Scanned Image

Размер: px
Започни от страница:

Download "Scanned Image"

Препис

1 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВИСШ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ ул. Цар Калоян На 1-а 1000 София тел факс е-тан: жена/ааъ; до ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНАЪАКОЛЕГИЯ НАВЪРХОВНИЯКАСАЦИОНЕНСЪД СТАНОВИЩЕ НА ВИСШИЯ АДВОКАТСКИ СЪВЕТ по тълщвателно дело Ле 5 / 2017 г. УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ На основание чл. 127 вр. чл. 125 ЗСВ е направено искане от Председателя на върховния касационен съд за издаване на тълкувателно решение на Общото събрание на наказателната колегия на ВКС по повод на което съгласно чл. 128 ЗСВ е образувано тълкувателно дело Ме 5/2017г. по описа на ВКС ОСШС за издаване на тълкувателно решение с което да се отговори на следните въпроси: 1. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай на оттегляне на въззивната жалба или протест от жалбоподателя или прокурора кой е компетентният орган да се произнесе по оттеглянето с какъв акт и подлежи ли на инстанционен контрол този акт:» когато оттеглянето е в срока на обжалване;

2 : 4 а - когато оттеглянето е ИЗВЪН срока на обжалване но преди делото да е пренесено В горната инстанция; ; - когато ОТТСГЛЯНСТОе пред горната инстанция? 2. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай на връщане на жалбата или протеста в различните хипотези - подадени срещу съдебен акт който не подлежи на обжалване; просрочени; подадени от ненадлежна страна; страдат от друг неотстранен в законовия срок недостатък: - когато връщането на жалбата или протеста не е било обжалвано или протестиране с частна жалба или частенпротест; - когато горната инстанция потвърди връщането на жалбата или протеста? 3. Кога влиза в сила присъдата/решението в случай че пред горната инстанция е било образувано въззивно производство независимо от недостатък в жалбата или протеста когато на това основание те са били оставени без разглеждане? 4. Кога влиза в сила присъда/рептениекогато с тях са осъдени или оправдани няколко подсъдими за няколко деяния и съдебният акт е обжалван или протестирай частично - само по отношение на част от - дейците и/или на част от Деянията? След запознаване с мотивите към искането и приложената към него съдебна практика Висшият адвокатски съвет излага следното становище по така поставеъштевъпроси: 1. По първия въпрос: 1.1 Относно компетентния орган който се произнася по оттеглянето на жалбата. С оглед изричната разпоредба на чл.326 ШШ и нейното систематично тълкуване с разпоредбите на чл. 324 и чл. 325 НПК компетентен да се произнесе в посочените три хипотези е въззивния съд с определение в закрито заседание. Не може да бъде споделена практиката на някои съдилища че компетентен може да бъде и първоинстанционния съд когато оттеглянето на жалбата е в срока за обжалване или извън този срок но преди делото да бъде пренесено в горната инстанция. Този процесуален ред не намира опора в закона а цели единствено процесуална икономия и бързина на наказателния процес по изпълнението на съответния съдебен акт Относно влизане на присъдата или решението в сила в посочените три хипотези по-горе. По приъщип с оглед приетото поегоре решение за произнасяне от компетентния съд по оттегляне на жалбата или протеста присъдата следва

3 да влезе в сила след като влезе в сила определението на въззивния съд постановено в закрито съдебно заседание по реда на чл. 326 НПК с което се прекратява въззивното производство образувано по оттеглените жалба или. протест. Това е безспорно в последните две хипотези а именно когато оттеглянето е извън срока за обжалване но преди делото да е изпратено на горната инстанция и когато оттеглянето е В пред горната инстанция. първата хипотеза когато оттеглянето е в срока на обжалването и въззивния съд се произнесе в този срок Висшият адвокатски съвет счита за правилно следното разрешение: Ако въззивния съд се произнесе всрока на обжалването и до изтичане срока на обжалването не постъпят друга /нова/ жалба или протест след произнасянето то присъдата ще влезе в сила след изтичане на по-дългия от двата срока - срока за обжалване на присъдата или срока за влизане в сила на определението на въззивния съд по оттеглянето Относно въпроса дали подлежи определението на въззивния съд за прекратяване на въззивното производство на инстанционен - контрол. С оглед формалното начало в наказателния процес или принципа на интереса на страните в него могат да се застъпят две основни хипотези. При първата хипотеза определенията за прекратяване на въззивното производство по смисъла на чл. 346 т. 4 Ш когато са постановени от окръжния или апелативния съд за първи път в това производство с които се прекратява пътя на наказателното производство подлежат на касационно обжалване. В този случай присъдата ще влезе в сила по смисъла на чл. 412 ал. 1 НПК след като изтече срокът за обжалване или след като постановеното определение за прекратяване на въззивното производство влезе в сила поради потвърждаването му. При втората хипотеза се презюмира че оттеглилият жалбата или протеста няма правен интерес от обжалване определението за прекратяване на въззивното производство :а другата страна е доволна от постановения първоинстанционен акт поради което не е инициирала чрез жалба или протест образуване на въззивното производство поради което същата няма правен интерес от развитието на процеса. В този случай след като определението не подлежи на касационно обжалване присъдата следва да влезе в сила от момента на произнасяне на : въззивната ш-тстанция. 2. По отношение на втория въпрос

4 * 4? Висшият адвокатски съвет счита че подробно посочените във въпроса хипотези следва да бъдат обединени в две основни групи: а/ Когато въззивният съд е сезиран с жалби които са недопустими поради обстоятелството че са подадени :срещу съдебен акт който не подлежи на обжалване подадени след изтичане на срока по чл. 319 НПК и 5 подадени от ненадлежна страна. Във всички тези случаи подадените жалби или протести не могат да породят своя суспензивен и деволутивен ефект и независимо дали е било обжалвано връщането на жалбата или протеста или горната инстанция с определение потвърди връщането на жалбата или протеста присъдата следва да се счита влязла в сила след Изтичане на срока за нейното обжалване. 6/ Когато въззивният съд е сезиран с жалба или протест които са допустими но не отговарят на изискванията на чл. 320 ал. 1 и 2 ШЖ (за форма и съдържание) в тези случаи присъдата ще влезе в сила (: изтичане срока за обжалване на разпореждането завръщане на жалбата/протеста предвиден в чл. 323 ал. 2 във вр. чл. 319 ал. 1 ЪШК а именно 15 дни като обжалването е по реда на Глава ХХ1 от ШЩ. Ако разпореждането за връщане на жалбата/протеста е обжалвано или протестирано по реда на Глава ХХ1 от НГШ пред въззивния съд присъдата влиза в сила от момента на потвърждаващото произнасяне на въззивната инстаъщия. 3. По отношение на третия въпрос Няма пречка въззивната инстанция да прекрати пред нея за първи път с определение образуваното въззивно производство като остави жалбата и протеста без разглеждане когато констатира наличието на данни сочещи на нередовност на жалбата или протеста. С оглед обстоятелството че така постановеното определение на въззивния съд прегражда пътя на наказателното производство същото подлежи на касационно обжалване на основание чл. 346 т. 4 НПК. В тези случаи при касационно обжалване пред ВКС присъдата ще влезе в сила от момента на постановяване на акта на касационната инстанция по реда на чл. 346 т. 4 НПК а при липса на обжалване на определението на въззивния съд за прекратяване на делото след изтичане на 15-дневниясрок за обжалване на постановения от съда акт. 4. По отношение на четвъртия въпрос За да може да се даде обоснован и правилен отговор на поставения въпрос следва да бъде направено систематично тълкуване на разпоредбите на Общите положения на Глава ХХ1 Въззивно производство и тези определящи сроковете за обжалване и присъединяване на подсъдим към вече подадена жалба от друг подсъдим чл. 319 и чл. 320 ал. 5 НГШ

5 На първо място разпоредбата на чл НПК допълнена с тази на чл. 314 ал. 2 НПК определят предмета и пределите на въззивната проверка като от тях може да се направи извод че става въпрос за невлязлата в сила присъда като едно единно цяло а въможността присъдата да бъде коригирана не зависи от обстоятелството дали в жалбата се сочи една или друга нейна - част като неправилна. Единствената забрана в тази обща част е за влошаване положението на подсъдимия срещу когото се води производството когато няма подаден протест или жалба от частния обвинител. Във всички останали случаи дори постановената присъда в някоя своя част да не е обжалвана изрично или от всички страни в процеса същата може да бъде отменена служебно от страна на въззивната. тшстанция. За това не може да се приеме тази практика на съдилищата които считат че присъдата за необжалвалия подсъдим (съучастник) следва да се счита влязла в сила от момента в който за него се преклудира възможността за присъединяване към жалбата на друг подсъдим във въззивната инстанция или за необжалвалия подсъдим присъдата да се счита за влязла в сила с изтичане на срока за обжалване. С оглед изложеното Висшият адвокатски съвет намира че присъдата (решението) следва да се счита за влязло в сила за всички подсъдими и деяния както за обжалвалите така и за необжалвалите съответно обжалваните и необжалваните и във всичките й части като единен съдебен акт след влизане в сила акта на въззивната инстанция. Това разбиране намира опора както в разпоредбата на чл. 314 ал. 2 така и в тази на чл. 347 ал. 2 от НГПС а именно че касационната инстанция отменя или изменя присъдата или решението и по отношение на необжалвалите подсъдими ако основанията за това са в тяхна полза. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВИС АДВОКАТСКИ СЪВЕТ:

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две х О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 12.09.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, пети състав, в открито заседание на дванадесети юли през две хиляди и деветнадесета година в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани

Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседани Р Е Ш Е Н И Е Номер 66/01.04 Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 26.09 Година 2009 В публично заседание в следния състав: Емилия Кабурова Ирина Гошева Председател:

Подробно

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г

Пореден 1 2 РЕГИСТЪР НА ОТВОДИТЕ И САМООТВОДИТЕ ПО НПК И ГПК В Районен съд - Червен Бряг Граждански дела, Наказателни дела от г. до г 1 2 Дата на заседание Вид /г. на дело Докладчик Мотиви за отвода О.С.З от 7.5.2019 ЗЗ/РЗ от 13.5.2019 НОХД 28/2019 АНД 137/2019 Докладчик: ЙОХАН МИРОСЛАВОВ ДЖЕНОВ Докладчик: ВИОЛЕТА ГРИГОРОВА Съдът, като

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февру О П Р Е Д Е Л Е Н И Е гр. София, 22.02.2019г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, III - ти състав, в закрито заседание на двадесет и втори февруари през две хиляди и деветнадесета година в състав:

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар

Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруар Р Е Ш Е Н И Е 313 гр. Варна, 24.02.2017г. В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Варна, тридесети състав, в открито съдебно заседание на осми февруари две хиляди и седемнадесета година, в състав: СЪДИЯ:

Подробно

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака

ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната вака ОКРЪЖЕН СЪД - ПЛЕВЕН ЗАПОВЕД 30.07.2017 г р/1 -{ З? гр. ПЛЕВЕН На осн. Чл. 86 ал.1 т.1 от Закона за съдебната власт ЗАПОВЯДВАМ: I. През съдебната ваканция се разглеждат наказателни дела, както следва;

Подробно

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ

П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪ П Р О Т О К О Л АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ГР. ВАРНА ТРИДЕСЕТ И ТРЕТИ СЪСТАВ НА 05 АПРИЛ 2018 ГОДИНА В ПУБЛИЧНО СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ В СЪСТАВ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: МАРИЯ ГАНЕВА при участието на секретаря ТЕОДОРА

Подробно

Document22

Document22 РЕШЕНИЕ 9278 София, 06/27/2011 В ИМЕТО НА НАРОДА Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - I колегия, в съдебно заседание на деветнадесети май две хиляди и единадесета година

Подробно

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1168 Гр.София, 10.10.2019 г. АПЕЛАТИВЕН СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, V състав, в закрито съдебно заседание на десети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Подробно

Microsoft Word - Opred_1337_ doc

Microsoft Word - Opred_1337_ doc О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 1337 София, 04.10.2011г. Сименс ЕООД срещу Решение РД- 16-313/02.09.2011 г. на изп. директор на УМБАЛ Д-р Георги Странски ЕАД, гр. Плевен РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Подробно

Регистър на отводите и самоотводите

Регистър на отводите и самоотводите 1 2 3 4 5 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 7.1.2019 7.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 9.1.2019 9.1.2019 ЗЗ/РЗ от 10.1.2019 10.1.2019 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018 ВГрД 893/2018 ГрД 798/2018

Подробно

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ)

(Microsoft Word - ïð ÊÏÅ êúì ÑÊ íà ÂÑÑ) П Р О Т О К О Л 13 от заседание на Комисия по професионална етика към Съдийската колегия на ВСС, проведено на 14.05.2019 г. Днес, 02.04.2019 г. от 13.30 часа се проведе заседание на Комисия по професионална

Подробно

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР Ю Р И Д И Ч Е С К И Ф А К У Л Т Е Т КОНСПЕКТ ПО ОСИГУРИТЕЛНО ПРАВО 1. Наказателният процес като дейност по разглеждане и решаване на наказателни дела. Функции

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан

Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/ Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На Година 2009 В публично заседан Р Е Ш Е Н И Е Номер 6/11.02. Година 2009 Град Благоевград В ИМЕТО НА НАРОДА Административен съд - Благоевград На 13.01. Година 2009 В публично заседание в следния състав: Председател: Василка Шаламанова

Подробно

Решение по Наказателно дело 823/2014г.

Решение по Наказателно дело 823/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 769 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 01 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Решение по Наказателно дело 850/2014г.

Решение по Наказателно дело 850/2014г. Р Е Ш Е Н И Е 771 В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А гр. Перник, 04 декември 2014 г. Административен съд - Перник, касационен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември през две хиляди и

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.

Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17. Р Е Ш Е Н И Е 4269 гр. София, 24.06.2019 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 23 състав, в публично заседание на 17.06.2019 г. в следния състав: СЪДИЯ: Антоанета Аргирова

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е В ИМЕТО НА Р Е Ш Е Н И Е Номер 1116/15.12.2008 г. Година 2008 Град Благоевград НАРОДА Административен съд - Благоевград На 10.11. В Година 2008 публично заседание в следния състав: Илонка Рашкова Малинка

Подробно

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП

. СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АП . СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД. УТВЪРЖДАВАМ:...(п)... ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА САС ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА В СОФИЙСКИ АПЕЛАТИВЕН СЪД Целта на настоящите правила е да се осигури

Подробно

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм

П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузм П Р О Т О К О Л 03 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА КЪМ ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС, ПРОВЕДЕНО НА 06.02.2018 г. ПРИСЪСТВАТ: Георги Кузманов председател, Калина Чапкънова зам.председател,

Подробно

РЕШЕНИЕ 225ОТ Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебно

РЕШЕНИЕ 225ОТ Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебно РЕШЕНИЕ 225ОТ15.07.2014Г.ПО Н.Д. 184/2014Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС ВЪРХОВНИЯТКАСАЦИОНЕН СЪДНА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,третонаказателно отделение,воткритосъдебнозаседаниенадвадесетивторимайдвехилядиичетиринадесета

Подробно

Microsoft Word - opred-507-op.doc

Microsoft Word - opred-507-op.doc РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД срещу Община Батак ОПРЕДЕЛЕНИЕ 507 София, 26. 05. 2009 год. Комисията за защита на конкуренцията

Подробно

Практика давност-ВКС

Практика давност-ВКС Решение 170 от 17.09.2018 г. по гр. д. 2382 / 2017 г. на Върховен касационен съд, 4-то гр. отделение Чл. 280, ал. 1, т. 2 ГПК Чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК Чл. 284 ГПК Чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК Чл. 439 ГПК Чл.

Подробно

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас

РЕШЕНИЕ 134ОТ Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозас РЕШЕНИЕ 134ОТ09.11.2017Г.ПО Н.Д. 597/2017Г.,Н.К., ІН.О.НА ВКС Върховнияткасационен съднарепубликабългария,третонаказателноотделениев откритосъдебнозаседаниеначетиринадесетисептемврипрездвехилядииседемнадесетагодина

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.

Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12. Р Е Ш Е Н И Е 3576 гр. София, 28.05.2014 г. В ИМЕТО НА НАРОДА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ-ГРАД, Второ отделение 24 състав, в публично заседание на 12.05.2014 г. в следния състав: АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:

Подробно

Информация за Апелативен район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с ко

Информация за Апелативен район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с ко Информация за район - Бургас за образувани и свършени дела, включени в Единния каталог на корупционните престъпления за дела, свързани с корупционни престъпления и с организирана престъпност, одобрен със

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Изх. РД /2017 г г. СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ 12 ГР. СОФИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Изх. РД /2017 г г. СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ 12 ГР. СОФИЯ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Изх. РД-21-1297/2017 г. 05.10.2017 г. СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ 12 ГР. СОФИЯ КОПИЕ. ГОСПОЖА ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

Подробно

OX

OX П Р О Т О К О Л 2010г., гр. Исперих ИСПЕРИХСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД На 07.04.2010година В публично заседание в следния състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛИЦА БОЯДЖИЕВА-Г. СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: Б.З. Е.П. Секретар: Й.Т. Прокурор:

Подробно