СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

Размер: px
Започни от страница:

Download "СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната"

Препис

1 СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически науки Професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по... (Методика на обучението по география) за нуждите на СУ Св. Климент Охридски 1. Данни за конкурса Конкурсът е обявен в ДВ, бр. 33/ г. за нуждите на Катедра Регионално развитие, ГГФ на СУ Св. Климент Охридски. Документи е подал един кандидат гл. ас. д-р Мая Петрова Василева. Журито е назначено със Заповед на Ректора на Софийски университет. Спазени са процедурните правила и представените материали от кандидата съответстват на изискванията на нормативните документи. Настоящото становище прави оценка на научната, научноприложната и преподавателската работа на кандидата Мая Василева според изискванията на ЗРАС в Република България, Правилника за неговото приложение и ПУРПНСЗАД в СУ Св. Климент Охридски. 2. Данни за кандидата Мая Василева е родена на г. в София. Завършва средно образование през 1997г. В периода 1997г г. учи в СУ Св. Климент Охридски, първоначално в ГГФ специалност География, а от 2002г. във ФКНФ специалност Немски език и литература. На ниво национална квалификация е географ, учител по география и учител по немски език в средните училища. От 2005г. е магистър по Географско образование. В периода 2001г. 2007г. работи като учител по География и икономика. От 2007г. досега е преподавател в СУ ГГФ, първоначално към Катедра Регионална и политическа география, впоследствие в Катедра Регионално развитие 1

2 направление Географско образование. През 2015г. придобива научна степен Доктор по 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по география). Понастоящем заема академичната длъжност главен асистент (считано от г.). 3. Научни трудове и приноси Научната продукция на Мая Василева включва общо 37 заглавия (на български и английски език), както следва: дисертационен труд, монографичен труд, ръководство за висшето училище, 4 учебни пособия за средното училище, 6 публикации в български научни издания (1 студия и 5 статии), 24 публикации в сборници от научни конференции (национални и международни). От цялата научна продукция за настоящия конкурс са избрани общо 32 заглавия (16 на български език и 16 на английски). 11 от представените публикации са в реферирани издания. Статиите които са индексирани са 3 броя в Google scholar, 1 в РИНЦ, 1 в Web of Science. В направената справка за цитирания са посочени 13 цитата на 9 публикации на кандидата, от които 11 са в реферирани издания. Изразявам становище по научните публикации, в които не съм съавтор и в реда, в който са изложени в авторската справка на кандидата Монографичен труд: Методика на обучението по география едно по-широко разбиране за методите на обучение, УИ Св. Климент Охридски, София, 2018, ISBN , 158 стр. На монографията съм бил рецензент. Най-важните приноси в нея могат да бъдат сведени до: Ново схващане за методите относно: тяхната същност, равнища на осъществяване, равнища на методическата дейност Посочени са основите на методическата дейност: личност на учителя, принципи на обучението, географски концепции и философията на географското образование Определено е мястото на техниките на обучението Обвързване с планирането и структурирането на урока 2

3 Разграничаване на големите методи Учебно пособие за ВУ: Актуални въпроси на дидактиката на географията. Ръководство за семинарни занятия, Изд. МЕЛАНИ, София, 2018, ISBN , 154 стр. Ръководството за семинарни занятия обогатява теорията на дидактиката на географията у нас. Чрез голяма по обем изследователска дейност авторът е успял сполучливо да проучи, систематизира и представи иновациите в световната дидактика на географията във връзка с изследваната от него проблематика. По този начин чрез ръководството студентите получават съвременна, актуална научна информация по основните въпроси на дидактиката на географията, което е задължително условие за тяхното адаптиране в системата на географското образование. Разкрити са възможностите за прилагане на тези иновации в българското географско образование, създадени са педагогически ситуации, които поставят студентите в интелектуално затруднение, преодоляването, на което води до развитие на техните способности и компетентности. Ръководството предоставя възможности за придобиване на знания по самостоятелен път, за извършване от студентите на голяма по обем, разнообразна по характер и сложност дейност, предлага образователни технологии и техники за прилагане на интерактивни методи Учебни пособия за средното училище Учебните пособия приемам за сведение и включвам в общата оценка на кандидата. Те вече са били подложени на друг тип рецензиране Публикации в български научни издания Представени са 4 публикации, от които една студия и 3 статии. Една от статиите е разработена в съавторство (водещ автор). Приноси на студията (публикация 7) са: Конструиране на психологическа основа на географското образование 3

4 Доказване на ролята на психологията за трансформиране на географската информация в личностно значими за живота и дейността на ученика знания, умения, компетентности и модели на поведение. Приноси на статиите са: Извеждане на ролята на дидактическото моделиране за качеството и ефективността на обучението по география (публикация 8) Предлагане на идеи за усъвършенстване на планирането и структурирането на урока по география (публикация 9) Предлагане на авторски план-сценарий на урока по география (публикация 10) Публикации в сборници от научни конференции Представени са 20 публикации. От тях: 8 са изнесени в чужбина, 14 са на английски език, 10 са публикувани в реферирани издания. В тематично отношение всички публикации напълно съответстват на професионалното направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по география), по което е обявен конкурса за доцент. Изследователските проблеми в публикациите са в няколко направления, които частично се застъпват: Публикации, в които се разглежда системата на географското образование от позициите на социалното управление и образователния мениджмънт Публикации, разглеждащи теоретични въпроси и тенденции в развитието на съвременната дидактика на географията Публикации, които изследват образователния процес по география, методиката и методите на обучението по предмета Публикации, в които се прилага дидактическото моделиране за представяне на основни теоретични 4

5 въпроси от дидактиката на географията и практиката на обучението по география Публикации, които са разработени нетрадиционно, посредством метафора Публикации с междупредметен характер, които разглеждат интердисциплинарното обучение, връзките и взаимодействието между учебни предмети в средното образование. Приносите на тези публикации обобщено се свеждат до: Приноси, обогатяващи съществуващите знания Приноси с теоретичен и методологичен характер Приноси с практико-приложен характер Публикувани разширени резюмета от научни конференции Публикуваните разширени резюмета приемам за сведение и включвам в общата оценка на кандидата. Препоръчвам те да бъдат публикувани в пълен текст. 4. Преподавателска работа Мая Василева води лекции и упражнения в бакалавърски програми: География (редовно и задочно обучение), История и география, География и биология, както и в магистърска програма Управление на човешките ресурси. Участва в разработването и обновяването на някои основни и избираеми дисциплини, както и при разработването на нова за ГГФ магистърска програма. Била е научен ръководител на четирима дипломанти и рецензент на редица успешно защитени дипломни работи за придобиване на образователно-квалификационна степен магистър. Взема участие в 5 научни проекта (като член), в разработване на нова учебна документация по география и икономика за средното училище. Преподавателската работа и представената научнопубликационна дейност на кандидата удовлетворява напълно изискванията за хабилитация. 5. Заключение 5

6 Споделям положителните оценки в колегиума относно професионалните и личностните качества на гл. ас. д-р Мая Василева. Научноизследователската и преподавателска работа на кандидата и постиженията в тези насоки отговарят на законовите и допълнителните изисквания за заемане на академичната длъжност. На база гореизложеното, гласувам убедено със За кандидатурата и предлагам на уважаемото научно жури да подкрепи гл. ас. д-р Мая Василева, като я предложи за заемане на академичната длъжност Доцент в професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по (Методика на обучението по география). София, г. Изготвил становището: (Доц. д-р Климент Найденов) 6

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Stan_L_Spiridonova_R_Penev

Stan_L_Spiridonova_R_Penev СТАНОВИЩЕ от проф. дн Радослав Иванов Пенев на научното творчество и преподавателската дейност на гл. ас. д-р Лора Илиева Спиридонова за присъждане на академичната длъжност доцент по област на висше образование

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол

/ До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геол / До председателя на научно жури проф. д-р П. Славейков СУ Св. Кл. Охридски СТАНОВИЩЕ От проф. д-р Петър Михайлов Стоянов, член на научното жури, Геологогеографски факултет, СУ Св. Климент Охридски. Относно:

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р Е Ц Е Н З И Я С Т А Н О В И Щ Е на проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев, член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научна област 4. Природни науки, математика и информатика, професионално

Подробно

Р Е Ц Е Н З И Я

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я Р Е Ц Е Н З И Я от проф. д-р инж. Румен Дончев Недков, член на Научно жури съгласно Заповед РД38-26/22.04.2016 на Ректора на СУ Св.Кл.Охридски и Протокол No 1/27.0.2016 г от заседание на Научното жури

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика на УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: проф. д.ик.н. Христо Първанов Първанов професионално направление 3.8. Икономика научна специалност Икономика и управление /икономика

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н

РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление н РЕЦЕНЗИЯ на представените трудове за участие по конкурс за доцент по професионално направление 1.1. Теория и управление на образованието (управление на образованието) Рецензент: проф. Вяра Тодорова Гюрова,

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

Становище

Становище Становище на проф. дпн Галя Михайлова Христозова, Бургаски свободен университет, Център по хуманитарни науки, Програмен съвет по Педагогика член на научно жури, заповед ЛС - 54/22.02.2017 г. Конкурс за

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ С Т А Н О В И Щ Е от проф. д-р арх. Антон Величков Гугов ОТНОСНО: материалите, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по научната специалност Архитектура на сградите,

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжнос

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжнос СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Блага Благоева ОТНОСНО: кандидатурата на гл.ас.д-р по политология Симеон Митков Асенов, участник в конкурс за академична длъжност доцент по научна специалност 05.11.02 политология

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио

РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професио РЕЦЕНЗИЯ на дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен доктор в област на висше образование: 1. Педагогически науки, професионално направление 1.2. Педагогика, научна специалност

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук

РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Наук РЕЦЕНЗИЯ на доц. д-р Георги Костадинов Бърдаров член на Научното жури в конкурс за заемане на академичната длъжност Доцент в научната област 4.4. Науки за Земята (Социална и икономическа география) обявен

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА П СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Пелагия Мих. Терзийска преподавател в ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград Относно: дисертационен труд на тема ИНОВАТИВЕН МОДЕЛ ЗА ПРЕПОДАВАНЕ НА НАУКА ПРИ УЧЕНИЦИ С ДИСЛЕКСИЯ за присъждане

Подробно

Microsoft Word - recenzia P. Petrov

Microsoft Word - recenzia P. Petrov Р Е Ц Е Н З И Я на дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен доктор Тема: Управление на промяната при внедряване на съвременни образователни технологии Автор: Петър Веселинов Петров

Подробно

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл.

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА СТАНОВИЩЕ от полковник доц. д-р инж.росен Ст.Илиев, Институт по отбрана Министерство на отбраната, София, бул. Н. Тотлебен 34, сл. тел. 02/92 21821 по конкурса за заемане на академична

Подробно

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон

РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон РЕЦЕНЗИЯ на представените научни трудове за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност Професор за нуждите на Шуменския Университет Енискон Константин Преславски, в област на висше образование

Подробно

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра

До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално напра До Научното жури, определено със заповед на Ректора на УНСС за провеждане на конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност 05.02.26

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е

ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е ПРАВИЛНИК ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА СТЕПЕН ДОКТОР Кандидатите е необходимо да отговарят на условията отразени в таблицата

Подробно