r_AcademicCurriculum_BG

Размер: px
Започни от страница:

Download "r_AcademicCurriculum_BG"

Препис

1 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ FACULTY OF HYDRAULIC ENGINEERING СПЕЦИАЛНОСТ SPECIALTY образователно - квалификационна степен МАГИСТЪР Degree MASTER OF SCIENCE форма на обучение РЕДОВНА Form of Education FULL TIME UNIVERSITY LEVEL УЧЕБЕН ПЛАН ACADEMIC CURRICULUM 2014/2015 Утвърден от Факултетния съвет на УАСГ Confirmed by Faculty Council of UACEG Дата г. Date Утвърждавам Декан Confirmed by Dean... / доц. д-р инж. И. Костова / Assoc.Prof. Dr.Eng. I. Kostova

2 I семестър Semester I UPLAWgCBH Строително право то(c) Urban Planning Law CHCEgCBH Химия в строителството и(e) Chemistry in Civil Engineering EGHGgCBH Инженерна геология и хидрогеология и(e) Engineering Geology and Hydrogeology MANN1gCBH Математически анализ - I част и(e) Mathematical Analysis I LAAGGgCBH Линейна алгебра и аналитична геометрия и(e) Linear Algebra and Analytical Geometry ECONCgCBH Икономика на строителството и(e) Economics of Construction PACgCBH Програмиране и използване на изчислителните системи и(e) Programming and Application of Computer Systems 009'.00 GESgCBH Немски език - общ курс то(c) German Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) PH_gCBH Философия и(e) Philosophy FL_GEBH Чужд език Foreign Language SPOgCBH Физическо възпитание и спорт Physical Education Избираеми курсове * Философия Philosophy ETHENGgEBH Инженерна етика и(e) Ethics of engineering * Чужд език Foreign Language ENgEBH Английски език English Language GE3gEBH Немски език German Language Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu I

3 II семестър Semester II DEGgCBH Дескриптивна геометрия и(e) Descriptive Geometry MANN2gCBH Математически анализ - II част и(e) Mathematical Analysis II TM1gCBE Теоретична механика - I част и(e) Theoretical Mechanics I TRPLgCBH Транспортно планиране и(e) Transport Planning SUU1gCBH Геодезия - I част и(e) Surveying I BPHgCBH Строителна физика и(e) Building Physics Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FL_gEBH Чужд език Foreign Language SPOgCBH Физическо възпитание и спорт то(c) Physical Education Практически занятия или извънсеместриални курсове SUgCPH Учебна практика по геодезия то(c) Practical Training in Surveying FTEGHGgCPH Учебна практика по инженерна геология и хидрогеология Избираеми курсове з(p/f) Practical Training in Engineering Geology and Hydrogeology * Чужд език Foreign Language Practical work or additional courses ENgEBH Английски език English Language GE3gEBH Немски език German Language Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu II

4 III семестър Semester III BCONgCBH Сградостроителство и(e) Building Construction BCONPRgCBH Проект по сградостроителство зп(pp) Building Construction - Project Assignment TM2gCBE Теоретична механика - II част и(e) Theoretical Mechanics II PPgCBH Процес на планиране то(c) Planning AMATHgCBH Приложна математика и(e) Applied Mathematics BMT1gCBH Строителни материали - I част и(e) Building Materials I SMTgCBЕ Съпротивление на материалите Strength of Materials * SMF1gCBH Земна механика и фундиране І част и(e) Soil Mechanics and Foundation Engineering I * SMF1PRgCBH Проект по фундиране І част зп(pp) Soil Mechanics and Foundation Engineering I - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FL_gEBH Чужд език Foreign Language Избираеми курсове * Чужд език Foreign Language ENgEBH Английски език English Language GE3gEBH Немски език German Language Elective courses '' SPOgFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu III

5 IV семестър Semester IV SMTgCBЕ Съпротивление на материалите и(e) Strength of Materials * SMF2gCBH Земна механика и фундиране ІІ част и(e) Soil Mechanics and Foundation Engineering II * SMF2PRgCBH Проект по фундиране ІI част зп(pp) Soil Mechanics and Foundation Engineering II - Project Assignment CASDgCBH Автоматизация на строителното проектиране то(c) Computer Aided Structural Design TCCMgCBH Технология на строителството и строителни машини и(e) Technology of Construction and Construction Machinery TIMSgCBH Дървени конструкции то(c) Timber Structures OMC1gCBH Организация и управление на строителството I част и(e) Organization and Management of Construction I TMEgCBH теория на пазарното стопанство и(e) General Theory of Market Economy SM1gCBH Строителна механика - I част и(e) Structural Mechanics I Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) FL_gEBH Чужд език то(c) Foreign Language Практически занятия или извънсеместриални курсове TCCMPgCPH Учебна практика по технология на строителството и строителни машини Избираеми курсове з(p/f) Practical Training in Technology of construction and Construction Machinery ENgEBH Английски език то(c) English Language GE3gEBH Немски език то(c) German Language Practical work or additional courses Elective courses '' SPOgFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education MWSBFgFBH Съвременни дървени конструкции за сгради и съоръжения то(c) Modern Wooden Structures for Buildings and Faculities Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IV

6 V семестър Semester V SMM2gCBH Строителна механика - II част и(e) Structural Mechanics II EHD1gCBH Инженерна хидрология - І част и(e) Engineering Hydrology І EHD1PRgCBH Проект по инженерна хидрология - І част зп(pp) Engineering Hydrology І - Project Assignment SSTgCBH Стоманени конструкции и(e) Steel Structures SSTPRgCBH Проект по стоманени конструкции зп(pp) Steel Structures - Prpject RWEgCBH Железопътно строителство и(e) Railway Engineering RWEPRgCBH Проект по железопътно строителство зп(pp) Railway Engineering - Project Assignment HYD1gCBH Хидравлика - I част и(e) Hydraulics I HYD1PRgCBH Проект по хидравлика - I част зп(pp) Hydraulics I - Project Assignment PMBgCBH Урбанистичен материален баланс и(e) Planning RCSgCBH Стоманобетон и масивни конструкции Reinforced Concrete and Solid Structures RCSPRgCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции Reinforced Concrete Structures - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses " SPOgFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu V

7 VI семестър Semester VI RCSgCBH Стоманобетон и масивни конструкции и(e) Reinforced Concrete and Solid Structures RCSPRgCBH Проект по стоманобетон и масивни конструкции зп(pp) Reinforced Concrete Structures - Project Assignment ROCgCBH Пътно строителство и(e) Road Construction ROCPRgCBH Проект по пътно строителство зп(pp) Road Construction - Project Assignment CHBgCBH Конструкции за високо строителство и(e) Constructions CHBPRgCBH Проект по конструкции за високо строителство зп(pp) Constructions - Project Assignment HSTgCBH Хидротехнически съоръжения и(e) Hydraulic Structures HSTPRgCBH Проект по хидротехнически съоръжения зп(pp) Hydraulic Structures - Project Assignment WSPgCBH Водоснабдяване, канализация и пречистване на води и(e) Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment WSPPRgCBH Проект по водоснабдяване, канализация и пречистване на води зп(pp) Water Supply, Sewerage, Water and Wastewater Treatment - Project Assignment SUU2gCBH Геодезия - II част и(e) Surveying II Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове EHYDPgCPH Учебна практика по инженерна хидрология з(p/f) Practical Training in Engineering Hydrology AGEgCPH Учебна практика по инженерна геодезия то(c) Practical Training in Applied Geodesy Practical work or additional courses HESgFPH Специална практика (запознаване с хидротехнически обекти) з(p/f) Special Field Practice ( Introduction to Hydraulic Engineering Systems) '' SPOgFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VI

8 VII семестър - ХТС-Н* Semester VII - H 009''.00 GEI2gCBH Немски език - специален курс то(c) German - Special Course CADSEgCBH CAD в конструктивното инженерно строителство то(c) CAD in Structural Engineering HYD2gCBH Хидравлика - II част и(e) Hydraulics II HYD2PRgCBH Проект по хидравлика - II част зп(pp) Hydraulics II - Project Assignment MHYDgCBH Морска хидродинамика и(e) Marine Hydrodynamics HST2gCBH Хидротехнически съоръжения - II част и(e) Hydraulic Structures II HST2PRgCBH Проект по хидротехнически съоръжения - II част зп(pp) Hydraulic Structures II - Project Assignment IDSPSgCBH Хидромелиорации и помпени станции и(e) Irrigation and Drainage Systems and Pumping Stations IDSPPRgCBH Проект по хидромелиорации и помпени станции зп(pp) Irrigation and Drainage Systems and Pumping Stations - Project Assignment WPUgCBH Използване на водната енергия и(e) Water Power Use WPUPRgCBH Проект по използване на водната енергия зп(pp) Water Power Use - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses MMUWgFBH Управление и комплексно използване на водите то(c) Management and Multipurpose Use of Water Resources ' FEMgFBH Метод на крайните елементи то(c) Finite Element Method REVgFBH Оценка на недвижими имоти то(c) Real Estate Valuation AMAPgFBH Приложение на ГИС и Аutodesk Map то(c) GIS Application and AutoDesk MAP REVPgFBH Факултативна практика по оценка на недвижими имоти з(p/f) Free elective practical training in Real Estate Valuation MHEgFBH Изготвяне реферат в областта на Хидростроителство зп(pp) Majoring in HydroEngineering '' SPOgFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education practice Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VII

9 VIII семестър - ХТС-Н*- Виена Semester VIII - H - Viena gcbh Моделиране и симулация и(e) gcbh Техника на депониране и(e) gcbh Насипни стени и диги и(e) gcbh Моделиране и симулиране в управлението на водите и ресурсите и(e) gcbh Третиране на отпадъци и(e) gcbh Стоманени хидротехнически конструкции и(e) gcbh Конструктивно хидротехническо строителство и(e) gcbh Моделиране на течения и транспортни процеси сем gcbh Транспортно водно строителство и(e) gcbh Хидравлично моделиране в ХТС и(e) gcbh Оформяне на регионален воден и материален баланс то(c) gcbh Ландшафтно ХТС и речна морфология и(e) Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses ( по дисциплина по избор ) ( on subject by student's choice ) Дисциплина по избор з(p/f) Elective discipline Избираеми курсове Дисциплина по избор Elective discipline gebh Техника на инжектиране на строителна основа з(p/f) gebh Екскурзии до актуални строителни обекти з(p/f) gebh Геосинтетични материали з(p/f) Geosynthetics in Civil Engineering Elective courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu VIII

10 IX семестър Semester IX HEQgCBH Хидравлични машини и(e) Hydraulic Machinery EHD2gCBH Инженерна хидрология - ІІ част и(e) Engineering Hydrology II EHD2PRgCBH Проект по инженерна хидрология - ІІ част зп(pp) Engineering Hydrology II - Project Assignment HTgCBH Хидротехнически тунели и(e) Hydraulic Tunnels HTPRgCBH Проект по хидротехнически тунели зп(pp) Hydraulic Tunnels - Project Assignment OMC2gCBH Организация и управление на строителството II част и(e) Organization and Management of Construction II OMC2PRgCBH Проект по организация и управление на строителството II част зп(pp) Organization and Management of Construction II - Project Assignment HDAgCBH Високи язовирни стени и(e) High Dams HDAPRgCBH Проект по високи язовирни стени зп(pp) High Dams - Project Assignment ECEPgCBH Екология и опазване на околната среда и(e) Ecology and Environment Protection ECEPRgCBH Проект по екология и опазване на околната среда зп(pp) Ecology and Environment Protection - Project Assignment Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses " SPOgFBH Физическо възпитание и спорт з(p/f) Physical Education AMAPgFBH Приложение на ГИС и Аutodesk Map то(c) GIS Application and AutoDesk MAP ANNCgFBH Изкуствени невронни мрежи в строителството то(c) Artificial Neural Networks in Construction FEFgFPH Факултативна практика з(p/f) Free elective Practice in Nant, Franc e Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu IX

11 X семестър Semester X BMT2gCBH Строителни материали - II част и(e) Building Materials II EXHgCBH Експлоатация на ХТС и(e) Exploitation of Hydraulic Engineering Structures EXHPRgCBH Проект по експлоатация на ХТС зп(pp) Exploitation of Hydraulic Engineering Structures - Project Assignment TDAgCBH Хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт и(e) Tailings Dams, Slag Dumps and Hydraulic Transport TDAPRgCBH Проект по хвостохранилища, сгуротвали и хидротранспорт зп(pp) Tailings Dams, Slag Dumps and Hydraulic Transport - Project Assignment PRTgCBH Пристанища и брегозащитни съоръжения и(e) Ports and Coast - Protective Structures PRTPRgCBH Проект по пристанища и брегозащитни съоръжения зп(pp) Ports and Coast - Protective Structures - Project Assignment DYSSgCBH Динамика и устойчивост на ХТС и(e) Dynamics and Stability of Hydraulic Structures WPSgCBH ВЕЦ и ПАВЕЦ и(e) Water - Power Stations and Pumped - Storage Power Stations WPSPRgCBH Проект по ВЕЦ и ПАВЕЦ зп(pp) Water - Power Stations and Pumped - Storage Power Stations - Project Assignment UHCgCBH Подземно хидротехническо строителство и(e) Underground Hydraulic Construction UHCPRgCBH Проект по подземно хидротехническо строителство зп(pp) Underground Hydraulic Construction - Project Assignment RCORRgCBH Корекции на реки то(c) River Corrections Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Практически занятия или извънсеместриални курсове PDFT3gCPH Преддипломен стаж с производствена практика з(p/f) Pre-Diploma Field Training Practical work or additional courses gfbh Обществени поръчки в строителството то(c) Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu X

12 XI семестър Semester XI DW33gCBH Разработване на дипломна работа зп(pp) Work on Diploma Thesis development & pp Общо студентско натоварване и кредити за семестъра от задължителни курсове students' workload and credits per semester from cumpulsory courses Оценяване/Assessment: и(e)-изпит/exam; ито(c+e)-изпит+текуща оценка/continuous&examination; зп(pp)-защита на проект/project presentation; з(p/f)-зачот/pass/fail; то(c)-текуща оценка/continuous assessment; () продължава/continu XI

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

ECTS_IP_2006

ECTS_IP_2006 Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ХИДРОТЕХНИЧЕСКИ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата..... Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Утвърждавам Confirmed by Academic Council of UACEG Ректор Дата 10.07.2013 Confirmed by Rector Date... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir Petrov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov СТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector / проф д-р инж Иван Марков / Prof Dr Eng Ivan Markov АРХИТЕКТУРЕН ФАКУЛТЕТ

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 13.07.2016 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата 1.07.2015 г. Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Красимир Петров / Prof. Dr. Eng. Krasimir

Подробно

r_AcademicCurriculum_BG

r_AcademicCurriculum_BG Утвърден от Академичния съвет на УАСГ Confirmed by Academic Council of UACEG Дата Date Утвърждавам Ректор Confirmed by Rector... / проф. д-р инж. Иван Марков / Prof. Dr. Eng. Ivan Markov ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Подробно

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР

МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБР МИННОТЕХНОЛОГИЧЕН ФАКУЛТЕТ УЧЕБЕН ПЛАН ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.7. АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: МАРКШАЙДЕРСТВО И ГЕОДЕЗИЯ ОБРАЗОВАТЕЛНО - КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: МАГИСТЪР ПРОФЕСИОНАЛНА

Подробно

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП

Декан ФТС: Утвърдил: /проф. д-р Вл. Тодоров/ Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: /проф. д-р инж. Сл. Господинов/ ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСП Зам. Ректор по учебна дейност, качество и акредитация: ФАКУЛТЕТ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО Специалност "Транспортно строителство" - I курс Форма на обучение: Редовна Зала 1110-11 етаж на корпус "Б" нова

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО ИНФОРМАТИКА И Е-ЛИДЕРСТВО МАХАТМА ГАНДИ INTERNATIONAL HIGHER SCHOOL OF INFORMATICS AND E LEADERSHIP MAHATMA GANDHI ФАКУЛТЕТ ПО ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ FACULTY OF INFORMATICS

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. "Арх. Камен Петков" 3, тел.

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Утвърдил: Мариана Спасова Директор на ПГАСГ Арх.К.Петков ХI а клас гр.пловдив, ул. Арх. Камен Петков 3, тел. ХI а клас ЗИП изчертаване на кофражни планове и определяне количествата на кофражните работи 1 Учебна практика по 1 Английски език 1 1 Английски език 1 Български език и литература технология на 2 строителството

Подробно

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ Утвърждавам,... (подпис) Утвърден с протокол... от... на Академичния съвет С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т С В Е Т И К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И У Ч Е Б Е Н П Л А Н за випуск 2009 (2009/2010) год.

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

Microsoft Word - imB_kr

Microsoft Word - imB_kr ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: /п/ (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата : 10.12.2008 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалността ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Професионално направление:

Подробно

Microsoft Word - aiutB_kr.doc

Microsoft Word - aiutB_kr.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФИЛИАЛ ПЛОВДИВ Утвърждавам, Ректор: (проф. д-р инж. К. Веселинов) Дата :...2007 г. УЧЕБЕН ПЛАН на специалност АВТОМАТИКА, ИНФОРМАЦИОННА И УПРАВЛЯВАЩА ТЕХНИКА Професионално

Подробно

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc

Microsoft Word - UPlan-Sliven_MSTP_bak.doc ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ К О Л Е Ж С Л И В Е Н УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. др инж. К. Веселинов/ Дата:... Образователноквалификационна степен: Професионален бакалавър Професионална квалификация: 1.

Подробно

№ ТЕХНИЧEСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ РЕКТОР: (проф. д-р М. Христов) Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Бакалавър Машинен инженер Срок на обучение: Форма на обучение:

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti

Microsoft Word - UchPlan_Logistika_17_03_11_ikonomisti СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.8. Икономика Специалност: Икономика Магистърска програма: Икономика и управление на логистиката

Подробно

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs

Microsoft Word - UchPlan_BA uchr_5_za_1_kurs СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, (подпис) Професионално направление: 3.7. Администрация и управление Образователно-квалификационна степен: Магистър Утвърден с протокол

Подробно

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ УТВЪРЖДАВАМ Ректор: /проф. д-р инж. М. Христов/ Дата: Образователно-квалификационна степен: Професионална квалификация: Срок на обучение: Форма на обучение: Бакалавър Инженер

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И   У Н И В Е Р С И Т Е Т    “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН за випуск 2009 (2009/2010) год. Утвърждавам:... (подпис) Професионално направление: Науки за земята Специалност: Геология

Подробно

I

I АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ Факултет по агрономство Утвърждавам: Ректор: (проф. д-р Хр. Янчева) Декан: (проф. д-р М. Берова) У Ч Е Б Е Н П Л А Н Област на висшето образование Професионално направление

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА Име на документа Учебен план на специалност ТГС Страница: 1 от 22 УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура специалност ТОПЛО- И ГАЗОСНАБДЯВАНЕ ОКС БАКАЛАВЪР 1. Задължителни дисциплини Б00З401 Висша математика - І

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА

УЧЕБЕН ПЛАН - ОБЩА СТРУКТУРА Име на документа Учебен план на специалност ИИ Страница: 1 от 22 УЧЕБЕН ПЛАН - Обща структура специалност ИНДУСТРИАЛНО ИНЖЕНЕРСТВО ОКС БАКАЛАВЪР 1. Задължителни дисциплини Б00З401 Висша математика - І

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Coun УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО UNIVERSITY OF NATIONAL AND WORLD ECONOMY Приет с решение на АС на УНСС : /Adopted by the Academic Council of UNWE with Decision / 3 / 11.7.218 г. Утвърждавам:

Подробно

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п

2011/2012учебна година С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 2011 (2011/2012) год. Утвърждавам,... (п С О ФИ ЙС КИ У НИ В Е РС И Т Е Т С В. УЧЕБЕН К ЛИ М Е Н Т О ХР ИД С К И ПЛАН за випуск 211 (211/212) год. Утвърждавам,... (подпис) Образователно-квалификационна степен: Професионално направление: Науки

Подробно