r_AcademicCurriculum_BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "r_AcademicCurriculum_BG"

Препис

1 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО FACULTY OF TRANSPORTATION ENGINEERING СПЕЦИАЛНОСТ Транспортно строителство SPECIALTY Transportation Engineering образователно - квалификационна степен МАГИСТЪР Degree MASTER OF SCIENCE форма на обучение РЕДОВНА Form of Education FULL TIME UNIVERSITY LEVEL УЧЕБЕН ПЛАН ACADEMIC CURRICULUM 2016/2017 Утвърден от Факултетния съвет Confirmed by Faculty Council Дата г. Date Утвърждавам Декан Confirmed by Dean... / проф. д-р В. Тодоров / Prof. Dr. V. Todorov

2 I семестър Транспортно строителство Semester I Transportation Engineering LAAGbCBT Линейна алгебра и аналитична геометрия и(e) Linear Algebra and Analytical Geometry MAN1bCBT Математически анализ - I част и(e) Mathematical Analysis I DEGbCBT Дескриптивна геометрия и(e) Descriptive Geometry ACSPbCBT Програмиране и използване на изчислителните системи и(e) Application of Computer Systems and Programming CEGbCBT Инженерно - строителна графика то(c) Engineering Graphics ICbCBT Въведение в строителството и(e) Introduction to Construction Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FL_bCBT Чужд език Foreign Language EEDbCBT Икономическа дисциплина по избор и(e) Elective Economics discipline SPObCBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport Избираеми курсове Чужд език Foreign Language ENbEBT Английски език English Language FRbEBT Френски език French Language GEbEBT Немски език German Language Икономическа дисциплина по избор Elective Economics discipline TMEbCBT теория на пазарното стопанство и(e) General Theory of Market Economy ECMANbCBT Икономика за мениджъри и(e) Economics for Managers BULbEBT Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu I

3 II семестър Транспортно строителство Semester II Transportation Engineering MAN2bCBT Математически анализ - II част и(e) Mathematical Analysis II TM1bCBE Теоретична механика - I част и(e) Theoretical Mechanics I PHSbCBT Физика Physics SUbCBT Геодезия и(e) Surveying BCONbCBT Сградостроителство и(e) Building Construction BCONPRbCBT Проект по сградостроителство зп(pp) Building Construction - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FL_bCBT Чужд език Foreign Language SPObCBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport PH_bCBT Философия и(e) Philosophy Практически занятия или извънсеместриални курсове SUbCPT Учебна практика по геодезия то(c) Practical Training in Surveying Избираеми курсове Чужд език Foreign Language Practical work or additional courses ENbEBT Английски език English Language FRbEBT Френски език French Language GEbEBT Немски език German Language BULbEBT Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Философия Philosophy PHCRbEBT Философия на културата и религията и(e) Philosophy of Culture and Religion TVbEBT Теория на ценностите и(e) Theory of Values TSRbEBT Социални отношения и(e) Social Relations HPHbEBT История на философията и(e) History of Philosophy Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu II

4 III семестър Транспортно строителство Semester III Transportation Engineering PHSbCBT Физика и(e) Physics CAEbCBT Автоматизация на инженерния труд и(e) Computer - Aided Engineering TM2bCBE Теоретична механика - II част и(e) Theoretical Mechanics II BMTbCBT Строителни материали Building Materials SMTbCBЕ Съпротивление на материалите Strength of Materials AMATHbCBЕ Приложна математика и(e) Applied Mathematics Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FLbCBT Чужд език Foreign Language SPObCBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport Избираеми курсове Чужд език Foreign Language ENbCBT Английски език English Language FRbCBT Френски език French Language GEbCBT Немски език German Language BULbCBT Български език за чуждестранни студенти Bulgarian Language for Foreign Students Elective courses CLAWbCBT Строително право то(c) Construction Law Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu III

5 IV семестър Транспортно строителство Semester IV Transportation Engineering BMTbCBT Строителни материали и(e) Building Materials SMTbCBЕ Съпротивление на материалите и(e) Strength of Materials ' CONMACbCBT Строителни машини то(c) Construction Machinery ECONCbCBT Икономика на строителството и(e) Economics of Construction TTFbCBT Математическа теория на транспортните потоци то(c) Mathematical Theory of Transport Flows EGHGbCBT Инженерна геология и хидрогеология и(e) Engineering Geology and Hydrogeology HYDHbCBT Хидрология и хидравлика то(c) Hydrology and Hydraulics Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FLbCBT Чужд език то(c) Foreign Language SPObCBT Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education and Sport Дисциплина по избор то(c) Elective discipline Практически занятия или извънсеместриални курсове TCMbCPT Учебна практика по строителни машини з(p/f) Practical Training in Construction Machinery FTEGHGbCPT Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология Избираеми курсове з(p/f) Practical Training in Engineering Geology and Hydrogeology Чужд език Foreign Language ENbEBT Английски език з(p/f) English Language FRbEBT Френски език з(p/f) French Language GEbEBT Немски език з(p/f) German Language BULbEBT Български език за чуждестранни студенти з(p/f) Bulgarian Language for Foreign Students Дисциплина по избор Elective discipline ECOEPPbEBT Екология и опазване на околната среда то(c) Ecology and Environmental Protection AEEbEBT Приложна електротехника то(c) Applied Electrical Engineering CHCEbEBT Химия в строителството то(c) Chemistry in Civil Engineering Practical work or additional courses Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IV

6 IV семестър Транспортно строителство Semester IV Transportation Engineering " DMUMSbFBT Динамично моделиране с MATLAB и SIMULINK то(c) Dynamic Modeling Using Mathlab and Simulink Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IV

7 Специализация "Пътно строителство" Road Engineering Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu V

8 V семестър Транспортно строителство - Специализация "Пътно строителство" Semester V Transportation Engineering - Road Engineering TIMBbCBT Дървени конструкции и дървени мостове и(e) Timber Structures and Bridges TIMBPRbCBT Проект по дървени конструкции и дървени мостове зп(pp) Timber Structures and Bridges - Project Assignment SOILMbCBT Земна механика и(e) Soil Mechanics CSSDbCBT Компютърни системи в строителното проектиране то(c) Computer Systems in Structural Design STS1bCBT Строителна статика - I част и(e) Statics of Structures I EGEbCBT Инженерна геодезия и(e) Engineering Geodesy RCRSbCBT Стоманобетон и стоманобетонни конструкции Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures RCRSPRbCBT Проект по стоманобетон и стоманобетонни конструкции Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор то(c) Elective discipline Избираеми курсове TRRSbEBT Транспортни системи то(c) Transport Systems BINbEBT Строителни изолации то(c) Building Insulations Elective courses SPObFBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu V

9 VI семестър Транспортно строителство - Специализация "Пътно строителство" Semester VI Transportation Engineering - Road Engineering RCRSbCBT Стоманобетон и стоманобетонни конструкции и(e) Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures RCRSPRbCBT Проект по стоманобетон и стоманобетонни конструкции зп(pp) Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures - Project Assignment STS2bCBT Строителна статика - II част и(e) Statics of Structures II FOUNDEbCBT Фундиране и(e) Foundation Engineering FOUNPRbCBT Проект по фундиране зп(pp) Foundation Engineering - Project Assignment RMCEbCBT Строителна скална механика и(e) Rock Mechanics in Civil Engineering RJDbCST Проектиране на пътища и възли Design of Roads and Junctions RJDPRbCBT Проект по проектиране на пътища и възли Design of Roads and Junctions - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове STSTbCPT Учебна практика по строителна статика з(p/f) Practical Training in Statics of Structures AGEbCPT Учебна практика по инженерна геодезия то(c) Practical Training in Engineering Surveying PTCbCPT Учебна практика по CAD з(p/f) Practical Training in CAD Practical work or additional courses SPObCBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VI

10 VII семестър Транспортно строителство - Специализация "Пътно строителство" Semester VII Transportation Engineering - Road Engineering RJDbCST Проектиране на пътища и възли и(e) Design of Roads and Junctions RJDPRbCBT Проект по проектиране на пътища и възли зп(pp) Design of Roads and Junctions - Project Assignment SSTbCBT Стоманени конструкции и(e) Steel Structures RWCbCST Железници (общ курс) и(e) Railways, General Course RWCPRbCST Проект по железници (общ курс) зп(pp) Railways, General Course - Project Assignment TEDSbCST Теория на еластичността, динамика и устойчивост и(e) Theory of Elasticity, Dynamics and Stability ROEbCST Строителство на пътища Road Engineering RCBbCST Стоманобетонни мостове Reinforced Concrete Bridges Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор и(e) Elective discipline Избираеми курсове ' NPNPFbFBT Шумово замърсяване и шумозащитни съоръжения то(c) Noise Pollution and Noise Protection Facilities Elective courses SPObFBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport MSbFBT Математическа статистика то(c) Mathematical Statistics '' KTGPbFBT Компютърни технологии в геотехническото проектиране то(c) Computer Methods in Geotechnical Design Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VII

11 VIII семестър Транспортно строителство - Специализация "Пътно строителство" Semester VIII Transportation Engineering - Road Engineering ROEbCST Строителство на пътища и(e) Road Engineering ROEPRbCST Проект по строителство на пътища зп(pp) Road Engineering - Project Assignment RCBbCST Стоманобетонни мостове и(e) Reinforced Concrete Bridges RCBPRbCST Проект по стоманобетонни мостове зп(pp) Reinforced Concrete Bridges - Project Assignment TRTbCBT Транспортни тунели и(e) Transport Tunnels TRTPRbCBT Проект по транспортни тунели зп(pp) Transport Tunnels - Project Assignment CONTECbCBT Технология на строителството и(e) Construction Technology OTSbCST Обследване и изпитване на строителни съоръжения и(e) Observation and Testing of Structures SBRbCST Стоманени мостове Steel Bridges Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове PTRbCPT Учебна практика по специалността з(p/f) Programme-specific Practical Training PFT4bCPT Учебно - производствена практика з(p/f) Practical & Field Training Practical work or additional courses SPObFBT Физическо възпитание и спорт то(c) Physical Education and Sport STDEAbFBE Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката то(c) Stability of Differential Equations with Application to Mechanics Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VIII

12 IX семестър Транспортно строителство - Специализация "Пътно строителство" Semester IX Transportation Engineering - Road Engineering SBRbCST Стоманени мостове и(e) Steel Bridges SBRPRbCST Проект по стоманени мостове зп(pp) Steel Bridges - Project Assignment OMCbCBT Организация и управление на строителството и(e) Organization and Management of Construction OMCPRbCBT Проект по организация и управление на строителството зп(pp) Organization and Management of Construction - Project Assignment UTSbCST Градоустройство, градско движение и улици и(e) Town Planning, Urban Traffic and Streets in Urban Areas UTSPRbCST Проект по градоустройство, градско движение и улици зп(pp) Town Planning, Urban Traffic and Streets in Urban Areas - Project Assignment RMRbCST Поддържане и реконструкция на пътища и(e) Road Maintenance and Reconstruction APEbCST Аеродрумно строителство и(e) Airport Engineering APEPRbCST Проект по аеродрумно строителство зп(pp) Airport Engineering - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор то(c) Elective discipline Практически занятия или извънсеместриални курсове PDFT4bCPT Преддипломна практика з(p/f) Pre-Diploma Field Training Избираеми курсове TRAFEbEST Организация и безопасност на пътното движение то(c) Traffic engineering MTRCbEST Съвременни технологии в транспортното строителство то(c) Modern Technologies In Transport Construction Practical work or additional courses Elective courses CADTSbFBT CAD за проектиране на линейни транспортни обекти то(c) CAD Design of Linear Transport Projects Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

13 Специализация "Железопътно строителство" Railway Engineering Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu V

14 V семестър Транспортно строителство - Специализация "Железопътно строителство" Semester V Transportation Engineering - Railway Engineering TIMBbCBT Дървени конструкции и дървени мостове и(e) Timber Structures and Bridges TIMBPRbCBT Проект по дървени конструкции и дървени мостове зп(pp) Timber Structures and Bridges - Project Assignment SOILMbCBT Земна механика и(e) Soil Mechanics CSSDbCBT Компютърни системи в строителното проектиране то(c) Computer Systems in Structural Design STS1bCBT Строителна статика - I част и(e) Statics of Structures I EGEbCBT Инженерна геодезия и(e) Engineering Geodesy RCRSbCBT Стоманобетон и стоманобетонни конструкции Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures RCRSPRbCBT Проект по стоманобетон и стоманобетонни конструкции Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор то(c) Elective discipline Избираеми курсове TRSbEBT Транспортни системи то(c) Transport Systems BINbЕBT Строителни изолации то(c) Building Insulations CRTbEBT Градски релсов транспорт то(c) Public Transport Elective courses SPObFBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu V

15 VI семестър Транспортно строителство - Специализация "Железопътно строителство" Semester VI Transportation Engineering - Railway Engineering RCRSbCBT Стоманобетон и стоманобетонни конструкции и(e) Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures RCRSPRbCBT Проект по стоманобетон и стоманобетонни конструкции зп(pp) Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures - Project Assignment STS2bCBT Строителна статика - II част и(e) Statics of Structures II FOUNDEbCBT Фундиране и(e) Foundation Engineering FOUNPRbCBT Проект по фундиране зп(pp) Foundation Engineering - Project Assignment RMCEbCBT Строителна скална механика и(e) Rock Mechanics in Civil Engineering DCRbCST Проектиране и строителство на железопътни линии Design and Construction of Railways DCRPRbCBT Проект по проектиране и строителство на железопътни линии Design and Construction of Railways - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове STSTbCPT Учебна практика по строителна статика з(p/f) Practical Training in Statics of Structures AGEbCPT Учебна практика по инженерна геодезия то(c) Practical Training in Engineering Surveying PTCbCPT Учебна практика по CAD з(p/f) Practical Training in CAD Practical work or additional courses SPObCBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VI

16 VII семестър Транспортно строителство - Специализация "Железопътно строителство" Semester VII Transportation Engineering - Railway Engineering DCRbCST Проектиране и строителство на железопътни линии и(e) Design and Construction of Railways DCRPRbCBT Проект по проектиране и строителство на железопътни зп(pp) Design and Construction of Railways - Project линии Assignment SSTbCBT Стоманени конструкции и(e) Steel Structures RDCbCST Пътища (общ курс) и(e) Roads, General Course RDCPRbCST Проект по пътища (общ курс) зп(pp) Roads, General Course - Project Assignment TEDSbCST Теория на еластичността, динамика и устойчивост и(e) Theory of Elasticity, Dynamics and Stability SMRWbCST Горно строене и поддържане на железния път Superstructure and Maintenance of Railways RCBbCST Стоманобетонни мостове Reinforced Concrete Bridges Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses SPObFBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport MSbFBT Математическа статистика то(c) Mathematical Statistics ' NPNPFbFBT Шумово замърсяване и шумозащитни съоръжения то(c) Noise Pollution and Noise Protection Facilities '' KTGPbFBT Компютърни технологии в геотехническото проектиране то(c) Computer Methods in Geotechnical Design Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VII

17 VIII семестър Транспортно строителство - Специализация "Железопътно строителство" Semester VIII Transportation Engineering - Railway Engineering SMRWbCST Горно строене и поддържане на железния път и(e) Superstructure and Maintenance of Railways SMRWbCST Проект по горно строене и поддържане на железния път зп(pp) Superstructure and Maintenance of Railways - Project Assignment RCBbCST Стоманобетонни мостове и(e) Reinforced Concrete Bridges RCBPRbCST Проект по стоманобетонни мостове зп(pp) Reinforced Concrete Bridges - Project Assignment TRTbCBT Транспортни тунели и(e) Transport Tunnels TRTPRbCBT Проект по транспортни тунели зп(pp) Transport Tunnels - Project Assignment CONTECbCBT Технология на строителството и(e) Construction Technology OTSbCST Обследване и изпитване на строителни съоръжения и(e) Observation and Testing of Structures SBRbCST Стоманени мостове Steel Bridges RSSObCST Гари, гарови съоръжения и ж.п. експлоатация Railway Stations, Station Structures and Railway operation Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове PTRbCPT Учебна практика по специалността з(p/f) Programme-specific Practical Training PFT4bCPT Учебно - производствена практика з(p/f) Practical & Field Training Practical work or additional courses SPObFBT Физическо възпитание и спорт то(c) Physical Education and Sport STDEAbFBE Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката то(c) Stability of Differential Equations with Application to Mechanics HSRWbFST Високоскоростни ж.п. линии то(c) High Speed Railways Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VIII

18 IX семестър Транспортно строителство - Специализация "Железопътно строителство" Semester IX Transportation Engineering - Railway Engineering SBRbCST Стоманени мостове и(e) Steel Bridges SBRPRbCST Проект по стоманени мостове зп(pp) Steel Bridges - Project Assignment RSSObCST Гари, гарови съоръжения и ж.п. експлоатация и(e) Railway Stations, Station Structures and Railway operation RSSOPRbCST Проект по гари, гарови съоръжения и жп експлоатация зп(pp) Railway Stations, Station Structures and Railway operation - Project Assignment OMCbCBT Организация и управление на строителството и(e) Organization and Management of Construction OMCPRbCBT Проект по организация и управление на строителството зп(pp) Organization and Management of Construction - Project Assignment HRBCbCST Пристанищно строителство и(e) Harbour Construction HRBCPRbCST Проект по пристанищно строителство зп(pp) Harbour Construction - Project Assignment SPRWbCST Специални железници и(e) Special Railways SPRWPRbCBT Проект по специални железници зп(pp) Special Railways - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове PDFT4bCPT Преддипломна практика з(p/f) Pre-Diploma Field Training Practical work or additional courses SMDbFST Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт то(c) Safety, Management and Standard Documents in Railway Transport REVbFST Оценка на недвижими имоти и(e) Real Estate Valuation CADTSbFST CAD за проектиране на линейни транспортни обекти то(c) CAD Design of Linear Transport Projects RVbFST Учебна практика по оценка на недвижими имоти з(p/f) Practical Training in Real Estate Valuation Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

19 Специализация "Строителство на транспортни съоръжения" Transport Structural Facilities Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu V

20 V семестър Транспортно строителство - Специализация "Строителство на транспортни съоръжения" Semester V Transportation Engineering - Transport Structural Facilities TIMBbCBT Дървени конструкции и дървени мостове и(e) Timber Structures and Bridges TIMBPRbCBT Проект по дървени конструкции и дървени мостове зп(pp) Timber Structures and Bridges - Project Assignment SOILMbCBT Земна механика и(e) Soil Mechanics CSSDbCBT Компютърни системи в строителното проектиране то(c) Computer Systems in Structural Design STS1bCBT Строителна статика - I част и(e) Statics of Structures I EGEbCBT Инженерна геодезия и(e) Engineering Geodesy BINbCST Строителни изолации то(c) Building Insulations RCRSbCBT Стоманобетон и стоманобетонни конструкции Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures RCRSPRbCBT Проект по стоманобетон и стоманобетонни конструкции Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses SPObFBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu V

21 VI семестър Транспортно строителство - Специализация "Строителство на транспортни съоръжения" Semester VI Transportation Engineering - Transport Structural Facilities RCRSbCBT Стоманобетон и стоманобетонни конструкции и(e) Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures RCRSPRbCBT Проект по стоманобетон и стоманобетонни конструкции зп(pp) Reinforced Concrete and Reinforced Concrete Structures - Project Assignment STS2bCBT Строителна статика - II част и(e) Statics of Structures II FOUNDEbCBT Фундиране и(e) Foundation Engineering FOUNPRbCBT Проект по фундиране зп(pp) Foundation Engineering - Project Assignment RMCEbCBT Строителна скална механика и(e) Rock Mechanics in Civil Engineering TEPbCST Теория на еластичността и пластичността и(e) Theory of Elasticity and Plasticity RDCbCST Пътища (общ курс) Roads, General Course RWCbCST Железници (общ курс) Railways, General Course Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове STSTbCPT Учебна практика по строителна статика з(p/f) Practical Training in Statics of Structures MCBSbCPT Учебна практика по моделиране и изчисление на мостови конструкции з(p/f) Practical Training in Modelling and computation of bridge structures AGEbCPT Учебна практика по инженерна геодезия то(c) Practical Training in Engineering Surveying Practical work or additional courses SPObCBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VI

22 VII семестър Транспортно строителство - Специализация "Строителство на транспортни съоръжения" Semester VII Transportation Engineering - Transport Structural Facilities DYNSbCST Строителна динамика и(e) Dynamics of Structures SSTbCBT Стоманени конструкции и(e) Steel Structures RDCbCST Пътища (общ курс) и(e) Roads, General Course RDCPRbCST Проект по пътища (общ курс) зп(pp) Roads, General Course - Project Assignment RWCbCST Железници (общ курс) и(e) Railways, General Course RWCPRbCST Проект по железници (общ курс) зп(pp) Railways, General Course - Project Assignment STBbCST Устойчивост на строителните конструкции и(e) Stability of Structures UGTSbCST Подземни транспортни съоръжения и(e) Underground Transport Structures UGTSPRbCST Проект по подземни транспортни съоръжения зп(pp) Underground Transport Structures -Project Assignment RCBbCST Стоманобетонни мостове Reinforced Concrete Bridges Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses SPObFBT Физическо възпитание и спорт Physical Education and Sport MSbFBT Математическа статистика то(c) Mathematical Statistics ' NPNPFbFBT Шумово замърсяване и шумозащитни съоръжения то(c) Noise Pollution and Noise Protection Facilities '' KTGPbFBT Компютърни технологии в геотехническото проектиране то(c) Computer Methods in Geotechnical Design Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VII

23 VIII семестър Транспортно строителство - Специализация "Строителство на транспортни съоръжения" Semester VIII Transportation Engineering - Transport Structural Facilities RCBbCST Стоманобетонни мостове и(e) Reinforced Concrete Bridges RCBPRbCST Проект по стоманобетонни мостове зп(pp) Reinforced Concrete Bridges - Project Assignment TRTbCBT Транспортни тунели и(e) Transport Tunnels TRTPRbCBT Проект по транспортни тунели зп(pp) Transport Tunnels - Project Assignment CONTECbCBT Технология на строителството и(e) Construction Technology OITTSbCBT Обследване и изпитване на транспортни съоръжения и(e) Investigation and Testing of Transport Structures STB1bCST Стоманени мостове I част и(e) Steel Bridges I Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове PTRbCPT Учебна практика по специалността з(p/f) Programme-specific Practical Training PFT4bCPT Учебно - производствена практика з(p/f) Practical & Field Training Practical work or additional courses SPObFBT Физическо възпитание и спорт то(c) Physical Education and Sport STDEAbFBE Устойчивост на диференциалните уравнения с приложения в механиката то(c) Stability of Differential Equations with Application to Mechanics CAATSbFBT Компютърен анализ на транспортни съоръжения и(e) Computer Aided Analysis of Transport Structure Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VIII

24 IX семестър Транспортно строителство - Специализация "Строителство на транспортни съоръжения" Semester IX Transportation Engineering - Transport Structural Facilities ' STB2bCST Стоманени мостове II част и(e) Steel Bridges II ' STB2PRbCBT Проект по стоманени мостове II част зп(pp) Steel Bridges II - Project Assignment OMCbCBT Организация и управление на строителството и(e) Organization and Management of Construction OMCPRbCBT Проект по организация и управление на строителството SDTEbCST Антисеизмично осигуряване на транспортни съоръжения зп(pp) Organization and Management of Construction - Project Assignment и(e) Seismic Design of Transportation Engineering Structures MRBbCST Поддържане и реконструкция на мостове и(e) Maintenance and reconstruction of bridges HARBbCST Пристанища и(e) Harbour Construction HARBPRbCST Проект по пристанища зп(pp) Harbour Construction - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор и(e) Elective discipline Практически занятия или извънсеместриални курсове PDFT4bCPT Преддипломна практика з(p/f) Pre-Diploma Field Training Избираеми курсове CBbEST Комбинирани мостове и(e) Composite Bridges CBPRbEST Проект по комбинирани мостове зп(pp) Composite Bridges - Project Assignment CWbEST Въжени линии и(e) Cableways CWPRbEST Проект по въжени линии зп(pp) Cableways - Project Assignment Practical work or additional courses Elective courses REVbFST Оценка на недвижими имоти и(e) Real Estate Valuation RVbFST Учебна практика по оценка на недвижими имоти з(p/f) Practical Training in Real Estate Valuation Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

25 X семестър Транспортно строителство Semester X Transportation Engineering DW1bCBT Разработване на дипломна работа зп(pp) Work on Diploma Thesis Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu X

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 16.07.2014 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Утвърждавам Confirmed by Academic Council of UACEG Ректор Дата 10.07.2013 Confirmed by Rector Date... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector / проф д-р инж Иван Марков / Prof Dr Eng Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 1.07.2015 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО Специалност "Транспортно строителство" - I курс Форма на обучение: Редовна Зала 1110-11 етаж на корпус "Б" нова

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ FACULTY OF INFORMATICS

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ за ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) УЧЕБНА ГОДИНА ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО FACULTY

ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ за ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) УЧЕБНА ГОДИНА ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО FACULTY ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ за ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА ТРАНСФЕР НА КРЕДИТНИ ЕДИНИЦИ (ECTS) УЧЕБНА ГОДИНА 2015 2016 ACADEMIC YEAR 2015 2016 INFORMATION PACKAGE EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM (ECTS) Обща характеристика

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" 3, тел.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. Арх. Камен Петков 3, тел. ХI а клас ЗИП изчертаване на кофражни планове и определяне количествата на кофражните работи 1 Учебна практика по 1 Английски език 1 1 Английски език 1 Български език и литература технология на 2 строителството

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc

Microsoft Word - Ucheben plan_HimiaiFizika_bachelor.doc С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО (подпис) Специалност: ХИМИЯ И ФИЗИКА Образователно-

Подробно

АМГ - учебен план бакалаври

АМГ - учебен план бакалаври С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН (корекции до 1.07.011) Утвърждавам, Професионално направление: 4.1. ФИЗИКА... Образователно- квалификационна (подпис)...

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Срок на обучение: Форма на обучение: 4 години редовна У Ч Е Б Е Н П Л А Н за образователно-квалификационна степен бакалавър

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. К. Веселинов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

<4D F736F F D20D3F7E5E1E5ED20EFEBE0ED20F1EFE5F6E8E0EBEDEEF1F220D1EEF6E8EEEBEEE3E8FF2E646F63>

<4D F736F F D20D3F7E5E1E5ED20EFEBE0ED20F1EFE5F6E8E0EBEDEEF1F220D1EEF6E8EEEBEEE3E8FF2E646F63> УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНОСТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision N Утвърждавам: Approved by:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно