ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

Размер: px
Започни от страница:

Download "ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E"

Препис

1 ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: г. Преработена: г. Одобрена: г. АНАЛИЗ НА ТОПЛИННИ МОСТОВЕ В СЕИЗМИЧНИ РАЙОНИ КОЛОНА В ЪГЪЛ Пл. Чобанов 1 Ключови думи: топлинен мост, температурни полета РЕЗЮМЕ Топлинните мостове в сеизмичните райони определят съществен дял от загубите на топлина. Това се предопределя от завишените конструктивни изисквания в тези райони. При топлотехническо проектиране на сгради най-често възникват въпроси за степента на покритие с топлоефективен материал на образувалите се обикновено от стоманобетонни елементи конструктивни топлинни мостове в ограждащите елементи на сградата. Предмет на анализа е пример на геометрично-конструктивен топлинен мост при ъгъл на стена и квадратна стоманобетонна колона в ъгъла. Проблемът Топлинните мостове в сеизмичните райони определят съществен дял от загубите на топлина [4]. Това се предопределя от завишените конструктивни изисквания в тези райони. Оптимизирането на тези детайли в топлотехническо отношение води да съществен ефект в икономията на енергия. При топлотехническо проектиране на сгради [2] най-често възникват въпроси за степента на покритие с топлоефективен материал на образувалите се обикновено от стоманобетонни елементи конструктивни топлинни мостове в ограждащите елементи на сградата. Проектантът разполага с конструктивната схема на елементите и с ефективния топлоизолационен материал за решение на образуващите се конструктивни топлинни 1 Пламен Чобанов, доц. д-р инж., кат. Строителни материали и изолации, УАСГ, бул. Хр. Смирненски 1, 1046 София, 31

2 мостове. Трябва да се определят дебелината и размерите на топлоизолационен материал, гарантиращи ефективно решение за топлинните загуби. Анализ Предмет на анализа е пример на геометрично-конструктивен топлинен мост при ъгъл на стена и квадратна стоманобетонна колона в ъгъла вж. фиг. 1. Топлопроводността през стоманобетонната колона е оптимизирана (ограничена) чрез покритие с ефективен топлоизолационен материал с приета дебелина равна на d = 5 cm, която не се променя при изследването. При решените варианти се променя размера на топлоизолация над колоната през 2 cm от двете страни на колоната. Фиг. 1. Геометрично-конструктивен топлинен мост при ъгъл на стена и стоманобетонна колона в ъгъла Анализът за разглежданите варианти на топлинния мост e извършен за гранични условия за отопляемите и неотопляемите пространства (зони), дадени в табл. 1. Таблица 1. Гранични условия Пространство (зона), C R s, (m 2 K)/W Отопляема +20 0,13 Неотопляема 16 0,04 температура на въздуха в зоната; R s съпротивление на топлопредаване между въздух и конструкция. За разглежданите варианти на топлинния мост са използвани строителни материали с коефициенти на топлопроводност, показани в табл

3 Таблица 2. Характеристики на материалите Материал u, W/mK Клетъчен бетон 0,16 Топлоизолация 0,03 Стоманобетон 1,63 Решени са тринадесет варианта на разглеждания детайл (A1 A13). Геометричните размери за всеки от вариантите на детайлите са показани на всяка от схемите съответно. За всеки вариант на детайл (топлинен мост) е извършено решение [1] и са показани изотерми с разпределение на температурата в пределите на детайла. Получените резултати от решението и анализа за всеки вариант са представени в табл. 3. На фиг. 2 до фиг. 14 са представени схеми и изотерми на тринадесетте варианта на разглеждания детайл от A1 до A13. Фиг. 2. Детайл A1. Ъгъл от клетъчен бетон без колона схема и изотерми Фиг. 3. Детайл A2. Ъгъл от клетъчен бетон с колона без топлоизолация схема и изотерми Фиг. 4. Детайл A3. Ъгъл от клетъчен бетон с колона и топлоизолация, 2x30 cm схема и изотерми 33

4 Фиг. 5. Детайл A4. Ъгъл от клетъчен бетон с колона и топлоизолация, 2x32 cm схема и изотерми Фиг. 6. Детайл A5. Ъгъл от клетъчен бетон с колона и топлоизолация, 2x34 cm схема и изотерми Фиг. 7. Детайл A6. Ъгъл от клетъчен бетон с колона и топлоизолация, 2x36 cm схема и изотерми 34

5 Фиг. 8. Детайл A7. Ъгъл от клетъчен бетон с колона и топлоизолация, 2x38 cm схема и изотерми Фиг. 9. Детайл A8. Ъгъл от клетъчен бетон с колона и топлоизолация, 2x40 cm схема и изотерми Фиг. 10. Детайл A9. Ъгъл от клетъчен бетон с колона и топлоизолация, 2x42 cm схема и изотерми 35

6 Фиг. 11. Детайл A10. Ъгъл от клетъчен бетон с колона и топлоизолация, 2x44 cm схема и изотерми Фиг. 12. Детайл A11. Ъгъл от клетъчен бетон с колона и топлоизолация, 2x46 cm схема и изотерми Фиг. 13. Детайл A12. Ъгъл от клетъчен бетон с колона и топлоизолация, 2x48 cm схема и изотерми 36

7 Фиг. 14. Детайл A13. Ъгъл от клетъчен бетон с колона и топлоизолация, 2x50 cm схема и изотерми Таблица 3. Резултати от решението и анализа на вариантите Детайл W/mK W/m 2 K m W/mK W/m C L 2D U 1 U 2 U eq, e U eq, i l 1e l 2e l 1i l 2i Ψ e Ψ i f Rsi q si min A1 1,058 0,491 0,491 0,406 0,528 1,30 1,30 1,00 1,00 0,219 0,075 0,838 38,04 14,36 A2 1,277 0,491 0,491 0,491 0,637 1,30 1,30 1,00 1,00 0,001 0,294 0,406 45,94 1,41 A3 1,133 0,491 0,491 0,435 0,565 1,30 1,30 1,00 1,00 0,144 0,149 0,605 40,72 5,78 A4 1,121 0,491 0,491 0,430 0,559 1,30 1,30 1,00 1,00 0,156 0,137 0,621 40,29 6,37 A5 1,113 0,491 0,491 0,427 0,555 1,30 1,30 1,00 1,00 0,164 0,129 0,632 40,00 6,74 A6 1,106 0,491 0,491 0,425 0,551 1,30 1,30 1,00 1,00 0,171 0,122 0,639 39,75 7,02 A7 1,098 0,491 0,491 0,422 0,548 1,30 1,30 1,00 1,00 0,179 0,115 0,647 39,49 7,29 A8 1,092 0,491 0,491 0,419 0,544 1,30 1,30 1,00 1,00 0,185 0,108 0,653 39,25 7,50 A9 1,085 0,491 0,491 0,417 0,541 1,30 1,30 1,00 1,00 0,192 0,102 0,658 39,02 7,68 A10 1,078 0,491 0,491 0,414 0,538 1,30 1,30 1,00 1,00 0,199 0,094 0,663 38,75 7,88 A11 1,072 0,491 0,491 0,412 0,534 1,30 1,30 1,00 1,00 0,205 0,088 0,667 38,52 8,00 A12 1,065 0,491 0,491 0,409 0,531 1,30 1,30 1,00 1,00 0, ,670 38,29 8,13 A13 1,058 0,491 0,491 0,406 0,528 1,30 1,30 1,00 1,00 0,219 0,074 0,674 38,02 8,25 37

8 На фиг. 15 е представена преминаващата топлина за метър дължина от детайла q, W/m, като функция от размера на топлоизолацията над размера на колоната a, cm. Детайл A1 е хомогенна стена. Детайл A2 е топлинен мост без топлоизолация. Вижда се, че при a = 20 cm се нулира влиянието на топлинния мост, т.е. q 1 = 38,04 q 13 = 38,02 W/m. Фиг. 15. Изменение на q Фиг. 16. Изменение на si min 38

9 На фиг. 16 е представена температурата si min, C, като функция от размера на топлоизолацията над размера на колоната a, cm. Детайл A1 е хомогенна стена. Детайл A2 е топлинен мост без топлоизолация. Вижда се, че поставянето на топлоизолация не елиминира опасността от образуване на конденз (построена е правата на образуване на конденз при относителна влажност Φ = 60%). Изводи 1. Разглежданите топлинни мостове не бива да се подценяват при топлофизичния анализ. Те предизвикват значими топлинни загуби, които се отразяват върху целия топлинен баланс на сградата. 2. Професионалното решение на тези проблеми, може съществено да подобри топлинните характеристики на ограждащите конструкции, а оттам и енергоефективното поведение на сградата. 3. При разглеждания топлинен мост и за приетите материали излизането на топлоизолацията с около две трети от дебелината на стената, на практика, нулира влиянието на топлинния мост. 4. Образуването на конденз при разглеждания топлинен мост се дължи на приетата екстремно ниска външна температура. При изчисление за нормативни гранични условия не би следвало да се образува конденз. ЛИТЕРАТУРА 1. TEPOL софтуер на автора. Верифициран по стандарт [3]. 2. Наредба 7. Енергийна ефективност на сгради. 3. БДС EN ISO 10211:2008. Топлинни мостове в строителни конструкции. Топлинни потоци и повърхностни температури. Подробни методи за изчисляване. 4. Милков, Ст., Пл. Чобанов. Оценка на топлинните мостове в ограждащите конструкции на сгради. 65 юбилейна научна конференция, УАСГ, София,

10 ANALYSIS OF THERMAL BRIDGES IN SEISMIC REGIONS COLUMN IN THE WALL CORNER Pl. Chobanov 1 Keywords: thermal bridge, temperature fields ABSTRACT Thermal bridges in seismic regions define a substantial proportion of heat loss. This is predetermined by the increased structural requirements in these areas. In heat engineering design of buildings the most common questions concern the extent of warm efficient material coverage of the constructive thermal bridges in the building envelope which have usually been formed by the concrete elements. Subject of the analysis is a geometric-constructive thermal bridge at a wall corner and a square concrete column in the corner. 1 Plamen Chobanov, Assoc. Prof. Dr. Eng., Dept. Building Materials and Insulations, UACEG, 1 H. Smirnenski Blvd., Sofia 1046, 40

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 29.02.2016 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 49 2016 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Приета: 12.11.2015 г.

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ”

РАЗХОД НА ТРУД ПРИ СТЕННИ ЕЛЕМЕНТИ С “ПРЕДСТЕНИ” ГОДИШНИК НА МИННО-ГЕОЛОЖКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СВ. ИВАН РИЛСКИ, Том 8, Св. IV, Хуманитарни и стопански науки, 00 ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF MINING AND GEOLOGY ST. IVAN RILSKI, Vol. 8, Part IV, Humanitarian sciences

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Voume 50 07 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена: 50307 г Приета:

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: ПОДОБЕКТ: ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФАЗА: ЧАСТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура

Подробно

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ;

А.Д.А. - Архитектурно Дизайнерска Агенция ООД, 1606 София, бул. Тотлебен No 63; тел.: ; ; факс: ; ОБЩИНСКА ПРОГРАМА САНИРАНЕ И ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД В ГРАД СОФИЯ ОБЕКТ: Типов проект за рехабилитация и саниране на едропанелни жилищни сгради (ЕПЖС) Номенклатура БС-69-Сф, БС-69-Сф-УД 83-87,

Подробно

Fig.A

Fig.A РЕЗЮМЕ НА ТРУДОВЕТЕ на ас. д-р инж. Иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 5.7 Архитектура, строителство и геодезия, научна

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 07.01.2019

Подробно

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизо ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА СКАТЕН ПОКРИВ Елементите на един скатен покрив в най-общи линии са: 1-вътрешна обшивка 2-конструкция под вътрешната обшивка 3-пароизолационно или пароконтролиращо фолио 4-топлоизолация

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

Ñ Ï Ð À Â Ê À

Ñ  Ï  Ð  À  Â  Ê  À С П И С Ъ К НАУЧНИТЕ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ НА ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ИВАН ДИМИТРОВ МАРКОВ I. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ТРУДОВЕ ПО КОНКУРСА ЗА ДОЦЕНТ, 2002 1. Ив. Марков, Оптимизация на полегати черупки над правоъгълна

Подробно

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - bezgredova_plocha_zamestvashti_gredi [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА БЕЗГРЕДОВА БЕЗКАПИТЕЛНА ПЛОЧА ПО МЕТОД НА ЗАМЕСТВАЩИТЕ ГРЕДИ гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 d y.l 28 32 max

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 52 2019 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 2 Получена: 15.09.2017

Подробно

ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т

ЕТСИЕНВИ-арх. Светлана Николаева гр. София, ПК 1359, ж.к. Люлин, бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Т ЕТ"СИЕНВИ-арх. Светлана Николаева" гр. София, ПК 1359, ж.к. "Люлин", бл.516, вх.в, ет.8, ап. 70 ОФИС: ул. Добруджа 1 арх.светлана Николаева Виденова Тел. 02/825 00 71, 02 / 988 28 88, sienvi@abv.bg, GSM

Подробно

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - ramka_kolona_fundament [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ЕДНООТВОРНО ЕДНОЕТАЖНО СГЛОБЯЕМО СКЛАДОВО ХАЛЕ гл. ас. д-р инж. Никола Ангелов гр. София 2018г. III. НАПРЕЧНА РАМКА 1. Разрез А-А М1:100 2. Статическа схема 3. Товарна площ на рамката 4.

Подробно

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - fundamentna_plocha [Compatibility Mode] ПРОЕКТИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТНА ПЛОЧА гл. ас. д-р инж. НИКОЛА АНГЕЛОВ гр. София 2018г. 1. Изходни данни 1.1. Предварителна дебелина на плочата 1 1 h f.lmax 5 8 h 0, 08 0,12.n f ( ) t 0,8 - кота на замръзване

Подробно

ISSN

ISSN FRI-9.3-1-THPE-13 ANALYTICAL PRESENTATION OF THE DIMENSIONLESS CHARACTERISTICS OF CENTRIFUGAL FANS Prof. Gencho Popov, PhD E-mail: gspopov@uni-ruse.bg Assoc. Prof. Kliment Klimentov, PhD Е-mail: kklimentov@uni-ruse.bg

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc

Microsoft Word - BDS_EN_ NA.doc Март 2013 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 9: ПРОЕКТИРАНЕ НА АЛУМИНИЕВИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-1: Основни конструктивни правила Национално приложение (NA) БДС EN 1999-1-1/NА

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc

Microsoft Word - ECOFILM_C_test.doc Температурна крива на таванното отоплително фолио ECOFILM C в Ниско енегрийни къщи През април 2010 г. Fenix Group изготви доклад, озаглавен "ECOFILM Таванно отопление в ниско енергийни къщи". Целта на

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new

Microsoft Word - BDS_EN_ AC_new Февруари 2015 БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ICS 91.010.30; 13.220.50; 91.080.20 БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ ЕВРОКОД 5: ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪРВЕНИ КОНСТРУКЦИИ Част 1-2: Общи правила Проектиране на конструкции

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 08 Брой Issue ANNUAL OF TE UNIVERSITY OF ARCITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA Получена:.09.07 г. Приета:..07

Подробно

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ

2013 ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИ 2013 НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ ПРОДУКТИ ЗА СГРАДИ ПРОДУКТИ ОТ ТВЪРД ПЕНОПОЛИУРЕТАН (PU), ПРОИЗВЕДЕНИ В ЗАВОДСКИ УСЛОВИЯ Национално приложение (NА) прбдс

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 51 018 Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING AND GEODESY SOFIA 7 Получена: 15.09.017 г.

Подробно

B13-Platikanov1.doc

B13-Platikanov1.doc Съвременно външно осветление на територията на разпределителни железопътни гари Ст. Платиканов, Пл. Цанков,. Папазян Summary: The paper presents the results of the design of outdoor effective lighting

Подробно

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HT-08 Calcu

PROCEEDINGS OF UNIVERSITY OF RUSE , Volume 55, book 1.2. НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , Том 55, серия 1.2 SAT HT-08 Calcu SAT-9.2-1-HT-08 Calculation of chamber electric resistance furnace for sintering powder metallurgy materials Krastin Yordanov Изчисляване камер електросъпротивител пещ за спичане прахово металургични материали

Подробно

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при

Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при Изследване на устойчивостта на равновесното състояние на системи с краен брой степени на свобода Следващият пример илюстрира основните разсъждения при изследване на устойчивостта на равновесната форма

Подробно

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис

Съдържание Основни данни за модела 2 Входни данни Входни данни - Конструкция 3 Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчис Съдържание Основни данни за модела Входни данни Входни данни - Конструкция Входни данни - Натоварване 4 Резултати Изчисление - Сеизмичност 5 Изчисление - Статика 7 Оразмеряване (бетон) 9 Основни данни

Подробно

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2>

<4D F736F F D20D1D2C0CDCEC2C8D9C55F E20D2EEF2FE20C1EEF0E8F1EBE0E2EEE220C4E0E0EBEEE2> СТАНОВИЩЕ на научните трудове и учебната дейност на асист. д-р инж.иван Желев Павлов, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 5.7 Архитектура,

Подробно

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E

ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume Брой Issue ANNUAL OF THE UNIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL E ГОДИШНИК НА УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СОФИЯ Том Volume 50 2017 Брой Issue AUAL OF THE UIVERSITY OF ARCHITECTURE, CIVIL EGIEERIG AD GEODESY SOFIA 4 Получена: 08.06.2016 г. Приета:

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно