РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо

Размер: px
Започни от страница:

Download "РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платфо"

Препис

1 РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕДЛАГАНЕ НА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ НОВО: За учебната година в електронната платформа се въвеждат занимания по интереси, финансирани по две различни програми Национално финансиране и Проект Подкрепа за успех. За целта в главното меню на платформата, достъпно след оторизиран достъп, заниманията са разделени според източника на финансиране. За заниманията, финансирани по националната програма е реализиране функционалност за формиране на групи по паралелки без да е необходимо добавяне на конкретни ученици и създаване на учебна програма по седмични теми. Ръководителите на предлаганите занимания се въвеждат еднократно за заниманията по двата източника на финансиране, след което се указват конкретните занимания, които ще провеждат. СЪДЪРЖАНИЕ 1 Достъп до електронната платформа Регистрация Регистрация на училище Регистрация на представител педагогически съвет Регистрация на физическо лице Регистрация на юридическо лице Училища Търсени занимания Предлагани занимания Ръководители на занимания Групи и учебни програми Смяна на парола Педагогически съвет Одобряване и препоръчване на занимания Справка за препоръчани занимания Версия г.

2 1 Достъп до електронната платформа Достъпът до електронната платформа за публикуване на дейности по интереси се осъществява от следния адрес: Началната страница на електронната платформа е показана на Фиг. 1. Фигура 1 Регистрация в електронната платформа се изисква за следните групи потребители: 1) Училища, които публикуват информация за идентифицирани като търсени занимания по интереси от учениците и които предлагат провеждане на занимания по интереси; 2) Педагогически съвет към училище; 3) Физически лица, които предлагат провеждане на занимания по интереси; 4) Юридически лица, които предлагат провеждане на занимания по интереси. Всички електронни формуляри за регистрация са достъпни от началната страница на електронната платформа, достъпни от съответните бутони, показани на Фиг. 2. Фигура 2

3 2 Регистрация 2.1 Регистрация на училище За да се регистрират с електронната платформа училищата използват следния адрес: В прозореца на браузъра се зарежда страница, показана на Фиг. 3. Регистрацията изисква въвеждане на код по админ, с който училището е регистрирано в административната система АдминПро. Фигура 3 1. Въведете код по админ. 2. Натиснете линка Зареди данни. Полетата Вид, Област, Община, Населено място, Телефон, Адрес, Електронна поща на лице за контакт и Уеб сайт ще се попълнят автоматично. Полетата оцветени в сив цвят не могат да се редактират. 3. Въведете данни в останалите полета. 4. Натиснете бутона Напред. В прозореца на браузъра ще се зареди страницата, показана на Фиг. 4.

4 Фигура 4 5. Въведете електронна поща (имейл). Въведената електронна поща ще използвате като потребителско име за вход в електронната платформа. 6. Въведете парола и потвърждение на паролата. Въведената парола ще използвате за вход в електронната платформа. При необходимост я запишете, за да не се налага да я възстановявате на по-късен етап. 7. Натиснете бутона Напред. При успешна регистрация ще получите автоматичен имейл с потвърждение от 2.2 Регистрация на представител педагогически съвет За да се регистрират с електронната платформа Педагогическите съвети към училищата използват следния адрес: В прозореца на браузъра се зарежда страница, показана на Фиг. 5. Регистрация се изисква само за един представител на Педагогическия съвет. Педагогическите съвети одобряват в електронната платформа търсените занимания по интереси от училищата и препоръчват предлагани занимания по интереси, които съответстват на търсените. ЗАБЕЛЕЖКА: Регистрацията на представител на Педагогически съвет може да бъде извършена само след регистрация на училището, към което функционира съвета.

5 Фигура 5 1. Попълнете полетата Име, Презиме, Фамилия, ЕГН и Телефон 2. Натиснете бутона Напред. В прозореца на браузъра ще се зареди страницата, показана на Фиг. 6. Фигура 6 3. Изберете област, община и населено място за училището. 4. Натиснете бутона Търси. Списъкът с училищата ще се съкрати. Ако все още не откривате училището може да зададете част от наименованието на училището в полето Име на училище, както е показано на Фиг. 6.

6 5. За да изберете училище, натиснете бутона пред кода по админ на училището. Избраното училище ще се оцвети в син цвят, както е показано на Фиг. 7. Фигура 7 6. Натиснете бутона Напред. В прозореца на браузъра ще се зареди страницата, показана на Фиг Въведете електронна поща (имейл). Въведената електронна поща ще използвате като потребителско име за вход в електронната платформа. 8. Въведете парола и потвърждение на паролата. Въведената парола ще използвате за вход в електронната платформа. При необходимост я запишете, за да не се налага да я възстановявате на по-късен етап. 9. Натиснете бутона Напред.

7 Фигура 8 При успешна регистрация ще получите автоматичен имейл с потвърждение от Ако за избраното училище вече има регистриран представител на педагогически съвет, електронната платформа ще изведе съобщение. В такъв случай сигнализирайте по имейл на за да бъде извършена проверка, тъй като е възможно друг потребител погрешно да е избрал училището. 2.3 Регистрация на физическо лице За да се регистрират с електронната платформа физическите лица използват следния адрес: В прозореца на браузъра се зарежда страница, показана на Фиг. 9. ЗАБЕЛЕЖКА: Учителите, които предлагат занимания за училището, в което са на щат не се регистрират. Те се добавят като ръководители на съответните занимания от директора на училището.

8 Фигура 9 1. Попълнете полетата от формуляра. 2. Натиснете бутона Напред. В прозореца на браузъра ще се зареди страницата, подобна на показаните на Фиг. 4 и Фиг Въведете електронна поща (имейл). Въведената електронна поща ще използвате като потребителско име за вход в електронната платформа. 4. Въведете парола и потвърждение на паролата. Въведената парола ще използвате за вход в електронната платформа. При необходимост я запишете, за да не се налага да я възстановявате на по-късен етап. 5. Натиснете бутона Напред. След регистрация физическите лица е необходимо да влязат в системата с имейл и парола и да обновят профила си на ръководители на занимания по интереси. 2.4 Регистрация на юридическо лице За да се регистрират с електронната платформа физическите лица използват следния адрес: В прозореца на браузъра се зарежда страница, показана на Фиг. 10.

9 Фигура Попълнете полетата от формуляра. 2. Натиснете бутона Напред. В прозореца на браузъра ще се зареди страницата, подобна на показаните на Фиг. 4 и Фиг Въведете електронна поща (имейл). Въведената електронна поща ще използвате като потребителско име за вход в електронната платформа. 4. Въведете парола и потвърждение на паролата. Въведената парола ще използвате за вход в електронната платформа. При необходимост я запишете, за да не се налага да я възстановявате на по-късен етап. 5. Натиснете бутона Напред. 3 Училища В тази секция е описан начинът на работа с платформата на училищата. 3.1 Търсени занимания 1. За да публикувате информация за занимания по интереси, в които учениците са изявили желание да бъдат включени въз основа на проведените анкети в училището, изберете опция Търсени (национално финансиране) или Търсени (проект Подкрепа за успех ) от главното меню Занимания по интереси. Ако въвеждате за първи път занимание, в прозореца на браузъра ще се зареди страницата, показана на Фиг 11. Ако вече имате въведени занимания по интереси, натиснете бутона Добавяне. 2. Попълнете информацията в празните полета.

10 Падащия списък за избор Тематична подобласт се попълва автоматично в зависимост от избраната тематична област от падащия списък Тематична област. ВАЖНО: В зависимост от източника на финансиране от падащото меню Кампания за обучение изберете опция Национално финансиране на занимания по интереси или Проект Подкрепа за успех Заниманията по интереси са достъпни от главното меню в зависимост от кампанията, за която са публикувани. Форматът на датите, които въвеждате, трябва да е ГГГГ-ММ-ДД (пример ). Фигура Натиснете бутона Запиши. 4. Добавеното занимание по интереси се появява в списък, както е показано на Фиг За да разгледалата попълнената информация за конкретно занимание, щракнете с мишката върху него. Избраното занимание се маркира в син цвят, а подробно описание на заниманието се появява под списъка.

11 Фигура За да промените данните за конкретно занимание е необходимо да го изберете от списъка по начин описан в т Натиснете бутона Редактиране. 8. На екрана ще се зареди форма за редактиране, аналогична на показаната с Фиг Редактирайте данните и натиснете бутона Запиши. Ако не желаете да запишете промените, натиснете бутона Откажи. 10. За да изтриете вече публикувано занимание, натиснете бутона вдясно от наименованието му в списъка. 3.2 Предлагани занимания 1. За да публикувате информация за занимания по интереси, които училището предлага и ще бъдат ръководени от учители, работещи в него, изберете опция Предлагани занимания от главното меню Занимания по интереси. Ако въвеждате за първи път занимание, в прозореца на браузъра ще се зареди страницата, показана на Фиг 13. Ако вече имате въведени предлагани занимания по интереси, натиснете бутона Добавяне. 2. Попълнете информацията в празните полета. Падащия списък за избор Тематична подобласт се попълва автоматично в зависимост от избраната тематична област от падащия списък Тематична област. ВАЖНО: В зависимост от източника на финансиране от падащото меню Кампания за обучение изберете опция Национално финансиране на занимания по интереси или Проект Подкрепа за успех Форматът на датите, които въвеждате, трябва да е ГГГГ-ММ-ДД (пример ).

12 Фигура 13 Важно е да запишете точно региона на предлагане и тематичната област и подобласт, тъй като по тях платформата ще определи съответствието между търсените и предлаганите занимания. Така например, ако изберете опцията Предлага се за населеното място от падащия списък Регион на предлагане, заниманието ще се появи в профилите на всички училища, чието населено място съвпада с населеното място, избрано от падащия списък Населено място и които търсят занимания в посочената тематичната подобласт. 3. Поставете отметка в полето Заниманието се предлага за избор, ако желаете да се публикува като текущо предлагана в платформата. 4. Натиснете бутона Запиши. 5. Добавеното занимание по интереси се появява в списък, както е показано на Фиг За да разгледалата попълнената информация за конкретно занимание натиснете бутона пред наименованието му. Избраното занимание се маркира в син цвят, а подробно описание на заниманието се появява под списъка.

13 Фигура Ако сте посочили, че заниманието се предлага за конкретни училища от падащия списък Регион на предлагане, то задължително след записа на данните е необходимо посочите тези училища като изпълните стъпките от 8 до 10. В противен случай предлаганото от училището занимание няма да се появи в профила на нито едно училище. 8. Изберете дейността от списъка с предлагани дейности, показан на Фиг. 14, като щракнете с мишката върху него. Избраното занимание се маркира в син цвят. 9. Поставете отметка пред имената на училищата, за които предлагате заниманието, включително и пред името на вашето училище, в списъка на училищата, регистрирани във вашето населеното място. 10. Натиснете бутона Добави училища за заниманието.

14 Фигура За да промените данните за конкретно занимание е необходимо да го изберете от списъка по начин описан в т Натиснете бутона Редактиране. 13. На екрана ще се зареди форма за редактиране, аналогична на показаната с Фиг Редактирайте данните и натиснете бутона Запиши. Ако не желаете да запишете промените, натиснете бутона Откажи. 15. За да изтриете вече публикувано занимание, натиснете бутона вдясно от наименованието му в списъка. 3.3 Ръководители на занимания 1. За да публикувате информация за ръководителите на занимания, които училището предлага, изберете опция Занимания по интереси от главното меню Ръководители. Ако въвеждате за първи път ръководител, в прозореца на браузъра ще се зареди страницата, показана на Фиг 16. Ако вече имате въведени ръководители, натиснете бутона Добавяне. 2. Въведете единен граждански номер в полето ЕГН и натиснете знака с индикатор Зареди данни. Сивите полета ще се попълнят автоматично с данни за вашето училище, постъпващи от Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО). 3. Ако данните за ръководителят не могат да бъдат заредени, използвайте линка Ръчно въвеждане. На екрана ще се появи аналогична страница на показаната с Фиг. 16, но с разрешени полета за попълване на име, презиме, фамилия, образование и ПКС. 4. Попълнете информацията в празните полета. Полето Снимка и полето Автобиография не са задължителни. 5. Натиснете бутона Запиши.

15 Фигура След записа на данните е необходимо да определите заниманието, което ще се провежда от добавения ръководител. За целта изберете ръководителя от списъка с публикувани ръководители, показан на Фиг. 17, като щракнете с мишката върху него. Избраният ръководител се маркира в син цвят. 7. Поставете отметка пред имената на дейностите, които ще се провеждат от ръководителя, в списъка на предлаганите дейности от училището. 8. Натиснете бутона Добави занимание към ръководител.

16 Фигура Заниманието ще се добави в списък, асоцииран със съответния ръководител, както е показано на Фиг Ако желаете да премахнете заниманието от списъка с ръководени занимания за конкретен ръководител, натиснете бутона вдясно от наименованието на заниманието в списъка.

17 Фигура Групи и учебни програми 1. За да публикувате групи от ученици, които ще бъдат включени в конкретно занимание по интереси изберете опция Групи от главното меню Занимания по интереси. В прозореца на браузъра ще се зареди страницата, показана на фигура 19. ВАЖНО: В избраната група е допустимо включване на ученици от различни паралелки. При формиране на междуучилищни групи е необходимо да се въведе кода по админ на училището, чиито ученици са включени в групата. Ако не попълните код по админ то се счита, че учениците са от училището, което формира групата.

18 Фигура Изберете търсено занимание от списъка и препоръчано занимание, както е показано на Фиг. 19. Избраните занимания се маркират в син цвят. 3. Натиснете бутона Добавяне. 4. На екрана ще се зареди форма за въвеждане на информация за групата, показана на Фиг. 20.

19 Фигура Въведете начална, крайна дата, брой седмици за групата и изберете ръководител от падащия списък. 6. Натиснете бутона Запиши. Записаната група се появява в списъка Групи. 7. Натиснете бутона вдясно информацията за групата. На екрана ще се появи. В прозореца на браузъра ще се зареди страницата, показана на фигура 21. Фигура Въведете информация във формулярите за паралелка и учебна програма. За всяко занимание може да включвате ученици от различни паралелки, при което трябва да извършите съответните операции по тяхното добавяне. Аналогично във формуляра за учебна програма е необходимо да въведете всички теми, по които ще се извършва обучението в рамките на заниманието по интереси.

20 9. Запазете текущите промени при добавянето на всяка една паралелка или тема от учебна програма посредством натискане на бутона Запиши. 3.5 Смяна на парола 1. За да промените паролата си за вход в платформата, което е необходимо особено след възстановяването ѝ вследствие забравяне, изберете меню Смяна на парола. В прозореца на браузъра ще се зареди страницата, показана на фигура Въведете старата парола в полето Стара парола. 3. Въведете новата парола в полето Нова парола. 4. Въведете отново новата парола в полето Потвърждение на новата парола. 5. Натиснете бутона Промени паролата. 4 Педагогически съвет Фигура Одобряване и препоръчване на занимания 1. За да одобрите и препоръчате занимания, изберете опция Публикувани (национално финансиране) или Публикувани (проект Подкрепа за успех ) от главното меню Занимания по интереси. В прозореца на браузъра ще се зареди страницата, показана на Фиг. 23. ЗАБЕЛЕЖКА: Заниманията по интереси са разделени за одобряване в зависимост от източника на финансиране.

21 Фигура Изберете занимание от списъка като щракнете с мишката върху него. Избраното занимание ще се маркира в син цвят. 3. Натиснете бутона Одобри заниманието. На екрана ще се появи възможност за поставяне на отметка в полето Одобряване на заниманието, както е показано на Фиг. 24.

22 Фигура Натиснете бутона Потвърди, за да запазите промените. 5. Статусът на заниманието ще се промени, както е показано на Фиг. 25.

23 Фигура 25 ВАЖНО: Платформата автоматично изчислява процента на одобрените занимания в тематични направления "Дигитална креативност", "Природни науки", "Математика" и "Технологии". 6. За да препоръчате предлагано занимание като подходящо за изпълнение в съответствие с търсеното занимание, изберете търсеното занимание от списъка с търсените занимания, в които учениците са изявили желание да бъдат включени. Избраното занимание ще се маркира в син цвят. 7. Ако списъкът Занимания, които се предлагат и съответстват на търсеното не е празен, както е показано на Фиг. 26, преминете към стъпка 8.

24 Фигура Изберете предлагано занимание от списъка Занимания, които се предлагат и съответстват на търсеното, както е показано на Фиг. 27. Избраната дейност ще се маркира в син цвят.

25 Фигура Добавете коментар при необходимост, който ще се появи в профила на училището към препоръката ви. 10. Натиснете бутона Препоръчай предлаганото занимание. Фигура Препоръчаното занимание ще се появи в списъка Препоръчани от Педагогически съвет занимания, съответстващи на търсеното, както е показно на Фиг. 28.

26 4.2 Справка за препоръчани занимания 1. За да направите справка за препоръчаните занимания, изберете опцията Препоръчани (национално финансиране) или Препоръчани (проект 'Подкрепа за успех') от главното меню Занимания по интереси. В прозореца на браузъра ще се зареди страницата, показана на Фиг. 29. Фигура За да експортирате справката в MS Word, натиснете бутона Експорт. Експортираната справка изглежда по начин, показан на Фиг. 30.

27 Фигура За да отпечатате справката на принтер, натиснете бутона Отпечатай.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия Ноември 2018 г. РЪКОВОДСТВО ЗА РАБОТА С ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ Версия 1.0 8 Ноември 2018 г. 1 Регистрация на потребител Информационната система осигурява регистрация на следните групи потребители:

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

ICS Natioanal

ICS Natioanal РЪКОВОДСТВО ЗА ВЪНШНИ ПОТРЕБИТЕЛИ Март 2019 г. История на промените Дата Версия Описание Автор 28.09.2018 1.0 Ръководство за потребителя ИО АД 07.03.2019 2.0 Ръководство за потребителя ИО АД СЪДЪРЖАНИЕ:

Подробно

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе

Електронно подаване на документи за участие в кандидатмагистърската кампания на Факултет по математика и информатика на Софийски университет Св. Климе 1. Достъп до системата за електронно подаване на документи (Фиг. 1) Електронното подаване на документи за кандидатмагистърската кампания на ФМИ се извършва единствено на адрес https://magister.fmi.uni-sofia.bg.

Подробно

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ Европейки фонд за регионално развитие Инвестираме във вашето бъдеще ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА Развитие на конкурентоспособността на българск BG161PO003-1.1.06-0022-C0001 Ръководство за работа със системата Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма на българската икономика 2007-2013, съфинансирана от Европейския

Подробно

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва

WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отва WEB портал за съобщаване на проблеми в СО Район Банкя Ръководство на потребителя I. Общ изглед на портала, вход и регистриране на потребител След отварянето на линка на портала http://bt.bg73.net/ се визуализира

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Облачна услуга за дистанционна връзка с касови апарати с марка ELTRADE Инструкции за употреба Характеристика на продукта ELTRADE Cloud е услуга, която свързва в облак касовите апарати на една фирма с базата

Подробно

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате или

Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате   или Регистрация на профил в Google и работа с облака Google Drive (Google Диск) I. Създаване на Google акаунт Първо зареждате www.google.com или www.google.bg. Няма значение кой адрес ще напишете. Най-вероятно

Подробно

УКАЗАНИЯ

УКАЗАНИЯ УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ ПРЕЗ СУСИ І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ СУСИ е информационна система, през която всеки студент може да проследи студентското си състояние, изучаваните от него дисциплини,

Подробно

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2

Потребителско ръководство за платформа за кандидатстване по НП на МОН v0.4 2 Потребите)с+о ръ+о-одст-о за п)атформа за +андидатст-ане по Национа)ни програми (НП) +ъм Министерст-о на образо-анието и нау+ата Адрес: http://np.mon.bg/ Съдържание Работа с платформата... 3 Смяна на паролата...

Подробно

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме

КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата Избор на събитие Избор на ме КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА tickets.ndk.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1. Регистрация и влизане в системата... 2 2. Избор на събитие...5 3. Избор на места (Попълване на заявка)... 7 4. Резервация на места...

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ; E-MAI

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) , (02) ;   E-MAI ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ НИЛ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА И ГИС СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс(02) 965-3469, (02) 965-2422; HTTP://WWW.ACSTRE.COM E-MAIL: OFFICE@ACSTRE.COM АКСТЪР Портал за електронни административни

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ , Електронно

ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: , GSM 0888/ ,     Електронно ТУ - СОФИЯ ТЕХНОЛОГИИ ЕООД СОФТУЕРНА ГРУПА АКСТЪР тел./факс: 965-3469, GSM 0888/72-56-96, http://www.acstre.com, e-mail: office@acstre.com Електронно кандидатстване за Програма Култура 2015 Ръководство

Подробно

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме htt

РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме     htt РАБОТА С ЕЛЕКТРОННАТА ПЛАТФОРМА НА КЛЕТ БЪЛГАРИЯ Влезте в някой от сайтовете на марките, които представляваме https://klett.bg, https://anubis.bg, https://bulvest.com и кликнете върху бутона Електронни

Подробно

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас

Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на клас Online кандидатстване след VII клас За учебната 2019/2020 година имате възможност да подадете Вашето заявление за участие в първи и трети етап на класиране за прием в VIII клас по интернет или на място,

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ЦЕНТЪР ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ Ръководство за работа с web Студент и системата за електронно обучение http://m-learning.unwe.bg Ръководство за работа с

Подробно

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в

1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на в 1 КаБел ЕООД Документация за софтуерния продукт КаБел ЕООД, подпомагащ организация на складовата дейност в железария Автор: Румен Ангелов История на версиите 1.10 *подредба име, размер в наличност екран

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г.

РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ОТ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ЦЕНТРАЛНИЯ КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР София, юни 2019 г. Информационна система Централен кредитен регистър Указания за използване на

Подробно

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор

Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия за 2019 г. Последна актуализация на указанието: г. Препор Указание за инсталиране на офлайн Модул за Интрастат оператора (МИО) версия 6.0.0 за 2019 г. Последна актуализация на указанието: 01.02.2019 г. Препоръка: Да се извърши от системен администратор! Изисквания

Подробно

Приложение_1_Заявление по Образец 1

Приложение_1_Заявление по Образец 1 Приложение 1 Образец 1 Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице

Подробно

КАК РАБОТИ СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ДОБРИ ДЕЛА- ВОЛОНТАЙМ Всяка регистрация в социалната мрежа е безплатна. Нито фирма Волонтайм, нито друг

КАК РАБОТИ СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ДОБРИ ДЕЛА- ВОЛОНТАЙМ   Всяка регистрация в социалната мрежа е безплатна. Нито фирма Волонтайм, нито друг КАК РАБОТИ СОЦИАЛНА МРЕЖА ЗА ДОБРИ ДЕЛА- ВОЛОНТАЙМ WWW.VOLONTIME.COM Всяка регистрация в социалната мрежа е безплатна. Нито фирма Волонтайм, нито друго лице/фирма не може да Ви задължи да заплащате за

Подробно

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc

Microsoft Word - Правила за достъп до електронни дела_edit.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В И С Ш С Ъ Д Е Б Е Н С Ъ В Е Т ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ СЪДЕБНИ ДЕЛА В ЕДИННИЯ ПОРТАЛ ЗА ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

Подробно

СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е:

СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е: СУСИ-4 - Помощна информация за студента Настоящата информация е предназначена за студенти от Стопанския факултет. А. Адресът за достъп до системата е: https://susi.uni-sofia.bg За достъп до системата се

Подробно

ПОМОЩНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА "ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ" ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ПОМОЩНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ ПОМОЩНА ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНА ПЛАТФОРМА "ПОСЕЩАЕМО И БЕЗОПАСНО УЧИЛИЩЕ" ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ Писма месечни отсъствия На страница Писма месечни отсъствия, като Администратор училище,

Подробно

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ

ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел , ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТ ЕДИС СОФТУЕР ЕООД Пловдив, тел. 0888-640825, 0877-660667 office@edis-bg.com, https://www.edis-bg.com ЕДИС-АСО ИЗТЕГЛЯНЕ И ИНСТАЛИРАНЕ НА АКТУАЛИЗАЦИЯТА \ Пловдив, юни 2019 г. - 1 - 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЕКУЩАТА

Подробно

Ръководство на ползвателите

Ръководство на ползвателите Ръководство на ползвателите Съдържание I. ВЪВЕДЕНИЕ... 3 II. ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК... 3 III. ВХОД В СИСТЕМАТА... 3 1. Вход в системата... 3 IV. МОДУЛ УДОСТОВЕРЕНИЯ... 4 1. Модул Удостоверения... 4 2. Ново

Подробно

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще

Russian for Tourism РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще РЪКОВОДСТВО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО ПРОСТРАНСТВО НА ПРОЕКТА RETOUR По-долу ще намерите някои технически указания, които ще ви помогнат да изпитате удовлетворение от възможностите на Индивидуалното

Подробно

ДИГИТАЛЕН РАЗКАЗ - STORYBIRD Десислава Цокова НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването й. Регистрация ДА, може да се вли

ДИГИТАЛЕН РАЗКАЗ - STORYBIRD Десислава Цокова НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването й. Регистрация ДА, може да се вли Десислава Цокова dtsokova@pgaz.org НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ Компютър, интернет за създаването й. Регистрация ДА, може да се влиза и с профил на Google. ВЪВЕДЕНИЕ Storybird е уникален инструмент за езиково изкуство.

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн

Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционн Ръководство за употреба на Мобилно приложение - Портал за Дистанционно обучение СЪДЪРЖАНИЕ 1. Какво Ви дава мобилната версия на Портала за Дистанционно обучение на НИП 2. Инсталиране на мобилното приложение

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ УТВЪРДИЛ: /п/ ГАЛАТЕЯ ХАНДЖИЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД - ДОБРИЧ /заповед 27/16.01.2019 г./ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННИ

Подробно

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията

Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията Инструкция за работа с Декларации 1 и 6 Инструкция за изготвяне на Декларация образец 1 и Декларация образец 6 в ПП Омекс 2000, съгласно изискванията на НАП от 01.01.2014 г. за едновременно подаване на

Подробно