НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 54, серия 10.1 Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембра

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 54, серия 10.1 Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембра"

Препис

1 Структурна фиксация и приложение на вакуумно метализирани полиакрилонитрилни мембрани Милена Митева, Виолета Славова, Стойко Петров Vacuum metallization an asymmetric polyacrylonitrile membranes: Vacuum metallization is used for modification of an asymmetric polyacrylonitrile membranes. The formation of the metal coating of the membrane surface adjust the technological characteristics of the membranes and have been successfully used in the process "complexation-ultrafiltration". Key words: PAN membrane, membrane modification, vacuum metallization ВЪВЕДЕНИЕ Полиакрилонитрилът (ПАН) и съполимерите му са материали изключително подходящи за получаването на полупроницаеми полимерни мембрани с определена структура и порьозност [7] и като композитни структури за асиметрични ултрафилтрационни (УФ) мембрани [6]. Предвид високите изисквания към свойствата на мембраните много е трудно да се съвместят механична стабилност, функционалност, висока селективност с висока производителност, ниска повърхностна поляризация [2]. Непрекъснато се търсят начини за усъвършенстването им чрез различни методи на модификация [1]. Вакумната метализация се явява нов елемент в областта на модификацията на мембраните, съчетаващ добрите експлоатационни свойства на металите и полимерите. В процеса на формиране на металното покритие, както и за неговите бъдещи свойства от значение са редица технологични фактори, по-важни от които са физико-химичното състояние на повърхността на полимера и параметрите на режима на нанасяне на слоя [3]. Вакуумните методи за нанасяне на покрития се основават на изпаряване (или катодно разпрашване чрез йонна бомбардировка) на метали и кондензиране на парите на тези метали върху мембранната повърхност [5]. Целта на метализацията на повърхността на ПАН мембраните в нашата работа е да фиксира селективната повърхност след етапа на формиране на мембраната чрез фазова инверсия и да повлияе върху технологичните параметри на мембраните. Този вид модификация ще промени транспортните и селективни характеристики на мембраните, което да ги направи приложими за решаването на конкретни задачи. Една от основните задачи на мембранните технологии е пречистването на катиони в отпадни води. Процесите на обратна осмоза не винаги са ефективни за води съдържащи минимално количество йони, а и като метод е по-скъп от ултрафилтрацията. Съществуват природни и синтетични материали, които образуват при определени условия стабилни високомолекулни комплекси. Последните могат да се да се извличат от водите задържайки се от УФ мембрани. Технологията е известна като комплексообразуване-ултрафилтрация (КОУФ). ИЗЛОЖЕНИЕ Мембраните са получени по сухо-мокър фазовоинверсионен метод от 16%-ен полимерен разтвор на полиакрилонитрил (ПАН) и диметилсулфоксид (ДМСО). ПАН е троен съполимер със състав: акрилонитрил (АН), метилакрилат (МА) и 2- акриламид-2-метилпропансулфонова киселина (SAMPS) в съотношение: 90.6 : 8.1 : 1.3 със средна молекулна маса g/mol, продукт на фирма Лукойл- Нефтохим -България. ДМСО - производство на фирма Fluka Германия, е с молекулна маса 78.13g/mol, температура на замръзване С, плътност при 20 С 1.1 g/сm

2 За успешната вакуумна метализация на мембраните е проведена предварителна активация на мембранната повърхност с алкални разтвори на SnCl 2.2H 2 O [8]. Металните покрития са получени във вакуумна инсталация BUP-5 /Русия/, като е разпрашвана плоска мишена от желязо-хром-никелова сплав (Х18Н9Т) с размери ø 100 х 10mm, при разстояние мишена / подложка L M-N = 180mm и специфична мощност на разпрашване N p =5.4W/см 2. Извършено е магнетронно отлагане на желязо-хром-никелна сплав с начален вакуум в работната камера Р н = Pa, работна газова среда Ar с чистота 99,99% и работно налягане в камерата P p = Pa. Използвани са три времена на отлагане на покритията(времената на експозиция): 5, 15, 25 s. След завършване на процеса на отлагане, мембраните са охладени до нормална температура. Селективността (φ,%) и проницаемостта (G,l/m 2.h) на метализираните мембрани, спрямо вода и калибрант албумин са определени на лабораторен модул Sartorius тип SM-165 Англия и спектрофотометър Unicam 8625 UV/VIS - Франция при дължина на вълната λ = 280 nm.. Сканираща електронна микроскопия (СЕМ) е осъщесвнена на апарат JSM-5510 на фирмата JEOL - Япония Метализираните мембрани са използвани в процеса КОУФ за разделяне на метални катиони от отпадни води, като за тази цел е използван поливинилов алкохол. Ефектът на метализацията (фиг. 1) съвпадат с ефекта на температурната фиксация. Водопроницаемостта се понижава от 1100 до 200 l/m 2 h, но едновременно с това чувствително се понижава хистерезистната площ на мембраната. Фиг. 1. Хистерезис на мембрани получени от 16 mass%-ни разтвори на ПАН/ДМСО и метализирани за време от 0 до 25 s.. Това потвърждава възможността вакумната метализация да се използва и като метод за фиксация на селективния слой на мембраните. Този процес се осъществява в зависимост от механизмът на процеса на метализация (фиг.2). Концентрацията на металните зародиши е по голяма в зоната на макропорите. Това е един естествен процес на натрупване, който се определя от активността на полимерните ръбове на порите

3 макро пора Фиг. 2. Метализация на повърхността След това започва един процес на натрупване по останалата повърхност, което се осъществява равномерно и зависи от времето на обработка на мембраните в един хомогенен лъчев поток.от изображения на вакуумно метализираните мембрани (фиг. 3), ясно може да се види дебелината на формираното метално покритие върху полимерната повърхност при различните времена на метализация. Нарастващото време на метализация увеличава дебелината на металното покритие, но процеса не протича в дълбочина на поровата структура. а) б) в) г) Фиг. 3. СЕМ на срез на полиакрилoнитрилни мембрани, вакумно метализирани при: а) 0 seс., б) 5 seс., в) 15 seс., г) 25 seс. При нашите изследвания, ефекта от влиянието на слоя и времето на експозиция може да бъде потвърден и от стойностите за проницаемост и селективност определени спрямо калибрант. В зависимост от времето за метализация се оформя метална структура с различна плътност и дебелина. Във всички случаи тя е на повърхността на мембраната и се изгражда като втори основен слой, което също се отразява върху нейната селективност (табл.1). С нарастване на времето на експозиция и в сравнение с характеристиките на неметализираните мембрани, проницаемостта спрямо албумин плавно намалява от 45 до 25 l/m 2 h с естествено нарастваща селективност достигаща до 85%

4 Причината за тези характеристични промени са в натрупването на нарастващи количества от металното покритие, основно на повърхността на мембраните. Различията в дебелината му в съответстваща степен повишават селективните възможности на метализирания обект. Таблица 1. Проницаемост и селективност на мембрани спрямо албумин при 0.3МРа. метализация, min G alb,l/m 2 h φ alb,% Проведените изследвания доказват приемуществото на вакумната метализация по отношение на модификация на порестата структура на мембраната, както и на възможността за избягване на процеса на термична фиксация, който е един технологично и термично специфичен процес. Качествата на метализираните мембрани дават възможност за специфичното им приложение в процеса КОУФ. При провеждане на първата степен на УФ с използването на ПВА и концентрация на катионите 10 mg/l (фиг.4), в молно съотношение Ме 2+ : ПВА=1:2 се достига висока селективност спрямо катионите при използване на комплексообразувател с по-ниска молекулна маса. Cu2+ Zn2+ Ni % т, 80 с о 60 н в 40 т и к е 20 л е С 0 1л-УФ І 5л-УФ І Zn2+ Cu2+ Ni2+ 0.5л-УФ ІІ Фиг. 4. Селективност на процеса КОУФ при концентрация на йоните 10 mg/l и комплексообразувател ПВА, Ме 2+ : ПВА=1:2. Това се дължи, както на добрата комплексообразуваща способност на ПВА спрямо катионите, така и на образуването на агрегати в разтвора. От фигурата се вижда, че селективността нараства за медните и цинковите йони, съответно до 98 % за мед и до 94 % за цинк. За никеловите катиони тази селективност е максимална през целия процес 99 %. Подобни резултати се получават и при използване на композитни мембрани на основата ПАН-ПММК [4], което потвърждава ефекта на метализацията. При провеждане на втората ултрафилтрация се установява, че ефективно разграждане на комплексите се наблюдава само за цинковите катиони (100 %) (фиг.4). Проницаемостта на процеса при провеждани на втората УФ е ниска между 6-11 l/m 2 h, поради концентрирането на комплексообразувателя, водещо до нарастване на вискозитета на системата

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ Представените резултати показват възможността вакумната метализация да се използва като метод за фиксация на селективния слой на мембраните. В зависимост от времето за метализация се оформя метална структура с видимо различна плътност и дебелина, която може да се използва за корекция на селективните и транспортни характеристики на мембранната структура, така че да бъдат използвани и за специфични приложения - в процеса КОУФ. ЛИТЕРАТУРА [1]. Baker R. W., Membrane technology and applications, Second Edition,Wiley & Sons Ltd,(2004), p.545. [2]. Дубяга В.П., Перепечкин Л.П., Каталевский Е.Е., Полимерные мембраны, Москва,Изд. Химия (1981), с.231. [3]. Zhang, Guojun et al, Electric field-enchanced assembly of polyelectrolyte composite membranes, J. Membr. Sci. 2008, Vol.307 Issue 2, pp [4]. Иванова Т., Получаване и изследване на полупроницаеми композитни мембрани, Дисертация за степен доктор, 2005, У Проф.др.Ас.Златаров,Бургас [5]. Кънев М. И, Ц. Узунов, П. Ховсепян. Технология за нанасяне на покрития.- Русе ВТУ Ангел Кънчев, [6]. Lohokare H., Bhole Y., Kharul U., Effect of support material on ultrafiltration membrane, Journal of Applied Polymer Science,(2006), Vol. 99, p [7]. Петров Ст., Мембранните възможности на полиакрилонитрила, Монография, София, АИ Проф.М.Дринов, (2013),с.189. [8]. Shtanko NI et al., J. Membr. Sci. 2000, 179, pp.155. За контакти: ас.д-р Милена Пенчева Митева-Петрова, У Проф.д-р Ас.Златаров -гр.бургас, тел , ; гл.ас.д-р Виолета Огнянова Славова, ТУ- София, Факултет и Колеж Сливен, тел , ; проф.д-р Стойко Петров Петров, У Проф.д-р Ас.Златаров -гр.бургас, тел , Докладът е рецензиран

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов

Справка за приносния характера на трудовете на д-р Стоян Иванов Гуцов Авторска справка за приносния характера на трудовете на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов Изследванията на доц. д-р Стоян Иванов Гуцов са концентрирани в следните научни направления: I. Получаване и охарактеризиране

Подробно

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен

This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен This article presents a method for experimental research of abrasive wear of surfacing layers. wear, wear resistance, welding, surfacing. Като основен фактор за дълготрайността и надеждността на машинните

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Microsoft Word - Vas_25a.doc

Microsoft Word - Vas_25a.doc 126 АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 25. АНИОННИ ПОВЪРХНОСТНОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА Полярната група на АПАВ, която чрез дисоциирането си придава водоразтворимост на цялата молекула, може да бъде COONa, OSO3Na

Подробно

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation Полимерен комплекс с радиационно-защитни свойства Виолета Митова, Кольо Троев Институт по полимери - БАН Основни проблеми в хуманната медицина - странични ефекти на лекарствените вещества върху нормалните

Подробно

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер

Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги кер Изработване на термодвойки. Развитие на технологията през 2018 г. До м. август 2018 година бяха изработени 10 термодвойки от хромел алюмел и дълги керамични тръби с два успоредни отвора. На свободните

Подробно

химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.

химия Използвайте следните стойности : (L означава литри) Универсална газова константа: R = 8, Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к. химия Използвайте следните стойности : ("L" означава литри) Универсална газова константа: R = 8,31.103 Ра.L1(к.mоl) = 8,31 J/(к.mоl) = 0,082 аtm.l1(к.mоl) Число на Авогадро: N A = 6,0.1023 mol Стандартни

Подробно

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин

Вихровотоково изпитване Номер Наименование Статус БДС 7308:1977 Заменя/ще замени Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термин Вихровотоково изпитване БДС 7308:1977 Контрол без разрушаване. Контрол електромагнитен (вихротоков). Термини и определения БДС 7308:1969 БДС 7334:1977 Контрол без разрушаване. Методи магнитни. Основни

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 48, серия 10 Кинетика на преориентация на F A центрове, при осветяване с неполяризирана F A светли Кинетика на преориентация на F центрове, при осветяване с неполяризирана F светлина Димитър Попов, Йордан Димов Reorienaion Kineics Of F Ceners In KCL:Na Obained Under Illuminaion Wih Unpolarized F Lighs:

Подробно

Microsoft Word - Патенти.doc

Microsoft Word - Патенти.doc Относно Дейност 2: Защита на интелектуалната собственост Отчетен период: март април 2019 През месеците март и април 2019 година от членове на екипа на Метални пени ЕООД : Л. Дренчев и Петко Иванов (март

Подробно

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc

Microsoft Word - K.Buchkov[3. doc.doc Р е ц е н з и я на дисертационен труд на Кръстьо Милчев Бучков за придобиване на образователна и научна степен доктор на тема Изследване на свръхлегираното състояние в свръхпроводима система Y(Ca)BaCuO.

Подробно

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или

16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или 16. НЯКОИ НЕРАВНОВЕСНИ И НЕЛИНЕЙНИ ЯВЛЕНИЯ В КРИСТАЛИТЕ ТОПЛОПРОВОДНОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОСТРИКЦИЯ. ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИ ЕФЕКТИ 1. Нелинейни или квадратични ефекти 1.1. Електрострикция При голяма

Подробно

ХИМИЯ

ХИМИЯ ХИМИЯ (2009) Националност Име Презиме Фамилия (Моля, напишете с печатни букви тритете си имена, като подчертаете фамилното си име) Оценки І Напишете номера на правилния отговор в съответната клетка за

Подробно

Рецензия по конкурса за доцент по 4.1. Физически науки (електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) за нуждите на катедра ФТТ и

Рецензия по конкурса за доцент по 4.1. Физически науки (електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) за нуждите на катедра ФТТ и Рецензия по конкурса за доцент по 4.1. Физически науки (електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя) за нуждите на катедра ФТТ и МЕ на Физическия факултет, обявен в ДВ, бр.81 от 14.10.2016

Подробно

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc

Microsoft Word - MEIT_Valcheva_Analit metodi.doc Утвърдил:.. Декан Дата... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет: Физически Специалност: (код и наименование) Магистърска програма: (код и наименование) Микроелектроника и Информационни технологии

Подробно

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ

НАРЕДБА № 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ НАРЕДБА 3 ОТ 1 АВГУСТ 2008 Г. ЗА НОРМИТЕ ЗА ДОПУСТИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ПОЧВИТЕ В сила от 12.08.2008 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на здравеопазването

Подробно

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт

Климатизация, Отопление, Възобновяеми Енергийни Източници Котли, Бойлери, Термопомпи, Климатици, Слънчеви Панели Термосифонна система под налягане Елт Термосифонна система под налягане Елтерм, модел Standart Технически данни I. Водосъдържател: 2,5мм стомана с двоен вътрешен емайл. След водосъдържателя има мантел с дебелина 1,5мм, който е свързан в затворен

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промиш РЕЦЕНЗИЯ на дисертационна работа за придобиване на ОНС Доктор по докторантска програма от професионално направление 5.4 Енергетика, специалност Промишлена топлотехника с автор: инж. Андрей Христов Андреев

Подробно

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА С СО2-ЛАЗЕР

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА  С СО2-ЛАЗЕР Механика ISSN 1312-3823 Транспорт брой 2, 2006 г. Комуникации статия 0068 Научно списание http://www.mtc-aj.com ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАКАЛЕНАТА ЗОНА НА КОНСТРУКЦИОННИ СТОМАНИ СЛЕД ОБРАБОТКА С СО 2 - ЛАЗЕР Николай

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Microsoft PowerPoint - Ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Ppt [Read-Only] ПРОЕКТ BG51PO1--3.3.6-5 Създаване на висококвалифицирани специалисти по съвременни материали за опазване на околната среда: от дизайн до иновации Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна

Подробно

С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т “СВ

С О Ф И Й С К И  У Н И В Е Р С И Т Е Т    “СВ С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И Утвърждавам,... (подпис) УЧЕБЕН ПЛАН Професионално направление: ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО Специалност: Модул Учител по химия и

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 4 Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric Параметрично 3D проектиране на елемент от ръчен винтов крик Ахмед Али Ахмед Parametric 3D construction of a jack-screw s part: The paper describes a method for a parametric construction of the nut, which

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 47, серия 4 Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позиц Сравнително изследване на някои от характеристиките на измервателните системи за позициониране и навигация на автомобили Даниел Любенов, Митко Маринов A comparative study of some characteristics of the

Подробно

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н

1 ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α = h / R z1 +R z2 Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α 1 Течно триене α»1 α фактор н ТРИЕНЕ НА ТЕЛАТА Режими на триене Режими на триене α h / R z +R z Гранично триене α 0 Смесено (полутечно) триене α Течно триене α» α фактор на хлабината, h дебелина на масления слой, R z параметър за грапавост

Подробно

MC-Bauchemie 1998

MC-Bauchemie 1998 Рехабилитация на съоръжения за питейни и отпадъчни води Бетонът като строителен материал След производството, полагането, вибрирането и грижите, бетонът според стандартите /EN 206/ е компактен,

Подробно

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 1.1 Физико-механични и експлоатационни свойства на възстановителни покрития Пламен Канга

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ , том 51, серия 1.1 Физико-механични и експлоатационни свойства на възстановителни покрития Пламен Канга Физико-механични и експлоатационни свойства на възстановителни покрития Пламен Кангалов, Десислава Белева A Physicо-mechanical and operational properties of restored surfaces. During the operation of the

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ от проф. дфн. ДОРИАНА ИВАНОВА МАЛИНОВСКА, асоцииран професор в ЦЛ СЕНЕИ-БАН, на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор по научната специалност 4.1.Физични науки

Подробно

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc

Microsoft Word - PDS_Sikadur-32 Normal_bg_ doc Лист с технически данни Издание 16/07/2014 Идентификационен : 020204030010000125 2-компонентно структурно епоксидно лепило Construction Описание на продукта Употреба Характеристики / Предимства толерантно

Подробно

Prostream-katalog2010-Industria.indd

Prostream-katalog2010-Industria.indd 55 Необслужваеми диафрагмени вентили KSB, SISTO 10 Краища на резба PN10 Rp ½" Rp 2" На фланци PN10 DN15-300 Области на приложение Химическа промишленост Индустрия Електрически централи Подходящи за вода,

Подробно

Microsoft Word - Vas_9.doc

Microsoft Word - Vas_9.doc ДИРЕКТНИ БАГРИЛА 55 8. ДИРЕКТНИ БАГРИЛА Директните багрила са водоразтворими вещества, които във воден разтвор се дисоциират на багрилен анион и компенсиращ катион. Наричат се директни, тъй като багрилните

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов

РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образов РЕЦЕНЗИЯ от проф. дхн Таня Стоянова Христова, Институт по органична химия с Център по фитохимия, БАН върху дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор, докторант: Геновева

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Въведение в ускорителите на заредени частици Ангел Х. Ангелов Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика БАН СЪДЪРЖАНИЕ 1. Дефиниция за ускорител на заредени частици. 2. Източници на заредени частици.

Подробно

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро

Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидро Техническа карта ИЗОМРАЗ Издание VI / 04.2018 Хидроизолация за открити тераси, по която можете да ходите! Хидроизолация за басейни и резервоари! Хидроизолация и през зимата! Описание на продукта Приложения

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ

РЕЦЕНЗИЯ До Секцията по Обща микробиология към Институт по микробиология Стефан Ангелов при Българската Академия на Науките Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд Ко-агрегация между щамове Bacillus subtilis и Escherichia

Подробно

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013

Microsoft Word - KATALOG_AUGUST_2013 Неподвижна жалузийна решетка използва се за вземане и изхвърляне на въздух през отвори във вертикални ограждащи елементи стени, прозорци. Формата на ламелите предотвратява постъпването на дъждовни капки

Подробно

ЗАВАРЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛИМЕРНИ ТРЪБИ Полифузно заваряване Челно заваряване Заваряване с електромуфи Заваряване на плочи и фолиа w

ЗАВАРЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛИМЕРНИ ТРЪБИ Полифузно заваряване Челно заваряване Заваряване с електромуфи Заваряване на плочи и фолиа w ЗАВАРЪЧНИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОЛИМЕРНИ ТРЪБИ Полифузно заваряване Челно заваряване Заваряване с електромуфи Заваряване на плочи и фолиа www.dytron.eu Фирма Dytron s.r.o. Чехия е създадена през 12 г. и е специализирана

Подробно

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле

Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисле Приложение на методите на Рунге Кута за решаване на уравненията за отравяне на ядрения реактор 1. Въведение В доклада са направени поредица от изчисления върху уравненията за отравяне на ядрения реактор

Подробно

TWE AP01 Videolux

TWE AP01 Videolux Кухненски ФПЧ 2,5 Прах Дим миризми Акари Отходни миризми Мухъл Химикали ЛОС Микроби Филтрира Разгражда Убива Овлажнява Механични замърсители Химични замърсители 化学污染 Биологични замърсители Помага при сух

Подробно

ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ

ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ ОТНОСИТЕЛНО ВРЕМЕ ЗА КОНТАКТ НА ВОДАТА С ПОЧВАТА ПРИ ИМПУЛСНО НАПОЯВАНЕ НА ПОЧВИ СЪС СРЕДЕН И ТЕЖЪК МЕХАНИЧЕН СЪСТАВ Иван Господинов Земеделски Институт гр. Стара Загора, RELATIVE TIME FOR CONTACT WATER

Подробно

О Т З И В

О Т З И В Рецензия Върху дисертационния труд на асистент Кирилка Стефанова Младенова докторант към Катедра Биохимия, Биологически факултет, СУ Климент Охридски за присъждане на образователната и научна степен доктор

Подробно

Приложение 6 Специализиращи дисциплини за обучение на докторанти, разпределени по научни специалности Професионално Научна специалност направление 1.2

Приложение 6 Специализиращи дисциплини за обучение на докторанти, разпределени по научни специалности Професионално Научна специалност направление 1.2 Приложение 6 Специализиращи дисциплини за обучение на докторанти, разпределени по научни специалности Професионално Научна специалност направление 1.2. Педагогика Теория на възпитанието и дидактика (05.07.01)

Подробно

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno

Pril A1-3_Ucheben plan_Himia_bachelor_zadochno С О Ф И Й С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т СВ. К Л И М Е Н Т О Х Р И Д С К И УЧЕБЕН ПЛАН Утвърждавам, Професионално направление: ХИМИЧЕСКИ НАУКИ Образователно- квалификационна... (подпис) степен: БАКАЛАВЪР

Подробно

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле

Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Ле Код на дисциплината Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън аудиторна заетост Семестър Форма на контрол Лекции Упражнения Семинарни Общо Кредити Кредити за извън

Подробно

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА КАРТА последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА КАРТА 29.01.2015 последно издание БОРОЛЕКС СЪС СПЕЦИАЛНИ ЕФЕКТИ Акрилатен латекс със специални ефекти ЗА ВЪТРЕШНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: За постигане на специфични ефекти върху върху боядисани

Подробно