ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

Размер: px
Започни от страница:

Download "ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И"

Препис

1 Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: LF1001-EU, LF1008-EU, LF1800-EU LF810-EU, , LF081CS-EU, LF120-EU 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение Употреба на веществото: РТПГ2: Употреба в затворен, непрекъснат процес със случайно контролирана експозиция 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност Име на фирмата: TRACER PRODUCTS A DIVISION OF SPECTRONICS (EU) B.V ATOOMWEG AA UTRECHT THE NETHERLANDS Телефон: Телефонен номер при спешни случаи Спешен тел: Раздел 2: Описание на опасностите 2.1. Класифициране на веществото или сместа Основни опасности (CLP): Този продукт няма класификация по CLP Елементи на етикета Елементи на етикета: Този продукт няма елементи на етикета Други опасности PBT: Това вещество не се идентифицира като PBT/vPvB вещество. Раздел 3: Състав/информация за съставките 3.2. Смеси Раздел 4: Мерки за първа помощ 4.1. Описание на мерките за първа помощ Незабавно измийте обилно със сапун и вода. Изплакнете очите с течаща вода в продължение на 15 минути.

2 Не предизвиквайте повръщане. Промийте устата с вода. Потърсете лекарска помощ. Потърсете лекарска помощ. Страница: Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти Забавени последствия: Възможна е появата на леко възпаление на засегнатото място. Може да предизвиква възпаление и зачервяване. Възможна е поява на възпаление на гърлото. Може да предизвика кашлица и възпаление на гърлото Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение Неотложно/специално лечение: Раздел 5: Противопожарни мерки 5.1. Пожарогасителни средства Техника на гасене: При пожар да се посочи точният тип на пожарогасителното устройство Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа Опасности на експозиция: При горене отделя токсичен дим Съвети за пожарникарите Съвети за пожарникарите: Да се носи автономен дихателен апарат. Да се носи подходящо защитно облекло за предпазване от контакт с кожата и очите. Раздел 6: Мерки при аварийно изпускане 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи Лични предпазни мерки: Насочете се към част 8 от ИЛБ за лични предпазни мерки. Обърнете течащите съдове с теча нагоре за да предотвратите изтичането на течност Предпазни мерки за опазване на околната среда Опазване на околн. среда: Да не се изпуска в канализацията или реки. Ограничете разлива с помощта на дига Методи и материали за ограничаване и почистване Начини на почистване: Абсорбиране в суха земя или пясък. Преместете в подходящ съд Позоваване на други раздели Позоваване на други раздели: Виж част 8 от ИЛБ. Раздел 7: Работа и съхранение 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа Изисквания за работа: Осигурете достатъчно вентилация на пространството.

3 Страница: Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости Условия за съхраниние: Подходяща опаковка: Пазете от потенциални възпламенители Да се съхранява на хладно, добре проветливо място. Да се пази от директна слънчева светлина Специфична(и) крайна(и) употреба(и) Спец. крайнаи употребаи: Няма специални изисквания. Раздел 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства 8.1. Параметри на контрол Граници на експозиция в работна среда: DNEL/PNEC DNEL / PNEC 8.2. Контрол на експозицията Технически мерки: Мерки при дишане: Предпазване на ръцете: Предпазване на очите: Предпазване на кожата: Екологични: Осигурете достатъчно вентилация на пространството. Не се изисква дихателна защита Предпазни ръкавици Предпазни очила със странични предпазители Защитно облекло. Няма специални изисквания. Раздел 9: Физични и химични свойства 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства Състояние: Течност Цвят: Червен Мирис: Доловима миризма Скорост на изпарение: Незначителен Окисляване: Разтворимост във вода: Неразтворим Вискозитет: Вискозен Стойност на вискозитета: Точка/интервал на кипене С: Точка/интервал на топене С: Граници на запалимост %: горна: Темп. на възпламеняване С: >93 Коеф. на разпределение окт/вода: Самозапалимост С: Парно налягане: Относителна плътност: ph: VOC g/l:

4 Страница: Друга информация Раздел 10: Стабилност и реактивност Реактивност Реактивност: Стабилно при препоръчания транспорт или условия на съхранение Химична стабилност Химична стабилност: Стабилен в нормални условия Възможност за опасни реакции Опасни реакции: Няма да възникнат опасни реакции при нормален транспорт или условия на съхранение Условия, които трябва да се избягват Да се избягва (условия): Топлина. Пряка слънчева светлина Несъвместими материали Да се избягват (материали): Силни киселини. Оксидиращи фактори Опасни продукти на разпадане Опасни прод. при декомпр.: При горене отделя токсичен дим. Раздел 11: Токсикологична информация Информация за токсикологичните ефекти Токсична/и стойност(и): Симптоми / пътища на експозиция Забавени последствия: Възможна е появата на леко възпаление на засегнатото място. Може да предизвиква възпаление и зачервяване. Възможна е поява на възпаление на гърлото. Може да предизвика кашлица и възпаление на гърлото. Раздел 12: Екологична информация Токсичност Екотоксична/(и) стойност(и): Устойчивост и разградимост Устойчивост и разградимост: Биодеградиращ.

5 Страница: Биоакумулираща способност Биоакумулиращ потенциал: Липса на биоакумулиращ потенциал Преносимост в почвата Подвижност: Резултати от оценката на PBT и vpvb РВТ идентификация: Това вещество не се идентифицира като PBT/vPvB вещество Други неблагоприятни ефекти Др. неблагоприятни ефекти: Незначителна екотоксичност Раздел 13: Обезвреждане на отпадъците Методи за третиране на отпадъци Операции по изхвърлянето: Дейности възстановяването: Изхвърлянето на опаковката: Бележка: Прехвърлете в подходящ съд и организирайте събирането му от специализирана фирма за опасни или специални отпадъци. Изхвърлете като нормален промишлен отпадък. Вниманието на потребителя да бъде насочено към вероятно съществуващите регионални или национални предписания за третиране на отпадъците. Раздел 14: Информация относно транспортирането Транспортен клас: Този продукт не е класифициран за транспорт. Раздел 15: Информация относно нормативната уредба Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността Оценка на безопасност на химично вещество Раздел 16: Друга информация Друга информация Законен отказ: * показва текст в информационния лист за безопасност, който се е променил от последната ревизия. Този информационен лист за сигурността е изготвен съобразно Наредба (ЕО) No. 1272/2008. Горната информация се счита за правилна, но не означава че е пълна и трябва да се използва само като ръководство. Тази фирма не носи отговорност при щети нанесени при употребата или контакт с горния продукт. (последна страница)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL ESTATE EGGSHELL Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номе Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD FLOOR PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Р Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL WOOD KNOT & RESIN BLOCKING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/20 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/202

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL EXTERIOR WOOD PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/202 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL MASONRY & PLASTER STABILISING PRIMER Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08 Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL METAL PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизи

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL METAL PRIMER & UNDERCOAT Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизи Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL LIMEWASH Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Ра

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ FARROW & BALL LIMEWASH Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Ра Страница: 1 Дата на съставяне: 06/08/2018 Преработено издание: 08/2021 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Превод от английски език

Превод от английски език Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: 435 300-544 Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ MICRO MAIZE Страница: 1 Дата на съставяне: 03/09/2012 Преработено издание: 31/10/2014 Ревизионен номер: 3 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ MICRO MAIZE Страница: 1 Дата на съставяне: 03/09/2012 Преработено издание: 31/10/2014 Ревизионен номер: 3 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 03/09/2012 Преработено издание: 31/10/2014 Ревизионен номер: 3 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Дата на съставяне: 04.01.2007 Ceresit CT 84 Express Ревизия: 04.01.2007 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно