Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година

Размер: px
Започни от страница:

Download "Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Стара Загора през 2017 година"

Препис

1 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ 017 ГОДИНА През 017 г. в област Стара Загора са приключили делата за 01 извършени престъпления. Делата за 695 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за с условно осъждане, за 7 - с оправдаване, за 19 с прекратяване, и за с освобождаване от наказание. С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 59 извършени престъпления, което е с 1.5% по-малко в сравнение с 016 година. През 017 г. обвиняеми са били лица, от които: с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 681 лица, или 41.3% от общия брой на обвиняемите; условно осъдени са 85 (41.3%) лица; освободени от наказателна отговорност са 455 (.8%) лица; оправдани са 0 обвиняеми лица (1.0%); на 15 лица делата са прекратени (0.8%). Фиг. 1. Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица в област Стара Загора през периода година Брой Престъпления, завършили с осъждане Осъдени лица Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 017 г. е 1 506, като в сравнение с 016 г. намалява с 6.%. Осъдените непълнолетни лица (14-17 години) са 77, или 5.1% от всички осъдени. 1

2 Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица по глави от Наказателния кодекс (НК) и някои видове престъпления Общоопасни престъпления 1 През 017 г. най-голям е броят и съответно относителният дял на общоопасните престъпления - 737, или 48.% от общия брой на наказаните престъпления. Осъдените за извършването на този вид престъпления са 671, или 44.6% от общия брой на осъдените лица. В сравнение с предходната година през 017 г. се наблюдава увеличение както на броя на престъпленията, така и на осъдените лица за извършени общоопасни престъпления - съответно с 10.0 и 3.4%. В структурата на общоопасните престъпления най-голям е броят на престъпленията по транспорта и съобщенията - 557, или 75.6% от общия брой на общоопасните престъпления. За извършването на този вид престъпления са осъдени 56 лица, или 78.4% от осъдените за извършени общоопасни престъпления. Престъпленията, свързани с наркотици, завършили с осъждане през 017 г. са 139, а наказаните за тях лица са 111. Престъпления против собствеността На второ място в структурата на престъпленията, завършили с осъждане в област Стара Загора през 017 г., са тези против собствеността. С осъдителна присъда са приключили делата за 356 извършени престъпления (3.3% от всички престъпления, завършили с осъждане). Осъдени са 408 лица, или 7.1% от общия брой на осъдените през 017 г. Сред престъпленията против собствеността най-разпространени са кражбите на имущество с 67.7% относителен дял от престъпленията против собствеността и 15.8% от общия брой на всички престъпления, завършили с осъждане. С осъдителна присъда са приключили делата за 41 извършени кражби, а осъдените за тях лица са 94. По своята правна и криминална характеристика грабежите са сред най-тежките престъпления против собствеността. През 017 г. за 8 грабежа са осъдени 34 лица. За извършени 4 измами са осъдени 43 лица, или 10.5% от осъдените за престъпления против собствеността. Престъпления против стопанството 3 През 017 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 10 извършени престъпления против стопанството, или 6.7% от общия брой на наказаните престъпления. За тях са осъдени 108 лица, или 7.% от всички осъдени лица. 1 Включват престъпления, извършени по общоопасен начин или с общоопасни средства, по транспорта и съобщенията, против народното здраве и околната среда, при използването на атомната енергия за мирни цели и други. Включват: кражба и грабеж на имущество, присвояване, измама, изнудване, вещно укривателство, унищожаване и повреждане на имущество, злоупотреба на доверие. 3 Включват общи стопански престъпления, престъпления против кредиторите и в отделни стопански отрасли, против митническия режим и против паричната кредитна система.

3 Престъпления против личността През 017 г. в област Стара Загора са наказани 10 престъпления против личността (6.7% от всички престъпления, завършили с осъждане). За извършването им са осъдени 94 лица, или 6.% от общия брой на лицата с влезли в сила присъди през годината. Сред престъпленията против личността с най-голям брой и относителен дял са причинените телесни повреди, като с осъдителна присъда са завършили делата за 37 престъпления. Броят на осъдените лица за този вид престъпления е 36, или 38.3% от общия брой на осъдените за извършени престъпления против личността. За трафик на хора с осъдителни присъди са завършили 3 наказателни дела с 4 осъдени лица за този вид престъпления. Осъдени лица за други видове престъпления През 017 г. в област Стара Загора са осъдени за извършването на: престъпления против брака, семейството и младежта - 78 лица (5.%); документни престъпления - 65 лица (4.3%); престъпления против реда и общественото спокойствие - 31 лица (.1%); престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции - 0 лица (1.3%); престъпления против правата на гражданите - 3 лица (1.5%); престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система 8 лица (0.5%). Осъдени лица по пол и възраст Разпределението на осъдените през 017г. лица в област Стара Загора по пол и възраст е следното: Броят на осъдените мъже е 1 393, или 9.5% от общия брой на осъдените лица. С най-висок брой и относителен дял са мъжете с влязла в сила присъда във възрастовата група години - 8.% от общия брой на осъдените мъже. Осъдените жени са 113, като най-голям е делът им във възрастовата група години % от общия брой на осъдените жени. Осъдени лица по наложени наказания В структурата на осъдените лица по наложени наказания най-голям е относителният дял на лишените от свобода (табл.1). През 017 г. в област Стара Загора те са 1 15, или 80.7% от общия брой на осъдените лица. Включват убийства, телесни повреди, отвличане и противозаконно лишаване от свобода, принуда, обида и клевета, разврат, трафик на хора. 3

4 Табл.1. Осъдени на лишаване от свобода в област Стара Загора през 017 година Размер на наложените наказания лишаване от свобода Брой Структура - % Общо До 6 месеца ,6 От 6 месеца до 1 година ,0 От 1 до 3 години 36 19,4 От 3 до 5 години 1,8 От 5 до 10 години 6 0,5 От 10 до 15 години 7 0,6 Наказанието пробация е наложено на 07 лица (13.7% от всички осъдени), глоба - на 77лица (5.1%), а обществено порицание - на 7 лица. 4

5 Методологични бележки Статистическите данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди са на базата на годишни данни, получавани от окръжните, районните и военните съдилища и от Специализирания наказателен съд. Обект на наблюдение е дейността на районните и окръжните съдилища по наказателните дела от общ, частен и административен характер. От 1998 г. е включена и информация за дейността на военните съдилища, а от 01 г. - и на Специализирания наказателен съд. Не е включена информация за резултатите от дейността на Върховния касационен съд. Единици на наблюдение са престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица с влезли в сила присъди. В броя на престъпленията и осъдените лица за дадена отчетна година се включват тези, на които присъдата е влязла в сила през същата година. В броя на обвиняемите лица се включват осъдените, условно осъдените, оправданите, освободените от наказание и лицата, на които делата са прекратени. В броя на осъдените лица се включват всички осъдени лица на някакво наказание, включително и условно осъдените. В броя на престъпленията, завършили с осъждане, се включват всички престъпления, завършили с осъждане, независимо дали са извършени от едно или повече лица. Възрастта на осъдените лица е посочена в навършени години към момента на извършване на престъплението. Непълнолетни са навършилите 14 години, но ненавършили 18 години лица. Пълнолетни са лицата на възраст 18 и повече години. Осъдените непълнолетни лица се включват в общия брой на осъдените лица. Съгласно член 31, ал. 1 и от НК наказателноотговорно е пълнолетно лице, навършило 18-годишна възраст, което в състояние на вменяемост извърши престъпление. Непълнолетно лице - навършило 14 години, но ненавършило 18 години, е наказателноотговорно, ако е могло да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Повече информация и данни за престъпленията, завършили с осъждане, и осъдените лица са достъпни в ИС Инфостат ( и на сайта на НСИ ( раздел Правосъдие и престъпност. 5

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Бургас през 2017 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА През 2017 г. с осъдителна присъда в област Бургас са приключили делата за 1 731 извършени престъпления, което е с 27.3% по-малко

Подробно

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година

Престъпления, обвиняеми и осъдени лица през 2018 година ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА През 2018 г. са приключили делата за 31 154 извършени престъпления. От тях 10 176 са завършили с ефективно осъждане, 14 989 - с условно осъждане,

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО През 2016 г. в област Габрово са приключили делата за 587 извършени престъпления. Делата за 214 от тях са завършили с ефективно

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2017 година в област Благоевград са приключили делата за 1 708 извършени престъпления. Делата за 496 от тях са завършили с

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ОБВИНЯЕМИ И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2016 Г. В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД През 2016 година в област Благоевград са приключили делата за 2 205 извършени престъпления. Делата за 526 от тях са завършили с

Подробно

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни)

Престъпления, завършили с осъждане, и осъдени лица през второто шестмесечие на 2013 година (предварителни данни) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ВТОРОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през второто на 013 г. с осъдителна

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ЗАВЪРШИЛИ С ОСЪЖДАНЕ, И ОСЪДЕНИ ЛИЦА ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) По предварителни данни на Националния статистически институт през първото шестмесечие на

Подробно

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas

Microsoft Word - Protivoobstestveni_proyvi_2015_oblast_Burgas ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА В ОБЛАСТ БУРГАС Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година

Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица в област Бургас през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В ОБЛАСТ БУРГАС ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица в област Бургас, водени, заведени и снети от отчет в детските

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГО ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА В СОФИЙСКА ОБЛАСТ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически

Подробно

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година

Противообществени прояви на малолетните и непълнолетните лица през 2017 година ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ЛИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2018 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС)

Подробно

4 Aπριλίου 2003

4 Aπριλίου 2003 ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ ПЕРНИК ПРЕЗ 2017 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2013 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2013 ГОДИНА Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2012 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн

ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ЮГОЗАПАД ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА Малолетни и непълн ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ В ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ ПРЕЗ 206 ГОДИНА Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) за извършени

Подробно

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1

Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Р А Й О Н Е Н С Ъ Д - ГР. К А Р Н О Б А Т Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ФЕВРУАРИ 2009 ГОДИНА 1 Д О К Л А Д ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД ГРАД КАРНОБАТ ПРЕЗ 2008 ГОДИНА БРОЙ ДЕЛА ЗА

Подробно

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24

П СК а СС П 29/ ,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, ,. 30,. 1,. 2, , - -., : 1/24 П СК а СС П 29/18.07.2017. 2016,.. 95,. 1. ХХХІ -,.. 396,. 1., : ;, ; ;,,,,. 6, 6 2014.,. 30,. 1,. 2, 1 2014., - -., : 1/24 1. - - - 2. - - -,, 1 2014., : -,,,,,,,,,,, -. -,,,,, Х. -,,,,,,,,,., 3 : - I

Подробно

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63>

<4D F736F F D20C8EDF4EEF0ECE0F6E8FF20C4CECEC820EC2EECE0F0F2205F E32E2E646F63> ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА Отдел Информация, анализ и методическо ръководство София, бул. Витоша, / 1, / 1, vkp@prb.bg ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА, ОБРАЗУВАНИ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ОТ ОСОБЕН

Подробно

BULGARIA

BULGARIA BULGARIA/BULGARIE РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИНФОРМАЦИЯ относно Конвенцията за трансфер на осъдени лица, подписана в Страсбург на 21.03.1983 г. Лице, осъдено на лишаване от свобода на територията на държава, която

Подробно

4ND

4ND О П Р Е Д Е Л Е Н И Е... /02.12.2016 година, гр.исперих В ИМЕТО НА НАРОДА ИСПЕРИХСКИ РАЙОНЕН СЪД На втори декември през две хиляди и шестнадесета година, в открито заседание, в състав: Секретар: Й.Т.,

Подробно

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е

Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Е Актуален списък на делата в АСНС, свързани с организирана престъпност (мерки 41 и 42 от Плана за действие за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия от януари 2017 г. в рамките на

Подробно

код Описание Законов текст 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл а НК 102 Предателство чл.98 НК Убийство или телесна повреда

код Описание Законов текст 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл а НК 102 Предателство чл.98 НК Убийство или телесна повреда 100 ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ РЕПУБЛИКАТА 101 Измяна чл. 95-97а 102 Предателство чл.98 103 104 Убийство или телесна повреда на представител на чужда чл. 99 държава с противодържавна цел Участие във военни действия

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/ г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА Приложение 2 към Заповед РД-0140/09.03.2017 г. СПРАВКА ЗА ОБРАЗУВАНИТЕ В СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА АПЕЛАТИВЕН СЪД ВАРНА ДЕЛА ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ВКЛЮЧЕНИ В ЕДИННИЯ КАТАЛОГ

Подробно

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН

ГОДИШЕН   ОТЧЕТЕН Д О К Л А Д за дейността на Районен съд КОСТИНБРОД през 2009 година 2 Годишният отчетен доклад за дейността на Районен съд гр. Костинброд съобразен със законова и подзаконова нормативна уредба и е изготвен

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през първото тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през първото на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година

Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2019 година ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА РАБОТНАТА СИЛА ПРЕЗ ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА ГОДИНА Основни показатели за икономическата активност на населението през второто на година Коефициентът на икономическа активност

Подробно

Microsoft Word - Копие от 8_popova,teodora

Microsoft Word - Копие от 8_popova,teodora УСЛОВНО ОСЪЖДАНЕ И ПРЕДСРОЧНО ОСВОБОЖДАВАНЕ - СЪПОСТАВКА Теодора Кирилова Попова, студент 4 курс, програма Право І.Въведение Условното осъждане и предсрочното освобождаване са два от видовете освобождаване

Подробно

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - СМОЛЯН

ОКРЪЖНА  ПРОКУРАТУРА - СМОЛЯН ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН СМОЛЯН, бул. БЪЛГАРИЯ 16, тел. 31/673, факс. 31/679, E-mail: okrprok@sm.prb.bg ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА СМОЛЯН ЗА 218 г. - РЕЗЮМЕ гр. СМОЛЯН 21.3.219

Подробно