* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал.

Размер: px
Започни от страница:

Download "* РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал."

Препис

1 * РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите Регионална инспекция по околната среда и водите - София РЕШЕНИЕ На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 3, ал. 3 и от Закона за управление на отпадъците (ЗУО, ДВ бр. 3/01 г., изм.) и във връзка със заявление от г. РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ 1-РД от на ДК СОФТРЕЙД ЕООД ЕИК: седалище и адрес на управлението: област София (сто), община Столична, гр. София 117, район Подуяне, бул. Владимир Вазов 40, ет. лице, управляващо/представляващо дружеството/едноличния търговец (лице за контакти): Димитър Кисьов служ. тел.: 0/49113 факс: 0/ електронна поща: Ь рго а1е.пе1 I. Извършване на дейност по транспортиране (събиране и транспортиране), в съответствие с 1, т. 41 и 43 от ДР на ЗУО на територията на цялата страна на отпадъците, посочени в табта: Вид на отпадъка Количество Произход Код Н аименование (тон/год.) М етални отпадъци От ю ридически Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране * Отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други Отпадъчни печатарски мастила, различни от упоменатите в Отпадъчен тонер за печатане, различен от упоменатия в От ю ридически От ю ридически От юридически

2 Цинкова пепел 0 От ю ридически 7 Стърготини, стружки и изрезки от От ю ридически черни метали Прах и частици от черни метали От юридически 9 Стърготини, стружки и изрезки от От юридически цветни метали Прах и частици от цветни метали От юридически * Отработени восъци и смазки От юридически Отпадъци от заваряване От юридически 13 Отпадъчни материали от струйно От юридически 1 17 почистване на повърхности/бластиране, различни от упоменатите в * Други хидравлични масла 0 От юридически 1 Други моторни, смазочни и масла за От юридически * 80 зъбни предавки 16 Други изолационни и топлопредаващи От юридически * 1 масла * Утайки от маслено водни сепаратори 00 От юридически 18 утайки от маслоуловителни шахти От юридически * 7 (колектори) * Газьол, котелно и дизелово гориво 0 От юридически * Бензин 0 От юридически * Отпадъци, неупоменати другаде От юридически Хлорофлуоровъглеводороди, НСРС, От юридически * 1.8 НРС Хартиени и картонени опаковки От юридически Пластмасови опаковки От юридически Опаковки от дървесни материали 00 От юридически Метални опаковки От юридически Композитни/многослойни опаковки 600 От юридически Смесени опаковки 700 От юридически Стъклени опаковки 700 От юридически Текстилни опаковки 300 От юридически 31 Опаковки, съдържащи остатъци от От юридически 1 01 * или замърсени с 0 3 Абсорбенти, филтърни материали От юридически (включително маслени филтри 1 0 0* неопоменати другаде), кърпи за 0 изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещ ества 33 Абсорбенти, филтърни материали, От юридически кърпи за изтриване и предпазни облекла 0 различни от упоменатите в Излезли от употреба гуми 000 От юридически * Излезли от употреба превозни средства От ю ридически Излезли от употреба превозни средства, които не съдържат течности, или други опасни компоненти 000 От, притежаващи разрешение по чл. 3, ал.1, т.1 от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел 11 от Закона за опазване на околната среда * Маслени филтри 60 От юридически * Компоненти съдържащ и живак 0 От юридически * Компоненти съдържащ и РСВз 0,01 От юридически 40 Експлозивни елементи (например От юридически * 13 предпазни въздушни възглавници) * Спирачни накладки съдържащ и азбест 4 От юридически 4 Спирачни накладки различни от От юридически упаменатите в * Спирачни течности 1 От юридически 44 Антифризни течности, съдържащи От юридически * ва

3 4 Антифризни течности различни от От ю ридически упоменатите в Резервоари за втечнени газове 3 От ю ридически Черни метали От ю ридически Цветни метали От ю ридически Пластмаса 000 От юридически Стъкло От ю ридически 1 Опасни компоненти, различни от О т юридически * упоменатите в кодовете до , и Компоненти, неупоменати другаде 00 От юридически Отпадъци, неупоменати другаде 1 00 От юридически 4 От юридически * съдържащо хлорофлуоровъглеводороди, НСРС, НРС 400 От ю ридически * 180 съдържащ о свободен азбест 6 От ю ридически * съдържащо опасни компоненти (3), различно от упоменатите в до От ю ридически различно от упоменатото в кодове от до Опасни компоненти, отстранени от От юридически * 000 излязло от употреба оборудване 9 Компоненти, отстранени от излязло от От ю ридически употреба оборудване, различни от 1 00 упоменатите в код Лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се От ю ридически от или съдържащи, * включително смеси от лабораторни химични вещества и смеси с висока степен на чистота 61 Отпадъчни неорганични химични От ю ридически вещества и смеси с висока степен на * чистота, състоящи се от или съдържащи 6 Отпадъчни органични химични От ю ридически * вещества и смеси с висока степен на чистота, състоящи се от или съдържащи * Оловни акумулаторни батерии 000 От юридически * -Сс1 акумулатори От юридически * Ж иваксъдържащ и батерии 9 От юридически 66 Алкални батерии (с изключение на 16 От юридически ) Други батерии и акумулатори 00 От ю ридически Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий, паладий, иридий или платина (с изключение на ) Отработени катализатори, съдържащи преходни метали или съединения на преходни метали, неупоменати другаде Бетон Тухли Керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия От юридически От юридически 3

4 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в Дървесен материал Стъкло П ластмаса * Пластмаса, стъкло и дървесен материал, съдържащи или замърсени с опасни вещ ества Мед, бронз и месинг А луминий Олово Цинк Ж елязо и стомана Смеси от метали * * * М етални отпадъци, замърсени с опасни вещества Кабели, различни от упоменатите в Изолационни материали, съдържащи азбест Строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в Смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в , и Утайки от физикохимично обработване, съдържащ и опасни вещ ества От физически и юридически От физически и О т юридически О тпадъци от желязо и стомана От юридически О тпадъци от цветни метали 400 От юридически 9 Лека прахообразна фракция и прах, От юридически 19 03* 0 съдържащ и опасни вещ ества 93 Лека прахообразна фракция и прах, От юридически различни от упоменатите в Други фракции, съдържащи опасни От юридически 19 0* 0 вещества 9 Други фракции, различни от От юридически упоменатите в Хартия и картон От юридически Черни метали 000 От юридически Цветни метали От юридически Пластмаси и каучук От юридически Стъкло От юридически * Дървесни материали, съдържащи От юридически 0 Дървесни материали, различни от От юридически упоменатите в Текстилни материали От юридически М инерали (например пясък, камъни) От юридически Други отпадъци (включително смеси от От юридически * материали) от механично третиране на отпадъци, съдържащ и 00 юридически 4

5 Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в Хартия и картон * * * * Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак съдържащо хлорофлуоровъглеводороди Батерии и акумулатори, включени в , или , както и несортирани батерии и акумулатори, съдържащи такива батерии Батерии и акумулатори, различни от упоменатите в Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в и , съдържащо опасни компоненти (3) Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в , и Метали 000 От юридически

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 193 04 от 01.02.2019 г. На основание

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 193 05 от 03.06.2019 г. На основание

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е 14-ДО-200-00 от 08.04.2013 г. На основание

Подробно

ДО

ДО Образец 1 Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД от / ~> На

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД от / ~> На РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Мнстерство на околната среда водте РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШЕНИЕ 12 - РД - 928-03 от / ~> На основане чл. 79, ал. 3, във връзка с ал. 1 от Закона за

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО РЕШЕНИЕ 04-ДО-850-00 от 07.02.2019г. На основание чл. 71, ал.

Подробно

ДО

ДО Образец Съгласно чл. 7, ал. 4 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И

Подробно

РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г10 ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78,

РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г10 ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78, РЕП УБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ Г ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - СОФИЯ РЕШ ЕН И Е 11а основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 и 5 от Закона за управление

Подробно

ДО

ДО Образец 1 Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г АР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я Х А С К О В О Р Е Ш Е

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М н с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а в о д т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр.хасковоп РЕШЕНИЕ 14 ДО - 191 01 от 2.11.201 г. На основане

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е ПУ Б Л И К А БЪЛГАР И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06 РД 186 01 от 06.03.2019 г. На основание

Подробно

Образец 4

Образец 4 Образец 10 Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО Р Е П У Б Л И К А БЪЛГАРИЯ М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ грхасково РЕШЕНИЕ

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06-РД-151-02 от 15.02.2019 г. На

Подробно

Образец 4

Образец 4 Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. МОНТАНА РЕШЕНИЕ 06-РД-151-01 от 10.08.2018 г. На

Подробно

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ Брюксел, 15.2.2019 г. C(2019) 930 final ANNEX ПРИЛОЖЕНИЕ към Делегирано решение на Комисията за определяне на списък на отраслите и подотраслите, за които се счита, че са изложени на

Подробно

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с)

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR CAS номер Замърсител във въздух (колона 1а) Емисионни прагове (колона 1) във вода (колона1b) в почва (колона1с) Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите- Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите-стара Загора РЕШЕНИЕ 13-РД-466-00 от 20.03.2019 г.

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Р Е Г И О Н А Л Н А И Н С П Е К Ц И Я - Х А С К О В О Р Е Ш Е Н И Е ХА 81 ПР / 2012г. за преценяване

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАЙ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - май 2012 г. износът на България за страни се увеличава с 3.3 съответния година и е в

Подробно

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт

ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт ДО: Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КМЕТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР У В Е Д О М Л Е Н И Е за инвестиционно предложение от ИГРО ШАИН ЕООД, (име, адрес и телефон за контакт, гражданство на възложителя физическо лице) Гр. Варна,

Подробно

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност

Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ Топлина. по ред АКТИВИ към края на предходната година Относителен дял Стойност Приложение 1 ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ПО ВИДОВЕ АКТИВИ на ППФ "Топлина". АКТИВИ към края на пходната година Относителен дял от активите на към 31.12.2008.г. Относителен дял от активите на 1 2 3

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С- 06 от 11.04.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре

НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от г. Издадена от министъра на околната сре НАРЕДБА 3 ОТ 22 МАЙ 2013 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ИНСТАЛАЦИИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ТИТАНОВ ДИОКСИД В сила от 04.06.2013 г. Издадена от министъра на околната среда и водите Обн. ДВ. бр.49 от 4 Юни 2013г. Глава първа.

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел / , факс 0650 / , РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН О Б Щ И Н А Л Е В С К И 5900 Левски, бул. България 58, тел. 0650 / 8-24-48, факс 0650 / 8-31-95, e-mail: oblevski@abv.bg Д О К Л А Д Относно: Изготвянето на Проект на План-сметка

Подробно

Folie 1

Folie 1 Добре дошли в Горна Австрия Paul Zarzer Правителство на Горна Австрия Дирекция Околна среда & управление на водите Отдел Защита на околната среда Провинция Горна Австрия 18 Региона 444 Общини 1,4 милиона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19, централа , факс РАЗРЕШЕНИЕ з МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" 17-19, централа 94-059, факс 987-2517 РАЗРЕШЕНИЕ за оценяване на съответствието на строителни продукти

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА 2011 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През 2011 г. износът на България за ЕС се е увеличил с 33.6% 2010 г. и възлиза на 24.7 млрд. лева (табл. 1.1 и 1.2). Основните търговски партньори

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

Вх

Вх ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО РЕГУЛИРАНЕ София 1000, бул. Княз Дондуков 8-10, тел.: 988 24 98, 9359 613, факс: 988 87 82 Р Е Ш Е Н И Е С-07 от 02.05.2011 г. ДЪРЖАВНАТА КОМИСИЯ ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО

Подробно

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ Пристанищни оператори в района на Дирекция "Морска администрация - Варна" Пристанища за обществен транспорт с нацио

РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ Пристанищни оператори в района на Дирекция Морска администрация - Варна Пристанища за обществен транспорт с нацио РЕГИСТРИРАНИ ПРИСТАНИЩНИ ОПЕРАТОРИ Пристанищни оператори в района на Дирекция "Морска администрация - Варна" Пристанища за обществен транспорт с национално значение по ред, дата на Пристанища /терминали/,

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, април 2014 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, АПРИЛ 2014 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през април 2014 г.

Подробно

СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба

СИЛИКОНИ И УПЛЪТНИТЕЛИ Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба Как да изберем Къде се използват Инструкции за употреба ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРАВИЛНО ПОЛАГАНЕ НА 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 45 1. При фуги с дълбочина над 8-10 mm е необходимо предварително запълване с полиуретановo

Подробно

Търговия на България с трети страни през периода януари - септември 2017 година (предварителни данни)

Търговия на България с трети страни през периода януари - септември 2017 година (предварителни данни) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ТРЕТИ СТРАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА ЯНУАРИ - СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - септември 2017 г. износът на България за се увеличава с 15.0% в сравнение със

Подробно

Copy of Приложение 1-Техн. спец.

Copy of Приложение 1-Техн. спец. Приложение 1 ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ Артикул Изисквания Ориенти Мярка Опаковка ровъчни кол-ва 1. Прах за пране - бяло 600 Кг 2 кг Да е подходящ за всички видове тъкани. Да не алергизира. Мостра. 2. Прах

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - МАРТ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - март 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 4.6% предходната година и е в размер на над

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - АПРИЛ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - април 2012 г. износът на България за ЕС намалява с 1.4% година и е в размер на над 7.4 млрд.

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ЯНУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През януари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял със 7.3% спрямо същия месец на година и надвишава 1.7 млрд. лева (табл.1.1

Подробно

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С ЕС ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ - ФЕВРУАРИ 2012 ГОДИНА (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ) През периода януари - февруари 2012 г. износът на България за ЕС е намалял с 8.1% спрямо същия период на година

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 2015 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, ЯНУАРИ 205 ГОДИНА. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 205 г. е

Подробно

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година

Индекси на промишленото производство през юли 2015 година ИНДЕКСИ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО ПРЕЗ ЮЛИ 2015 ГОДИНА 1 По предварителни данни през юли 2015 г. индексът на промишленото производство 2, изчислен от сезонно изгладените данни 3, намалява с 0.7% в сравнение

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, МАРТ 2010 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1 МАРТ 2010 ГОДИНА 1. Индекси на цени на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цени на производител на вътрешния пазар през март 2010 г. е с 1.3%

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, юли 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЮЛИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през юли 2017 г. нараства с 1.3%

Подробно

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА

ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, СЕПТЕМВРИ 2011 ГОДИНА 1. Индекси на цените на производител на вътрешния пазар 2 Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през септември

Подробно

V

V ДИРЕКЦИЯ ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ул. Цар Симеон 169 А, ет. 2, стая 26 тел. 02/831 21 01, факс 02/931 13 39, e-mail: director_li@srzi.bg Галя Вълчева директор на дирекция Образование:

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, октомври 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през октомври 2017 г. нараства

Подробно

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к

Подобряване на производственият капацитет в МСП РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ Подобряване на производственият к РЕЗЮМЕ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020 Подобряване на производственият капацитет в МСП Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: Общ размер на безвъзмездната

Подробно

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година

Индекси на цените на производител в промишлеността, януари 2017 година ИНДЕКСИ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛ В ПРОМИШЛЕНОСТТА 1, ЯНУАРИ 2017 ГОДИНА 1. Общ индекс на цените на производител в промишлеността 2 Общият индекс на цените на производител през януари 2017 г. нараства

Подробно