РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

Размер: px
Започни от страница:

Download "РАБОТЕН ВАРИАНТ ЗА ОБСЪЖДАНЕ"

Препис

1 1 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ПРЕЗ 2013 г.

2 2

3 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община Бяла Слатина за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2013 г. Тя съдържа: 1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост; 2. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия; II. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти общинска собственост по ред Вид дейност Прогнозен резултат в лв. очаквани приходи А. От управление на имоти-общинска собственост 1. Отдаване под наем на сгради и помещения Отдаване под наем на лекарски кабинети Отдаване под наем на терени Отдаване под наем на жилища Отдаване под наем на язовири и рибарници Отдаване под наем на земеделска земя Всичко от управление на имоти-общинска собственост Б. От разпореждане с имоти-общинска собственост 1. Продажба на имоти-общинска собственост Учредени вещни права Учредено право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура по и през имоти общинска собственост Всичко от разпореждане с имоти-общинска собственост Всичко приходи НЕОБХОДИМИ РАЗХОДИ 1. За технически дейности (скици, характеристики на имоти, заснемане на имоти и др.) За оценки За обявления 600 Всичко разходи

4 4 III. Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия по ред Описание на имота А. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да предостави под наем (т допълнени с Решение 401 / ) гр.бяла СЛАТИНА 1. Гр. Бяла Слатина, Поземлен имот земя III кат. др. изоставена нива с площ дка в м. Циганския брод. 2. Гр. Бяла Слатина, Поземлен имот земя III кат. др. изоставена нива с площ дка в м. Долен герен. 3. Общински терен 1, с площ 24,64 кв.м., за поставяне на временен павилион, намиращ се в парцел I, кв. 6, ж.к. Сребреня по плана на гр. Бяла Слатина, за търговски цели, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по 4. Общински терен 2, с площ 10,84 кв.м., за поставяне на временен павилион, намиращ се в парцел I, кв. 6, ж.к. Сребреня по плана на гр. Бяла Слатина, за търговски цели, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по 5. Общински терен 3, с площ 14,18 кв.м., за поставяне на временен павилион, намиращ се в парцел I, кв. 6, ж.к. Сребреня по плана на гр. Бяла Слатина, за търговски цели, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по 6. Общински терен за поставяне на временен павилион Гъбката, с площ 3,20 кв.м., намиращ се в кв. 89 по плана на гр. Бяла Слатина, за 7. Общински терен за поставяне на временен павилион, с площ 4,60 кв.м., намиращ се на ул. Хан Крум 64, гр. Бяла Слатина, за услуги (поправка на часовници и направа на ключове), съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по 8. Общински терен 1 за поставяне на временен павилион, с площ 20,00 кв.м., намиращ се в кв. 160 до НУ Христо Смирненски по плана на гр. Бяла Слатина, за търговски цели, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по 9. Общински терен 1, с площ 23,65 кв.м., за поставяне на временен

5 10. Общински терен 2, с площ 7,64 кв.м., за поставяне на временен 11. Общински терен 3, с площ 16,29 кв.м., за поставяне на временен 12. Общински терен 4, с площ 17,58 кв.м., за поставяне на временен 13. Общински терен 5, с площ 21,17 кв.м., за поставяне на временен 14. Общински терен 6, с площ 21,17 кв.м., за поставяне на временен 15. Общински терен 7, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на временен 16. Общински терен 8, с площ 26,00 кв.м., за поставяне на временен 17. Общински терен 1, с площ 18,20 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 18. Общински терен 2, с площ 18,48 кв.м., за поставяне на сглобяем в кв.88а, гр. Бяла Слатина, съгласно схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ по 19. Общински терен 3, с площ 19,15 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 20. Общински терен 4, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 21. Общински терен 5, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 22. Общински терен 6, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 5

6 23. Общински терен 7, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 24. Общински терен 8, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 25. Общински терен 9, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 26. Общински терен 10, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 27. Общински терен 11, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 28. Общински терен 12, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 29. Общински терен 13, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 30. Общински терен 14, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 31. Общински терен 15, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 32. Общински терен 16, с площ 18,42 кв.м., за поставяне на сглобяем от ЗУТ по 33. Рибарник с площ 31,276 дка, намиращ се в землището на гр. Бяла Слатина, местността Любомир, представляващ ПИ по КВС на града 34. Помещение с полезна площ 30,58 кв.м., находящо се в павилион на Кооперативния пазар гр. Бяла Слатина, за магазин. 35. Павилион в двора на СОУ Васил Левски гр. Бяла Слатина, с полезна площ 12,44 кв.м., за магазин. 36. Гараж 1, с площ от 25,46 кв.м. намиращ се на ъгъла на ул. Калоян и ул. Водотечна, ж.к. Калоян зад бл.3 гр.бяла Слатина 37. Помещения, намиращи се в сградата на Фурна-баня с.бърдарски геран, с обща полезна площ 114,58 кв.м 38. Помещения, намиращи се до сграда Кметство с.бърдарски геран, с обща полезна площ 71,55 кв.м., 39. ТЕРЕН 2, находящ се в УПИ І, кв.59 по плана на с.търнава с площ 30,00 кв.м. за поставяне на временен павилион. 6

7 40. Помещение водещо се под 8, находящо се на ул. Христо Ботев - стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м. за МАГАЗИН 41. Помещения в сградата на "Гробищен парк" гр. Бяла Слатина, с обща площ 30,40 кв.м., за РАБОТИЛНИЦА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПАМЕТНИЦИ с.буковец 42. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ дка, земя ІІ категория, намираща се в местността Борольовец, представляваща имот по КВС на землището на с. Буковец. 43. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ дка, земя V категория, намираща се в местността Краището, представляваща имот по КВС на землището на с. Буковец. 44. ИЗОСТАВЕНА НИВА с площ дка, земя Х категория, намираща се в местността Падалото, представляваща имот по КВС на землището на с. Буковец. 45. ПОСЕВНА ПЛОЩ с площ дка, земя ІV категория, намираща се в местността Плашивец, представляваща имот по КВС на землището на с. Буковец. с.габаре 46. Автоспирка със застроена площ 60 м 2, състояща се от едно помещение и чакалня, намираща се в кв. 51 по плана на с. Габаре дка с начин на трайно ползване пасище, мера със следните номера на поземлени имоти: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; с. ГАЛИЧЕ 48. НИВА с площ дка, земя ІV категория, намираща се в местността Смрадликов дол, представляваща имот по КВС на землището 49. НИВА с площ дка, земя ІV категория, намираща се в местността Ганова могила, представляваща имот по КВС на землището 50. НИВА с площ дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността Биловарките, представляваща имот по КВС на землището 51. НИВА с площ дка, земя V категория, намираща се в местността Равнището, представляваща имот по КВС на землището на с. Галиче. 52. НИВА с площ дка, земя V категория, намираща се в местността Пантерово бранище, представляваща имот по КВС на землището 53. НИВА с площ дка, земя V категория, намираща се в местността Маринова ливада, представляваща имот по КВС на землището 54. НИВА с площ дка, земя ІV категория, намираща се в местността Старите лозя, представляваща имот по КВС на землището 7

8 55. НИВА с площ дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността Гола поляна, представляваща имот по КВС на землището 56. НИВА с площ дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността Биловарките, представляваща имот по КВС на землището 57. НИВА с площ дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността Биловарките, представляваща имот по КВС на землището 58. НИВА с площ дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността Биловарките, представляваща имот по КВС на землището 59. НИВА с площ дка, земя ІV категория, намираща се в местността Деново дърво, представляваща имот по КВС на землището 60. НИВА с площ дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността Долно ливаде, представляваща имот, по КВС на землището на с.,галиче. 61. НИВА с площ дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността Долно ливаде, представляваща имот по КВС на землището 62. НИВА с площ дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността Долно ливаде, представляваща имот по КВС на землището 63. НИВА с площ дка, земя ІІІ категория, намираща се в местността Пищова падина, представляваща имот по КВС на землището 64. НИВА с площ дка, земя ІV категория, намираща се в местността Мокьов върбак, представляваща имот по КВС на землището 65. НИВА с площ дка, земя ІV категория, намираща се в местността Мокьов върбак, представляваща имот по КВС на землището 66. НИВА с площ дка, земя ІV категория, намираща се в местността Янкулова мъртвина, представляваща имот по КВС на землището 67. НИВА с площ дка, земя V категория, намираща се в местността Старите лозя, представляваща имот по КВС на землището 68. НИВА с площ дка, земя V категория, намираща се в местността Старите лозя, представляваща имот по КВС на землището дка с начин на трайно ползване изоставени трайни насаждения със следните номера на поземлени имоти: ; ; ; ; ; ; ; ; 8

9 000104; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; Помещения, намиращи се в сграда Кметство с.галиче, с обща площ кв.м., за СКЛАД с. БЪРДАРСКИ ГЕРАН 70. Поземлен имот полска култура, земя III кат. с площ дка в м. Личова круша в землището на с. Бърдарски геран, 71. Сграда Млекопункт, със застроена площ 32 м 2, намираща се в УПИ І, кв. 29 по плана на с. Бърдарски геран. 72. Фурна в сграда Автоспирка, с. Бърдарски геран 73. Магазин в сградата на Банята, с площ м Помещения, намиращи се в сграда Младежки дом с.бърдарски геран, с обща площ 34,65 кв.м., за МАГАЗИН 75. Помещения, намиращи се в сграда Автоспирка с.бърдарски геран, с обща площ 51,40 кв.м., за КАФЕ-АПЕРАТИВ с.бъркачево 76. НИВА с площ дка, земя VІ категория, намираща се в местността Върха, представляваща имот по КВС на землището на с. Бъркачево. 77. НИВА с площ дка, земя ІV категория, намираща се в местността Дери мачка, представляваща имот по КВС на землището на с. Бъркачево. с. ТЛАЧЕНЕ 78. НИВА с площ дка, земя ІV категория, намираща се в местността Родината, представляваща имот по КВС на землището на с. Тлачене. 79. НИВА с площ дка, земя ІV категория, намираща се в местността Родината, представляваща имот по КВС на землището на с. Тлачене дка с начин на трайно ползване пасище, мера, със следните номера на поземлени имоти: ; ; ; ; ; ; Поземлен имот , нива, III та кат., площ дка, м. Ходжовото по КВС на с. Тлачене 82. Поземлен имот , нива, III-та кат., площ дка, м. Родината по КВС на с. Тлачене с. СОКОЛАРЕ 83. Поземлен имот , нива с площ 239,673 дка., м. Селището в землището на с. Соколаре с. ТЪРНАВА 84. Помещение, намиращо се в сграда Бивше кметство с.търнава, с обща площ 15 кв.м., за ОФИС 9

10 с. ТЪРНАК 85. Помещения, намиращи се в сграда Автоспирка с.търнак, с обща площ 30,50 кв.м., за МАГАЗИН ,771 дка, с начин на трайно ползване нива, със следните номера на поземлените имоти: ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; с. ПОПИЦА 87. Фурна в сграда фурна баня, с. Попица, с площ 189,93 кв.м. 88. Поземлен имот , изоставена нива, земя III та кат., с площ дка, в землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина 89. Поземлен имот , изоставена нива, земя III та кат., с площ дка, в землището на гр. Бяла Слатина, община Бяла Слатина 90. Поземлен имот , др. тр. насаждения, с площ дка, в землището на с. Попица, община Бяла Слатина 91. Поземлен имот , др. тр. насаждения, с площ дка, в землището на с. Попица, община Бяла Слатина 92. Поземлен имот , земя III та кат., пасище, мера, с площ дка, м. Калето, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина, 93. Общински терен 4-3, намиращ се в УПИ Х кв. 80а по плана на гр. Бяла Слатина, с площ 43,88 кв.м. за поставяне на преместваем търговски обект, за осъществяване търговска дейност /услуги/, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Общината. 94. Помещение за офис, с площ 13,69 кв.м., намиращо се на втория етаж от сграда на ул. Хан Крум 64, гр. Бяла Слатина 95. Западно помещение от Павилион 5 от кооперативния пазар гр. Бяла Слатина, с площ 30,80 кв.м., за Фризьорски салон. 96. Помещение, намиращо се в сграда Бивше кметство с. Търнава, с обща площ 13,50 кв.м. за АТЕЛИЕ ЗА ШИВАШКИ УСЛУГИ Б. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да продаде(т допълнени с Решение 401 / ) 1. УПИ Ха в кв. 9 по плана на с. Алтимир, с площ 1870 м 2, ведно с едноетажна масивна сграда /бивше кметство/, със застроена площ 123 м 2 и навес със ЗП 75 м идeална част от Търговска сграда на три етажа със застроена площ 285 м 2. със съответното право на строеж, намираща се в УПИ І, кв. 24 по плана на с. Тлачене. 3. Застроен урегулиран поземлен имот ІV в кв. 6 по действащия подробен устройствен план на гр. Бяла Слатина, с площ 935 м Незастроен урегулиран поземлен имот І, пл в кв. 171 по плана, с площ 1750 м 2, отреден за КОО. 5. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, пл в кв. 171 по плана, с площ 2375 м 2, отреден за КОО. 10

11 11 6. Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ, пл в кв. 171 по плана, с площ 1905 м 2, отреден за КОО. 7. Застроен УПИ ХХХV в кв. 155 по плана на гр. Бяла Слатина, с площ 360 м 2, ведно с намиращата се в него масивна сграда със застроена площ 91 м 2, отредена за квартален клуб. 8. Незастроен урегулиран поземлен имот І в кв. 54 по плана на с. Бърдарски геран, с площ м 2, отреден за КОО. 9. Застроен УПИ VІ в кв. 85 по плана на гр. Бяла Слатина с площ 480 м ,72% идеални части от Търговска сграда, находяща се в кв. 42 по плана на с. Търнак, застроена върху 280 м 2 на два етажа, построена през 1970г. 11. Двуетажна масивна сграда /старо кметство/, със застроена площ 166 м 2, намираща се в УПИ І, кв. 24 по плана на с. Бърдарски геран. 12. Застроен УПИ IV, пл. 804 в кв. 50 по плана на с. Габаре 13. Незастроено дворно място с площ кв.м. представляващо поземлен имот II в кв.57 по действащия план на с.враняк., 14. Застроено дворно място с площ от 510 кв.м. представляващо УПИ V- 2657, кв. 124 по ЗРП на гр. Бяла Слатина одобрен със Заповед 4321/ г. на МСА-София 15. Незастроен урегулиран поземлен имот XIII, пл в кв.33 по ЗРП на гр. Бяла Слатина, с площ 435 кв.м. 16. Поземлен имот нива, земя I-ва кат. с площ дка, частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Комарево 17. Предоставяне за безвъзмездно ползване на общинско жилище - частна общинска собственост, представляващо апартамент 5, вх. А, етаж І, на жилищен блок Подем-1, ул. Васил Левски 5, в ж.к. Сладница. 18. Поземлен имот , представляващ изоставена нива, в м. Циганския брод, с площ от дка в земищета на гр. Бяла Слатина, ЕКАТТЕ Поземлен имот , представяващ зел. градина, в м. Край града, с пощ дка, в землището на гр. Бяла Слатина, ЕКАТТЕ Поземлен имот , представляващ зел. градина, в м. Край града, с площ дка, в землището на гр. Бяла Слатина, ЕКАТТЕ УПИ III кад. 670 в кв. 50 по плана на с. Търнава, община Бяла Сатина, с обща площ 7550 кв.м., за безвъзмездно управление на ОУ Христо Ботев с намиращата се в него училищна сграда. 22. УПИ I в кв. 87 по по плана на с. Търнава, община Бяла Сатина, с обща площ кв.м., с намиращата се в него бивша училищна сграда, за промяна на статута от публична в частна собственост.

12 VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 12 Настоящата програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Бяла Слатина през 2012 г. се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на стратегията за управление на общинската собственост за периода г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. Настоящата програма е приета с Решение 372 / г. и допълнена с Решение 401 / ВОДИЛ ПРОТОКОЛА: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: / инж. Н. Петрова/ /инж. Х. Петков/

PROGRAMA2009

PROGRAMA2009 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2009 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п

ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с п ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2012 г. (приета с решение на Общиски съвет-брезово..., взето с протокол... от...2012 г.) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата

Подробно

Microsoft Word - програма 2019.doc

Microsoft Word - програма 2019.doc ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В ОБЩИНА САТОВЧА ПРEЗ 019 ГОДИНА I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛО САТОВЧА Настоящата програма отразява намеренията на Община Сатовча за управление и разреждане

Подробно

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63>

<4D F736F F D20EEE1FFE2EBE5EDE8E520E7E020EFF0EEE3F0E0ECE02E646F63> ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ САТОВЧА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2950 с. САТОВЧА, ул. Тодор Шов 37, тел. 07541 21-16, факс 20-95, e-mail- satovchabl@abv.bg ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Programa imoti 2017

Programa imoti 2017 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и разпореждане

Подробно

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc

Microsoft Word - Programa za ObS_sobstvenost.doc П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЛОМ ПРЕЗ 2009 г. (Приета с Решение 303/22.05.2009 г. на Общинския съвет на Община Лом) І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti

Programa imoti П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2016 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

Programa imoti 2019

Programa imoti 2019 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2019 ГОДИНА Февруари 2019 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год.

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА /приета с решение./.2017 год. на Общински съвет / 2017 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Подробно

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община

ПРОГРАМА за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община ПРОГРАМА за управление и разреждане с имоти общинска собственост за 2018 година І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Карнобат за управление и разреждане с имоти общинска

Подробно

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И

ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел /23 46, факс 03145/23 51 e mail: Р Е Ш Е Н И ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т ПРИ ОБЩИНА К Р И Ч И М 4220 гр. Кричим, пл. Обединение 3, тел. 03145/23 46, факс 03145/23 51 e mail: obs_krichim@abv.bg Р Е Ш Е Н И Е 328 Протокол 33 от 02.07.2015 година ОТНОСНО: Предложение

Подробно

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 /

П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ И ВЕЩИТЕ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ЗЛАТИЦА ПРЕЗ 2016 ГОДИНА /приета с решение 39 / 29.02.2016 год. на Общински съвет / /Допълнена с решение

Подробно

Smilez-chasna.xls

Smilez-chasna.xls по ред на акт за собственост дата 1 646 25.02.1999 г. 2 649 25.02.1999 г. 3 650 25.02.1999 г. 4 832 10.03.2000 г. АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. СМИЛЕЦ описание на имота вид на имота

Подробно

ïðîãðàìà 2018

ïðîãðàìà 2018 1 П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 ГОДИНА НА ОБЩИНА САДОВО 2 І.ОБЩИПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програма отразява намеренията на Община Садово за управление и

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от г. РЕШЕНИЕ 37 На основание чл.21, ал1, т. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ИСПЕРИХ ОБЩИ РЕШЕНИЯ от редовно заседание на Общински съвет - Исперих ПРОТОКОЛ 6 от 21.01.2016г. 37 На основание чл.21, ал1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.66а от Закона за общинската собственост

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА СИЛИСТРА ПРЕЗ 2013 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Настоящата програмата отразява намеренията на Община Силистра за управление

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2018г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан

по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описан по ред и дата на съставяне на акта за общинска собственост Номер на досие Местонахожден ие Главен регистър за частна общинска собственост Вид и описание на има Данъчна оценка на има момента на утвържда

Подробно

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година

Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 година О Б Щ И Н А Ш У М Е Н ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2019 г. Общи положения Настоящата програмата е разработена на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската

Подробно

ДНЕВЕН РЕД

ДНЕВЕН РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Изх. 6101 106 / 16.09.2015 ДО На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, чл. 16, ал. 1, т. 1 и чл. 63, ал. 1 от ПОДОСНКВОА и във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам Общински

Подробно

С Т Р А Т Е Г И Я

С  Т  Р  А  Т  Е  Г  И  Я ОБЩИНА - БОТЕВГРАД П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ - ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА БОТЕВГРАД ПРЕЗ 2016 г. І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. Настоящата програмата отразява намеренията на Община

Подробно

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се

ПРОТОКОЛ 51/ Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на се ПРОТОКОЛ 51/23.04.2019 Г. РЕШЕНИЕ 623 Дава съгласие за предоставяне на имот 042069 с площ от 1,173 дка, находящ се в местността Разпътя, землище на село Ковачевица, актуван с АЧОС 5615 от 17.01.2019 година,

Подробно

Srebarna-chasna.xls

Srebarna-chasna.xls 1 269 12.02.1998 г. Парк с площ 1760 кв. м терен кв. 16, парцел І пл. 241, ул. "Дунав" 34 А 2 712 29.06.1999 г. Автоспирка - 1 със ЗП 12,5 кв. м пл. 562,566, Сребърна 3 713 29.06.1999 г. Автоспирка -2

Подробно

Pop-Kralevo-chasna.xls

Pop-Kralevo-chasna.xls АКТУАЛЕН РЕГИСТЪР НА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В С. ПОП КРАЛЕВО 1 1101 Сграда и кантар /в стопански двор/ с обща ЗП 58,50 15.12.2000 г. кв.м. сграда стопански двор, парцел 8, ЕКНМ 57604 2 1438 21.08.2001

Подробно

Aidemir-chasna.xls

Aidemir-chasna.xls 1 147 08.10.1997 г. Парк с площ 1058 кв. м / чешма в "Деленките"/ терен ж.к."деленки - юг", ул."софия" 2 697 14.06.1999 г. Клуб "Татарица" със ЗП 96 кв.м сграда ул. "Лозарска", ул."бендер" и ул."бряст",

Подробно

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година

ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година ОБЩИНА БЯЛА,ОБЛАСТ РУСЕ ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2017 година РАЗДЕЛ І. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕТО,

Подробно

О Б Щ И Н А М Ъ Г Л И Ж

О Б Щ И Н А   М Ъ Г Л И Ж О Б Я В Л Е Н И Е На основание Заповед РД-09-281 / 13.09.2017 г. на Кмета на Община Мъглиж, Община Мъглиж обявява публичен търг за: І. Откривам процедура за провеждане на публични търгове, както следва:

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на: 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин

Подробно

ÊÄÍ îáÿâëåíèå

ÊÄÍ îáÿâëåíèå 1. Съвкупна продажба на 1.1. ПИ с кадастрален идентификатор 14218.550.360 с площ 2484 кв.м. с административен адрес гр.габрово, ул. Капитан Дядо Никола 42 с трайно предназначение: урбанизирана, начин на

Подробно

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл

ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземл ПРОЕКТ! ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ЗА 2018 г. І. ПРОДАЖБИ на урегулирани поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради на

Подробно

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з

ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма з ПРОЕКТ! П Р О Г Р А М А ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА 2015 г. І. Общи положения Настоящата програма за придобиване, управление и разпореждане с общинско

Подробно

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за

ПРОТОКОЛ 52/ Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПРОТОКОЛ 52/31.05.2019 Г. РЕШЕНИЕ 645 Общински съвет село Гърмен разрешава да се изработи ПУП-ПЗ /подробен устройствен план - план за застрояване/ за ПИ 035012, местност Горно ливаде, по КВС землище село

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и ч О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - С Л И В Е Н ДО общинския съветник Уважаема /и/ г-жо /г-н/..., Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.31, ал.2, т.1 от ПОДОС, свиквам заседание на Общинския

Подробно

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ по ред и дата на съставяне на акта за Общинска собственост Номер На Преписката 1. 1/11.10.2005 1. 2. 2/11.10.2005 1. 3. 3/11.10.2005 1. 4. 4/11.10.2005 1.

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т ър н а з е м е д е л и е т о и х р а н и т е ДО МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ДОКЛАД от проф. д.с.н. Димитър Греков - министър на земеделието и

Подробно

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА На основание чл. 59, ал. 2 от ППЗДС във връзка с чл. 45, ал.3 от ППЗДС обявява повторни търгове за продажба на недвижими имоти - частна държавна собственост, в управление на

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д ГР. ЯМБОЛ 30.08.2017г. Заповед РД-07-0900 от 30.08.2017г. на Кмета на Община Тунджа - Ямбол, Публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот, както следва: - втори етаж от 2МС застроена

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕД ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ С В И К В А ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет на Община Белослав,

Подробно

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОБЩИНСКИТЕ КОНЦЕСИИ НА ОБЩИНА ШУМЕН (2018 2020 г.) Индивидуализация на проекта за концесия Наименование на проекта за Предмет концесия (наименование на на Обект на концесията концесията)

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Ц Е Н О В О Р Е Ш Е Н И Е На Общински съвет Ценово, област Русе, взето на заседание с Прот 347 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, чл.17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.68, ал.1, т.2, ал.2 и чл.69, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба за финансиране

Подробно

Microsoft Word - reshenie454_460_181019

Microsoft Word - reshenie454_460_181019 Р Е Ш Е Н И Е 454 Относно: Информация за подготовката на общината за работа при есенно зимни условия 2019/2020 г. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет град Първомай Приема информацията

Подробно

spr.-Obqva

spr.-Obqva Община Сливен уведомява заинтересованите лица, че продава чрез публичен търг свободни имоти- частна общинска собственост, находящи се в гр.сливен и населените места на общината представляващи, УПИ за жилищно

Подробно

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА г г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296

АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА г г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296 АКТОВЕ ЗА ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, СЪСТАВЕНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2018 г.-31.12.2018 г. Документ Дата Населено място Улица Местност Описание 8296 29.1.2018 г. с. СМОЛНИК ИМОТ 000031 по КВС в землището

Подробно

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр

по ред на акт за собственост дата описание на имота 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него г. масивна двуетажна сгр 1 1 Дворно място с площ 430 кв. м, заедно с построената в него 21.05.1996 г. масивна двуетажна - Исторически музей със ЗП 203 кв. м Дворно място с площ 365 кв. м, заедно с построената в него 2 3 23.05.1996

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д Р Е Ш Е Н И Е 90 Взето на заседание на Общински съвет Ивайловград, проведено на година, Про О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т И В А Й Л О В Г Р А Д 90 Общинският съвет на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчет за дейността на Общински съвет Ивайловград и постоянните комисии към

Подробно

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc

Microsoft Word - Naredba prilojenia.doc П Р И Л О Ж Е Н И Я КЪМ НАРЕДБА 4/ОбС Козлодуй 1. Приложение 1- цени на отдадените под наем помещения 2. Приложение 2 цени на отдадените под наем терени 3. Приложение 3 цени за отстъпено право на строеж

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П А З А Р Д Ж И К Р Е Ш Е Н И Е 198 от 20 декември 2018 година, взето с Протокол 13 ОТНОСНО: Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост

Подробно

836

836 Препис! О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т С М О Л Я Н Р Е Ш Е Н И Е 836 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 07.06.2018 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ 38 ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за изграждане

Подробно