ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел"

Препис

1 УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I. OБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Настоящият план е изготвен от членовете на Методическото обединение и е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол 14 от г. II. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: Председател: Магдалена Симеонова Стоименова - Ст. учител по химия и физика и френски език - II ПКС 1

2 Членове: 1. Атанаска Емилова Костадинова Учител по български език и литература 2. Цветелинка Василева Котева Ст. учител по английски език 3. Атанас Асенов Илиев Учител по история и цивилизация 4. Антон Иванов Димитров Учител по физическо възпитание и спорт 5. Тинка Георгиева Прокопова Учител по математика Съставът на Обединението е актуализиран и приет на заседание на Педагогическия съвет. III. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 3.1. Да се утвърди Методическото обединение на учителите по Общообразователна подготовка като център за вътрешно-квалификационна дейност Да се изгради стратегия у учениците за ефективно учене и повишаване на качеството на учебно - възпитателния процес Да се формират у учениците умения за търсене и намиране на реална връзка на получените знания и приложението им в практиката. IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 4.1. Повишаване качеството на обучението и подготовката на учениците по всички общообразователни учебни предмети чрез прилагане на съвременни форми и методи на обучение Осъществяване на междупредметни връзки и взаимоотношения с цел реализиране на получените знания в практиката Съобразяване на учебната работа по общообразователните учебни предмети с изискванията за полагане на държавни зрелостни изпити и кандидатстудентски изпити Повишаване професионализма на учителите по общообразователна подготовка чрез участия в квалификационни курсове за придобиване на по - висока ПКС Подпомагане на учителите с по - малък педагогически стаж и опит. V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ ЗАДАЧИ: 5.1. Разработване и приемане план за работата на Методическото обединение. Срок: г. 2

3 5.2. Разработване на индивидуалните тематични работни планове на учебния материал за учебната 2019/2020 г. съгласно държавните образователни изисквания. Срок: г Изработване и утвърждаване на Седмично разписание на учебните часова за I - ви и II - ри срок на учебната година, съобразено с указанията на МОН и изискванията на РИОКОЗ - Благоевград. Срок: г., г Изработване и утвърждаване на Графици за контролните и класните работи за I - ви и II - ри срок на учебната година. Срок: г., г. Отг.: Цв. Котева 5.5. Изработване и утвърждаване на Графици за допълнителна работа с изявените ученици и за консултации с изоставащите ученици по предметите от общообразователната подготовка. Срок: г Осъществяване на контрол за ритмичността на изпитванията през учебната година. Срок: Съгласно плана за контролната дейност на Директор и за учебната година На заседание на Методическото обединение да бъде направен анализ на състоянието на работата на учителите с изоставащите ученици и бъдат набелязани мерки за подобряването й с цел намаляване броя на изоставащите. Срок: г., г. Отг.: Ат. Илиев, Цв. Котева 5.8. Изработване и утвърждаване на заявки за Държавните зрелостни изпити за учебната година. Срок: г., г Провеждане на контролни работи за входно и изходно ниво с цел определяне равнището на знанията на учениците. Срок: г., г На заседание на Педагогическия съвет членовете на Методическото обединение да запознаят колегите със следните теми: 1. Информационната култура на учителя като фактор за създаване на качествена образователна услуга в средното училище. Срок: г. Отг.: Цв. Котева 2. Развиване на творческите способности на учениците в извънкласни форми на работа по математика. Отг.: Т. Прокопова 3

4 5.11. Организиране и провеждане на Общински кръгове на Олимпиади по общообразователните учебни предмети, съгласно План - график на РУО - Благоевград за учебната година. Срок: по график на РУО На заседание на Методическото обединение да бъде направен анализ на състоянието на работата на учителите с изявените ученици и бъдат набелязани мерки за подобряването й с цел успешното представяне на учениците на Олимпиади, конкурси и състезания на различни нива. Срок: г., г Изготвяне на предложение до ръководството на ПГТЛП на искане за средства с цел обогатяване на МТБ за подобряване на условията на обучение и възпитание на учениците. Срок: г Всички учители да работят непрекъснато за недопускане на нарушения на Правилника за дейността на ПГТЛП и рушене на училищно имущество. Срок: Постоянен Учителите, преподаващи в 12 клас да насочат усилията си в подготовката на учениците за успешно полагане на държавните зрелостни изпити през настоящата учебна година. Срок: целогодишно На заседание на Методическото обединение да се направи анализ на резултатите от положените през 2018/2019 година държавни зрелостни изпити и се набележат мерки за отстраняването на допуснатите слабости. Срок: г Стриктно спазване на Нормативните документи в системата на образованието. Срок: постоянен Обсъждане на резултатите от учебно - възпитателната работа на учителите през Първия учебен срок и в края на учебната година и набелязване на мерки за подобряване на обучението на учениците. Срок: г., г Организиране и провеждане на обмяна на опит с учители от Професионални гимназии в страната. 1. с колектива на ПГТХТ, гр. Разлог. Срок: г., Ат. Костадинова 2. с колектива на ПГТ Н. Вапцаров, гр. Кюстендил. 4

5 Срок: г. Отг.: Цв. Котева, Ат. Илиев На заседание на Методическото обединение да бъдат разгледани и обсъдени следните теми: 1. Развиване на критическото мислене чрез обучението по Български език и литература в създаване на аргументативен вид текст 2. Формиране на умения в обучението по Свят и личност. Отг.: Ат. Илиев 3. Организация и методика на обучението по тенис на маса. Отг.: Ант. Димитров 4. Използване на информационни и комуникационни технологии в часовете по чужд език. Отг.: Цв. Котева, М. Стоименова 5. Модерни идеи за преподаване на учебното съдържание по История и цивилизация в гимназиалния етап. Отг.: Ат. Илиев 6. Информационни технологии в обучението. Отг.: Д. Докузова 7. Химичният експеримент и експериментално - логическите задачи по Химия. 8. Традиции и иновации в обучението по География и икономика. Отг.: Анг. Граховска 9. Учебно - познавателната задача в обучението по Биология. Отг.: учителят по биология и здравно образование 10. Проверка и оценка на комуникативната компетентност на учениците по Български език и литература. 11. Новата учебна документация и подготовката за зрелостните изпити. Отг.: Т. Прокопова Изготвил: МАГДАЛЕНА СТОИМЕНОВА Председател на МО по общообразователна подготовка 5

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ ОТЕЦ ПАИСИЙ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ ГРАД СТРАЖИЦА 5150, ГР.СТРАЖИЦА, УЛ. ДОНЧО УЗУНОВ 13, ТЕЛ.: (06161) 20 27, ФАКС (06161) 20-27, e-mai УТВЪРЖДАВАМ : ДИРЕКТОР :.. / П. Димитрова / Г Р А Ф И К ЗА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ С О У АНГЕЛ КАРАЛИЙЧЕВ, ГР. СТРАЖИЦА ЗА УЧЕБНАТА 2014/ 2015 ГОДИНА Настоящият план е приет на заседание

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15. 09. 2017 г. VIII, IX, Х, XI и XII клас I срок - 18 учебни седмици VIII, IX и Х клас II срок -18 учебни седмици XI клас II срок - 20 учебни седмици,

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг

График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна работа ниво 1 Бълг График за провеждане на класни и контролни първи срок, 2019/2020 учебна година IV А клас Предмет Входно Самостояте Изходно ниво лна ниво 1 Български език и литература 25.09.2019 30.01.2020 13.06.2020 2

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv УТВЪРЖДАВАМ: ( НАЧАЛНИК НА РИО ) П Л А Н ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТНА ДИРЕКТОРА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа

Подробно

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на

ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ПЛАН ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ППМГ НИКОЛА ОБРЕШКОВ, ГР. КАЗАНЛЪК, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 Г. Дейности срок отговорник отчитане I. Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието, младежта и науката З А П О В Е Д РД 09-1255 /15.09.2010 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 13, ал. 1 от Закона за

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населенот МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ ГР.ГАБРОВО (пълно наименование на училището и населеното място) СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ - средно СРОК НА ОБУЧЕНИЕ

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/ ou_k УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР ДАНИЕЛА НИКОЛОВА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ 2140 Ботевград, ул. Д-р Адриян Атанасов 8, тел:0723/66 902 e-mail:ou_kiril_metodii@abv ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ЗДУД

Подробно

Microsoft Word _zadochno.doc

Microsoft Word _zadochno.doc Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА М И Н И С Т Ъ Р З А П О В Е Д РД 09-1279/24.08.2009 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, във връзка

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;   soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно