Powered by TCPDF (

Размер: px
Започни от страница:

Download "Powered by TCPDF ("

Препис

1 Powered by TCPDF (

2 I. Основни приоритети в дейността на училището: 1.Обучение и възпитание ориентирани към всеки ученик. 2. Повишаване на на функционалната грамотност на обучаваните; постигане на иновативно образование, базирано на въвеждането и използването на платформи за електронно обучение 3. Обхват, задържане и интеграция на те от етническите малцинства и гарантиране на равен достъп до качествено образование. Прилагане на принципите за приобщаващото образование - обща и допълнителна подкрепа на личностното развитие на децата и те 4. Приобщаване на родителите като отговорни лица, заинтересувани от подобряване на резултатите на те в училище. 5. ИКТ като иновативна форма на урочната дейност-крачка към бъдещето обучение на те в училище. 6. Предприемане на целенасочени действия за превръщане на ученето през целия живот и на мобилността в реалност. 7.Създаване на оптимални условия за повишаване качеството на образователния процес, практически ориентиран към потребностите на пазара на труда, чрез мотивирани, подготвени и подкрепяни учители. 8. Подобряването на резултатите от образованието, ориентирано към придобиване на ключови компетентности и по - активното предоставяне на приобщаващо образование. 9. Квалификация и кариерно развитие на педагогическите кадри в ОУ Св.Климент Охридски 1

3 II. Дейности за реализиране на приоритетите: Дейност Срок Извършва се от: /институции и лица, в каква взаимовръзка/ Индикатори за изпълнение Мерна единица /брой, процент/ Базова стойност Целева стойност 1. Изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система ( ) 1.1. Повишаване на обхвата на децата и те Пълен обхват на те, живущи в района на училището, подлежащи на задължително обучение в І клас и ПГ г директор, кл. р-ли, учител ПГ Брой обхванати деца 0 100% изпълнени дейности Провеждане на родителски срещи в ПДГ с цел запознаване на родителите с учебния план, условията за работа в училище 1.1. Осигуряване на условия за равен достъп до образование чрез допълнителни мерки (безплатни учебници, безплатен транспорт, столово хранене и др) директор, учител ПГ Брой родителски срещи та 2018/2019 % с осигурени безплатни учебници и брой, за които е осигурен безплатен транспорт 100 % от -те са осигурени с безплатни учебници % от те с осигурени безплатни учебници директор училището, учители на гл Координиране работата на училището с отговорните институции- РУО, Отдел Закрила на Директор, пед съветник Брой осъществени съвместни 0 2 2

4 детето, Агенция Социално подпомагане Приложение 9 действия 2. Изпълнение на Стратегията за ефективно прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието и науката ( ) 2.1.Използване на електронни помагала с интерактивна съдържание по учебните предмети,електронни уроци Гл.учители %учители 0 100% учители 2.2. Участие в курсове на учители за иновативно използване на ИТ 2.3.Мотивирано отношение на ти към употребата на ИКТ за подобряване на резултатите, повешанате интереса към учебния материал и ефективно усвояване на новите знания в избираемите учебни часове. 2.4.Приложение на ИКТ като ефективна подкрепяща среда при самоподготовката на те по учебни предмети в часовете за самоподготовка в прогимназиален етап Директор Брой учители 0 2 учител учители Брой учители Изпълнение на Националната стратегия за учене през целия живот ( ) 3.1.Създаване на организация и контрол за осигуряване на учебници и учебни 2018/19 Директор, гл.учители % осигурени с 0 100% 3

5 помагала в училище и детската градина учебници 3.2.Разработване на цялостни политики за обща подкрепа на личностното развитие на детето и ученика 2018/19 Директор, гл.учители, пед. съветник Брой 0 Брой обхванати към общия брой 3.3.Ранно установяване на обучителни затруднения при някои от те.проучване на причините и набелязване на мерки за подкрепа г. учители Брой 0 100% 3.4. По пътя към библиотеката- ръка за ръка с мама и татко -публично четене с участието на родители от 2 клас в училищната библиотека. 2018/19 Учители 2 клас Брой обхванати и родители 0 50% 3.5. Моята любима приказка от детството или Когато баба и дядо бяха деца включване на родители в дейности за пвишаване на четивната грамотност при 3 клас. 2018/19 Учители 3 клас Брой обхванати и родители 0 50% 3.6.Организиране на родителски срещи Цели и перспективи в проф. обучение в 7 клас 3.7. Информиране и консултиране на родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална 2018/2019 Брой проведени консултативни срещи 0 1 Директор, екип 4

6 квалификация на със СОП. 4. Изпълнение на Стратегията за образователна интеграция на децата и те от етническите малцинства ( ) Изпълнение на плана по Стратегията за образователна интеграция на децата и те от етническите малцинства 4.1. Участие в разработка на проекти за образователна интеграция на децата и те от етническите малцинства и реализиране на дейности по тях Директор, гл.учители 4.2. Работа с родителите на деца и от етническите малцинства-информационна дейност за разясняване на образователната интеграция на децата Директор, гл.учители, учители Брой проведени инциативи 0 Брой инциативи към брой проведени 4.3. Пълен обхват на децата и те от етническите малцинства в полуинтернатни форми на обучение. Директор, гл.учители, учители % деца 1 100% 4.4.Допълнително обучение индивидуална работа с деца и, за които българският език не е майчин език. Директор, гл.учители, учители БЕЛ, начални учители % деца 0 Брой учители към общия брой 4.5. Успешни модели за обучение на от деца роми, чрез прилагане на иновативни стратегии за учене, учебно-технически средства и специална методика в часовете учители БЕЛ, начални учители % деца 0 1 5

7 по български език и литература Включване в годишния план за дейността на училището на традиционен празничен календар с изяви на от различните етнически групи. Септември 2018 г. Гл.учители Брой проведени инциативи Изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността ( ) 5.1Разработване на училищен план за насърчаване и повишаване на грамотността за 2018/2019 в изпълнение на Национален и регионален план за действие в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността. 5.3.Приемане на програма за подобряване резултатите от НВО, показани през 2018/ Измерване на четивната грамотност във втори, трети и четвърти клас анализ и обобщение на резултатите Входяща междинна и изходяща диагностика Главен учител Брой обхванати деца 100% 100% 6. Изпълнение на Стратегията за развитие на професионалното образование и обучение в република България за периода г. 6.1 Защо продължих напред -дискусия с бивши, продължаващи средно образование. Гл.учители Брой обхванати, брой външни участници Изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и в задължителна предучилищна и училищна възраст ( РМС 373 от 5 юли 2017 ) 7.1. Мерки за превенция на преждевременно напускане на училище 2018/19г Директор Гл.учители Брой документи Актуализиране на програмата за Сн.Иванова 0 Програма за 6

8 Превенция и ограничаване на преждевременното напускане на училище. Мерки за превенция на отпадане от образователната система в стратегиите за развитие на училището. 7.3 Разработване и реализиране на мерки за проследяване на преместването и отсъствията на те/ежемесечни справки, писма 7.4 Повишаване интереса на те към работата в екип чрез участие в училищни кампании /19г. Гл.учители Пед. съветник,нач.учители Уч-ли, БЕЛ,ИИ, Биология, рес. учители Брой програми Набелязани мерки Брой участвали превенция и ограничава не на преждев ременното напускане на училище 0 Набелязани мерки 0 Брой участвали към към общия брой 7.5 Повишаване на броя на те, обхванати в целодневната организация на учебния ден. 2018/19г. Директор, Пед. съветник Кл. р-ли, учители Брой 0 Брой обхванати към общия брой 7.6 Планиране на посещенията на адреси от екипа за обхват съвместно с заинтересованите институции 2018/19г Директор, Пед. съветник Кл. р-ли, учители Брой посещения на адрес 0 % посещения 7.7 Приложение 18,11 8 Изпълнение на националните програми за развитие на средното образование за 2018 и 2019 г. 7

9 8.1.НП Ученически олимпиади и състезания 8.2.Участие на училището и те в състезания, олимпиади, конкурси организирани от РУО търговище 8.3..Участие на те в общински и областни кръгове на олимпиадите по учебни предмети. По график Гл. учители Брой 0 Брой към общия брой По график Главни учители % 0 % към общия брой Участие на те на Националната олимпиада Знам и мога за те от 4. клас м. януари - м. март 2019 г. Главен учител начален етап Брой 20 за 2015/16г за 2016/17г 8.5..Участие на училището и те в състезания, олимпиади, конкурси организирани от РУО търговище По график Гл. учители Брой 0 Брой към общия брой 9. Изпълнение на проекти по оперативни и други програми 9.1.Национална програма С грижа за всеки ученик та 2018/2019 Директор 9.2.Модул 1 Осигуряване на допълнително обучение на те от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка. та 2018/2019 съгласно НП Гл.учител Начален етап Изготвен анализ и отчет 8

10 Модул 2 Осигуряване на допълнително обучение на те от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка. та 2018/2019 съгласно НП Гл.учител Пр. етап Изготвен анализ и отчет 9.3. Изготвяне на отчет и доклад за изпълнението на програмата. та 2018/2019 Директор Изготвен отчет и доклад за изпълнение на програмата Организационно и методическо осигуряване на дейността на педагогическите специалисти чрез методическа подкрепа и квалификационна дейност 10.1.Идентифициране на потребностите от продължаваща квалификация в училище, определяне на приоритетите в квалификационните дейности и целеви групи. Начало на учебна Гл. учители Брой анкетирани 0 Брой учители Осъществяване на контакти със звена за следдипломна квалификация на педагогическите г Гл.учители Брой контакти 0 Брой учители кадри към ВУЗ и с Департаменти за усъвършенстване на учители гр. София и гр.варна 10.3.Участие в квалификационни дейности, насочени към съвременните методи на Гл. учители Брой квалификационн 0 Брой учители 9

11 преподаване за повишаване на равнището на грамотността и форми Брой обучени учители Участие на учители в подходящи квалификационни форми на обучение предложени от РИО Търговище Гл. учители Брой квалификационн и форми 0 Брой учители Брой обучени учители 13. Организиране на дейностите по провеждането на националните външни оценявания 13.1.Участия в съвещания във връзка с провеждане на на Национално външно оценяване IV клас и мотивиране на те за тях. Директор Брой участия 100% 100% 13.2.Формиране на училищна комисия за организация и контрол на дейностите по Национално външно оценяване на знанията на те от IV, VIIклас. 2018/19год Директор Брой комисии 100% 100% Анализ на резултатите от НВО в IV клас. юли 2019 г. Директор, гл.учител Брой анализи Участие в провежданите работни срещи с учителите по предмети и направления от област Търговище. 2018/19 год. Директор, гл. учители Брой работни срещи 100% 100% 10

12 13.4.Участие в работни среща с учителите по математика,и запознаването им с резултатите НВО 2018/19 год. Директор, гл.учители Брой работни срещи 100% 100% Анализ на организацията и провеждането на НВО в VII клас на областно ниво. юли 2019 г. Директор, гл.учител Брой анализи 14. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на общата и допълнителната подкрепа за децата и те Оказване на подкрепа чрез дейности, свързани с личностното развитие на децата и те. 2018/19 год. Гл.учители, учители Брой дейности %, предложени за насочване 100% 14.2.Идентифициране на те, които се нуждаят от предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие и планиране на адекватни и ефективни ерки и дейности Утвърждаване на индивидуални програми по учебните предмети за те със СОП Включване на те в работни групи по НП С грижа за всеки ученик 2018/19 гл. учители, учители % обхванати 2018/19 Директор, Ресурсни учители, учители % обхванати 2018/19 Директор, гл.учители % обхванати 30% 100% % 100% 0 5 групи 15. Организиране на дейностите, свързани с осигуряване на задължителна документация и с предоставяне на учебници и учебни помагала за 11

13 безвъзмездно ползване 15.1.Изготвяне на заявки за задължителна документация за В срокове, определени от МОН и при необходимост Директор % обобщени и изпратени заявки 0 100% обобщени и изпратени в РУО Търговище Изготвяне на информация и заявка до общината за учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване. Съгласно график на МОН Главен учител начален етап Брой заявки подадени 0 1 заявка 15.3.Създаване на организация за съхраняване на документацията свързана с учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване. 2018/19г. Директор, гл. учители Брой съхранена документация 0 100% 16. Организиране на дейности в Националния календар за извънучилищните дейности и в Националния спортен календар на МОН, както и други извънкласни и извънучилищни дейности 16.1.Участие на училището и те в състезания, олимпиади,конкурси и др Организиране и провеждане на общински кръна Националната олимпиада Знам и мога за те от 4 клас. По график гл. учители, учители % участие 0 30% По график гл. учители, учители % участие на 0 20% 12

14 13

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ

ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / г. НА ДИ ДЕТСКА УСМИВКА ГР.ОПАКА,ОБЩ.ОПАКА, ОБЛ.ТЪРГОВИЩЕ ул. Съединение 17,тел:06039/2389,e-mail:cdg_opaka@abv.bg УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД 2 / 17.09. г. НА ДИРЕКТОРА НА ДГ УСМИВКА / Румянка Радева / ЗА ДЕЙНОСТТА НА

Подробно

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за превенция на ранното напускане на училище ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: Тонка Ченгелова 1 / 6 Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали

Приложение към т Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квали Приложение към т.10.11.2 Отчет за изпълнението на Годишния план за дейността на РУО Габрово за учебната 2017/2018г 1. Анализ на потребностите от квалификация. Потребността от квалификация на те специалисти

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГАБРОВО ЗА

На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГАБРОВО ЗА На основание, чл. 16, ал. 1 от ПУФРУО МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ГАБРОВО ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА I. Основни приоритети в дейността

Подробно

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc)

(Microsoft Word - \357\360\356\343\360\340\354\ doc) ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО ПРОФ. ИВАН ИВАНОВ ул. Вл. Стойчев 1 Директор: тел. 06514-3116 e-mail: pgssdd@abv.bg Долни Дъбник 5870 Администрация: тел./факс 06514-3112 web: pgss-dd.com ПРОГРАМА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ; tcc_var

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: ; тел./факс: ;   tcc_var ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ВАРНА бул. Сливница 189, тел.: 756-756; тел./факс:745-937; e-mail: tcc_varna@yahoo.com Училищен план за насърчаване и повишаване

Подробно

Примерен годишен план за квалификационната дейност

Примерен годишен план за квалификационната дейност УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННАТА ДЕЙНОСТ В СУ НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ УЧЕБНА 2018/2019 ГОДИНА Годишният план за квалификация е част от Годишния план на училището за учебната 2018/2019

Подробно

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx)

(Microsoft Word - \317\360\350\353\356\346\345\355\350\345 3.docx) РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионално управление на образованието гр. Русе Изх. 02- /.2016 г. ДО Г-Н СТЕФКО БУРЖИЕВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ Относно: отчет за резултатите

Подробно

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА

Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РА Утвърдил: Директор: / Силвия Аврамова / ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ Д.ПЕТРОВ С Л И В Е Н гр.сливен; ул. П.Д.Петков 36; тел.: 66 76 87 МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 Г.

Подробно

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя

УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ( ) Настоя УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ (2016 2020) Настоящата програма е приета с решение 4 на заседание на

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул.христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ Игр. Павел баня-6155, ул."христо Ботев 13 Директор: S04361/22-06 fax: 04361/22-03 зам.-директор: 04361/22-05 e-mail: soupb@abv.bg ПРОГРАМА

Подробно

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ВРАЦА 4.Прогресивна компетентност на педагогическите екипи, отговаряща на образователните изисквания и компетентности и европейски компетенции. 5.Работа в екип, добра комуникация и споделяне на опит. 6.Подобряване

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА УТВЪРЖДАВАМ:... Директор: Елка Хънтова Заповед 2023/08.09.2017 ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ИВАН ВАЗОВ,

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН

УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ 7700 Гр.Търговище ул. Кап. Данаджиев 22 УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАН УТВЪРЖДАВАМ! ДИРЕКТОР:... /С. ЗАФИРОВА/ УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 2017-2018 учебна година Настоящата Програма е приета

Подробно

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , , П

СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) , ,   П СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2600, гр. Дупница, ул. Страхил войвода 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, www.souphd.info, souphd@abv.bg ПЛАН за та дейност Виолета Инкьова Директор СЕУ Св.

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ; Утвърд

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: ; ;   Утвърд СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ ГРАД АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА ул. Митко Палаузов 27 а ; тел: 76-20-81; 76-32-81; e-mail: souaksakovo@abv.bg Утвърдил:.../п/... /М.Петрова/ Училищна програма за превенция

Подробно

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail:

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс ,е-mail: ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ Е к з а р х А н т и м I - В и д и н 3700 Видин, ул. Княз Борис I 25, тел. (094)600912, факс 600911,е-mail: pmg-vd@rio-vidin.org УТВЪРЖДАВАМ: Румяна Петрова на

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децат ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ С.КАРАБУНАР Утвърждавам Директор:.. /Катя Михова/ ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи Програмата за предоставяне

Подробно

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, у УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на ученици от уязвими групи в Езикова гимназия Христо Ботев - град Кърджали, учебна 2017 2018 година Утвърдена със Заповед 38/15.09.2017г.

Подробно

<4D F736F F D20D1FAEEE1F9E5EDE8E520EAFAEC20E4EEEAEBE0E420E4EE20ECE8EDE8F1F2FAF02DEFF0EEE5EAF220CFEEE4EAF0E5EFE020E7E020F3F1EFE5F52

<4D F736F F D20D1FAEEE1F9E5EDE8E520EAFAEC20E4EEEAEBE0E420E4EE20ECE8EDE8F1F2FAF02DEFF0EEE5EAF220CFEEE4EAF0E5EFE020E7E020F3F1EFE5F52 СТАРТИРАХА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ BG05M2ОP001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ Стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 Подкрепа за успех. Министерството на образованието и науката (МОН)

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail:

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич, ул. България 22 Тел , факс Е-mail: СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СТЕФАН КАРАДЖА 9650, Кавар, общ. Кавар, обл. Добрич, ул. България 22 Тел. 0570 8 20 56, факс 0570 8 25 57 Е-mail: sou_kavarna@abv.bg Уеб сайт: sou-kavarna.com Утвърдил: Емил Андонов: Директор

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца Враца 3000 Канцелария: (092)

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца Враца 3000 Канцелария: (092) МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ ХРИСТО БОТЕВ гр. Враца 1822 2018 1907 Враца 3000 Канцелария: (092) 62 21 75 www.hristobotev.org ул. Ген. Леонов 37 : (092) 62 35 49, (0888) 720 810

Подробно

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО

81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО 81 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ВИКТОР ЮГО» гр. СОФИЯ, ул. «Бъднина» 3 e-mail:sou81@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: ЕЛЕНА НАЛБАНТОВА Директор ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ Учебна2018 2019 година Приет с

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГР. БЛАГОЕВГРАД бул. Васил Левски 60 тел УТВЪРЖДАВАМ:.. Димитрина Иванова Директор на ПГТЛП Гоце Делчев, гр. Благоевград ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА I.

Подробно

1

1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ДРАГАН МАНЧОВ гр. Пловдив; пк 4001; ул. Чемшир 11; 032642314 Директор; 032643014 - Канцелария www.draganmanchov.info; office@draganmanchov.info УТВЪРЖДАВАМ! Директор:.. / Борис Златарев

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ

І ЦЕЛ ЗА РАБОТА НА МЕТОДИЧЕСКОТО ОБЕДИНЕНИЕ СУ ОТЕЦ ПАИСИЙ С ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ 6600 гр. Кърджали e-mail: otec_paisii@mail.bg ул. Отец Паисий 12 www.paisii-kardjali.com Утвърдил:... Директор: Златко Атанасов ГОДИШЕН ПЛАН НА МЕТОДИЧЕСКО

Подробно