HPSPX-2 ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа

Размер: px
Започни от страница:

Download "HPSPX-2 ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа"

Препис

1 ПИ РЕГУЛАТОР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа

2 Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 5 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 6 МОНТАЖНИ СТЪПКИ 6 ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ 8 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 9 КАРТИ НА MODBUS РЕГИСТРИТЕ 11 ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ 14 ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ 14 ПОДДРЪЖКА 14 MIW--BG / 11 /

3 ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА Прочетете цялата информация, спецификацията и монтажната инструкция и се запознайте с електрическата схема за свързване преди да започнете работа с този продукт. От съображения за лична безопасност и с цел безопасността на оборудването, както и за постигането на оптимални показатели на продукта, убедете се, че сте разбрали изцяло съдържанието на този документ преди да пристъпите към неговия монтаж, експлоатация или профилактика. По лицензионни съображения и с цел безопасност, неупълномощеното приспособяване и / или модифициране на продукта не са разрешени. Този продукт не трябва да се излага на влиянието на необичайни условия като: висока температура, пряка слънчева светлина или вибрации. Изпарения на химически вещества с висока концентрация, съчетани с продължително излагане на тяхното въздействие могат да влошат експлоатационните характеристики на продукта. Уверете се, че работната среда е възможно найсуха; проверете за места с кондензация. Всички монтажни работи трябва да се извършват в съответствие с действащите местни наредби за устройство на електрическите уредби и мрежи, както и действащите правилници за здраве и безопасност при работа в електрически уредби. Този продукт може да се монтира единствено от инженери или техници, притежаващи експертни познания за продукта и мерките за безопасна работа. Избягвайте контакт с електрически части под напрежение; винаги работете с продукта така, сякаш е под напрежение. Винаги изключвайте източника на захранване преди да започнете свързване на захранващите кабели към продукта, преди неговото обслужване или ремонт. Винаги проверявайте дали използвате подходящи кабели за захранване и използвайте проводници с подходящия размер и характеристики. Уверете се, че всички винтове и гайки са затегнати, а предпазителите (ако има такива) са поставени добре. При рециклиране на изделието и опаковката и предаването им като отпадък следва да се съблюдават местното и националното законодателство и действащите наредби. В случай, че има въпроси, на които не е отговорено, моля свържете се с нашия отдел за техническа поддръжка или се консултирайте със специалист. MIW--BG / 11 /

4 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА представляват регулатори с висока резолюция и аналогов / модулиращ изход. Пропорционално-интегралното управление с функция против насищане (anti-windup) дава възможност за директно регулиране на ЕС двигатели / вентилатори. са проектирани с иновативен, изцяло цифров преобразувател на налягане, подходящ за широк кръг от приложения. Освен това, те имат бутон за стартиране на процедури за калибриране на нулевата точка и възстановяване на фабричните Modbus настройки. Всички параметри са достъпни чрез Modbus RTU протокол (3SModbus или Sensistant). АРТИКУЛНИ КОДОВЕ Код на продукта Захранване Свързване Обхват, [Pa] HPSPF-1K0-2 HPSPF-2K0-2 HPSPF-4K0-2 HPSPF-10K -2 HPSPG-1K0-2 HPSPG-2K0-2 HPSPG-4K0-2 HPSPG-10K VDC VDC / VAC четирипроводно (отделна маса) трипроводно (обща маса) Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa Pa ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ Отчитане и регулиране на диференциално налягане, обем въздух или скорост на въздуха в ОВиК приложения Следене и регулиране на налягането / потока въздух в чисти помещения Среда с чист въздух и неагресивни, невъзпламеними газове ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Вграден сензор за диференциално налягане с висока чувствителност Пропорционално-интегрално управление с функции против насищане (antiwindup) и за самонастройка Избор на задание за диференциално налягане, обем въздух или скорост на въздуха Скоростта на въздуха може да се измерва чрез Modbus RTU (посредством външна тръба на Пито - PSET-PTX-200) Настройка на минимална и максимална изходна стойност Избор на аналогов / цифров изход: 0 10 VDC / 0 20 ma / ШИМ (отворен колектор): Режим 0 10 VDC: мин. товар 50 kω (RL 50 kω ) Режим 0 20 ma: макс. товар 500 Ω (RL 500 Ω) Режим ШИМ: ШИМ честота: 1 khz, мин. товар 50 kω (RL 50 kω) Голям брой налични обхвати Обхват на минимално диференциално налягане: 50 Pa Минимален обхват на въздушен поток: 10 м 3 /час Минимален обхват на скорост на въздуха: 1 м / сек Възможност за избор на време за реакция: 0,1 10 секунди Зададен К-фактор MIW--BG / 11 /

5 Избор на вътрешен източник на напрежение за ШИМ изход: 3,3 или 12 VDC Отчитане на диференциално налягане, обем въздух или скорост на въздуха чрез Modbus RTU Избор на минимален и максимален работен обхват Максимална консумирана мощност: HPSPF-2: 1,8 W HPSPG-2: 1,68 W Номинална консумирана мощност: HPSPF-2: 1,35 W HPSPG-2: 1,26 W Imax: HPSPF-2: 75 ma HPSPG-2: 70 ma Функция за възстановяване на фабричните настройки на Modbus регистрите Четири светодиода със светлинни индикации, указващи статуса на трансмитера Комуникация по Modbus RTU Процедура за калибриране на датчика чрез тактов прекъсвач Алуминиеви щуцери Точност: ± 2 % от работния обхват Степен на защита: IP65 Условия на околната среда: Температура на съхранение: C Отн. влажност: < 95 % rh (без кондензация) Температура на съхранение: C СТАНДАРТИ Директива за съоръженията на ниско напрежение - LVD 2014/34/EC Директива за електромагнитна съвместимост - EMC Directive 2014/30/EC: EN :2007/A1:2011/AC:2012 Директива ОЕЕО за намаляване на въздействието на отпадъците от електрическо и електронно оборудване върху околната среда - WEEE Directive 2012/19/EC Директива за ограничаване използването на опасни вещества - RoHs Directive 2011/65/EC РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА Вход (ДН, ВД, СВ) Макс. предупр. Макс. стойност Задание Мин. стойност Макс. предупр. t, [сек] Диференциално налягане / въздушен дебит / скорост на въздуха - пълен обхват (%) Задание Kp = 20 Kp = 10 Kp = 5 Време, [сек] MIW--BG / 11 /

6 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ Код на продукта HPSPF-2 HPSPG-2 VIN VDC VDC VAC ± 10 % GND Маса Обща маса AC ~ A Modbus RTU (RS485), сигнал A /B Modbus RTU (RS485), сигнал /B AO1 Аналогов изход / модулиращ изход 3 (0 10 VDC / 0 20 ma / ШИМ) GND Заземяване - аналогов изход Обща маса Свързване Пружинни клеми, сечение на кабела: 1,5 мм 2 ВНИМАНИЕ Никога не свързвайте общата маса на артикули от серия G към други устройства с постояннотоково захранване. Ако в Modbus мрежа бъде използвано променливо захранване, изводът за заземяването (GND) НЕ ТРЯБВА да се свързва с други устройства от мрежата или с конвертор CNVT-USB-RS485. Това може да предизвика повреда в комуникационните полупроводникови елементи и / или в самия компютър! МОНТАЖНИ СТЪПКИ Преди да пристъпите към монтажа на, внимателно прочетете Предпазни мерки за безопасна работа. Изберете гладка повърхност (като стена, панел и т.н.) за място на монтаж следвайте стъпките: 1. Отвийте винтовете на капака и отворете кутията на изделието. 2. Монтирайте кутията на стената с помощта на подходящи скрепителни елементи като се съобразите с монтажните размери и правилната позиция за монтаж, указани на Фиг. 1 Монтажни размери и Фиг. 2 Монтажна позиция. Фиг. 1 Монтажни размери Фиг. 2 Положение за монтаж Правилно Неправилно 2x Ø 3,4 HPS 49 + _ HPS 52 + _ HPS + _ 3. Вкарайте кабела през пластмасовия щуцер. 4. Свържете според указанията на Фиг. 3 Свързване, придържайки се към информацията в раздел Електрическо свързване. MIW--BG / 11 /

7 Фиг. 3 Свързване Захранване G VDC / VAC F: VDC Modbus RTU A /B ШИМ изходи 0 10 VDC / 0 20 ma / ШИМ 5. Присъединете алуминиевите щуцери. 6. Поставете предния капак и го закрепете с помощта на гайката. 7. Включете захранването. ЗАБЕЛЕЖКА Относно процедурите за калибриране и възстановяване на фабричните настройки, направете справка с раздел ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА на стр. 7. Избор на ШИМ: Когато е свързан вътрешният съгласуващ резистор (pull-up) JP1, източникът на напрежение се задава чрез Modbus регистър за съхранение 48, т.е. 3,3 или 12 VDC (вж. Фиг. 4 Джъмпер за съгласуващия резистор 1). Фиг. 4 Джъмпер за съгласуващия резистор 1 Когато JP1 не е свързан, изходът е отворен колектор. Вж. Фиг. 5 Пример за ШИМ (отворен колектор) Само когато JP1 е свързан и аналоговият изход (AO1) е зададен на ШИМ (посредством регистър 40 - вж. Modbus регистрите по-долу) се използва външен повишаващ резистор (pull-up). Фиг. 5 Пример за ШИМ (отворен колектор) Външен повишаващ резистор ( kω) Източник на напрежение (5 50 VDC) Аналогов / модулиращ (ШИМ) изход 0 10 VDC / 0 20 ma / ШИМ MIW--BG / 11 /

8 ПРОВЕРКА НА ИЗВЪРШЕНИЯ МОНТАЖ Активирана непрекъсната зелена индикация на LED1, както е посочено на Фиг. 6 Индикация за захранване / комуникация по Modbus означава, че устройството е захранено. Ако светодиод LED1 не свети, отново проверете свързването. Премигваща зелена индикация на LED1, както е посочено на Фиг. 6 Индикация за захранване / комуникация по Modbus означава, че устройството е засякло Modbus мрежа. Ако LED1 не мига, проверете свързването. Фиг. 6 Индикация за захранване / Modbus комуникация ЗАБЕЛЕЖКА За повече информация, кликнете тук, за препращане към техническата спецификация на продукта - раздел Настройки. ВНИМАНИЕ Статусът на светодиодите може да се провери само когато устройството е под захранване. Вземете съответните предпазни мерки! Допълнителни настройки За правилна комуникация, следва да се активира NBT резисторът, задаващ устройството като крайно, само в две устройства в Modbus RTU мрежата. Ако е необходимо, го активирайте чрез 3SModbus или Sensistant (Holding register 41). Пример 1 Пример 2 Slave 1 RX RX NBT NBT Slave 2 Master ТX NBT Slave n Master NBT Slave 1 Slave 2 ТX NBT Slave n ЗАБЕЛЕЖКА В Modbus RTU мрежа, следва да бъдат активирани два NBT резистора. MIW--BG / 11 /

9 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА Калибровъчна процедура: 1. Откачете алуминиевите щуцери. 2. Има два начина за стартиране на процеса на калибриране: Въведете 1 в регистър за съхранение 49 (holding register 49) или натиснете бутон SW1 и го задръжте в продължение на 4 секунди, докато зеленият светодиод LED2 и жълтият светодиод LED3 на платката премигнат 2 пъти (Вж. Фиг. 7 Бутон за стартиране на процедура за калибриране и възстановяване на фабричните Modbus настройки). 3. След 2 секунди зеленият светодиод LED2 и жълтият светодиод LED3 ще премигат още 2 пъти, за да покажат, че процедурата за калибриране е приключила. ВНИМАНИЕ Уверете се, че щуцерите не са свързани с Вашето устройство. Функция за възстановяване на фабричните настройки на Modbus регистрите: 1. Натиснете бутон SW1 и го задръжте в продължение на 4 секунди, докато зеленият светодиод LED2 и жълтият светодиод LED3 на платката премигнат 2 пъти и го задръжте натиснат докато и двата светодиода премигнат още три пъти (Вж. Фиг. 7 Бутон за стартиране на процедура за калибриране и възстановяване на фабричните Modbus настройки). 2. Фабричните настройки на Modbus регистрите са възстановени. Фиг. 7 Бутон за стартиране на процедура за калибриране на датчика и възстановяване на фабричните Modbus настройки ЗАБЕЛЕЖКА Натиснете и задръжте бутона докато двата светодиода на платката премигат двукратно и задръжте докато и двата светодиода премигат още три пъти. Ако бутонът бъде освободен преди повторното трикратно премигване, устройството ще извърши процедура по калибриране вместо процедура за възстановяване на фабричните настройки. Процедура за възстановяване на регистрите за съхранение (holding registers): 1. Поставете джъмпера на щифтове 1 и 2 на конектор Р4 в продължение на повече от 20 секунди докато уредът е свързан към захранването (вж. Фиг. 8 Джъмпер за нулиране на Modbus регистрите за съхранение). MIW--BG / 11 /

10 Фиг. 8 Джъмпер за нулиране на Modbus регистрите за съхранение Регистри за съхранение от 1 до 3 ще бъдат върнати към заводската им настройка. 3. Отстранете джъмпера. ВНИМАНИЕ Уверете се, че щуцерите не са свързани с Вашето устройство. Светодиодни индикации (вж. Фиг. 9): 1. Когато зеленият светодиод LED1 свети непрекъснато, устройството е захранено, но комуникацията по Modbus RTU не е активна. Ако светодиодът премигва, комуникацията е активна. 2. Когато зеленият светодиод LED2 свети, измерените диференциално налягане, обем въздух или скорост на въздуха (в зависимост от заданието) са в нормални граници. 3. Когато жълтият светодиод LED3 свети, измерените диференциално налягане, обем въздух или скорост на въздуха (в зависимост от заданието) са извън обхват. 4. Когато червеният светодиод LED4 премигва има проблем със сензора. 5. Когато светодиод LED4 свети непрекъснато измерената стойност е извън обхвата. Фиг. 9 Светодиодни индикации 6. Индикация при повреда на сензорния елемент: При повреда на сензорния елемент или загуба на комуникацията с него, червеният светодиод LED4 премигва. Функция за самонастройка: Функцията за самонастройка изчислява параметрите Kp и Ti съгласно отговора на системата. Запис на стойност '1' в регистър за съхранение 36 стартира процедура за самонастройка. Когато тази процедура приключи, контролерът HPSPX -2 записва автоматично значение '0' в регистър за съхранение 36 и презаписва значенията на регистри 34 и 35 като въвежда нови стойности за Kp и Ti. Веднъж стартирана, процедурата за самонастройка не може да бъде спряна докато регулаторът е включен. Ако HPSPX -2 бъде рестартиран обаче самонастройката прекъсва. MIW--BG / 11 /

11 Фи ЗАБЕЛЕЖКА Функцията за самонастройка изчислява параметрите за Kp и Ti, необходими за правилното функциониране на системата. Но, ако притежавате експертни познания в областта на пропорционално-интегралното управление, може да променяте тези параметри чрез регистри за съхранение 34 и 35. КАРТИ НА MODBUS РЕГИСТРИТЕ Input registers Data type Description Data Values 1 Output Output value in percentage ,0% 2 Differential pressure Measured differential pressure 3 4 Volume flow rate high** Volume flow rate low** 5 Air velocity Air Volume flow rate in m 3 /h. Input register 3 contains high significant word, while Input register 4 contains low significant word of Volume flow rate. The value in this registers is equal to the K-factor (holding register 39) of the motor / fan multiplied by square root of measured differential pressure. If K-factor is not known, volume flow rate is calculated via multiplying the duct cross sectional area (holding register 44) by the air flow velocity. Pitot air velocity (holding register 43) should be enabled and a Pitot tube set connected. Measured air velocity, active only when holding register 43 is set to 1 Calculated maximum volume flow rate high Maximum possible flow rate calculated Calculated maximum volume flow rate low Air pressure/volume/ velocity span flag Air pressure/volume/ velocity alarm flag 10 Feedback lost according to the K-factor or the duct cross sectional area The flag indicates that measured data is outside the setpoint span values. Set to 1 when the measured value is outside the pressure, volume or velocity setpoint span values set defined by holding registers 12, 13, 18, 19, 20, 21, 27 and 28. Inactive during Auto-Tune function is in progress The flag indicates that measured data is outside the setpoint alarm values. Set to 1 when the measured value is outside the pressure, volume or velocity setpoint alarm values set defined by holding registers 14, 15, 22, 23, 24, 25, 29 and 30. Inactive during Auto-Tune function is in progress Indicates if differential pressure feedback lost. K0-2 K0-2 K * m 3 /h m/s Sensor fault Indicates sensor failure m 3 /h Pressure/Volume/Velocity setpoint is OK Pressure/Volume/Velocity setpoint is out of span Pressure/Volume/Velocity setpoint is within the alarm range Pressure/Volume/Velocity setpoint is out of the alarm range Feedback is available Feedback is losts Sensor OK Sensor fault (Red LED4 blinks) MIW--BG / 11 /

12 HOLDING REGISTERS Data type Description Data Default Values 1 Device slave address Modbus device address Modbus baud rate Modbus communication baud rate Modbus parity mode Parity check mode 4 Device type Device type (Read-only) 2 = = K0-2 = = = 5 HW version Hardware version of the device (Read-only) XXXX 0 x 0 HW version FW version Firmware version of the device (Read-only) XXXX 0 x 011 FW version Reserved, return Differential pressure setpoint Minimum pressure setpoint span Maximum pressure setpoint span Minimum pressure setpoint alarm Maximum pressure setpoint alarm Volume flow rate setpoint high Volume flow rate setpoint low Minimum volume flow rate setpoint span high Minimum volume flow rate setpoint span low Maximum volume flow rate setpoint span high Maximum volume flow rate setpoint span low Minimum Volume Flow Rate setpoint alarm high Minimum Volume Flow Rate setpoint alarm low Maximum Volume Flow Rate setpoint alarm high Maximum Volume Flow Rate setpoint alarm low unsigned int unsigned int unsigned int Required differential pressure Minimum pressure setpoint span cannot be set higher than the differential pressure setpoint Maximum pressure setpoint span cannot be set lower than the differential pressure setpoint Minimum pressure setpoint alarm, cannot be set higher than the differential Pressure setpoint Maximum pressure setpoint alarm, cannot be set lower than Differential Pressure setpoint Required volume flow rate. Holding register 16 contains high significant word, while holding register 17 contains low significant word of Volume flow rate Minimum volume flow setpoint span, cannot be set higher than Volume flow setpoint. Holding register 18 contains high significant word, while holding register 19 contains low significant word of Volume flow setpoint span minimum Maximum volume flow setpoint span, cannot be set lower than Volume flow setpoint. Holding register 20 contains high significant word, while holding register 21 contains low significant word of Volume flow setpoint span minimum Minimum volume flow setpoint alarm, cannot be set higher than Volume flow setpoint. Holding register 22 contains high significant word, while holding register 23 contains low significant word of Volume flow setpoint alarm minimum Maximum volume flow setpoint alarm, cannot be set lower than Volume flow setpoint. Holding register 24 contains high significant word, while holding register 25 contains low significant word of Volume flow setpoint alarm minimum K0-2 K0-2 K0-2 K0-2 K0-2 K0-2 K0-2 8N1 8E1 8O Pa Pa Pa Pa 0 Differential pressure setpoint value Diff. pressure setpoint Diff. pressure setpoint Diff. pressure setpoint Diff. pressure setpoint Differential Pressure span minimum Differential Pressure span maximum 1.000, = 3 = 4 = 5 = 6 = 2 = None Even Odd m³/h 0 Volume flow setpoint m³/h Volume flow rate setpoint Volume flow rate setpoint Volume flow rate setpoint Volume flow rate setpoint m³/h 0 Volume flow span minimum m³/h Volume flow span maximum Volume flow span maximum Volume flow span maximum Volume flow span maximum m³/h 26 Air velocity setpoint Required air velocity ,0 m/s Minimum air velocity setpoint span Maximum air velocity setpoint span Minimum air velocity setpoint alarm Maximum air velocity setpoint alarm Operating Mode Selection unsigned int Minimum air velocity setpoint span cannot be set higher than the air velocity setpoint. Maximum air velocity setpoint span cannot be set lower than the air velocity setpoint. Minimum pressure setpoint alarm, cannot be set higher than Air Velocity setpoint Maximum pressure setpoint alarm, cannot be set lower than Air Velocity setpoint 0 Air velocity setpoint 0 10,0 m/s Air velocity setpoint ,0 m/s 0 - Air Velocity span minimum 0 10,0 m/s Air Velocity span maximum ,0 m/s Selection of Operating Mode Reserved. Returns = 3 = OFF Diff. pressure Volume flow rate Air velocity MIW--BG / 11 /

13 HOLDING REGISTERS 33 Start-up timer Data type Description Data Default Values Start-up period before setting alarm and span flags. During this period the alarm and span limits are not compared with the measured pressure/volume/velocity and alarm flag and span limit flag registers remain 0. Timer is reloaded when operating setpoint is set to 0 or Auto-tune function is in progress 34 Kp unsigned int Proportional Gain s 100 seconds 35 Ti Integration period = 10*100 ms = 1s 36 Auto-tune function Starts auto-tune. Once started cannot be aborted. 0 Inactive In progress 37 Minimum speed Minimum motor speed (10 50 %) % 38 Maximum speed Maximum motor speed ( %) % 39 K-factor K-factor according to motor / fan specifications Output type Analog / digital output selection Modbus network resistance terminator (NBT) Sets device as an end device on the line = 3 = 0 10 VDC 0 20 ma PWM NBT disconnected NBT connected 42 Altitude Current altitude m 43 Pitot air velocity 44 Duct cross sectional area [ cm 2 ] 45 Reserved, returns 0 46 Measurement readout 47 Reserved, returns 0 48 Internal voltage source Enables Air Velocity Readout. If 0 air velocity readout is disabled, if 1 air velocity readout is enabled and it is accessible in input register 5. Pitot tube needed (PSET-PTX-200) Calculation of the Volume Flow Rate when K-factor is not known 4-digit measurement indication ON / OFF (the does not have a display, therefore modifying the settings in this register does not change anything) Internal voltage source selection for PWM output Recalibrate sensor Sensor recalibration Modbus registers reset Reset Modbus Holding Registers to default values. When complete this register is automatically reset to Ако желаете да научите повече относно протокола за серийна комуникация Modbus, посетете: Disabled Enabled Not used 100 cm 2 LED display off LED display on 3,3 VDC ) 12 VDC Inactive Active idle Reset Modbus Registers ВХОДНИ РЕГИСТРИ (INPUT REGISTERS) Входните регистри са само за четене. Всички данни могат да бъдат прочетени с командата <Read Input Register> (<Прочети входен регистър>). Таблица Входни регистри показва типа на данните, които се връщат и начина, по който те трябва да се интерпретират. РЕГИСТРИ ЗА СЪХР. НА ИНФОРМАЦИЯТА (HOLDING REGISTERS) Тези регистри могат да бъдат както записвани, така и прочитани. Те могат да се управляват с командите: <Read holding registers> (<Прочети регистри за съхранение>), <Write single register> (<Запиши един регистър за съхранение>) и <Write multiple registers> (<Запиши множество регистри>). Регистрите, който не се използват са само за четене (read-only) и поради това, въвеждането на стойности в тях не връща грешка, но и не променя нищо. MIW--BG / 11 /

14 ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ Да се предпазва от удари и да се избягват екстремни условия. Съхранявайте продукта в оригиналната опаковка. ГАРАНЦИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ Две години от датата на производство срещу производствени дефекти. Всички модификации и промени по продукта след датата на публикуване на този документ, освобождават производителя от всякаква отговорност. Производителят не носи отговорност за каквито и да е печатни или други грешки в този документ. ПОДДРЪЖКА При нормални условия, това изделие не се нуждае от поддръжка. В случай на леко замърсяване, почистете със суха или леко влажна кърпа. При посериозно замърсяване, почистете с неагресивни продукти. В тези случаи винаги изключвайте устройството от захранването. Внимавайте в него да не попаднат течности. Включете захранването, когато устройството е напълно сухо. MIW--BG / 11 /

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

SMT-D КЛЮЧ ЗА УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа

CNVT-USB-RS485 ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ОТ MODBUS КЪМ USB Инструкции за работа Инструкции за работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА 5 ПРОВЕРКА

Подробно

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-G010-AT Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа

DR ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа ЕЛЕКТРОНЕН КОНТРОЛЕР НА ОБОРОТИ ЗА ШИНЕН МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN РЕЛСА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа

MTV-1-CP ПОТЕНЦИОМЕТЪР С МИН. И МАКС. РАБОТНО ЗАДАНИЕ И СУХ КОНТАКТ, 230 VAC Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 МОНТАЖНИ

Подробно

DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа DADCM АНАЛОГОВО-ЦИФРОВ ПРЕОБРАЗУВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪРХУ DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР

MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР MTP-D010-DC Инструкция за монтаж и работа ПОТЕНЦИОМЕТЪР Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Подробно

DPS-X -2 ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа

DPS-X -2 ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа ТРАНСМИТЕР ЗА ДИФЕРЕНЦИАЛНО НАЛЯГАНЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа

DST ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ И ТРЪБИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

DPOM8-24/20 ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАХРАНВАЩ МОДУЛ С MODBUS КОМУНИКАЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

DXTP КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа

DXTP КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ТЕМПЕРАТУРЕН КОНТРОЛЕР С ПРОПОРЦИОНАЛНО-ИНТЕГРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА

Подробно

ALR -M1 СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа

ALR -M1 СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа СИГНАЛИЗИРАЩО УСТРОЙСТВО Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 4 РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подробно

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа

STR-1 АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР МОЩНОСТ: 0,8 7,5 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

DTTH КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа КАНАЛЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа

DTT2 ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа ТЕМПЕРАТУРЕН ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА МОНТАЖ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА АРТИКУЛНИ КОДОВЕ ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Подробно

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа

АВТОТРАНСФОРМАТОРЕН ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа ПРОМЕНЛИВОТОКОВ РЕГУЛАТОР 230 VAC STR-1МОЩНОСТ: 10,0 20,0 A Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа

ITRS ЕЛЕКТРОНЕН / ЦИФРОВ РЕГУЛАТОР НА ОБОРОТИ Инструкция за монтаж и работа Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ 5 ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ 5 РАБОТНИ

Подробно

RXTH ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа

RXTH ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа ДВУКАНАЛЕН СТАЕН ДАТЧИК / ПРЕВКЛЮЧВАТЕЛ ЗА ТЕМПЕРАТУРА И ВЛАЖНОСТ Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подробно

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа

SATD1 ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА МОНТАЖ НА DIN ШИНА Инструкция за монтаж и работа ЗАЩИТНО ИЗОЛИРАН ТРАНСФОРМАТОР ЗА Инструкция за монтаж и работа Съдържание ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 3 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА 4 АРТИКУЛНИ КОДОВЕ 4 ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 4 СТАНДАРТИ

Подробно

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле

MVS Електронен регулатор на обороти за монтаж на DIN шина Регулаторите MVS автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение еле Регулаторите автоматично управляват оборотите на еднофазни, управляеми по напрежение електродвигатели ( VАС / 5 6 Hz) със стандартен управляващ сигнал. Те са оборудвани с Modbus RTU комуникация и се отличават

Подробно

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC

MVSS Електронен регулатор на обороти с термоконтакти за монтаж на DIN релса Основни характеристики Инвертируем аналогов входен сигнал: 0 10 / 10 0 VDC Основни характеристики Инвертируем алогов входен сигл: / VDC или / ma Настройка минимални и максимални обороти посредством тримери или по Modbus, задавано с тример или по Modbus Modbus RTU (RS485) комуникация

Подробно

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които

AH2X1-6 Регулатор за управление на електрически нагреватели Серия AH2X1-6 представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електронагреватели, които Серия представлява регулатори за еднофазни или двуфазни електрои, които използват ШИМ управление: съотношението между включеното и изключеното състояние се мени в зависимост от обходимата мощност на я.

Подробно

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011

МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 МИКРОПРОЦЕСОРЕН ДВУКАНАЛЕН ТАЙМЕР MS8333 v3.11 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2011 2 I. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Цифрови входове 4 Start1, Start2 активно ниво GND ISO Нулиращи Reset1,

Подробно

7203_pasport_

7203_pasport_ Входноизходно устройство тип FD0 вход / изход Паспорт 000 CPD0 Общо описание Входноизходното устройство FD0 (фиг.) е предназначено да изработва и подава електрически сигнал към различни устройства при

Подробно

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация

Термоконтролер – Модел E5CS - Инструкция за експлоатация Термоконтролер модел E5CS Серия микропроцесорни контролери с двойна индикация Внимание : Инструкция за експлоатация Моля, преди да включите и използвате уреда, прочетете тази инструкция - Този уред е с

Подробно

4PBG B_2016_02

4PBG B_2016_02 Кутия за опции на нискотемпературна моноблок система Dikin Български Съдържание Съдържание За документацията. За настоящия документ... За кутията. Кутия за опции..... За изваждане на аксесоарите от кутията

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г.

HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Проверил: Р.Ч./ г. HOT AIR GUN SOLLEO 0503KPHG1601 ORIGINAL INSTRUCTIONS Electrical devices are disposed of in the household rubbish. Front of the machine, accessories and packaging for ecological recycling. According to

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА WIFI SMART ДВУКАНАЛЕН КЛЮЧ Функции: Двуканален безжичен ON/OFF ключ. Управлява се от смартфон или таблет през интернет чрез WiFi. Проверка на състоянието на управляваните уреди

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на

Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF MHz честотна лента за блокиране на Професионална безжична микрофонна система VHF Ръководство за експлоатация Основни функции Използване на VHF 200 270 MHz честотна лента за блокиране на интерфериращата честота. Теснолентов филтър за средна

Подробно

Ръководство за употреба TWS-05

Ръководство за употреба TWS-05 Безжични Bluetooth слушалки TWS-05 Ръководство за употреба (Онлайн версия) Моля прочетете това ръководство за употреба внимателно и го запазете за бъдеща справка. I. Изглед на продукта LED Индикатор/Микрофон

Подробно

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу:

Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: Алармена система модел: AM375N Инструкция за инталация Избор на функции За да програмирате функциите на алармата, моля следвайте процедурата по долу: a. При изключена аларма подайте на контакт (завъртете

Подробно

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс:

INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ тел.: факс: INTIEL ЕЛЕКТРОНИКАТА НА ВАША СТРАНА ПРОГРАМИРУЕМО РЕЛЕ ЗА ВРЕМЕ INT0010 РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 1 І. Предназначение Релето за време е предназначено за управление на ел. вериги, като времезакъснително

Подробно

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc

Microsoft Word - 1Инструкция БИОФОН-превод.BG1.doc Управляем генератор на амплитудно модулирани сигнали «БИОФОН» ПАСПОРТ (Инструкции за употреба) Прочетете преди употреба Съдържание: Съдържание на пакета...3 Характеристики на устройството...4 Дизайн и

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ

COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ COMPETENCE IN MEASUREMENT Универсален микропроцесорен програмируем контролер MS8103ASP ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2004 1 СЪДЪРЖАНИЕ I. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ... 2 II. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ...

Подробно

Slide 1

Slide 1 Обектът на това проучване са механизмите, чрез които мултисензорите събират информация от реалния свят и я трансформират в електронни сигнали, използвани в информационни и управляващи системи. Описана

Подробно

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ

ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ ТАЙМЕР МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН MS8304 V3.10 ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПЛОВДИВ 2016 Редакция документ 2016-11-22 * В настоящата версия е въведен параметър, определящ възходящ и низходящ

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно