ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство

Размер: px
Започни от страница:

Download "ПРОЕКТ! НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерство"

Препис

1 НАРЕДБА. за изменение и допълнение на Наредба Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г., изм. и доп., бр. 90 от 2011 г., бр. 22 от 2013 г.) 1. В чл.2 се правят следните изменения и допълнения: 1.В ал.2 се правят следните изменения и допълнения: а) в т.1 думата определяне се заличава, а след думата потенциала се добавя за развитите ; б) в т.2 след думата характеристики се добавя и възможностите за развитите. 2.В ал.3 думите в края на атестационния период се заличават. 2. В чл.3 се правят следните изменения и допълнения: 1.В ал.1, т. 4 се отменя. 2. Ал.2 се изменя така: (2) Министърът на отбраната може да оправомощи свой заместник да изпълнява функциите му на старши атестиращ. 3. Създава се ал.3: (3) За длъжностите, за които командващият на Съвместното командване на силите, командирите на командванията на Сухопътните войски, Военновъздушните сили и Военноморските сили, командирите, ръководителите, началниците на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната са атестиращи, те изпълняват функциите и на старши атестиращи. 3. В чл.5 се създава т.10: т.10. военнослужещите, които ползват и/или са ползвали за повече от шест месеца през атестационния период правото си на отпуск поради бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на дете, за кърмене на дете, за гледане на болно дете и на допълнителен отпуск за две и повече живи деца в размерите и при условията на Кодекса на труда. 4. В чл.7 се правят следните изменения и допълнения: 1. Досегашният текст става ал. 1; 2. Точка 3 се изменя така: 3. провеждане на междинна среща: а) за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им при необходимост от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант/старшина) и атестиращия; б) при промяна на длъжностното лице атестиращ или старши атестиращ, същата се отразява в полето за коментар на атестиращия в приложения 1-5 ; 3.В т.7 думите или апелативната комисия се заличават; 4. Създава се ал.2: (2) При промяна на атестиращия и/или старшия атестиращ на войниците се изготвя нов формуляр. 5. В чл.8 се правят следните изменения:

2 1. В т.3 думите 15 ноември се заменят с 1 декември. 2. В т.4 думите 1 октомври до 15 октомври се заменят с 1 ноември до 15 ноември. 3. В т.5 думите 16 октомври до 31 октомври се заменят с 16 ноември до 30 ноември. 4. Точка 6 се отменя. 6. В чл.9, ал. 1, т. 1 се изменя така: 1. за офицерите от: Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, щабовете на Съвместното командване на силите и на командванията на видовете въоръжени сили - по образец и оценъчни скали съгласно приложение В чл.10 се правят следните изменения и допълнения: 1.В ал.1 се правят следните изменения и допълнения: а) в основния текст след думите чл.7 се добавя ал.1 ; б) създава се нова т.3: 3. оценка от участие в мисия/операция извън територията на Република България ; в) досегашните точки 3,4, 5 и 6 стават съответно 4,5,6 и В ал.2, т. 4 се изменя така: 4. необходимост от допълнително обучение. 8. В чл.11 се правят следните изменения и допълнения: 1.В ал.1 се правят следните изменения и допълнения: а) в основния текст след думите чл.7 се добавя ал.1 ; б) създава се т.8: 8. оценка от участие в мисия/операция извън територията на Република България. 2. В ал.2, т. 3 се изменя така: 3. необходимост от допълнително обучение. 9. В чл.13 след думите чл.7 се добавя ал В чл.14, ал. 1 и ал.2 след думите чл.7 се добавя ал В чл.16 думите чл.5, т. 4-9 се заменят с чл.5, т В чл.17, ал. 2 и ал. 3 се отменят. 13. В чл.18, ал.2 се отменя. 14. В чл.19 се правят следните изменения и допълнения: 1. Алинея 1 се изменя така: (1) Атестационният формуляр се изпраща от атестиращия на старшия атестиращ. 2. Алинея 4 се изменя така: (4) Старшият атестиращ може да коригира по собствена преценка до двадесет на сто от общия брой на оценките, дори те да не са спорни.. 3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.

3 4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 като след думите атестиращ се добавя по оценките. 5. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така: (7) Старшият атестиращ определя потенциала за развитие на атестирания офицер или възможностите за развитие на офицерския кандидат, сержант (старшина) или войник (матрос) и запознава атестиращия и атестирания с атестацията срещу подпис.. 6. Създават се ал. 8 и 9: (8) Отказът на атестирания да подпише атестационния си формуляр по ал.7, се отразява от старшия атестиращ в полето за коментар и се удостоверява с имената и подписите на двама свидетели. (9) Приключените атестационни формуляри по реда на чл. 19, ал. 7 или ал. 8 се изпращат в структурата по чл. 2, ал Членове 19а, 20 и 21 се отменят. 16. Глава IV се отменя. 17.В приложение 1 към чл. 9, ал. 1, т.1 се правят следните изменения и допълнения: 1. В заглавието на приложението думите - административни и щабни офицери се заличават. 2. Колона комисия в раздел III Оценяване и отчитане на изпълнението се заличава. 3. Раздел V Определяне на потенциала за развитие се изменя така: V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ 1. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от същото звание и длъжност. МНОГО ПОД ПОД ОКОЛО НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ НАД МНОГО НАД 2. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО : МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО СЛЕД МИНИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В 3. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ

4 РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ - НУЖДАЕ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В И СТЕПЕН МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА ПО- ВИСОКА СТЕПЕН В СЕ ПОВИШИ В ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО ВОЕННО 4. НЕОБХОДИМОСТ ОТ : ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА ВА ВВУ ДЪЖНОСТНА В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ЕЗИКОВА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ 18. В приложение 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения: 1. В заглавието на приложението думите - офицери от СВ се заличават. 2.Колона комисия в раздел III Оценяване и отчитане на изпълнението се заличава. 3. Раздел V Определяне на потенциала за развитие се изменя така: V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ 1. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от същото звание и длъжност. МНОГО ПОД ПОД ОКОЛО НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ НАД МНОГО НАД

5 2. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО : МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО СЛЕД МИНИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В 3. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ - НУЖДАЕ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В И СТЕПЕН МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА ПО- ВИСОКА СТЕПЕН В СЕ ПОВИШИ В ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО ВОЕННО 4. НЕОБХОДИМОСТ ОТ : ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ О ВЕНА ВА ВВУ ДЛЪЖНОСТНА В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ЕЗИКОВА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ 19. В приложение 3 към чл. 9, ал. 1, т. 3 се правят следните изменения и допълнения: 1. В заглавието на приложението думите - офицери от ВВС се заличават. 2.Колона комисия в раздел III Оценяване и отчитане на изпълнението се заличава. 3. Раздел V Определяне на потенциала за развитие се изменя така: V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ

6 1. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от същото звание и длъжност. МНОГО ПОД ПОД ОКОЛО НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ НАД МНОГО НАД 2. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО : МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО СЛЕД МИНИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В 3. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ - НУЖДАЕ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В И СТЕПЕН МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА ПО- ВИСОКА СТЕПЕН В СЕ ПОВИШИ В ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО ВОЕННО 4. НЕОБХОДИМОСТ ОТ : ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА ВА ВВУ ДЛЪЖНОСТНА В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ЕЗИКОВА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ 20. В приложение 4 към чл. 9, ал. 1, т. 4 се правят следните изменения и допълнения: 1. В заглавието на приложението думите - офицери от ВМС се заличават. 2. Колона комисия в раздел Оценяване и отчитане на изпълнението се заличава. 3. Раздел V Определяне на потенциала за развитие се изменя така:

7 V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА РАЗВИТИЕ 1. СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА на атестирания военнослужещ спрямо другите военнослужещи от същото звание и длъжност. МНОГО ПОД ПОД ОКОЛО НИВОТО НА ДРУГИТЕ КОЛЕГИ НАД МНОГО НАД 2. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО : МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО СЛЕД МИНИМАЛЕН СРОК ЗА ПРЕСТОЙ В 3. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ - НУЖДАЕ СЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛЕН ОПИТ ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ В И СТЕПЕН МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА ПО- ВИСОКА СТЕПЕН В СЕ ПОВИШИ В ДЛЪЖНОСТ, ИЗИСКВАЩА СЛЕДВАЩО ВОЕННО 4. НЕОБХОДИМОСТ ОТ : ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА ВА ВВУ ДЛЪЖНОСТНА В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ЕЗИКОВА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ

8 21. В приложение 5 към чл. 9, ал.1, т. 5, раздел V Възможности за развитие се изменя така: V. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ 1. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО : СЕ ПОВИШИ В МУ БЪДЕ ПРИСВОЕНО ОТ ДРУГА КАТЕГОРИЯ 2. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ МОЖЕ ДА ЗАЕМА ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ В ВОЕННОТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ПО-ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ 3. НЕОБХОДИМОСТ ОТ : ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА ВЪВ ВВУ СПЕЦИАЛИЗИРАНО - КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВЕННО ДЕЛО В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО ДЛЪЖНОСТНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ЦЕЛЕВА ЕЗИКОВА

9 22. В приложение 6 към чл. 9, ал. 1, т. 6 раздел IV Възможности за развитие се изменя така: IV. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ 1. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОВИШАВАНЕ ВЪВ ВОЕННО : СЕ ПОВИШИ В МУ БЪДЕ ПРИСВОЕНО ОТ ДРУГА КАТЕГОРИЯ 2. ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ РАЗВИТИЕ В ДЛЪЖНОСТ МОЖЕ ДА ЗАЕМА ДРУГИ ДЛЪЖНОСТИ В ВОЕННОТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДЛОЖИ ЗА ПО-ВИСОКА ДЛЪЖНОСТ 3. НЕОБХОДИМОСТ ОТ : ЗА СТЕПЕН НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ВОЕННА ВЪВ ВВУ СПЕЦИАЛИЗИРАНО - КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВЕННО ДЕЛО В КУРСОВЕ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ВОЕННО ДЕЛО ДЛЪЖНОСТНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ ЦЕЛЕВА ЕЗИКОВА

10 23. Приложение 7 към чл. 26, ал. 2, т. 1 и Приложение 8 към чл. 26, ал. 2, т. 2 се отменят. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 24. За 2014 г. съвместното определяне на професионалните компетентности и личностни характеристики, които ще се оценяват през атестационния период, конкретните задължения, отговорности и цели от атестираните офицери, офицерски кандидати и сержанти (старшини) и атестиращия по чл. 8, т. 1 се извършва от 15 февруари до 15 март. 25. За 2014 г. провеждането на междинни срещи за отчитане на степента на изпълнение на конкретните задължения, отговорности и цели и актуализирането им, при необходимост, от атестирания военнослужещ (офицер, офицерски кандидат или сержант (старшина) и атестиращия по чл. 8, т. 2 се извършва от 15 април до 30 септември. 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник". МИНИСТЪР НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АНГЕЛ НАЙДЕНОВ

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О

ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - / г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ О ПРОЕКТ! НАРЕДБА Н - /..2019 г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА Н-28 ОТ 2010 Г. ЗА КРИТЕРИИТЕ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА АТЕСТИРАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО

Подробно

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане

ПРОЕКТ! НАРЕДБА г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/ г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане ПРОЕКТ! НАРЕДБА... 201 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-22/16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на МО и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военно З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 15.01.018 г. OX - 39 гр. София ОТНОСНО: Организиране на процеса на атестиране на военнослужещите от административните звена на Министерството

Подробно

Проект! НАРЕДБА / г. за изменение и допълнение на Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграж

Проект! НАРЕДБА / г. за изменение и допълнение на Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграж Проект! НАРЕДБА /.. 2019 г. за изменение и допълнение на Наредба Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната

Подробно

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110

ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 ПРОЕКТ З А К О Н ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ (обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г.; изм. и доп. бр. 1 от 2000 г., бр. 25, 99 и 110 от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 95 от 2003 г.,

Подробно

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск

Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за риск Проект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н-3 от 2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени,

Подробно

Проект! ИНСТРУКЦИЯ И- за изменение на Инструкция И-4 от г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на о

Проект! ИНСТРУКЦИЯ И- за изменение на Инструкция И-4 от г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на о Проект! ИНСТРУКЦИЯ И- за изменение на Инструкция И-4 от 26.09.2007 г. за дейността на командирите (началниците, ръководителите) от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на подчинение

Подробно

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени

ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ от г. за изменение и допълнени ПРОЕКТ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПОСТАНОВЛЕНИЕ........ от.....................2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет МИНИСТЕРСКИЯТ

Подробно

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за н М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И.... 2019 г. ПРОЕКТ! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 8121з-344 от 2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните

Подробно

НАРЕДБА

НАРЕДБА Проект! НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба 4 от 2003 г. за документите за системата на народната просвета (обн., ДВ, бр. 41 от 2003 г., попр., бр. 48 от 2003 г., изм. и доп., бр. 65 от 2003 г.,

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег / г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВА

УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег / г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВА УТВЪРЖДАВАМ: ПОСТОЯНЕН СЕКРЕТАР НА ОТБРАНАТА (П.) АНТОН ЛАСТАРДЖИЕВ по ред Извлечение от ПЛАН с рег. 21-41-93/ 18.07.2018 г. ЗА ПРИДОБИВАНЕ И ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА ВЪВ ВОЕННИТЕ АКАДЕМИИ И ВИСШИТЕ

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Scanned Document

Scanned Document Проект ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм., бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153 от 1998 г., бр. 113

Подробно

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx

Microsoft Word - NID_Naredba11_2016 финал+ ( ).docx Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците (Обн., ДВ, бр. 74 от 2016 г., изм. и доп., бр. 78 от 2017 г. и бр. 82 от 2018 г.)

Подробно

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти

З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени заняти З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА 29.05.2019 г. ОХ 497 София Относно: Създаване на организация за осигуряване и провеждане на присъствени занятия през учебната 2019/2020 г. със слушателите по магистърска

Подробно

Microsoft Word - pms162_2001_izm

Microsoft Word - pms162_2001_izm ПОСТАНОВЛЕНИЕ 162 на МС от 20.06.2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления Обн. - ДВ, бр. 59 от 03.07.2001 г.; в сила от 01.01.2002

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 26.01.2004г. ОХ- 64 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на вакантни международни длъжности в щаба на Корпуса за бързо развръщане

Подробно

tarifa1

tarifa1 ТАРИФА 1 КЪМ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ СЪДИЛИЩАТА, ПРОКУРАТУРАТА, СЛЕДСТВЕНИТЕ СЛУЖБИ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 1996 Г., ЗАГЛ. ДОП. - ДВ, БР.

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я Н А Р О Д Н О С Ъ Б Р А Н И Е Проект З А К О Н за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (Обн., ДВ, бр. 106 от

Подробно

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx

Microsoft Word - 03 Izmenitelno_PMS.docx Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е. от. 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление 100 на Министерския съвет от 2018 г. за създаване

Подробно

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАРЕДБА № 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ НАРЕДБА 6 ОТ 28 МАЙ 2001 Г. ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА ДОСТИГАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИЯ МИНИМУМ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни инспекции (обн., ДВ, бр. 6 от 2011 г.; изм., бр. 31 от 2011 г., бр. 34 от 2013 г.,

Подробно

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20

Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 20 Наредба за допълнение на Наредба 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010, бр.

Подробно

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ

Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за приемане на Класификатор на длъ Проект! Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от.. 2018 г. за приемане на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната,

Подробно

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра

12/9/2016 Държавен вестник Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Пра Министерство на здравеопазването брой: 47, от дата 26.6.2015 г. Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВА стр.8 Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на регионалните здравни

Подробно

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т

РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от г. за изменение и допълнение на Тарифата за т РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2019 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 30.06.2004 г. ОХ 404 София Съдържание: Обявяване на конкурс за заемане на длъжности в Делегацията на Република България към НАТО и в Постоянното

Подробно

Microsoft Word - ПМС_27_

Microsoft Word - ПМС_27_ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27 на МС от 23.02.2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 19 от 02.03.2018 г., в сила от 02.03.2018 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното зд МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декемв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ З А К О Н за изменение на Кодекса за социално осигуряване Проект! Обн. ДВ. бр.110 от 17 Декември 1999г., изм. ДВ. бр.55 от 7 Юли 2000г., изм. ДВ.

Подробно

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS

Microsoft Word - pms15_2019_izmPMS ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15 на МС от 25.01.2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет Обн. - ДВ, бр. 10 от 01.02.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: 1.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Републ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Републ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г., изм. и доп.,

Подробно

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО

НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПО НАРЕДБА 11 ОТ 17 НОЕМВРИ 2011 Г. ЗА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЯЙЦЕКЛЕТКИ, СПЕРМАТОЗОИДИ И ОПЛОДЕНИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ, КОИТО НЕ СА ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПОТОМСТВО, НА НАУЧНИ, УЧЕБНИ И ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В СТРАНАТА

Подробно

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от г. Приет с ПМС 129 от г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве

Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарстве Проект Наредба за изменение и допълнение на Наредба 5 от 2011 г. за условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина

Подробно

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У " J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на

ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У  J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на ЗАПОВЕД НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ. / /.2016 Г. JV» 0У " J &С София СЪДЪРЖАНИЕ: Относно обявяване на Таблица за съпоставимост на длъжностите от Класификатора на длъжностите за военнослужещи

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д З А П О В Е Д НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 25.02.2008 г. ОХ - 116 София Съдържание: Относно обявяване на конкурс за заемане на вакантни длъжности за офицери и граждански лица в Делегацията

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО Наредба за изменение и допълнение на Наредба 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България (обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г., бр. 5 и 106

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е... от... 2016 година ЗА изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет М И Н И С Т

Подробно

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър

НАРЕДБА № Н-4 от г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър ПРОЕКТ! Наредба за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки (ДВ, бр. 37 от 2006 г.) 1. В чл. 1 се правят следните

Подробно

Проект ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и

Проект ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и Проект ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32,

Подробно