СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за

Размер: px
Започни от страница:

Download "СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за"

Препис

1 СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 Г. Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските училища на територията на град Гоце Делчев, в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и изискванията на чл.43, ал.1 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование, при спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в град Гоце Делчев. (Приложение 2) I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Училищното образование е задължително до навършване на 16-годишна възраст и започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето. Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Детето, за което се подава заявление, трябва да е навършило или да навършва 6 години в годината на регистриране на заявлението. В момента на подаване на заявлението възрастта на детето се сверява с данните от удостоверението за раждане. Заложените правила в системата са споделени със заинтересованите страни. Системата ще бъде достъпна на сайта на общината за всички граждани. II. КРИТЕРИИ ЗА КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ПРИЕМ ЗА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА Подборът на кандидатите за осъществяване на приема в първи клас в учебните заведения на територията на община Гоце Делчев, се извършва по следните критерии: 1.Водещ критерий е близостта на училището до постоянния/ настоящия адрес на детето. Близостта на училището до адреса на живеене се доказва с Удостоверение за настоящ адрес. 1.1 При спазване на водещия критерий, децата, за които е подадено заявление за приемане, се разпределят в следните групи: Първа група - деца с постоянен/настоящ адрес в прилежащия район на училището - 10 т. Втора група - деца, дошли от друго населено място, декларирали, че живеят в района на училището - 5 т. (Приложение 3) 1

2 Трета група - деца с постоянен/настоящ адрес дошли в прилежащия район на училището, но постоянният/настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението - 2 т. Четвърта група - деца с постоянен/настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението - 1 т. 1.2.За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е поблагоприятен за ученика. 1.3.Приемът в училище се осъществява последователно по реда на групите в т от Раздел II от Системата, като първо се приемат децата от първа група. 2.При голям брой кандидати за прием в първи клас за определено училище се прилагат и допълнителни критерии: дете с трайни увреждания над 50% -9 т. дете с един или двама починали родители /сираци/- 9 т. други деца от семейството, обучаващи се в училището- 8 т. близост до местоработата на един от родителите - 3 т. 3.Подборът се извършва независимо от реда на подаване на заявлението за всяко дете. 4.При подаването на заявлението за записване на дете в училището се представят и документите (оригинали и копия), доказващи съответствие с допълнителните критерии по т. 2 от раздел II на Системата, актуални към момента на подаването на заявлението за записване на детето в училището, както и други документи при определени допълнителни критерии от училището и/или при възникнала необходимост. 5.Ползването на предимства, заявени при подаване на регистрация, се доказват в момента на записване на детето в учебното заведение. На място трябва да се представят всички необходими документи, доказващи съответните предимства. 6.Децата с майчин език, различен от българския се разпределят пропорционално на броя на децата в паралелките във всички училища от града, съгласно Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства / /. 7.Ученици, които не са от района на училището се приемат при наличие на свободни места. 8.Приемане на ученици в I клас над максимално определения в училищния план - прием брой места в паралелка - 22 ученици, се допуска само с разрешение на началника на РУО- Благоевград, при спазване на разпоредбите на чл. 46 от Наредба 10/ г. III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС 2

3 1.Информацията за реда, сроковете, критериите за подбор за записването на детето в I клас, както и документите, изисквани от училището, следва да бъде поставена на видно място в училището и публикувана на сайта на училището. 2.Дейностите по приема на деца се осъществяват в реда и в сроковете, определени в утвърдения График за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Гоце Делчев (Приложение 1) 2.1.Утвърждаване на училищния план-прием за предстоящата учебна година със заповед на директора след становище на обществения съвет, която следва да бъде поставена на видно място в училището и публикувана на сайта на училището в срока, уточнен в чл. 44, ал. 1 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование на МОН. 2.2.Регистрация - Подаване на заявлението за записване на дете в училището и представяне на документите (оригинали и копия), доказващи съответствие с водещия и допълнителните критерии по т. 2 от раздел II на Системата, актуални към момента на подаването на заявлението за записване на детето в училището, както и други документи при определени допълнителни критерии от училището и/или при възникнала необходимост. Родители, подали заявления след определения в графика срок, могат да подават документи за записване в училища, в които има свободни места. 2.3.Класиране и записване на децата в I клас - Резултатите от първото класиране се обявяват, като списъците с входящите номера на класираните ученици се поставят на видно място в училището. Записването на класираните ученици се извършва само с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детска градина или подготвителен клас в училище, в указания в графика срок. Ако детето не е посещавало подготвителна група, родителят писмено декларира това обстоятелство. Училищата не приемат оригинали на удостоверения за завършена подготвителна група или подготвителен клас, преди записването на първокласниците. 2.4.Обявяване на свободни места - След записване на класираните деца, училищата обявяват свободните места. За свободни се считат местата, необходими за достигане на максималния брой ученици в паралелка, при спазване на нормативните изисквания за минимален и максимален брой ученици съгласно приложение 7 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Незаетите все още свободни места след второто класиране, се попълват в срок до 15 септември. Задължителни документи при записване: 1. Заявление по образец от училището; 2. Удостоверение за на настоящ адрес ; 3

4 3. Акт за раждане- оригинал/копие ( за сверяване на данните); 4. Лична карта на един от родителите - оригинал/копие (за сверяване на данните); 5. Удостоверение за завършена подготвителна група- оригинал./ Декларация от родител Задължителни документи по допълнителните критерии: 1. Удостоверява се от съответното училище по Админ 2. Оригинална медицинска документация/ решение на ТЕЛК; 3. Копие от Акт за смърт на родител; 4. Служебна бележка от работодателя. Училища, на територията на град Гоце Делчев, в които ще се осъществи прием за учебната 2019/ 2020 година: 1. Първо основно училище Св. Св. Кирил и Методий, ул. Отец Паисий 2 3 паралелки 2. Второ основно училище Гоце Делчев, бул. Гоце Делчев 13-3 паралелки 3. Трето основно училище Братя Миладинови, ул. Полковник Дрангов 17-2 паралелки IV. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 1. Настоящата система е приета с Решение 669 от г. на Общински съвет - гр. Гоце Делчев и е задължителна за изпълнение от директорите на учебните заведения в град Гоце Делчев. 2. Системата се издава на основание чл. 43 от Наредба 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование, обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и доп., бр. 12 от г., в сила от г.; изм. и доп., бр. 46 от г., в сила от г.; изм. и доп., бр. 77 от г.; изм. и доп., бр. 48 от 2018 г. издадена от министъра на образованието и науката. 3. Настоящата система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на община Гоце Делчев влиза в сила в деня на обявяване решението на Общински съвет Гоце Делчев за нейното приемане. 4. По смисъла на 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане "Семейството" включва съпрузите, ненавършилите пълнолетие деца, както и навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до придобиване на средно общо или професионално образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, с изключение на сключилите брак)." 4

5 5. По смисъла на 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс "Домакинство" включва съпрузите, лицата, живеещи във фактическо съпружеско съжителство, както и техните деца и роднини, ако живеят при тях." 5

6 Приложение 1 ГРАФИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ( година) Дейности по приема на ученици в първи клас дата 1. Утвърждаване на училищния план-прием за предстоящата учебна година със заповед на директора след проведено заседание на обществения съвет и публикуване в сайта на училището или на видно място в учебното заведение 2. Информиране на началника на Регионално управление на образованието, Благоевград и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година (публикуване на сайта на РУО) от до 29 март 2019 г. до 10 април 2019 г. директорите на училищата 3. Подаване на документи от родителите/настойниците за записване на деца в първи клас в училището от 31 май до 12 юни 2019 г. 4. Обявяване на резултатите от първо класиране на видно място в училищата след 17 часа на 14 юни 2019 г. 5. Записване на класираните ученици 18, 20 и 21 юни 2019 г. 6. Обявяване на свободните места след първо класиране след 17 часа на 21 юни 2019 г. 7. Попълване на свободните места юни 2019 г. 8. Обявяване на останалите свободни места (Свободните места могат да се запълват до 15 септември) след 17 часа на 25 юни 2019 г. 9. Директорите на учебните заведения изпращат списъците на учениците, записани в първи клас по паралелки в Общинска администрация 16 септември 2019 г. Забележка: Графикът за организация на приема на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Гоце Делчев се актуализира за всяка предстояща учебна година със заповед на кмета на Община Гоце Делчев. 6

7 Прилежащи райони към основните общински училища в град Гоце Делчев ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Св. Св. Кирил и Методий Приложение 2 От ул. Скопие и ул. Солун и всички пресечки и улици на запад от тях, заключени на север и юг от улица Стара планина ВТОРО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Гоце Делчев От ул. Солун и ул. Скопие и всички пресечки и улици на изток от тях, заключени на юг от улица Стара планина и на север от река Градска, без ЖК Юг ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Братя Миладинови На запад от ул. Екзарх Антим, ул. Иларион Макариополски, ул. Екзарх Йосиф, на запад от ул. Полк. Дрангов, ул. Беласица, както и улиците на запад от нея 7

8 (Приложение 3) ДЕКЛАРАЦИЯ Долуподписаният/та, (трите имена на родителя/настойника) родител на, (трите имена на детето) ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 1. Постоянният ми е адрес е:. 2. Настоящият ми адрес е:.... и е в района на. (име на училището) ДЕКЛАРАТОР: 8

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ - ПАЗАРДЖИК Константин Величков 44 в Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК Константин Величков" 44 в034 987888 E-mail nupaisijpz@abv..bg Прием ПЪРВИ КЛАС за учебна 2019/2020 г. УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Заявления за записване на деца в ПЪРВИ

Подробно

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите

1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите 1.1. Настояща редакция на Раздел III. КРИТЕРИИ: 8. В първи клас в общинските училища се приемат ученици, които отговарят на водещия критерий, групите и допълнителните критерии. Подалите заявления в училищата

Подробно

izmenenie pyrvi klas

izmenenie pyrvi klas ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ШУМЕН. Чл. 6, ал. 2 се изменя така: Децата в Списъка по постоянен/настоящ адрес се разпределят

Подробно

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/

68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД / г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 68. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ ЗАПОВЕД РД 12-756 /29.03.2019г На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО; чл.19, ал.2, т.1 от Наредба 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на директора,

Подробно

prem-uchenici

prem-uchenici ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПОП МИНЧО СЕЛО КОЛАРОВО ОБЩИНА РАДНЕВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на услуга 2 Правно основание за предоставянето на услуга/издаването

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/ год.; изм. с р-е 687/19.1 НАРЕДБА ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. МОНТАНА /приета с Решение 400/28.02.2017 год.; изм. с р-е 687/19.12.2017г.; изм. с р-е 1006/24.01.2019 г./ РАЗДЕЛ I ОБЩИ

Подробно

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба

НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба НАРЕДБА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази Наредба се определят условията и редът за приемане на ученици

Подробно

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: / факс: / НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТ ОБЩИНА КАЛОЯНОВО пл. Възраждане 6 тел: 03123 / 22 21 факс: 03123 / 24 12 http://www.kaloianovo.org/ E-mail: kaloianovo@mail-bg.com НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА

Подробно

Naredba DG

Naredba DG НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦАТА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА САДОВО, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С тази наредба се

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148. Директор

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/ ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: 0601/687 00; факс: 0601/620 57, 0601/622 12 e-mail: obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg СИСТЕМА ОТ ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В

Подробно

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу

Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услу Задължител информация Образователни услуги 2 Правно основание за административта 3 Орган, който предоставя /издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските

Подробно

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо

Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/ кмет; зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/ гр.вълчи дол, пл. Хр.Бо Вълчи дол Област Варна ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ тел.05131/23-13 - кмет; 27-20 - зам.-кмет; централа 23-15; факс 05131/34-50 9280 гр.вълчи дол, пл. Хр.Ботев 1; e-mail: oba_valchidol@mail.bg НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Приемане деца в първи клас в държавните и в общинските училища Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 2 8 на Столичния общински

Подробно

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуал 1 / 28 Закон за предучилищното

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА О ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ Н А Р Е Д Б А ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКАТА ДЕТСКА ГРАДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ПРИЕТА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.59, АЛ.1 ОТ ЗАКОНА

Подробно

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI

43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ ; 02/ , 02/ , E-MAI 43 Основно училище Христо Смирненски, район Илинден, адрес: град София, ПК 1309, бул. Сливница 45, телефон: 02/ 8229276; 02/9203488, 02/9208240, E-MAIL: ou43 mail.bg Задължител информация Образователни

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги административната /издаването на административната /издава административната /издаване на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища Закон за

Подробно

Microsoft Word - Naredba

Microsoft Word - Naredba ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ 7150 Две могили, бул. България 84, тел./факс 08141/22 54, е-mail:dvemogili@mbox.digsys.bg ОБЩИНСКИ СЪВЕТ тел. 0884/854 752, е-mail: obc_dvemogili@abv.bg Н А Р Е Д Б А 29 ЗА УСЛОВИЯТА

Подробно

Н А Р Е Д Б А

Н А Р Е Д Б А Н А Р Е Д Б А ПРОЕКТ! ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА РАЗДЕЛ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на административната услуга 2 Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Подробно

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx

Microsoft Word - Проект на НАРЕДБА .docx НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО Раздел I. Общи положения Чл.1. С тази Наредба се определят условията

Подробно

Наредба предучилищно образование

Наредба предучилищно образование НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА МОНТАНА /приета с Решение 305/27.10.2016 г. изм. с р-е 1021/28.02.2019 г./ Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се определят:

Подробно

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и

НАРЕДБА 10 от г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от г., в сила от г.; изм. и НАРЕДБА 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование Обн. - ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., в сила от 01.09.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г., в сила от 03.02.2017

Подробно

Microsoft Word - Sistema_priem .docx

Microsoft Word - Sistema_priem .docx С И С Т Е М А ЗА ПРИЕМ НА ДЕДА В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РАЗГРАД Системата определя реда за осъществяването на приема на деца в I клас в общинските училища на територията

Подробно

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57,

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: /687 00; факс: /620 57, ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 7700 Търговище, пл. Свобода Телефон: +359 601/687 00; факс: +359 601/620 57, 622 12 e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg НАРЕДБА ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА

Подробно

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc

Microsoft Word - Pravilnik pomo6ti.doc ОБЩИНСКИ СЪВЕТ с. Ценово Правилник за реда и начина за отпускане на еднократна помощ Приет с Решение 278 по Протокол 48/23.09.2009 г. Ценово 2009г. Раздел I Общи положения Чл.1. Този правилник урежда реда

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги 1 Наименование административта услуга 2 Правно основание за предоставянето административта услуга/издаването 3 Орган, който предоставя административта услуга/издава

Подробно

No Title

No Title ПРАВИЛА за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община (Загл. изм. - Решение 530 по Протокол 19 от 28.07.2016 г., Решение 72 по Протокол 28 от 9.02.2017 г.)(отм.)

Подробно

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/ год.; изм. с р-е 1071 НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ В ОБЩИНА МОНТАНА Приета с Решение 1018/28.02.2018 год.; изм. с р-е 1071/25.04.2019 г./ Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Тази

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги /издаването индивидуалния / издава 4 Процедура по предоставяне /издаване Преместване ученици в държавните и в общинските училища образование - чл. 147 и чл. 148.

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължител информация Образователни услуги административта услуга административта административта услуга/издава 4 Процедура по предоставяне административта услуга/издаване Преместване ученици в държавните

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието-търговище И Н Ф О Р МА Ц И Я ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН VІІ КЛАС В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ

Подробно

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА

НАЧАЛНИК НА КАБИНЕТА Задължителна информация Образователни услуги 1 Наименование на Преместване на ученици в държавните и в общинските училища 2 Правно основание за Закон за предучилищното и училищното предоставянето на образование

Подробно