Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Размер: px
Започни от страница:

Download "Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед"

Препис

1 Р Е Ш Е Н И Е Номер 956/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева Секретар: Венцислава Ангелова Членове: Съд. заседатели: Прокурор: Като разгледа докладваното от съдията Серафимка Мадолева Административно дело номер по описа за 2007 година Производството по делото е образувано по жалба на М.П.И. и К.П.И. и двамата от гр. Б. против мълчалив отказ на кмета на община Б. по молба вх. 0209А-33/ год.и е с правно основание чл. 145 АПК. Сочи се в молбата, че с вх А/ год. двамата жалбоподатели са поискали от община Б. да разположат в имота си два броя рекламни елементи /билбордове/ в съответствие с действащата на общински съвет Б. Наредба за рекламната дейност в община Б. Твърди се, че към молбата са приложени всички необходими документи. Иска се постановяване на решение, с което да бъде отменен мълчаливия отказ на кмета на община Б. по молба вх. 0209А-33/ год.

2 В с. з. жалбоподателите се представляват от адвокат, който поддържа жалбата. Ответника по жалбата се представлява от юрисконсулт, който оспорва жалбата. По делото са представени доказателства. Назначена и изслушана е съдебно техническа експертиза. Съдът въз основа на събраните доказателства намира за установена следната фактическа обстановка: С молба вх. 0209А-33/ год. за разрешение за поставяне на рекламно информационен елемент жалбоподателите са поискали да бъде одобрен проект за разполагане на рекламно информационни елементи -2 бр. върху собствен терен находящ се в гр. Б., ЦГЧ, кв. 26, имот пл Към молбата са приложили доказателства за собственост, снимки и проект. С решение 1 по т. ІІ.1. от протокол 4 от проведено заседание на комисията по ХУПР на год. - не е удовлетворена молбата на жалбоподателите с мотив, че искането не отговаря на чл. 57, ал. 5 от ЗИ на ЗУТ, обн. д. В. Бр. 61/ год., тъй като попада в границите на охранителна зона на паметници на културата, съгласно т. ІІІ и т. ІV от одобрен от НИПК списък на декларираните архитектурно строителни паметници на културата от епохата на капитализма в Б. и в непосредствена близост до паметника на Г.И.М. На основание на това решение на комисията кмета на община Б. с писмо изх А-33/ год. е отговорил на жалбоподателите, като буквално е цитирал решението на комисията по ХУПР. От назначената по делото съдебна експертиза се установява, че по одобрения от 1976 регулационен план, имот пл. 1547, собственост на жалбоподателите попада в кв. 26, централна градска част на гр. Б. и за него е отреден УПИ. По одобрения със заповед 1051/ год. кадастрален и регулационен план, имот пл попада в кв. 221, ЦГЧ на гр. Б. и за него е отреден УПИ І. Той заема част от обособената към момента зелена площ, на изток от подхода /стълбите/ свързващ площадното пространство пред сградата на общината /площад Г.И./ и паркинга пред сградата на НТС и профсъюзите /понастоящем областната управа/ като северната му граница е площад Г.И. Паметника на Г.И. се намира на 30 м на запад от имот 15547, в южния край на площада пред сградата на областната управа. Съгласно т. ІІІ от одобрения от НИПК списък на декларираните архитектурно строителни паметници на културата от епохата на капитализма в Б. елемент от груповия паметник са пространството на лъчеобразно вливащите се в пл. М. улици Р.Д. и Г.И.. Сега ул. Г. И. е част от ул. А.К. между пл. Х.Б. и пл. М. Съгласно т.іv от същия списък елемент от груповия паметник са пространството на търговската улица Н.К. /сега ул. Д.Т., от ул. М. до пл.

3 Х.Б. Тъй като в решението на комисията е упоменато и охранителната зона на паметниците на културата, съгласно т. ІІІ и т. ІV от списъка, се има предвид и зоната, която има визуална връзка с паметниците на културата. Вещото лице заключава, че имота собственост на жалбоподателите не попада в границите на груповия паметник на културата, съгласно чл. ІІІ и ІV от одобрения от НИПК списък на декларираните архитектурно - строителни паметници на културата от епохата на капитализма в Б., но попада във визуалния обсег на възприятията, тъй като има визуална връзка със сгради с качества на паметник в ансамбъл, изграждащи компактни ядра в груповия паметник, съгласно т. VІІ от одобрения списък на НИПК и е в непосредствена близост -30 м. до паметника на Г.И.М. С оглед на така установеното съдът прави следните правни изводи: Съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 ЗУТ Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално- декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с наредба на общинския съвет по чл. 56, ал. 2. Общински съвет Б. е приел Наредба за рекламната дейност на територията на община Б. В нея има специален раздел за разполагане на рекламно информационни елементи. Съгласно чл. 24, ал. 1 от наредбата искането /неправилно изписано изискването/ за разполагане на РИЕ се отправят в писмена форма до кмета на община Б. Това ще рече, че молбата, с която се прави искане за разполагане на РИЕ, следва да бъде отправена до кмета на община Б., а не както е адресирана от жалбоподателите до началник отдел Общинска собственост и не с това съдържание, да бъде одобрен проект за разполагане на РИЕ. Независимо от това молбата е разгледана от комисията по художествена украса, паметници и реклама /КХУПР/ назначена със заповед на кмета на общината съгласно чл. 24, ал. 2 от наредбата, на заседание проведено на год.комисията не е удовлетворила молбата, тъй като искането не отговаря на чл. 57, ал. 5 от ЗУТ, /д.в. бр. 61/ год./. На основание на това решение на комисията кмета е отговорил с писмо от год., че по повод молбата за разрешение за разполагане на 2 броя рекламни елементи, което ще рече, че той е възприел молбата като искане за разполагане на РИЕ, не я удовлетворява, тъй като не отговаря на чл. 57, ал. 5 от ЗУТ. В наредбата няма предвиден срок в който кмета на общината да отговори на молба за разполагане на РИЕ, след решението на комисията. Независимо, че в чл. 31, ал. 1 от Наредбата е записано, че комисията по ХУПР могат да откажат разполагането на РИЕ, а в чл. 23 е записано, че РИЕ се разполагат въз основа на проект приет от КХУПР, съдът счита, че след като молбата за разполагане на РИЕ се подава до кмета на общината, той е органът, който следва да разреши или откаже разполагането на РИЕ.. Ето

4 защо съдът намира, че тъй като има изричен отговор на молбата на жалбоподателите от кмета, че предмет на обжалване е именно този изричен отказ на кмета. Съдът намира този отказ, наречен в отговора на кмета на община Б. не удовлетворява, правилен и законосъобразен. Съгласно чл. 31 от Наредбата едно от основанията за отказ е РИЕ да не отговарят на изискванията на нормативните разпоредби. В случая е нарушен чл. 57, ал. 5 от ЗУТ, съгласно който върху недвижими имоти - паметници на културата в техните граници и охранителни зони, разрешение за поставяне по ал. 1 се издава след съгласуване с Националния институт за паметниците на културата при условията и по реда на чл. 125, ал. 5. От приетата от съда фактическа обстановка се установи, че имота попада в границите на охранителната зона на паметниците на културата, или както сочи вещото лице, видно от схемата на приложение 2, процесния имот не попада в границите на паметниците на културата, съгласно т. ІІІ и ІV от одобрения от НИПК списък на декларираните архитектурно-строителни паметници на културата от епохата на капитализма в Б., но има визуална връзка със сгради с качества на паметник в ансамбъл, изграждащи компактни ядра в груповия паметник, съгласно т. VІІ от списъка и се намира в непосредствена близост /30/ м. да паметника на Г.И. М. Съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 от Наредбата за рекламната дейност на територията на община Б., не се разрешава разполагането на съоръжения за външна реклама на територията на община Б. върху сгради, обявени за паметници на културата, както и във визуалния обсег но възприятието им, освен в случаите, утвърдени от НИПК. Билборда е външна реклама и както сочи вещото лице при разполагането на такъв в имота собственост на жалбоподателите, той попада във визуалния обсег със сгради с качества на паметник. Жалбоподателите следва да съгласуват своя проект с НИПК. Водим от горното съдът Р Е Ш И : Отхвърля жалбата на М.П.И. и К.П.И. и двамата от гр. Б.д, с адрес за призоваване гр. Б., против писмо А 33/ год. на кмета на община Б. Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщението на страните пред ВАС на РБ София. Административен съдия: /п/ Серафимка Мадолева

5 Вярно с оригинала! В.А. ВАС РЕШИ: ОСТАВЯ В СИЛА РЕШЕНИЕТО.

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/ Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 728/01.08. Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 02.07. Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 738/01.08 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.08 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Марияна Мицева Ирина Гошева Председател:

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 264 на Столичния общински съвет

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2008 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 394/15.05 Година 2008 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 17.04 Година 2008 В публично заседание в следния състав: Председател: Ваня Вълкадинова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 415/19.06 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 08.06 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Гергана Батева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 108/14.03 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 25.02 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Серафимка Мадолева

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

gr.delo

gr.delo Р Е Ш Е Н И Е Номер: 70, 14.06.2010г., гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На четиринадесети май през 2010 година, в публично заседание, в състав: Председател: Юлияна ЦОНЕВА Секретар: Й.Т.,

Подробно

Microsoft Word - Copy of 651.doc

Microsoft Word - Copy of 651.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 1 на Столичния общински

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 / г Р Е Ш Е Н И Е 176 На основание чл.21, ал.1, т.2 -ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 24 /18.03.2013 г 176 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.7 ал.2 от ЗБППМН Общински съвет Исперих 1. Приема

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 62 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 8 5 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 1 6 5 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 14 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word Copy.doc

Microsoft Word Copy.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 3 5 7 на Столичния общински

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 632 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 6 5 8 на Столичния общински

Подробно

Решение 60 Номер 60 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар

Решение 60 Номер 60 Година Град Мадан Районен Съд - Мадан На Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар Решение 60 Номер 60 Година 22.04.2016 Град Мадан Районен Съд - Мадан На 23.03 Година 2016 В публично заседание в следния състав: Председател: Секретар: като разгледа докладваното от дело Динко Хаджиев

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Решение по Административно дело 614/2013г.

Решение по Административно дело 614/2013г. Р Е Ш Е Н И Е 777 гр. Перник, 10.01.2014 г. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание проведено на осемнадесети декември през две хиляди и тринадесета година, в състав:

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ "ЗЕМЕДЕЛИЕ"-ВАРНА п.k. 9000, град Варна, адрес ул Д-р Пискюлиев 1, телефон 052/621240, факс052/647351, e-mail:odzg_var@abv.bg ЗАПОВЕД РД

Подробно

Microsoft Word - Copy of 728

Microsoft Word - Copy of 728 СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 7 2 8 на Столичния общински

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на о РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СМОЛЯН О Б Я В Л Е Н И Я 2 0 1 7 13.12.2017г. Обявление по АДМД 365/2017г. Административен съд - Смолян, на основание чл. 185 от АПК е образувал адм. д. 365/2017

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Относно: Р Е Ш Е Н И Е

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Относно: Р Е Ш Е Н И Е Относно: 461 Прието по Протокол 61/21.01.2015г. Избор на съдебни заседатели при Районен съд-девин за мандата 2015-2020г., от Община Борино. По предложение инж. Осман Кафа-Секретар на Община Борино и Председател

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед

Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично засед Р Е Ш Е Н И Е Номер 405/25.06. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 03.06. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Мария Попова Секретар:

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 1 61 на Столичния общински съвет

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/ , Факс 02/ , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg РЕШЕНИЕ 775 на Столичния общински съвет

Подробно

Microsoft Word - Copy of 527.doc

Microsoft Word - Copy of 527.doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg Р Е Ш Е Н И Е 5 2 7 на Столичния общински

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав:

Протокол гр. София, г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на г. в следния състав: Протокол гр. София, 28.09.2016 г. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 39 състав, в публично заседание на 28.09.2016 г. в следния състав: СЪДИЯ: Миглена Николова при участието на секретаря

Подробно

gd

gd ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД Р Е Ш Е Н И Е Номер: 105 18.10.2010г., гр.исперих В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А На първи октомври през 2010 година, в публично заседание, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: Юлияна ЦОНЕВА Секретар:

Подробно

Решение по Административно дело 169/2013г.

Решение по Административно дело 169/2013г. Р E Ш Е Н И Е 340 гр.перник, 06.11.2013 год. В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А Административен съд Перник, в публично заседание на седми октомври две хиляди и тринадесета година в състав: СЪДИЯ: Емилия Иванова

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 387 на Столичния общински съвет от

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩ ИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 388 на Столичния общински съвет от

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 525 на Столичния общински съвет от

Подробно

Microsoft Word - R doc

Microsoft Word - R doc СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg Р Е Ш Е Н И Е 2 0 6 на Столичния общински

Подробно