ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква

Размер: px
Започни от страница:

Download "ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( Седмица Тема Образователно ядро Очаква"

Препис

1 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) 2педагогически ситуации за седмица( 1 Eдин летен ден Пресъздава впечатления и преживявания с различни изразни средства. Планира последователността на действията, използването и съчетаването на различни за рисуване при самостоятелно изпълнение на изобразителната задача. Познавателна книжка 1, с Избирам сам Избира конкретна тема и я изобразява при моделиране. Моделира обемни образи и пресъздава характерни особености и детайли. Използва различни пластични материали. Изобразява характерна поза или движение. Моделиране по собствен замисъл. Предоставяне на възможност за усъвършенстване на изобразителните умения и похвати и творческото им прилагане в процеса на изобразяване 2 Аз мога 2 Весела поляна Избира конкретна тема и я изобразява при апликиране. Пресъздава обекти и явления от действителността, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване. Използва двуслойно апликиране. Повтаря пунктирана линия и оцветява различни изображения на предмети, без да излиза от линията. Апликиране по собствен замисъл Изява на степента на изобразителната подготовка на децата, техните качества и възможности в дадения етап от тяхното художествено и естетическо развитие Познавателна книжка 1, с. 17

2 3 4 Проследяване на постиженията на децата. 5 Есенна гора Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез откъсване на различни по цвят и големина парченца хартия и съчетаването им в нов образ. Показва композиционни умения за подреждане на елементите. Умее да апликира еднослойно, двуслойно, комбинирано. Познавателна книжка 1, с. 32 Подреждане на всички апликации в обща картина Есенна гора 5 Вкусни плодове Моделира обемни образи и придава характерни детайли и особености. Използва различни пластични материали. Табло Моделиране Включване на плодовете в подходящи игри в куклената къща 6 Познавам цветовете Оцветява изображения равномерно, без да излиза от контура. Разпознава знаците и назовава точно цветовете. Познавателна книжка 1, с. 33 Дидактична игра Скрита картина 6 Есенни листа на избрани обекти. Очертава и оцветява изображения, без да излиза от контура. Избира средства за изобразяване. Нарисуваните и изрязани по контура есенни листа се включват в украсата на детската градина 7 Златна есен Разглежда и описва произведения на изобразителното изкуство. Пресъздава обекти и явления от действителността чрез рисуване. Предава характерни особености и детайли на изобразяваните обекти и явления. Използва различни видове пособия за изобразяване. педагогическа ситуации Познавателна книжка 1, с За горския Моделира обемни образи и придава характерни детайли и

3 магазин особености. Използва различни пластични за моделиране. Включва изпълнените пластики в игрите. (зеленчуци) 8 Подарък за куклата Използва декоративни елементи и съчетава цветовете при създаване на украса. Декорира свободно, като използва стилизирани образи. Показва композиционни умения за подреждането им в определено пространство. Познавателна книжка 1, с Избери и нарисувай Умее да изгражда тематична рисунка по самостоятелно избран образ, обстановка. Използва и съчетава различни изобразителни материали (молив, пастел, флумастери, бои). Рисуване по даден начален образ (избира една от 3 4 играчки, дадени думи и др.) 9 Горска поляна Умее да изобразява тематични апликации. Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване. Умее да апликира двуслойно. педагогическа ситуации Познавателна книжка 1, с Колко са красиви Възприемане на художествени произведения Разпознава и описва познати обекти в достъпни художествени творби (есенни пейзажи). Използва и съчетава различни изобразителни материали (молив, пастел, бои ) при рисуване по впечатления от творби на изобразителното изкуство; естетически наблюдения на красотата в природата. Обединяване на рисунките в общо пано 10 Ще поправя играчките Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби. Дорисува части на обекти, като използва и съчетава различни изобразителни материали (моливи, пастели, флумастери). Познавателна книжка 1, с. 65

4 Развиване на детската наблюдателност и образно-логическото мислене. 10 Моята играчка Мечо Моделира обемни образи, като използва различни пластични материали. Има представа за характерни детайли и особености на изобразяваните обекти. 11 Хризантеми Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти. Използва различни видове пособия за изобразяване. Познавателна книжка 1, с. 78 Подреждане на рисунките в изложба Цветя на есента 11 От нищо нещо Апликира (рисува) фантазни образи от анимационни филми, приказки и др. Създава образи от различни по форма и големина части. Умее да апликира двуслойно. Използва хартия от стари вестници, календари, списания и др. 12 Не мога сам Предава характерни особености и детайли, като избира различни изобразителни материали. Познавателна книжка 1, с Моята картина Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби. Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления. Използва и съчетава различни изобразителни материали. Изобразителна дейност по собствен замисъл с по избор

5 13 Зима е дошла Умее да изгражда тематични рисунки (апликации) по общ проект. Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване. Умее да апликира двуслойно. Познавателна книжка 1, с Писмо в рисунки Изгражда образи от различни по форма и големина части. Предава характерни особености и детайли, като избира различни изобразителни материали (молив, пастели, флумастери, бои). Декорира свободно изобразяваните обекти. Дидактична игра Познай моя подарък (по описание на основни и второстепенни части на предмета) Изпращане на всички рисунки в общ плик до Дядо Коледа 14 Тя и Той Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти. Придава характерни детайли и особености на обектите. Използва различни изобразителни материали (моливи, флумастери, пастели). Познавателна книжка 1, с Нещо кръгло 15 Зимна вечер Изобразява обекти от изходни кръгли форми, различни по цвят и големина. Комбинира с други елементи, получени чрез изрязване или откъсване; декориране с различни видове линии, стилизирани образи. Умее да апликира двуслойно. Разглежда и описва произведения на изобразителното изкуство. Предава характерните особености на обекти и явления, като използва и съчетава разнообразни цветове. Дидактична игра Познай предмета по описания на предмети с кръгла форма Познавателна книжка 2, с. 24

6 15 За коледната свещичка Има представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително. Моделира обемни образи за празници, украса, предмети от бита и предава характерни детайли и особености. Използва различни пластични материали. Моделирани предмети от разточени шнурчета, вдлъбване на овална форма или комбинирано 16 Поздравителна картичка Разглежда и описва произведения на приложното изкуство. Използва и съчетава различни изобразителни за рисуване, апликиране. Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса на детски творби от областта на приложното изкуство. Проявява усет за ритъм, цвят и композиция. Познавателна книжка 2, с За коледните и новогодишни празници Изработва колажи, маски, диадеми, шапки, елхови украшения, поздравителни картички и др. Използва и съчетава различни изобразителни. Изпитва радост и удовлетворение от личното участие в празнична подготовка самостоятелно и в екип. Познавателна книжка 2, с. 25 Съвместна изобразителна дейност (деца, учители, родители) за коледното тържество в педагогическа ситуация и извън нея в подходящо време 17 Ледена приказка Моделира обемни фигури от сняг. Осъзнава своето участие в група за постигане на крайния резултат. Изпитва радост и удовлетворение от изградения от всички приказен, леден свят и възможностите на снега като пластичен материал за създаване на обемни и рисувани реални или фантазни образи. Познавателна книжка 2, с. 40 Обогатяване на сюжетните (ледени) скулптури в следващите дни и игри на открито 17 Ще си направим снежен човек Умее да изгражда тематични рисунки. Използва и съчетава различни изобразителни. Създава сюжетна рисунка по преживяване и впечатления от първите

7 на пространството върху цветна основа. снежни игри. Празнична украса и на Снежния човек 18 За студените зимни дни Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти. Използва декоративни елементи и съчетава цветове при украса на детски творби от областта на народното и приложното. Избира средства за изобразяване. Познавателна книжка 2, с На пързалката Разглежда, описва и реагира спонтанно при наблюдение на скулптурни произведения в репродукции и оригинал, детски пластични фигури. Предава характерни особености и детайли, елементарни пози и движения. Използва едноцветен или разноцветен пластичен материал. Осъществяване на пространствени връзки между човешки фигури и други познати обекти шейни, ски 19 Зимна картина Умее да изгражда тематични апликации по общ проект. Изгражда умение за договаряне и съгласуваност при работа в екип. Познавателна книжка 2, с Конкурс Колко са различни Създава образи от различни по форма и големина части. Развива критерии за оценка и самооценка при обсъждане на изобразителните резултати. Познавателна книжка 2, с Домашни любимци Разпознава образи на познати обекти в достъпни художествени творби. Изобразява обекти, като предава характерни особености и детайли с различни изобразителни (за Познавателна книжка 2, с. 55

8 рисуване, моделиране, апликиране). 20 Любими и незабравими Има представа за народни празници и обичаи и свързаното с тях изобразително. Умее да изгражда тематични рисунки самостоятелно и в екип. Използва различни изобразителни. Изобразява най-интересния и забавен образ или момент от изминалите зимни празници (кукери, сурвакари, Дядо Коледа и др.) 21 Пъстър свят Разглежда и описва произведения на приложното изкуство. Апликира и композира декоративни пана, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване. Осъзнава своето участие в група. Изразява емоционално отношението си към резултатите от съвместната работа. Познавателна книжка 2, с Моята красива чинийка Моделира обемни образи и придава характерни особености и детайли. Декорира свободно, като използва декоративни елементи и стилизирани образи. Използва различни пластични материали. 22 Златната рибка Има представа за характерните особености на изобразяваните обекти. Използва и съчетава различни изобразителни материали (молив, пастел, бои). Избира средства за изобразяване. Познавателна книжка 2, с. 69 Разглеждане и анализиране на рибки в Познавателната книжка, илюстрации, атласи по отношение на разнообразието във форма, цвят, големина 22 Рибки в Създава апликирани образи от различни по форма и големина Познавателна книжка 2, с. 69

9 аквариум части. Умее да създава тематични апликации в екип. Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване. Вариант: рисуване върху обща основа със смяна на местата 23 Много се обичаме Пресъздава обекти от действителността, като предава характерни особености и детайли. Използва и съчетава различни изобразителни. Познавателна книжка 2, с Цветя за мама Разглежда и описва произведения на изобразителното изкуство. Избира и съчетава различни изобразителни за рисуване или апликиране. Показва композиционни умения за подреждане на елементите. Подреждане на всички рисунки (апликации) в Магазин за цветя Поднасяне на цветята под формата на дидактична игра Познай цветята за теб по описание от автора (вид, брой, цвят, фон във ваза, кошница, букет и др. 24 Баба Марта Има представа за народните обичаи и свързаното с тях изобразително. Има представа за характерните особености на обектите за изобразяване. Умее да изобразява характерни пози и движения. Познавателна книжка 2, с Пижо и Пенда Има представа за народни обичаи и свързаното с тях изобразително. Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез Познавателна книжка 2, с. 85

10 изрязване или изкъсване. Умее да апликира двуслойно. 25 Пролетна картина Разглежда и описва произведения на различните видове изобразителни изкуства. Използва и съчетава различни изобразителни материали. Познавателна книжка 3, с. 16 Инструментална музика по време на работа ( Годишни времена от Вивалди) 25 Подарък за мама Разглежда и описва произведения на приложното изкуство. Моделира украшения, като използва различни пластични материали. Декорира свободно, като използва различни декоративни елементи и стилизирани образи. Проследяване на последователността за създаване на релефно изображение 26 Забавна случка Умее да изгражда тематични рисунки. Има представа и предава характерните особености на изобразяваните обекти и явления. Познавателна книжка 3, с Чашка за топло мляко и чай Създава моделирани битови предмети от различни по форма и големина части. Декорира като разполага декоративните елементи съобразно формата на съда. Използва различни пластични. 27 Слънчо ни погали Умее да изгражда тематични апликации по общ проект. Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване и откъсване. в Познавателна книжка 3, с. 32

11 пространството. 27 Един неделен ден Умее да изгражда тематична рисунка. Използва и съчетава различни изобразителни материали за рисуване (молив, флумастер, пастел, бои). Показва композиционни умения за разполагане на образите в пространството. 28 В гората има телевизор Описва и изобразява фантазни герои от анимационни детски филми, приказки. Предава характерни особености и детайли, като използва и съчетава различни изобразителни материали. Познавателна книжка 3, с За театър на маса Композира декори и моделира обемни образи на герои от приказки за театър на маса по групи. Използва и съчетава различни изобразителни материали. 29 Превозни средства Апликира, като комбинира различни елементи, получени чрез изрязване. Създава образи от различни по форма и големина части. Предава характерните особености на апликираните образи. Изгражда образите двуслойно. Познавателна книжка 3, с Аз съм художник Изгражда мотивация и увереност в собствените сили и възможности. Изразява своите идеи и преживявания в света на формите и цветовете. Разчита на степента на своите изобразителна подготовка, индивидуални възможности и личностни качества. Изобразителна дейност по собствен замисъл (моделиране, рисуване или апликиране) 30 Чиста и красива

12 улица Декорира образи за предаване на характерни особености и детайли. Познавателна книжка 3, с Великденски вълнения Има представа за народните обичаи и свързаното с тях изобразително. Използва и съчетава различни изобразителни материали (пастел и акварел). Използва декоративни елементи и съчетава цветове при оформяне и украса на детски творби от областта на народното и приложно изкуство. Украса на Ввеликденски яйца или интересен момент от празника по памет и впечатления (по преценка на учителя) 31 На екскурзия Използва композиционни умения за подреждане и изобразяване Използва и съчетава различни изобразителни материали. Познавателна книжка 3, с Домашни птици и животни Моделира обемни образи, като предава характерни особености и детайли на изобразяваните обекти. Умее да изобразява характерни пози или движения. Използва различни пластични материали. 32 Шарени, шарени, та чак пеят Разглежда и описва произведения на народното и приложно изкуство. Декорира,като използва и съчетава декоративни елементи и цветове при украса на детско от областта на народното. Използва и съчетава различни изобразителни материали. Познавателна книжка 3, с Слушам музика и Рисува реални или фантазни образи или композиции от цветни линии и петна по представа и въображение от изслушана Изслушване на две контрастни по характер

13 рисувам музикална творба. Избира самостоятелно изразни средства. Разбира възможността едно и също настроение да бъде предадено със средствата на изобразителното изкуство и музиката. инструментални пиеси (бърза бавна; весела тъжна) без съобщаване на заглавията 33 Гледам и рисувам Предава характерните особености и детайли на обекти от дей ствителността. Използва и съчетава различни изобразителни материали. Изразява свободно личното си мнение за резултатите от своята изобразителна дейност и тази на другите деца. Познавателна книжка 3, с Любими приказки Създава илюстрации по любими приказки самостоятелно или в екип. Избира самостоятелно изразни средства. Развива изобразителни и творчески способности. Подреждане на всички рисунки в обща книжка Любими приказки Включва се в изложбата 34 Сърчица за добрини Декорира свободно, като съчетава декоративни елементи и цветове, стилизирани образи. Използва и съчетава различни изобразителни материали. Изпитва радост и удовлетворение от проявената инициатива за послание в защита и опазване на природата, за мир и щастливо детство на планетата. Познавателна книжка 3, с. 79 Поощряване проявите на добрини и с получаване на специално украсени сърчица като награда 34 Нашата изложба Разглеждане на запазените през годината детски творби. Развива критерии за оценка и самооценка при подбора и аранжирането на творбите в годишната изложба Детски празник. Официално откриване на изложбата пред родители, деца от други групи, гости Проследяване на постиженията на децата.

14

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление Изобразително изкуство за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изкуство за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Eдин летен ден 1 Избирам сам 1 Лятото отмина 1 Аз мога 2 Аз мога 2 Весела поляна

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 годин ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление изобразително изкуство за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 1 1 Eдин летен ден

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО за 2018/2019 учебна

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/ ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически с Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЧЕТВЪРТА ГРУПА 2018/2019 6 7-ГОДИШНИ Седмично: 2 педагогически ситуации Годишно: 72 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

Разпределение ИИ 1 клас 2019

Разпределение ИИ 1 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ПО ПРЕДМЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 1. КЛАС Тема на урочната

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет изобразително изкуство за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 2 часа седмично = 36 часа ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК 14 седмици х 2 часа седмично = 28 часа ОБЩО

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Септември ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1 Септември Аз рисувам Създава образ или сюжетна рисунка по самостоятелно избрана тема. Самостоятелно подбира материали и за

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ Седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 Пак сме зае ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ОКОЛЕН СВЯТ 1 Пак сме заедно 1 На пазар 2 3 Създава приятелства и дава идеи за игра. Посочва съиграчи като се съобразява с темата. Различава плодове

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група С ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ИЗОБРАЗИТЕЛНО Изкуство за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 Да се запознаем 1 Изненада 1 Обичам да рисувам 1 Аз мога 2 2 Рисувам в детската

Подробно

metodichesko_3grupa_new.indd

metodichesko_3grupa_new.indd 124 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО КОНСТРУИРАНА И ТЕХНОЛОГИИ (2 педагогически ситуации за седмица) 1 Спомени от лятото 1 Спомени от лятото 2 2 3 4 Материали, с които творим С това творим Модел по собствена

Подробно

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd

Годишно разпределение ИИ 2 клас.indd ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележки. Всяка една от темите е предвидена на разтвор в учебника.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) Група 2 група ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за втора възрастова група (4-5 години) и трета възрастова група (5-6 години) 1 Отново в детската градина 1 Песен Семейство музика и текст: Диляна

Подробно

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват

НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образоват НОВИТЕ Познавателни книжки Аз съм в детската градина Учителят поръчва: Папка за детето: Познавателна книжка за детето, интегрирана по всички образователни направления в три части за учебната година Индивидуални

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление ОКОЛЕН СВЯТ за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 1 Аз съм в детската Моето семейство Аз съм в детската 2 Моят дом 2 Правила на та 2

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Моя 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати 1 1 2 2 3 4 Моята детска градина Дай си дясната ръка от Иван Николов

Подробно

Разпределение ИИ 2 клас 2019

Разпределение ИИ 2 клас 2019 Седмица на урока Вид на урока ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебен предмет Изобразително изкуство за 2. клас УТВЪРДИЛ Директор:... (име, фамилия, подпис) Забележ ки. Всяка една от т емит

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации седмица Тема Образователно ядро Очакв ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ Седмично 2 педагогически ситуации 1 Отново заедно Разбира и взема участие в разговори, свързани с познати теми. Използва ясен

Подробно

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА КЛЮЧ. ТЕМИ УЧ. СЕДМ. ТЕМА ОБРАЗОВАТЕЛНО ЯДРО ОЧАКВАНИ РЕЗУ ГОДИШНО ТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА ТРЕТА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1.1. Колко много знам и мога (входяща диагностика) Назовава имената на възрастните в детската градина. Разбира инструкции.

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена група (първа група 3-4 години и втора група 4-5 години) Група Седмица Тема Първ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление МУЗИКА за смесена (първа 3-4 години и втора 4-5 години) 1 1 Песен Хей, момиченца, момченца музика: Клер Колева, текст: Димитър Тодоров Песен Хей, момиченца,

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Забележка 1 Септември 1 Септември 2 Сеп ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МУЗИКА 1 1 2 2 Създаване на емоционална атмосфера и желание у децата по време на празника за откриване на учебната година. Разучаване на песента Есен

Подробно

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania

Microsoft Word - U4.programa_okolen_sviat_NZ-i-mn.uvregdania 3. Очаквани резултати І ІV клас Ядро 1: Човекът Модул 1: Показва и раздвижва основни части на тялото и лицето. Изграждане и/или обогатяване на представа за основните части на тялото и лицето. Разпознаване

Подробно

презентация proekt mama bob.cdr

презентация proekt mama bob.cdr ПРОЕКТ ПАНА ОТ БОБОВИ КУЛТУРИ Изготвил: Б. Георгиева и Д. Късова Участници: децата от гр. Слънчеви Усмивки и техните родители Име на проекта, тема: Пана от бобови култури Актуалност, анотация, обосновка:

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( седмица Тема Образователно ядро Очаквани резулта ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОКОЛЕН СВЯТ ТРЕТА ГРУПА 5 6-ГОДИШНИ ) педагогически ситуации за седмица 2( 1 Моето лято Изразява привързаност към възрастни и деца в семейството и в близкото обкръжение. Описва

Подробно

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната

Група Трета група Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика песни от репертоара на детската градина. Насърчаване на спонтанната Стимулиране на желанието на децата да пеят различни по тематика от репертоара на детската градина. Пее до три, различни по тематика от репертоара на детската градина. Определя звучността на музиката, като

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 год ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление конструиране и технологии за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Самостоятелно довършва модел по собствена идея. Работи с допълнителни

Подробно

Разпределение ИИ 4 клас 2019

Разпределение ИИ 4 клас 2019 по ред Уч. седмица УТВЪРДИЛ: Директор:... ((име, фамилия, подпис) ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет Изобразително изкуство за 4. клас Забележка: Всяка от темите, независимо дали

Подробно

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на...

Аз съм в детската градина 2 2 А 4-5 години Познавателна книжка на... з съм в детската градина 2 2 4-5 години Познавателна книжка на... Бойка Цветанова Калева, Райна Сергеева Захариева, Наталия Кирилова Стойкова, нтоанета Трендафилова Малинова, Лина Сашкова Николова, Поля

Подробно

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч

ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Уч ПРИМЕРНО ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по Технологии и предприемачество за 4. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици х 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc

Microsoft Word - 3_Okolen sviat.doc Образователно направление Околен свят Приложение 3 към чл. 27, ал. 2, т. 3 I. Общи цели на образователното направление Близката за детето среда е естествената основа за схващане на най-значимите норми

Подробно

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед

1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна сед 1 УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по музика за 1. клас Годишен брой на часовете 64 часа по ред Учебна седмица по ред Тема на урочната единица Очаквани резултати

Подробно

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните

Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните Примерно разпределение на образователното съдържание по направление Музика съобразно възможностите за реализиране на темите и постигане на очакваните резултати IX/1. IX/2. X/3. 1. Отново с любимите ни

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2013/2014 През учебната 2013-2014 преподавателите по изобразително изкуство участваха в следните дейности : 1.Участие в проекти.

Подробно

Изобразително изкуство ,Музика,Предприемачество и технологии

Изобразително изкуство ,Музика,Предприемачество и технологии МЕТОДИЧЕСКО ОБЕДИНЕНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО,МУЗИКА,ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО УЧЕБНА ГОДИНА 2016-2017 ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО- УЧЕБНА 2016-2017 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 ГОДИНА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ПО

Подробно

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група Месец/ седмица Направление Ядро Тема I

Тематично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група Месец/ седмица Направление Ядро Тема I тично разпределение на основните допълващи педагогически ситуации по седмици в четвърта подготвителна група IX/1. Български език и литература СР Живея в България Математика РФ Хвърчило от геометрични фигури

Подробно

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1

УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 УТВЪРДИЛ: Директор: (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 16 седмици х 1 час седмично = 16 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ПРОФ. ПЕНЧО НИКОЛОВ РАЙКОВ гр. ТРЯВНА УТВЪРДИЛ Директор:... (Виолета Иванова) УТВЪРДИЛ(Име, ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО за 2018/2019

Подробно

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти

3. Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на моти Организиране на публични четения / по радиовъзела/ - Най-обичам..., Драматизации: Любими приказни герои гостуват на най-малките. Повишаване на мотивацията на децата и учениците да четат художествена и

Подробно

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо

18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА седмица Тема Аз съм в детската градина Моят дом Рабо 18 ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 1 2 3 4 5 6 7 Аз съм в детската градина Моят дом Работно момиче от Веса Паспалеева Дядо и ряпа българска народна приказка

Подробно

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc

Microsoft Word - 6. RECH I PREDMETNA DEYNOST.doc Приложение 6 УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ за деца с увреден слух OБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Основни положения. Програмата е предназначена за ученици от подготвителен до IV клас, които

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА месец Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение 1 Кое къде е По колк ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНО НАПРАВЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА 1 Кое къде е 2 3 4 По колко са 5 По големина 6 По цвят и по вид Определя мястото на предмет, като използва горе, долу, отпред, отзад. Извършва

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИ ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОбРАЗОвАТЕЛНО НАПРАвЛЕНИЕ МАТЕМАТИКА български ЕЗИК ЗА СМЕСЕНА И ЛИТЕРАТУРА ГРУПА ЗА СМЕСЕНА ГРУПА (ТРЕТА ПГ ГРУПА 5-6 ГОДИНИ И ЧЕТвЪРТА ПГ ГРУПА 6-7 ГОДИНИ) 1 Кое къде е 1 1

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Изобразително изкуство,музика, Домашен бит и техника Изобразително изкуство 2012/2013 Украси и изложби През учебната 2012/2013 учителите по изобразително изкуство имаха грижата да оформят интериорното

Подробно

Разпределение_1 група_по направления.indd

Разпределение_1 група_по направления.indd СЪДЪРЖАНИЕ Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно направление Български език и литература... 4 Годишно тематично разпределение за първа възрастова група по образователно

Подробно

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС СОУ Св. Св. Кирил и Методий с. Сатовча област Благоевград 2950 с.сатовча тел. 075412117, e-mail: sou_satovcha@abv.bg ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В СОУ Св.Св. Кирил и Методий с. Сатовча Цел

Подробно

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x

УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x УТВЪРДИЛ Директор:... (Име, фамилия, подпис) ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ по учебния предмет околен свят за 1. клас ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК 18 седмици x 1 час седмично = 18 часа по ред Учебна седмица по ред

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e-

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: , e- СРЕДНО УЧИЛИЩЕ СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" 2932, с. Абланица, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград, ул. Христо Ботев 1, тел: 0893 60 52 47, 0892 60 20 57 e-mail: souablanica@abv.bg. suablanica@abv.bg Съгласувал:...

Подробно

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1

Тематично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за седмица) седмица Тема Образователно ядро Очаквани резултати Приложение Забележка 1 тично разпределение по Математика (3 педагогически ситуации за ) 1 По вид и по цвят Разпознава признак за групиране на обекти. Открива принадлежност и непринадлежност на обект към дадена група. 1, с. 6

Подробно

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац

Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуац Утвърдил:... Директор Мария Чинкова ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 2018/2019 ЧЕТВЪРТА ГРУПА 6 7-ГОДИШНИ Седмично 3 педагогически ситуации Годишно 108 педагогически ситуации МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Подробно

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183

ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ДЕТСКА ГРАДИНА 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН СЛАТИНА УТВЪРЖДАВАМ :... / М.Матеева / Зап. 26 / 17.09.2018 г. ПРОГРАМНА СИСТЕМА НА ДГ 183 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА 1 Същност

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 години) Група Тре ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление околен свят за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) 1 Моето лято 1 Моето семейство 1 Лятото отмина 1 2 2 2 Аз и моето семейство Моят

Подробно

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ

ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗ ПРОГРАМА ЗА КОНКУРСНИТЕ ИЗПИТИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И СПЕЦИАЛНОСТ ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 1. Специалности от професионално направление

Подробно

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г

ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена група (трета ПГ група 5-6 години и четвърта пг група 6-7 г ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО образователно направление БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА за смесена (трета ПГ 5-6 години и четвърта пг 6-7 години) Използва ясен и правилен език за описване на познати събития.

Подробно

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ

Ó×ÅÁÍÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА ДЕТСКАТА ГРАДИНА I ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА /БДП/ Обучението по БДП е вид социално учене,

Подробно

Слайд 1

Слайд 1 Методическо обединение по изобразително изкуство, музика, технологии и предприемачество Изобразително изкуство учебна година 2018-2019 През учебната 2018-2019 година преподавателите по изобразително изкуство

Подробно

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д

ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД   ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за д ИЗДАТЕЛСТВО ПРОСВЕТА СОФИЯ АД www.prosveta.bg ФОРМУЛЯР ЗАЯВКА за закупуване на познавателни книжки и помагала за III подготвителна група (5-6 г.) за деца, живеещи в чужбина, за учебната 2019/2020 година,

Подробно