УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет български език и литература за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 7 часа седмично = 126 часа по ред Учебна

Подробно

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ ИЗГОТВИЛ: БОГОМИЛА МИЛЧЕВА- СТАРШИ УЧИТЕЛ НАЧАЛЕН ЕТАП ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Подробно

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ

МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС МЕТОДИЧЕСКИ АКЦЕНТИ И РЕШЕНИЯ Традиции и съвременни подходи в обучението по математика в 1. клас 1 Учебен комплект на издателство Просвета с автори Юлияна Гарчева и Ангелина Манова 2 3 Към комплекта има още: Електронен учебник с разработени

Подробно

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf

Kniga_za_uchitelia_ruski_6_klas.pdf Учебен комплект по руски език Матрьошка 4. клас ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Уточнения: 1. Годишното тематично разпределение се

Подробно

Microsoft Word - 5 kl ivrit

Microsoft Word - 5 kl ivrit Приложение 5 към т. 5 УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ЧУЖД ЕЗИК ИВРИТ ЗА V КЛАС Кратко представяне на учебната програма Обучението по иврит в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на основни знания, умения

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА

Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА Приложение 1 към т. 1 КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА IX КЛАС КОМПОНЕНТ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК (ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА) Обучението по български език в IX клас

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА М ИИСТРСТВО А ОБРАЗОВАИТО И АУКАТА У Ч БА ПРОГРАМА ПО ИВРИТ В Т ОРИ ЧУЖД ЗИК ЗА ДИАДСТИ КЛАС З П СОФИЯ, 2014 г. I. ОБЩО ПРДСТАВЯ А УЧБАТА ПРОГРАМА Учебта програма по иврит като втори чужд език за едидесети

Подробно

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS

Microsoft PowerPoint - design-presentationNFS За ученици от 2-ри до 7-ми клас; За ученици с желание за изучаване на съвременни науки За учители, които желаят да въведат иновация в своите часове. Няма значение дали ученикът рисува добре на ръка Необходими

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

Основно училище Гео Милев гр. Пловдив 4000, Пловдив, ул. П. Р. Славейков 1, тел , ; Урок по родолюбие Миле

Основно училище Гео Милев гр. Пловдив 4000, Пловдив, ул. П. Р. Славейков 1, тел , ; Урок по родолюбие Миле Основно училище Гео Милев гр. Пловдив 4000, Пловдив, ул. П. Р. Славейков 1, тел.032624953, 032624958; e-mail:ou.geomilev@abv.bg Урок по родолюбие Милена Колева Класен ръководител на IV А клас Същност на

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “СТОЯН ДРИНОВ” ПАНАГЮРИЩЕ

ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА “СТОЯН ДРИНОВ” ПАНАГЮРИЩЕ ОБЩИНСКА БИБЛИОТЕКА СТОЯН ДРИНОВ БИБЛИОТЕКАТА КУЛТУРНО- ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ И ВРЪЗКАТА Ѝ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ гр. Панагюрище Общински пазар тел. 0357 6-35-78 libpanagyurishte.com e-mail: library_pan@abv.bg

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 1 1 Моята детска градина Дай си дясната

Подробно

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint 2. Известни баснописци: 1.Баснята е текст, в който е разказана кратка поучителна история. Героите в нея найчесто са животни, по-рядко хора, растения, предмети. Чрез тях се осмиват човешки недостатъци.

Подробно

Slide 1

Slide 1 16 НОЕМВРИ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАСЪРЧАВАНЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА В ОБЩУВАНЕТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ: МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия

Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия Прочети внимателно текста и отговори на въпроси. Най-заможният човек в селото беше дядо Йордан Геракът. Пъргав и трудолюбив, той бе работил през целия си живот и бе сполучил да удвои имотите, останали

Подробно

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя

Дигитално-медийна грамотност в начален курс – наръчник за учителя План на урок: Да рекламираме Плевен Развиване на умения за търсене, оценка и систематизиране на информация в предметна област Околен свят за 2 клас Част I: Търсене и оценка на информация Цел на урока:

Подробно

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината,

Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, Изследване на строежа и съответствието между формите на музика, слово и движения в упражнението Колко сме доволни Следователно, щом дойде Светлината, тя създава образи, форми. Във формите се виждат вече

Подробно

От Иоана свето Евангелие, глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ  

От Иоана свето Евангелие,  глава 9 ИИСУС ИЗЦЕЛЯВА СЛЕПИЯ     БИБЛИЯ ЗА ДЕЦА УЧЕБНО ПОМАГАЛО ПО РЕЛИГИЯ ЗА НАЧАЛЕН КУРС ПРЕВОД ОТ РУСКИ ЕЗИК ДИМИТРИНА ГЕРГОВА, МИХАИЛ КАТЕРИНСКИ ПРИ ЩРАКВАНЕ С МИШКАТА СЕ ПОЯВЯВА ТЕКСТ И СЕ СМЕНЯ СЛАЙДА От Иоана свето Евангелие, глава

Подробно

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019

КАРТИЧКИ, SMS-И, ПОЖЕЛАНИЯ ЗА СВЕТИ ВАЛЕНТИН 2019 Валентин (Вальо )/Валентина(Валя) Произхожда от латинското дума "валео", което значи да бъдеш здрав. Името придобива особена по пулярност преди близо век след излизането на рома на на Жорж Санд "Валентин".

Подробно

ДНИ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ (февруари 2019) План за урок на тема Онлайн тормоз - нетикет за 1-4 клас, в две части Тук можете да прочетете подробен пла

ДНИ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ (февруари 2019) План за урок на тема Онлайн тормоз - нетикет за 1-4 клас, в две части Тук можете да прочетете подробен пла ДНИ НА МЕДИЙНАТА ГРАМОТНОСТ (февруари 2019) План за урок на тема Онлайн тормоз - нетикет за 1-4 клас, в две части Тук можете да прочетете подробен план на урок на тема Онлайн тормоз - нетикет за ученици

Подробно

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ПОРТФОЛИО ПОРТФОЛИО НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА НА ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА ДЕТСКИ УЧИТЕЛ ДЕЛА в ДГ ТРЯБВАТ, БУРАТИНО А НЕ ДУМИ...! ВАСИЛ ЛЕВСКИ Моята мисия: Да бъда детски учител! Аз съм детски учител

Подробно

ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова

ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова ПОРТФОЛИО НА Йорданка Стефчова Стефанова Йорданка Стефчова Стефанова ПРОФИЛ: Образование и обучение: Начален учител 1992 1997 ШУ Епископ Константин Преславски, Шумен Начална и училищна педагогика магистър

Подробно

Slide 1

Slide 1 ГОДИШЕН ОТЧЕТ НА КАТЕДРАТА ПО РУСКИ ЕЗИК 2012-2013. Дейности и мероприятия Създаване на информационна банка за методиката на преподаване на руски език в различните степени на обучение Провеждане на международен

Подробно