СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

Размер: px
Започни от страница:

Download "СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ"

Препис

1 СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 016/017 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно т. 1 и т. 8 от РМС 38 от 3 май 016 г.; ІІ. За попълване на незаети след окончателното класиране места за обучение срещу заплащане, съгласно т. и т. 8 от РМС 38 от 3 май 016 г. УСЛОВИЯ за кандидатстване: І. Допълнителният прием се извършва в съответствие с Правилника за приемане на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 016/017 година и в съответствие със Закона за висше образование; ІІ. В допълнителния прием на студенти за попълване на незаети места, субсидирани от държавата (съгласно таблица 1) и за попълване на незаети места за обучение срещу заплащане (съгласно таблица ), могат да участват:

2 1. Кандидати, които са участвали в класиранията, но не са приети в рамките на броя на приетите студенти в съответствие с утвърдения капацитет на висшето училище, професионалните направления и на специалностите от регулираните професии;. Кандидати, които не са участвали досега в кандидатстудентската кампания на Университета, но отговарят на условията за прием. ГРАФИК за провеждане на допълнителния прием: І. СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ от 7 до 14 септември 016 г. - документите ще се приемат в сектор Прием на студенти Информационен център, Ректорат. Необходими документи за участие: 1. Заявление по образец;. Копие от дипломата за средно образование; 3. Квитанция за платена такса в размер на 30,00 лв. заплаща се в Паричен салон на Ректората (северно крило, 4 етаж) или по банков път във всяка търговска банка (без БНБ) на сметката на Софийския университет: БНБ ЦУ IBAN: BG5 BNBG БНБ; BIC CODE: BNBG BGSD 4. Служебна бележка с резултат от успешно положен изпит в друго висше училище за учебната 016/017 г.

3 ІІ. ИЗПИТИ - допълнително ще бъдат проведени кандидатстудентски изпити, както следва: 1. Теология (устен) на г. от 9,00 ч. в Богословски факултет;. Физика на г. от 9,00 ч. във Физически факултет; 3. Събеседване (за специалност Изобразително изкуство) на г. във Факултета по начална и предучилищна педагогика. ІІІ. КЛАСИРАНЕ на кандидатите от допълнителния прием: 1. Обявяване на класирането 0 септември 016 г.;. Записване на новоприетите студенти 6, 7 и 8 септември 016 г.

4 Шифър ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Таблица 1 Специалност, форма на обучение Места ИЗПИТИ: Философски факултет 003 Социология, 004 Политология, 005 Публична администрация, Философия и социални науки/философски цикъл;. История на България/История и цивилизация; 3. Български език и литература; 4. Английски език; 5. Немски език; 6. Френски език; 7. Италиански език; 8. Испански език; 9. Руски език; 10. Математика I или II/Математика І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. История на България; 10. История и цивилизация;. Английски език; 11. Философски цикъл 3. Немски език; 4. Френски език; 5. Испански език; 6. Италиански език; 7. Руски език; 8. Математика I; 9. Философия и социални науки 1. Английски език;. Немски език; 3. Френски език; 4. Испански език;

5 007 Библиотечно-информационни науки, Исторически факултет 01 История, 013 Археология, 014 Етнология, 5. Руски език; 6. История на България/История и цивилизация; 7. Математика I или II/Математика І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. Философия и социални науки 11. Философски цикъл;. Български език и литература 1. Български език и литература; 3. История на България; 13. История и цивилизация; 4. Английски език; 14. Английски език; 5. Немски език; 15. Немски език; 6. Френски език; 16. Френски език; 7. Испански език; 17. Испански език; 8. Италиански език; 18. Италиански език; 9. Математика I или II; 19. Математика; 10. География 0. География и икономика История на България/История и цивилизация. Български език и литература; 3. Английски език; 4. Немски език; 5. Френски език; 6. Испански език; 7. Италиански език; 8. Руски език 1. История на България/История и цивилизация. Български език и литература; 3. Английски език; 4. Немски език; 5. Френски език; 6. Испански език; 7. Италиански език; 8. Руски език 1. История на България/История и цивилизация. Български език и литература; 3. Английски език; 4. Немски език; 5. Френски език; 6. Испански език; 7. Италиански език; 8. Руски език

6 015 История и география, 016 Архивистика и документалистика, 017 Минало и съвремие на Югоизточна Европа, 018 История и философия, 019 Хебраистика, І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент 3: История на България; 3. История и цивилизация;. География; 4. География и икономика; 5. Български език и литература; 6. Английски език; 7. Немски език; 8. Френски език; 9. Испански език; 10. Италиански език; 11. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент 3: История на България;. История и цивилизация; 3. Български език и литература; 4. Английски език; 5. Немски език; 6. Френски език; 7. Испански език; 8. Италиански език; 9. Руски език 9 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент 3: 1. История на България;. История и цивилизация; 3. Български език и литература; 4. Английски език; 5. Немски език; 6. Френски език; 7. Испански език; 8. Италиански език; 9. Руски език 1 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент 3: 1. История на България; 3. История и цивилизация;. Философия и социални науки 4. Философски цикал; 5. Български език и литература; 6. Английски език; 7. Френски език; 8. Немски език; 9. Испански език; 10. Италиански език; 11. Руски език 17 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент 3: 1. История на България; 3. История и цивилизация;. Английски език 4. Български език и литература; 5. Английски език; 6. Френски език;

7 Факултет по педагогика 00 Педагогика, 01 Социални дейности, 0 Неформално образование, Немски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. Български език и литература; 3. Философия и социални науки;. История на България; 4. Чужд език; 5. География; 6. Български език и литература; 7. История и цивилизация; 8. Философски цикъл; 9. География и икономика; 10. Английски език; 11. Немски език; 1. Френски език; 13. Испански език; 14. Италиански език; 15. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. Български език и литература; 3. Философия и социални науки;. История на България; 4. Чужд език; 5. География; 6. Български език и литература; 7. История и цивилизация; 8. Философски цикъл; 9. География и икономика; 10. Английски език; 11. Немски език; 1. Френски език; 13. Испански език; 14. Италиански език; 15. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. Български език и литература; 3. Философия и социални науки;. История на България; 4. Чужд език; 5. География; 6. Български език и литература; 7. История и цивилизация; 8. Философски цикъл; 9. География и икономика; 10. Английски език;

8 Факултет по славянски филологии 03 Българска филология, 04 Славянска филология, 05 Руска филология, 06 Балканистика, Факултет по класически и нови филологии 08 Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 5 09 Френска филология, 030 Италианска филология, 031 Испанска филология, 03 Португалска филология, 035 Унгарска филология, Немски език; 1. Френски език; 13. Испански език; 14. Италиански език; 15. Руски език 4 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Български език и литература;. Български език и литература І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 4 1. Български език и литература; 3. Български език и литература;. Чужд език 4. Чужд език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 0 1. Руски език. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Български език и литература; 3. Български език и литература;. Чужд език 4. Чужд език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Немски език. Немски език 3 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Френски език. Френски език 15 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Италиански език. Италиански език 5 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Испански език. Испански език 5 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 7. Английски език. Френски език; 8. Френски език; 3. Немски език; 9. Немски език; 4. Испански език; 10. Испански език; 5. Италиански език; 11. Италиански език; 6. Руски език; 1. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 7. Английски език. Френски език; 8. Френски език;

9 3. Немски език; 9. Немски език; 4. Испански език; 10. Испански език; 5. Италиански език; 11. Италиански език; 036 Новогръцка филология, 037 Румънска филология, 038 Тюркология, 040 Иранистика, 045 Арменистика и кавказология, Руски език; 1. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 7. Английски език. Френски език; 8. Френски език; 3. Немски език; 9. Немски език; 4. Испански език; 10. Испански език; 5. Италиански език; 11. Италиански език; 6. Руски език; 1. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 8. Английски език. Френски език; 9. Френски език; 3. Немски език; 10. Немски език; 4. Испански език; 11. Испански език; 5. Италиански език; 1. Италиански език; 6. Руски език; 13. Руски език; 7. Български език и литература 14. Български език и литература І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 7. Английски език. Френски език; 8. Френски език; 3. Немски език; 9. Немски език; 4. Испански език; 10. Испански език; 5. Италиански език; 11. Италиански език; 6. Руски език; 1. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 7. Английски език. Френски език; 8. Френски език; 3. Немски език; 9. Немски език; 4. Испански език; 10. Испански език; 5. Италиански език; 11. Италиански език; 6. Руски език; 1. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 8. Английски език. Френски език; 9. Френски език; 3. Немски език; 10. Немски език; 4. Испански език; 11. Испански език; 5. Италиански език; 1. Италиански език; 6. Руски език; 13. Руски език; 7. Български език и литература 14. Български език и литература

10 Факултет по математика и информатика 047 Математика, Приложна математика, Математика и информатика, 0 І. По избор (изпит или матура) с коефициент 3: 1. Математика I;. Математика II; 3. Матура по математика І. По избор (изпит или матура) с коефициент 3: 1. Математика I;. Математика II; 3. Матура по математика І. По избор (изпит или матура) с коефициент 3: 1. Математика I;. Математика II; 3. Матура по математика Кандидатите трябва да са издържали успешно изпити в СУ за уч. 016/017 г.! Не се признават оценки от кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища! Физически факултет 055 Физика, Физика, Инженерна физика, Инженерна физика, 057 Ядрена техника и ядрена енергетика, 058 Физика и математика, І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ;. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика; 6. Матура по химия и опазване на околната среда І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ;. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика; 6. Матура по химия и опазване на околната среда І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ; 7. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика; 6. Матура по химия и опазване на околната среда І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 6 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ;. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика;

11 58 Физика и математика, Астрофизика, метеорология и 7 геофизика, 59 Астрофизика, метеорология и геофизика, Физика и информатика, 061 Медицинска физика, 06 Комуникации и физична електроника, 063 Квантова и космическа теоретична физика, 064 Фотоника и лазерна физика, Матура по химия и опазване на околната среда І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ;. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика; 6. Матура по химия и опазване на околната среда І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ;. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика; 6. Матура по химия и опазване на околната среда І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ;. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика; 6. Матура по химия и опазване на околната среда І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ;. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика; 6. Матура по химия и опазване на околната среда І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ;. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика; 6. Матура по химия и опазване на околната среда І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ;. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика; 6. Матура по химия и опазване на околната среда

12 065 Оптометрия, 65 Оптометрия, 066 Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език), Факултет по химия и фармация 067 Химия, 67 Химия, 068 Химия и информатика, 069 Екохимия, Компютърна химия, 071 Ядрена химия, 07 Инженерна химия и съвременни материали, 5 4 І. С изпит или матура с коефициент 3: 1. Изпит* по физика/физика и астрономия;. Изпит* по математика І или ІІ; 3. Матура по математика; 4. Изпит* по химия/химия и опазване на околната среда; 5. Изпит* по биология/ Биология и здравно образование 10 І. С коефициент 3: 1. Изпит* по Физика. Матура по физика и астрономия; 3. Матура по математика; Химия/ Химия и опазване на околната среда;. Математика І; 3. Математика ІІ; 4. Матура по математика 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;. Математика І; 3. Математика ІІ; 4. Матура по математика 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;. Биология/ Биология и здравно образование 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;. Математика І; 3. Математика ІІ; 4. Матура по математика 7 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;. Физика/ Физика и астрономия 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда; 6. Физика/Физика и астрономия 3. Математика І; 4. Математика ІІ; 5. Матура по математика

13 Биологически факултет 075 Биология, 076 Молекулярна биология, 077 Екология и опазване на околната среда, 079 Биология и химия, 080 География и биология, Биомениджмънт и устойчиво 081 развитие, 083 Агробиотехнологии, Геолого-географски факултет 084 География, 085 Геология, Юридически факултет 088 Право, 88 Право, 7 1. Биология/ Биология и здравно образование 1. Биология/ Биология и здравно образование 1 1. Биология/ Биология и здравно образование Биология/ Биология и здравно образование 1 1. Биология/ Биология и здравно образование;. География/ География и икономика 3 1. Биология/ Биология и здравно образование Биология/ Биология и здравно образование;. Химия/ Химия и опазване на околната среда 34 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. География;. География и икономика 31 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. География;. География и икономика І. Изпит* с коефициент 1: 1. История на България + І. Изпит* с коефициент 1: 1. Български език и литература Кандидатите трябва да са издържали успешно изпити в държавни висши училища за уч. 016/17 г.! За местата, субсидирани от държавата не се признават оценки от кандидатстудентски изпити, положени в частни висши училища!

14 Факултет по журналистика и масова комуникация 90 Журналистика, 91 Връзки с обществеността, Стопански факултет Стопанско управление* 095 (кандидатстване с английски, немски или френски език и математика), Богословски факултет 098 Теология, 99 Религията в Европа, І. Изпит* с коефициент : 6 1. Журналистика (писмен) + ИЛИ І. Изпит* с коефициент 3: 1. Журналистика (писмен) І. Изпит* с коефициент : 1. Журналистика (писмен) + ИЛИ І. Изпит* с коефициент 3: 1. Журналистика (писмен) 1. Математика І;. Математика ІІ; 3. Матура по Математика 1. Теология (устен);. Български език и литература; 3. История на България/История и цивилизация; 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език 1. Теология (устен);. Български език и литература; 3. История на България/История и цивилизация; 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език І. Изпит* с коефициент 1: 1. Журналистика (устен) І. Изпит* с коефициент 1: 1. Журналистика (устен)

15 Факултет по начална и предучилищна педагогика 100 Предучилищна и начална училищна педагогика, 101 Социална педагогика, 10 Специална педагогика, 103 Предучилищна педагогика и чужд език, Български език и литература;. История на България/История и цивилизация; 3. География/География и икономика; 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език 1. Български език и литература;. История на България/История и цивилизация; 3. География/География и икономика; 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език 1. Български език и литература;. История на България/История и цивилизация; 3. География/География и икономика; 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език 1. Английски език;. Немски език; 3. Френски език; 4. Испански език; 5. Италиански език; 6. Руски език

16 104 Начална училищна педагогика и чужд език, 105 Логопедия, 106 Музика, 107 Изобразително изкуство, 108 Педагогика на масовата и художествената комуникация, 1. Английски език;. Немски език; 3. Френски език; 4. Испански език; 5. Италиански език; 6. Руски език 1. Български език и литература;. История на България/История и цивилизация; 3. География/География и икономика; 6 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език І. Изпит* с коефициент : 9 1. Музикален инструмент или пеене; І. Изпит* с коефициент 1: или ІІ. Матура с коефициент 1: 1. Събеседване;. Български език и литература; 3. История и цивилизация; 4. География и икономика; 5. Философски цикъл; 6. Английски език; 7. Немски език; 8. Френски език; 9. Испански език; 10. Италиански език; 11. Руски език; 1. Химия и опазване на околната среда; 13. Биология и здравно образование; 14. Математика; 15. Физика и астрономия 1. Английски език;. Немски език; 3. Френски език; 4. Испански език; 5. Италиански език; 6. Руски език

17 109 Физическо възпитание и спорт, Медицински факултет 111 Медицинска сестра, 5 1. Български език и литература;. История на България/История и цивилизация; 3. География/География и икономика; 4. Биология/Биология и здравно образование 5 І. Изпит* с коефициент 3: или ІІ. Матура с коефициент,5: 1. Биология; 3. Биология и здравно образование;. Химия; 4. Химия и опазване на околната среда Изпит*: Изпитите съгласно таблица 1 могат да са положени успешно в СУ Св. Климент Охридски за уч. 016/17 г. или да се представи служебна бележка за успешно положен изпит в друго висше училище за същата учебна година (съгласно чл. 68, ал. 1 и от ЗВО)! Забележка: 1. Балообразуващите оценки от дипломата за средно образование за специалностите от допълнителния прием за попълване на незаети места, субсидирани от държавата, са съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 016/017 година, приложение ;. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка; 3. За допускане до участие в класирането за специалност Стопанско управление в Стопански факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия: - успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език; или - успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски, немски или френски език; или - сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва: за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; - TOEFL IBT с точки над 80; - TOEFL CBT с точки над 00. за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF, OSD за френски език: DELF / DALF. - Сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на СУ Св. Климент Охридски (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В по ОЕРРЕ.

18 4. За допускане до участие в класирането за специалност Хебраистика в Исторически факултет и за специалност Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език) във Физически факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия: - успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език; или - успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език; или - сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В по Общата европейска референтна рамка английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; - TOEFL IBT с точки над 80; - TOEFL CBT с точки над 00. ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места за обучение срещу заплащане се обявява за следните специалности и форми на обучение: Таблица Шифър Специалност, форма на обучение Места ИЗПИТИ: Философски факултет Философия, Философия, 4 Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. Философия и социални науки; 10. Философски цикъл;. Български език и литература; 3. История на България; 4. Английски език; 5. Немски език; 6. Френски език; 7. Испански език; 8. Руски език; 9. Математика I или II;

19 403 Социология, 404 Политология, 405 Публична администрация, 406 Културология, 407 Библиотечно-информационни науки, 7 1. Философия и социални науки/философски цикъл;. История на България/История и цивилизация; 3. Български език и литература; 4. Английски език; 5. Немски език; 6. Френски език; 7. Италиански език; 8. Испански език; 9. Руски език; 10. Математика I или II/Математика І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. История на България; 10. История и цивилизация;. Английски език; 11. Философски цикъл 3. Немски език; 4. Френски език; 5. Испански език; 6. Италиански език; 7. Руски език; 8. Математика I; 9. Философия и социални науки 7 1. Английски език;. Немски език; 3. Френски език; 4. Испански език; 5. Руски език; 6. История на България/ История и цивилизация; 7. Математика I или II / Математика І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. Философия и социални науки; 10. История и цивилизация;. Български език и литература; 11. Философски цикъл; 3. История на България; 1. Български език и литература; 4. Английски език; 13. Английски език; 5. Немски език; 14. Немски език; 6. Френски език; 15. Френски език; 7. Испански език; 16. Испански език; 8. Италиански език; 17. Италиански език; 9. Руски език; 18. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 3 1. Философия и социални науки 11. Философски цикъл;. Български език и литература 1. Български език и литература; 3. История на България; 13. История и цивилизация; 10 10

20 607 Библиотечно-информационни науки, 408 Европеистика, Исторически факултет 41 История, 61 История, 413 Археология, 4. Английски език; 14. Английски език; 5. Немски език; 15. Немски език; 6. Френски език; 16. Френски език; 7. Испански език; 17. Испански език; 8. Италиански език; 18. Италиански език; 9. Математика I или II; 19. Математика; 10. География 0. География и икономика 8 По избор: І. Изпит* с коефициент 3: 1. Английски език;. Френски език; 3. Немски език; 4. Испански език; ИЛИ І. Матура с коефициент,5: 5. Английски език; 6. Френски език; 7. Немски език; 8. Испански език История на България/История и цивилизация. Български език и литература; 3. Английски език; 4. Немски език; 5. Френски език; 6. Испански език; 7. Италиански език; 8. Руски език 1. История на България/История и цивилизация. Български език и литература; 3. Английски език; 4. Немски език; 5. Френски език; 6. Испански език; 7. Италиански език; 8. Руски език + По избор: І. Изпит* с коефициент : 1. История на България;. Български език илитература; 3. Философия и социални науки; 4. География; 5. Математика I или II ИЛИ І. Матура с коефициент : 6. История и цивилизация; 7. Български език и литература; 8. Философски цикъл; 9. География и икономика; 10. Математика

21 414 Етнология, 418 История и философия, 419 Хебраистика, Факултет по педагогика 40 Педагогика, 60 Педагогика, История на България/История и цивилизация. Български език и литература; 3. Английски език; 4. Немски език; 5. Френски език; 6. Испански език; 7. Италиански език; 8. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент 3: 1. История на България; 3. История и цивилизация;. Философия и социални науки 4. Философски цикал; 5. Български език и литература; 6. Английски език; 7. Френски език; 8. Немски език; 9. Испански език; 10. Италиански език; 11. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент 3: 1. История на България; 3. История и цивилизация;. Английски език 4. Български език и литература; 5. Английски език; 6. Френски език; 7. Немски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. Български език и литература; 3. Философия и социални науки;. История на България; 4. Чужд език; 5. География; 6. Български език и литература; 7. История и цивилизация; 8. Философски цикъл; 9. География и икономика; 10. Английски език; 11. Немски език; 1. Френски език; 13. Испански език;

22 Социални дейности, Социални дейности, Неформално образование, Неформално образование, Факултет по славянски филологии 43 Българска филология, Италиански език; 15. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. Български език и литература; 3. Философия и социални науки;. История на България; 4. Чужд език; 5. География; 6. Български език и литература; 7. История и цивилизация; 8. Философски цикъл; 9. География и икономика; 10. Английски език; 11. Немски език; 1. Френски език; 13. Испански език; 14. Италиански език; 15. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. Български език и литература; 3. Философия и социални науки;. История на България; 4. Чужд език; 5. География; 6. Български език и литература; 7. История и цивилизация; 8. Философски цикъл; 9. География и икономика; 10. Английски език; 11. Немски език; 1. Френски език; 13. Испански език; 14. Италиански език; 15. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Български език и литература;. Български език и литература 63 Българска филология, 44 Славянска филология, І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1 1. Български език и литература; 3. Български език и литература;. Чужд език 4. Чужд език 46 Балканистика, І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1

23 1. Български език и литература; 3. Български език и литература;. Чужд език 4. Чужд език Факултет по класически и нови филологии 48 Немска филология с избираем модул Скандинавски езици, 49 Френска филология, 430 Италианска филология, 431 Испанска филология, 43 Португалска филология, 434 Класическа филология, 435 Унгарска филология, 438 Тюркология, 1 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Немски език. Немски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Френски език. Френски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Италиански език. Италиански език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Испански език. Испански език 1 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 7. Английски език. Френски език; 8. Френски език; 3. Немски език; 9. Немски език; 4. Испански език; 10. Испански език; 5. Италиански език; 11. Италиански език; 6. Руски език; 1. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 7. Английски език. Френски език; 8. Френски език; 3. Немски език; 9. Немски език; 4. Испански език; 10. Испански език; 5. Италиански език; 11. Италиански език; 6. Руски език; 1. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 7. Английски език. Френски език; 8. Френски език; 3. Немски език; 9. Немски език; 4. Испански език; 10. Испански език; 5. Италиански език; 11. Италиански език; 6. Руски език; 1. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 7. Английски език. Френски език; 8. Френски език; 3. Немски език; 9. Немски език; 4. Испански език; 10. Испански език; 5. Италиански език; 11. Италиански език;

24 440 Иранистика, 44 Индология, 446 Южна, Източна и Югоизточна Азия, Факултет по математика и информатика 447 Математика, 448 Информатика, 449 Приложна математика, 45 Софтуерно инженерство, 453 Информационни системи, 6. Руски език; 1. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език; 7. Английски език. Френски език; 8. Френски език; 3. Немски език; 9. Немски език; 4. Испански език; 10. Испански език; 5. Италиански език; 11. Италиански език; 6. Руски език; 1. Руски език І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език. Английски език 3 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент : 1. Английски език. Английски език 3 І. По избор (изпит или матура) с коефициент 3: 1. Математика I;. Математика II; 3. Матура по математика І. Изпит с коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент : 1. Математика II;. Математика I; 3. Матура по математика 3 І. По избор (изпит* или матура) с коефициент 3: 1. Математика I;. Математика II; 3. Матура по математика 1 І. Изпит с коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент : 1. Математика II;. Математика I; 3. Матура по математика 1 І. Изпит с коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент : 1. Математика II;. Математика I; 3. Матура по математика Кандидатите трябва да са издържали успешно изпити в СУ за уч. 016/017 г.! Не се признават оценки от кандидатстудентски изпити, положени в други висши училища! Физически факултет 455 Физика, 3 І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ;. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика; 6. Матура по химия и опазване на околната среда

25 460 Физика и информатика, 466 Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език), Химически факултет 467 Химия, 470 Компютърна химия, 473 Фармация, 474 Химия и английски език, Биологически факултет 475 Биология, 477 Екология и опазване на околната среда, 478 Биотехнлогии, І. С коефициент 3: ИЛИ ІІ. С коефициент,5: 1. Изпит* по физика; 3. Изпит* по математика І или ІІ;. Матура по физика и астрономия; 4. Изпит* по химия; 5. Матура по математика; 6. Матура по химия и опазване на околната среда І. С коефициент 3: 1. Изпит* по Физика. Матура по физика и астрономия; 3. Матура по математика; 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда; 3. Математика І; 3. Математика ІІ; 4. Матура по математика 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда;. Математика І; 3. Математика ІІ; 4. Матура по математика 10 І. Изпит* с коефициент : 1. Биология + По избор: 1. Химия/ Химия и опазване на околната среда; ИЛИ По избор: 1. Английски език 1. Биология/ Биология и здравно образование 1. Биология/ Биология и здравно образование 8 І. Изпит* с коефициент 1: 1. Химия

26 678 Биотехнлогии, 481 Биомениджмънт и устойчиво развитие, 48 Биология и английски език, 483 Агробиотехнологии, Геолого-географски факултет 484 География, 684 География, 485 Геология, 486 Туризъм, 7 1. Биология/ Биология и здравно образование 1. Биология/ Биология и здравно образование По избор: 1. Биология/ Биология и здравно образование; ИЛИ По избор: 1. Английски език 1. Биология/ Биология и здравно образование;. Химия/ Химия и опазване на околната среда 3 10 І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. География;. География и икономика І. Изпит* с коефициент 3: ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5: 1. География;. География и икономика 7 І. Изпит* с коефициент 3: 1. География ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5:. География и икономика + І. Изпит* с коефициент 1: 1. Английски език;. Немски език; 3. Френски език; 4. Испански език; 5. Италиански език; 6. Руски език; ИЛИ ІІ. Матура с коефициент 0,8: 7. Английски език; 8. Немски език; 9. Френски език; 10. Испански език; 11. Италиански език;

27 487 Регионално развитие и политика, Юридически факултет 488 Право, 688 Право, 489 Международни отношения, 10 І. Изпит* с коефициент 3: 1. География ИЛИ ІІ. Матура с коефициент,5:. География и икономика 9 9 І. Изпит* с коефициент 1: 1. История на България І. Изпит* с коефициент 1: 1. История на България + 1. Руски език І. Изпит* с коефициент 1: 1. Английски език;. Немски език; 3. Френски език; 4. Испански език; 5. Италиански език; 6. Руски език; ИЛИ ІІ. Матура с коефициент 0,8: 7. Английски език; 8. Немски език; 9. Френски език; 10. Испански език; 11. Италиански език; 1. Руски език + І. Изпит* с коефициент 1: 1. Български език и литература + По избор: І. Изпит* с коефициент 1: 1. Английски език;. Немски език; 3. Френски език; 4. Испански език; 5. Италиански език Кандидатите трябва да са издържали успешно кандидатстудентските изпити в държавни или частни висши училища за учебната 016/17 г.! Факултет по журналистика и масова комуникация 490 Журналистика, Журналистика, Връзки с обществеността, 5 І. Изпит* с коефициент : 1. Журналистика (писмен) + ИЛИ І. Изпит* с коефициент 3: 1. Журналистика (писмен) І. Изпит* с коефициент 1: 1. Журналистика (устен)

28 691 Връзки с обществеността, 6 І. Изпит* с коефициент : 1. Журналистика (писмен) + ИЛИ І. Изпит* с коефициент 3: 1. Журналистика (писмен) І. Изпит* с коефициент 1: 1. Журналистика (устен) Стопански факултет 493 Икономика и финанси* (кандидатстване с английски или френски език и математика), 495 Стопанско управление* (кандидатстване с английски, немски или френски език и математика), Богословски факултет 498 Теология, 698 Теология, 699 Религията в Европа, Математика І;. Математика ІІ; 3. Матура по Математика Математика І;. Математика ІІ; 3. Матура по Математика Теология (устен);. Български език и литература; 3. История на България/История и цивилизация; 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език 1. Теология (устен);. Български език и литература; 3. История на България/История и цивилизация; 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език

29 Факултет по начална и предучилищна педагогика 500 Предучилищна и начална училищна 3 педагогика, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Специална педагогика, 503 Предучилищна педагогика и чужд език, Български език и литература;. История на България/История и цивилизация; 3. География/География и икономика; 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език 1. Български език и литература;. История на България/История и цивилизация; 3. География/География и икономика; 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език 1. Български език и литература;. История на България/История и цивилизация; 3. География/География и икономика; 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 4 9. Италиански език; 10. Руски език 3 1. Английски език;. Немски език; 3. Френски език; 4. Испански език; 5. Италиански език; 6. Руски език

30 504 Начална училищна педагогика и чужд език, 505 Логопедия, 508 Педагогика на масовата и художествената комуникация, 509 Физическо възпитание и спорт, Медицински факултет 511 Медицинска сестра, Английски език;. Немски език; 3. Френски език; 4. Испански език; 5. Италиански език; 6. Руски език 1. Български език и литература;. История на България/История и цивилизация; 3. География/География и икономика; 4. Философия и социални науки/философски цикъл; 5. Английски език; 6. Немски език; 7. Френски език; 8. Испански език; 9. Италиански език; 10. Руски език 1. Английски език;. Немски език; 3. Френски език; 4. Испански език; 5. Италиански език; 6. Руски език 1. Български език и литература;. История на България/История и цивилизация; 3. География/География и икономика; 4. Биология/Биология и здравно образование 5 І. Изпит* с коефициент 3: или ІІ. Матура с коефициент,5: 1. Биология; 3. Биология и здравно образование;. Химия; 4. Химия и опазване на околната среда Изпит*: Изпитите съгласно табилца могат да са положени успешно в СУ Св. Климент Охридски за учебната 016/17 г. или да се представи служебна бележка за успешно положен изпит в друго висше училище за същата учебна година (съгласно чл. 68, ал. 1 и от ЗВО)!

31 Забележка: 1. Балообразуващите оценки от дипломата за средно образование за специалностите от допълнителния прием за обучение срещу заплащане са съгласно Правилника за приемане на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 016/017 година, приложение ;. Когато в дипломата за средно образование са вписани две оценки по балообразуващ учебен предмет, като едната от тях е от държавен зрелостен изпит, а другата от курса на обучение, за балообразуваща оценка се счита оценката от държавния зрелостен изпит. Не участват оценки от профилирана, задължителна професионална, задължителноизбираема или свободноизбираема подготовка; 3. За допускане до участие в класирането за специалностите Икономика и финанси и Стопанско управление в Стопански факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия: - успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски, немски или френски език; или - успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски, немски или френски език; или - сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В по Общата европейска референтна рамка за езици, както следва: за английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; - TOEFL IBT с точки над 80; - TOEFL CBT с точки над 00. за немски език: Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz (KMK) - Stufe II; DSH, DaF, OSD за френски език: DELF / DALF. - Сертификати, издадени от Департамента за езиково и специализирано обучение на СУ Св. Климент Охридски (за английски, немски или френски език) за ниво на владеене В по ОЕРРЕ. 4. За допускане до участие в класирането за специалност Хебраистика в Исторически факултет и за специалност Физика на ядрото и елементарните частици (на английски език) във Физически факултет е задължително кандидатите да отговарят на следните условия: - успешно издържан държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език; или - успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език; или - сертификат за владеене на чужд език на равнище минимум В по Общата европейска референтна рамка английски език: Cambridge English - Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; - TOEFL IBT с точки над 80; - TOEFL CBT с точки над 00; 5. Студентите, приети за обучение срещу заплащане, не могат да променят до края на обучението си основанието, въз основа на което са придобили студентски права.

32 Прието с решение на Академически съвет с протокол 1/ г. УТВЪРДИЛ: проф. дфн АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ОБЯВЯВА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ на студенти за учебната 019/00 година І. За попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата съгласно

Подробно

Утвърдил:

Утвърдил: Утвърдил: проф. дин И. Илчев РАЗГЪРНАТ ПЛАН за прием на студенти в Софийския университет Св. Климент Охридски за учебната 2015/2016 година, съгласно РМС 343 от 18 май 2015 г. Образователно-квалификационни

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 2 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 24.70 Мъже 19.86 задочно Жени 24.38 Мъже 19.08 специалност Биология и химия

Подробно

KSKINTR

KSKINTR Софийски университет "Св. Кл. Охридски" Минимални балове при 3 класиране Биологически факултет специалност Биология редовно Жени 21.25 Мъже 19.03 задочно Жени 21.58 Мъже 18.24 специалност Биология и химия

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ за попълване на незаети след окончателното класиране места, субсидирани от държавата, се обявява за следните специалности и форми на обучение: Шифър Специалност, на обучение Места ИЗПИТИ:

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил

2.1. Годишни такси за обучение на студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, ил 2.1. Годишни такси за обучение на студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство,

Подробно

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски

1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейски 1.2. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ чуждестранни студенти, по чл. 95, ал. 8 от ЗВО граждани на трети за Европейския съюз държави Регионално развитие и ГГФ Администрация и политика 2 750 EUR 2

Подробно

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н

1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, докторанти и специализанти граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или н 1.1. Годишни такси за обучение на НОВОПРИЕТИ студенти, граждани на Република България, на друга държава членка на ЕС, или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 4.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз,

2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, 2.5. Обучение срещу заплащане на студенти в ОКС магистър след друга ОКС - граждани на Република България, на друга държава членка на Европейския съюз, или на друга държава страна по Споразумението за Европейското

Подробно

Физика и информатика (редовна форма) - Какво се учи: подготовка за учители по физика и астрономия и информатика и информационни технологии. Възможност

Физика и информатика (редовна форма) - Какво се учи: подготовка за учители по физика и астрономия и информатика и информационни технологии. Възможност Физика и информатика (редовна форма) - Какво се учи: подготовка за учители по физика и астрономия и информатика и информационни технологии. Възможност за допълнителен избор от интердисциплинарни избираеми

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра

ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности Професионален бакалавър АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Обра ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1 АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Магистър придобита ОКС "" 6 Аграрни науки и ветеринарна медицина 6.1 Растениевъдство Агрономство 1 1 1 ВСИЧКО: 1 1 1 ПРИЛОЖЕНИЕ 6.2 АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО

Подробно

Дати на предварителни изпити и срокове за

Дати на предварителни изпити и срокове за Дати на предварителни изпити и срокове за прием на документи през 2015 г. АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ 8.03.2015 г. (събота) Български език (езикова култура) 29.03.2015 г. (неделя) Биология 29.03.2015

Подробно

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; , I. Разпределение на учебните предмети по клас

СУ «СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ» - ВИДИН ул. «Горазд», 23, тел. 094/ ; ,   I. Разпределение на учебните предмети по клас I. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време КЛАСОВЕ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Общо УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 6 6 6 6 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП). БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Български

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФО СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА - ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ редовно

Подробно

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет

2.2. Годишни такси за обучение на чуждестранни студенти, докторанти и специализанти по чл. 95, ал. 8 от Закона за висшето образование граждани на трет 2.2. Годшн такс за обучене на чуждестранн студент, по чл. 95, ал. 8 от Закона за всшето образоване граждан на трет за Европейскя съюз държав, прет през учебната 2017-2018 г. Адмнстраця управлене Адмнстраця

Подробно

2.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната г. професионално направление Админ

2.3. Годишни такси за обучение на чужд език на студенти, докторанти и специализанти, приети през учебната г. професионално направление Админ 2.3. Годшн такс за обучене на чужд езк на студент,, прет през учебната 2017-2018 г. Адмнстраця управлене Адмнстраця управлене Адмнстраця управлене ГГФ Регонално развте полтка 3 850 EUR 3 850 EUR 3 300

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X

СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС МАГИСТЪР НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. X X СПЕЦИАЛНОСТИ В ОКС "МАГИСТЪР" НА УНСС ПО ДЪРЖАВНА ПОРЪЧКА И СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ, ПО ФОРМИ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕ ПРИЕМ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2019 г. Бизнес администрация РЦДО Хасково Бизнес администрация

Подробно

Slide 1

Slide 1 СУ Отец Паисий с природоматематическа насоченост гр. Кърджали Държавни зрелостни изпити 2018 ДЗИ - СУ "Отец Паисий" - 2018 НОРМАТИВНА УРЕДБА Закон за предучилищното и училищното образование: Чл. 132. (1)

Подробно

Кандидатстване след VII клас

Кандидатстване след VII клас Kандидатстване след VII клас Дейности и класиране Спорт, музика и изобразително изкуство За приемане на ученици на места по държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 ЗПУО в училища с профил Изобразително

Подробно

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи

час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ БОЗВЕЛИ 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК час понеделник вторник сряда четвъртък петък 1 Физическо възпи час СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "НЕОФИТ БОЗВЕЛИ" 1а 1б СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ уч.2017/2018г. ВТОРИ СРОК 1 Физическо възпитание и спорт Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература 2 Български

Подробно

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ

ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ ОБРАЗУВАНЕ НА БАЛА Чл. 20. Балът за всяка от специалностите на ТрУ се образува от два компонента: - основна балообразуваща оценка от изпит, тест, ДЗИ (след 2008 г.) и - допълнителни балообразуващи оценки

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висше образование Технически науки Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 02.09.

Подробно

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро

Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за бро Проект Висше училище: Технически университет гр. Варна Шифър Области на висше образование, професионални направления и специалности З А Я В К А за броя на приеманите студенти - български граждани през

Подробно

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ Област на висшето образование Технически Професионално направление Химични технологии ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛНО- КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН МАГИСТЪР Срок за подаване на документи 11.09.

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2019/2020 година - І смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОРН ден час 8А1 1 Математика 302 2 Физическо възп. и спорт ФС 3 Английски език 302 4 Английски език 302 5 Английски език 302 6 Английски език 302 Английски език И 302 1 Английски език 302 2 Английски език

Подробно

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ съгласно чл. 17 (7) от Правилника за приемане на студенти за учебната 2019/2020 г. държавна поръчка за свободни места за първокурсници съгласно решение на МС 241/25.04.2019

Подробно

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ "Христо Ботев" град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ при ЕГ Христо Ботев град Кърджали - първи учебен срок 2017/2018 година - ІI смяна ПЕТЪК ЧЕТВЪРТЪК СРЯДА ВТОР 11А1 1 Английски език 403 2 Английски език 403 3 География и икономика 5 4 Биология и ЗО 2 5 Български език и л-ра 40 6 Физическо възпитание и спорт ФС Физика и астрономия 6 1 Английски език 403 2 Английски

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ Учебни седмици 31=18+13 Класове Образователни степени Основна начален етап І ЗП ЗИП СИП СП ДИ общо УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 1 Учебни седмици 31=18+13 І 1 Български език и литература 7 4 11 2 Английски език 3 3 2 8 3 Математика 4 4 8 4 Роден край 1 1 2 5 Музика 2 2 4 6 Изобразително изкуство 2 1 3 7 Домашен бит и техника 1 1 8

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект

ПРОЕКТ: BG051PO Дистанционно обучение по библиотечно-информационни науки, печатни комуникации и науките за културното наследство Проект Информация от сайта на УниБИТ, 01.07.2014 г. http://www.unibit.bg/apply/apply-master/distance-learning-master Прием ОКС Магистър - дистанционна форма на обучение, учебна 2014/2015 г. През учебната 2014/2015

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

Slide 1

Slide 1 Държавни зрелостни изпити 2015 II СОУ Проф. Н.Маринов Гр. Търговище НОРМАТИВНА УРЕДБА Чл. 24. от Закона за народната просвета Наредба 1 от 11.04.2003 г. за УИП за ДЗИ Наредба 3 от 17.05.2004 г. за организацията

Подробно