No Title

Размер: px
Започни от страница:

Download "No Title"

Препис

1 ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение 530 по Протокол 19 от г., Решение 72 по Протокол 28 от г.)(отм.) СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ чл. 17, чл. 21 ЗМСМА, чл. 119 Закон за здравето, чл. 25, чл. 150 ППЗНП, Наредба 26 от г. Приети с Решение 381 по Протокол 92 от г., изм. и доп. с Решение 480 по Протокол 46 от г., изм. с Решение 704 по Протокол 54 от г., изм. и доп. с Решение 801 по Протокол 73 от г. - в сила от г., изм. и доп. - Решение 530 по Протокол 19 от г. - в сила от г., отменени в частта, отнасяща се за общинските детски градини с Решение 72 на Столичния общински съвет по Протокол 28 от г. за приемане на Наредба за прием на деца в общинските детски градини на територията на Столична община, отм. с ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение 119 по Протокол 49 от г., в сила от г. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Приема Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община, съгласно Приложение 1 към настоящето решение. 2. Правилата влизат в сила от дата на приемането на решение на Столичен общински съвет. 3. Отменя Решение 158 от година и Решение 80 от година. Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено на година, Протокол 92, точка 11 от дневния ред, по доклад / година и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по местно самоуправление и нормативна уредба на Столичния общински съвет. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: (п) А. Иванов ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни

2 детски ясли на територията на Столична община Раздел I. Общи положения 1.1. (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) С тези правила се определя редът и условията за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли (СДЯ) на територията на Столична община Детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст (Изм. - Решение 480 по Протокол 46 от г., Решение 530 по Протокол 19 от г., в сила от г., отм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) 1.4. (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Настоящите Правила за приемане на деца в общинските СДЯ на територията на Столична община обхващат процесите по регистриране, кандидатстване, класиране, записване, преместване и отписване на деца от СДЯ на територията на Столична община (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Свободните места за всяка възрастова група се обявяват от директора на съответната СДЯ. Раздел II. Процедури 2.1. Регистриране и кандидатстване (Доп. - Решение 530 по Протокол 19 от г., в сила от г., изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Всички деца, кандидатстващи за приемане в общинските СДЯ на територията на Столична община, се регистрират в Информационната система за обслужване на детските заведения (ИСОДЗ). В сайта на ИСОДЗ се публикуват списъци на кандидатстващите деца, съдържащи трите имена на кандидата, общия брой точки и поредност на желанието за съответната кандидатура (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Регистрирането и кандидатстването могат да се извършват по електронен път или на място в СДЯ. Ако регистрирането се извършва по електронен път, родителят (настойникът) предварително се запознава с процедурата по регистриране директно в сайта на ИСОДЗ на адрес В случай, че родителите (настойниците) се регистрират на място в СДЯ, е задължително да попълнят писмено заявление с всички данни, необходими за регистрирането и кандидатстването в ИСОДЗ. Данните се въвеждат в електронната система от директора на СДЯ в същия ден. Изборът на начина на регистриране и кандидатстване се прави от родителя (настойника) на детето, който носи отговорност за коректността на подадената информация (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) В процеса на кандидатстване е възможно допълване на профила на всяко дете, добавяне и преподреждане на желанията на родителите (настойниците) за определени СДЯ директно в ИСОДЗ или чрез допълнително заявление до директора на СДЯ Класиране

3 (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Класирането се извършва по график, който се определя от Дирекция "Образование" и Дирекция "Здравеопазване". Същият се публикува на сайта на ИСОДЗ и се обявява на видно място в детските заведения от директора на СДЯ (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Класирането се извършва от ИСОДЗ съобразно подадената от родителите (настойниците) информация за наличие на предимства, посочени в Раздел III, т от настоящите Правила и допълнителните критерии в т. 3.5 за СДЯ (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Директорите на СДЯ своевременно актуализират броя на свободните места. Класирането се извършва за всички обявени свободни места (Доп. с Решение 801 по Протокол 73 от г., в сила от г., изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Децата със специални образователни потребности и/или хронични заболявания, както и тези със заболявания с решение на ЛКК или ТЕЛК, се приемат на място в СДЯ съгласно действащата нормативна уредба като броят им за всяка група да не надхвърля (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Децата записани по т се отразяват в ИСОДЗ от директорите на детските заведения и броят им се публикува за всяка група и всяка СДЯ Близнаци се класират заедно, ако поне един от тях е класиран (Изм. - Решение 530 по Протокол 19 от г., в сила от г.) Децата се класират и записват в група с по-голяма или по-малка възраст на децата, когато има обявени свободни места и няма чакащи за прием деца от съответната възрастова група. Информация за тези места и групите, за които се кандидатства, се обявява от директорите на детските ясли, а класирането се извършва от ИСОДЗ с разрешение и по ред, определен от Дирекция Здравеопазване при Столична община (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) В една СДЯ, за групите с прием от месец септември на първо класиране с предимство по социални критерии могат да бъдат класирани не повече от 40 % деца от общия брой свободни места (Изм. - Решение 530 по Протокол 19 от г., в сила от г.) Класирането се извършва отделно за всяка възрастова група и за всяка сграда на детското заведение чрез информационната система (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Класирането се извършва по реда на желанията на родителите (настойниците) за съответните СДЯ (Изм. - Решение 480 по Протокол 46 от г., Решение 530 по Протокол 19 от г., в сила от г., отм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) (Изм. - Решение 530 по Протокол 19 от г., в сила от г., изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) След всяко класиране в сайта на ИСОДЗ и на видно място в СДЯ се публикуват списъци на класираните деца, съдържащи трите имена, брой точки, и генерирания случаен номер в случаите на т. 3.6 от Правилата. Информация за класирането се изпраща и по електронна поща до родителите (настойниците). Отговорност на родителите (настойниците) е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Преди всяко класиране родителите/настойниците имат възможност да пренареждат или добавят нови желания за определени СДЯ (Нова - Решение 480 по Протокол 46 от г., изм. - Решение 801 по Протокол 73 от г., в сила от г.) При две последователни класирания в детски заведения по 1-во желание, за което родителят (настойникът) не е извършил записване или отказ на място по установения ред, се губи право за кандидатстване до началото на следващата кампания (Нова - Решение 801 по Протокол 73 от г., в сила от г., изм. - Решение

4 530 по Протокол 19 от г., в сила от г.) В случай, че родител /настойник/ на дете, класирано за конкретно детско заведение, не запише детето си до определения краен срок за записване, кандидатурата за същото детско заведение отпада, като се губи правото за кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания. Детето може да участва в следващо класиране според заявените в ИСОДЗ от родителите /настойниците/ желания, като допълнителните точки за желанието, на което е класирано, както и за по-ниските от него желания, се намаляват с 1 точка Записване (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Родителите (настойниците) или упълномощени от тях лица могат да запишат всяко класирано дете на място в СДЯ в рамките на установения срок за записване. През първото тримесечие на всяка календарна година Дирекция "Здравеопазване" към Столична община изготвя и публикува в ИСОДЗ график на основните събития и срокове по процедурите на класиране и записване за съответната година за СДЯ При записване родителят (настойникът) представя следните задължителни документи: - (изм. - Решение 480 по Протокол 46 от г.) попълнено заявление по образец В заявлението задължително се изписват трите имена на детето, ЕГН, постоянен адрес на родителите (настойниците) и телефон за връзка. Представят се оригинали на удостоверението за раждане на детето и лични карти на родителите (настойниците), като ксерокопията остават в детското заведение. Заявление, в което не се съдържат тези данни, се приема след попълването им и представянето на необходимите документи (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) При записване родителят (настойникът) се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на СДЯ, както и със списъка на медицински изследвания и документи, които трябва да представи при постъпване на детето в СДЯ (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Директорът на СДЯ, или упълномощено със Заповед от него лице, извършва проверка на задължителните документи и на документите, удостоверяващи наличие на предимства, посочени в Раздел III, т от настоящите Правила и ако те отговарят на декларираните условия, записва детето. Всяко записано дете се отразява от директора на СДЯ или упълномощеното от него лице в ИСОДЗ до изтичане срока на записване за съответното класиране Ако се установи, че родителят (настойникът) е използвал критерии, които са дали предимство на детето и за които не представи съответния документ, получава отказ за записване и може да кандидатства отново по общия ред за следващо класиране (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) При класиране от ИСОДЗ на дете на обявено свободно място, директорът на СДЯ няма право да откаже записване освен в случаите на т , както и на дете със специални образователни потребности, незаявено в ИСОДЗ от родителя преди извършване на класиране или с писмено разрешение на Дирекция "Здравеопазване" за места в СДЯ При постъпване на детето в СДЯ, родителят (настойникът) трябва да представи медицинските документи, посочени в чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Наредба 26/ г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и други допълнителни документи, определени от директора на СДЯ (Изм. - Решение 480 по Протокол 46 от г., Решение 72 по Протокол 28 от г.) При записване в СДЯ всички останали кандидатури на детето отпадат от ИСОДЗ.

5 (Нова - Решение 801 по Протокол 73 от г., в сила от г., изм. - Решение 530 по Протокол 19 от г., в сила от г., изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Постъпването на класираните за прием през м. септември деца да се извършва поетапно, но не по-късно от 90 дни за яслени групи, считано от 15-ти септември на съответната календарна година. За текущи класирания срокът започва да тече от датата на записване на класираните деца. При неспазване на срока и при непредставяне на медицински документ, удостоверяващ невъзможността детето да посещава детско заведение, незаетото място се обявява за свободно на следващо класиране, а родителят/настойникът губи правото си за кандидатстване в съответното детско заведение до началото на следващата кампания. Детето може да участва в следващо класиране според заявените в ИСОДЗ от родителите /настойниците/ желания, като допълнителните точки за желанието, на което е класирано, както и за по-ниските от него желания, се намаляват с 1 точка Преместване Преместване на дете от едно детско заведение в друго може да се осъществи при наличие на свободно място по реда на класиране и записване, посочен в т. 2.2 и т. 2.3 от настоящите Правила (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Директорите на СДЯ могат да извършват преместване на деца между две детски заведения при подадени писмени заявления на родителя (настойника) и на двете деца. Преместването се отразява от директорите на СДЯ в ИСОДЗ Отписване (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Децата се отписват от СДЯ по желание на родителите (настойниците) (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Отписването задължително се отразява от директора на СДЯ в Информационната система за обслужване на детските заведения (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) При класиране и записване на дете в група с прием от месец септември, което посещава друга СДЯ към момента на записване, детето се отписва от посещаваното детско заведение към датата на постъпване в новото през месец септември и при представени документи за липса на финансови задължения към посещаваната СДЯ. Раздел III. Критерии 3.1. (Изм. и доп. - Решение 480 по Протокол 46 от г., изм. - Решение 704 по Протокол 54 от г., изм. и доп. - Решение 801 по Протокол 73 от г., в сила от г., Решение 530 по Протокол 19 от г., в сила от г., изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) В самостоятелните детски ясла (СДЯ) с предимство преди всички останали кандидатстващи деца се приемат деца, които отговарят на следните критерии: Общи критерии Необходими документи 1 Постоянен или настоящ адрес на Лична карта /за постоянен адрес/ или територията на Столична община на поне единияудостоверение от съответната общинска от родителите /настойниците/ - за постоянен адрес - 3 т. администрация /за настоящ адрес/, издадено преди датата на класиране на детето - за настоящ адрес - 2 т.

6 2 Постоянен или настоящ адрес на Лична карта /за постоянен адрес/ или територията на административния район наудостоверение от съответната общинска детската ясла на поне единия от родителитеадминистрация /за настоящ адрес/, издадено преди /настойниците/ - 1 т. датата на класиране на детето. 3 Работещ родител /или в отпуск за гледане на За работещ родител по трудово или служебно дете/, който е социално осигурен - по 1 т. заправоотношение - служебна бележка от родител. работодателя или осигурителя, която съдържа изх., мокър печат с подпис и ЕИК на работодателя, с приложени копия от трудова, служебна или осигурителна книжка /лицата имат право да заличат трудовите си възнаграждения/. За самоосигуряващи се родители - копие от платежни документи за внесени осигурителни вноски, преди класиране на детето или данъчна декларация, заверена в НАП. За работещи родители в страни - членки на Европейския съюз - легализиран превод на документа, въз основа на който родителите полагат труд. За родител в отпуск по майчинство служебна бележка, че родителят е в отпуск по майчинство 4 Родител, който е редовен студент във ВУЗ на За родител редовен студент - служебна територията на Столична община - по 1 т. забележка от акредитиран ВУЗ на територията на родител. Столична община; За родител, записан за редовна докторантура - копие от Заповед за зачисляване в редовна докторантура. 5 Детето посещава общинска самостоятелна детска ясла на територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване - 1 т. Социални критерии Служебна бележка от съответната самостоятелна детска ясла Необходими документи 6 Деца-сираци - 6 т. Акт за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето 7 Деца-полусираци - 3 т. Акт за смърт на родителя и Удостоверение за раждане на детето 8 Деца, на които поне член от семейството е с инвалидност от 71 % до 100 % - 3 т. Решение на ТЕЛК 9 Дете на неизвестен родител или родител с Удостоверение за раждане на детето или отнети родителски права - 3 т. Съдебно решение 10 Дете, настанено за отглеждане в приемно семейство или семейство на Съдебно решение или писмо от съответната Дирекция Социално роднини и близки по чл. 26 от Закона за подпомагане" закрила на детето, както и осиновено дете - 3 т.

7 11 Деца в риск, съгласно определението по 1, Писмо от Отдела за закрила на детето към т. 11, букви б" и в" от Закона за закрила надирекция Социално подпомагане" детето - 3 т. 12 Деца от многодетни семейства с три и повече деца от едно домакинство - 2 т. Удостоверения за раждане на децата 13 Деца-близнаци - 2 т. Удостоверения за раждане на децата 3.2. (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Всяко дете получава допълнителни точки по реда на посочените от родителя (настойника) СДЯ, за които кандидатства: - за детското заведение по първо желание - 3 т. - за детското заведение по второ желание - 2 т. - за детското заведение по трето желание - 1 т (нова - Решение 480 по Протокол 46 от г.) В случай, че в рамките на една учебна година дете се класира и запише в детско заведение, но кандидатства за преместване в друго детско заведение по реда на т , допълнителните точки за желанието, на което е класирано, както и за по-ниските от него желания се намаляват с 1 точка (нова - Решение 480 по Протокол 46 от г.) В случай, че родител /настойник/ на дете, класирано за определено детско заведение, не желае да запише детето си в детското заведение, използваните точки по първо, второ и трето желание се запазват за поредното класиране, при условие, че родителят /настойникът/ заяви отказ от записване на детето на място в детското заведение (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Всяка СДЯ приема допълнителни критерии за прием на деца. Приетите критерии се съгласуват с Дирекция "Здравеопазване" на Столична община (Изм. - Решение 480 по Протокол 46 от г., изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Допълнителните критерии, приети от съответната СДЯ и необходимите за тях документи за доказването им се обявяват всяка календарна година едновременно с обявяване на свободните места за прием от месец септември през съответната година, както следва: - от директора на СДЯ на видно място в детското заведение - в профила на всяка СДЯ в ИСОДЗ Класирането на деца по допълнителни критерии се извършва чрез ИСОДЗ (Изм. и доп. - Решение 480 по Протокол 46 от г., Решение 530 по Протокол 19 от г., в сила от г., изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Допълнителни критерии за Самостоятелните детски ясли Допълнителни критерии 1. Детето има брат/сестра, които са записани в съответната СДЯ и не са приети в детска ясла т. Необходими документи Удостоверения за раждане на децата

8 2. Месторабота на родителите в административния За работещ родител по трудово или район на СДЯ - 0,1 т. служебно правоотношение служебна бележка от работодателя или осигурителя, която съдържа изх., мокър печат с подпис и ЕИК. 3. Детето има брат или сестра, които са родени с разлика по-малка от 24 месеца т. Удостоверения за раждане на децата 4. Детето има поне един родител/настойник, които са с Служебна бележка от медицинско образование и работят в общинско лечебно илечебното/здравното заведение и здравно заведение на територията на Столична община неудостоверение за раждане на съответния по-малко от 6 месеца година преди заявяване на предимствородител/настойник за в ИСОДЗ т. доказване на родствената връзка с кандидатстващото дете 3.6. В случаите, когато за едно и също детско заведение броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия - с равен брой точки, е по-голям от броя на свободните места, се прилага процедура по генериране и присъждане на случайни числа. Раздел IV. Контрол 4.1. (Изм. - Решение 480 по Протокол 46 от г., изм. и доп. - Решение 801 по Протокол 73 от г., в сила от г., изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Контрол по спазване на реда за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли се осъществява от дирекция "Здравеопазване" с участието на представители от работната група, създадена със Заповед СО-РД / г., изменена със Заповед СО-РД / г. на кмета на Столична община. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. (Изм. - Решение 72 по Протокол 28 от г.) Настоящите Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община са разработени на основание чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 119 от Закона за здравето и Наредба 26/ г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и са в съответствие с действащото българско законодателство. Те се прилагат за деца, родени след г. 2. (Нов - Решение 530 по Протокол 19 от г., в сила от г.) Тези правила влизат в сила от г. и могат да бъдат изменяни или допълвани по реда на тяхното приемане.

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 2 8 на Столичния общински

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2019 ГОДИНА 07 януари 2019г. 10:00 Публикуване на свободните места за предстоящото кла

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2019 ГОДИНА 07 януари 2019г. 10:00 Публикуване на свободните места за предстоящото кла ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО КЛАСИРАНИЯ ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА 2019 ГОДИНА 07 януари 2019г. Публикуване на свободните места за 11 януари 16:30 Системата се затваря за 14 януари От 14 януари до 16:30ч.

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн

УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойн УКАЗАНИЯ ЗА РОДИТЕЛИТЕ Изберете Детски градини или Яслени групи в детски градини Изберете меню Регистрация Попълнете входните данни за родител/настойник на детето: Всички полета, отбелязани със звездичка,

Подробно

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF

<4D F736F F D20CDE0F0E5E4E1E020E7E020F0E5E4E020E820EDE0F7E8EDE020E7E020EEF2EFF3F1EAE0EDE520EDE020E5E4EDEEEAF0E0F2EDE020F4E8EDE0EDF НАРЕДБА за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби ГЛАВА I Общи положения Чл.1.Тази Наредба урежда реда и начина за отпускане

Подробно

за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен

за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАДЖАРОВО (приета с Решение 126/ 18.05.2017 год. на Общински съвет -

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно