C++

Размер: px
Започни от страница:

Download "C++"

Препис

1 Управляващи оператори в C++ Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г октомври 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 1 / 32

2 Изчислителни процеси Изчислителни процеси Алгоритъм: последователност от стъпки за извършване на пресмятане Блок-схема начало въведи a въведи b x = -b/a изведи x край Пример за линеен процес Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 2 / 32

3 Изчислителни процеси Разклоняващи се процеси начало въведи a въведи b не a == 0 x = -b/a изведи x да b == 0 не изведи "няма решение" да изведи "всяко x е решение" край Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 3 / 32

4 Изчислителни процеси Индуктивни циклични процеси начало въведи n i = 1 f = 1 n i f i <= n да f = f * i i = i + 1 не изведи f край Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 4 / 32

5 Изчислителни процеси Итеративни циклични процеси начало въведи a въведи b a == 0 или b == 0 да изведи "грешка" край не a b a = a - b да a == b не a > b не да b = b - a изведи a Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 5 / 32

6 Изчислителни процеси Структурни езици разклонение 1 Въведи a, b 2 Ако a == 0, към 5 3 x = -b / a 4 Премини към 9 5 Ако b == 0, към 8 6 Няма решения 7 Премини към 9 8 Всяко x е решение 9 Край Въведи a, b Ако a == 0 Ако b == 0 Всяко x е решение Иначе Няма решения Иначе x = -b / a Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 6 / 32

7 Изчислителни процеси Структурни езици индуктивен цикъл 1 Въведи n 2 i = 1 3 f = 1 4 Ако i > n, към 8 5 f = f * i 6 i = i Премини към 4 8 Изведи f 9 Край Въведи n i = 1 f = 1 Повтаряй n пъти f = f * i i = i + 1 Изведи f Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 7 / 32

8 Изчислителни процеси Структурни езици итеративен цикъл 1 Въведи a, b 2 Ако a == b, към 6. 3 Ако a > b, към 5. 4 b = b - a; към 2. 5 a = a - b; към 2. 6 Изведи a 7 Край Въведи a, b Докато a!= b Ако a > b a = a - b В противен случай b = b - a Изведи a Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 8 / 32

9 Основни понятия Основни понятия Операция (operator) Израз (expression) Оператор/команда (statement) <израз> ::= <константа> <променлива> <едноместна_опeрация> <израз> <израз> <двуместна_операция> <израз> <оператор> ::= <израз>; Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 9 / 32

10 Основни понятия Оператор за присвояване <променлива> = <израз>; <lvalue> = <rvalue>; <lvalue> място в паметта със стойност, която може да се променя Пример: променлива <rvalue> временна стойност, без специално място в паметта Пример: константа, литерал, резултат от пресмятане стандартно преобразуване на типовете: <rvalue> се преобразува до типа на <lvalue> Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 10 / 32

11 Основни понятия Присвояването като операция дясноасоциативна операция a = (b = (c = 2)); (((a = b) = c) = 2); Пример: cout << x + (b = 2); Пример: (a = b) = a + 3; Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 11 / 32

12 Основни понятия Операция за изброяване <израз1>, <израз2> оценява и двата израза, но крайният резултат е оценката на втория израз a, b, c, d (a, (b, (c, d))) дясноасоциативна използва се рядко Пример: a = (cout << x, x); Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 12 / 32

13 Основни понятия Съкратени оператори за присвояване a = a + 2 a += 2 -=, *=, /=, %= a = a a a = a a a++ увеличава a с 1, но връща предишната стойност на a a++ (a = (tmp = a) + 1, tmp) a-- действа аналогично ++a връща a, което е <lvalue> Пример: ++a += 5; a++ връща предишната стойност на a, което е <rvalue> Пример: x = a++ * b; a++ += 5; Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 13 / 32

14 Основни понятия Оператор за блок { { <оператор> } } { <оператор 1 > <оператор 2 >... <оператор n > } Вложени блокове { } int x = 2; { x += 2; cout << x; } Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 14 / 32

15 Основни понятия Област на действие (scope) областта на действие се простира от дефиницията на променливата до края на блока, в който е дефинирана дефиниция на променлива със същото име в същия блок е забранена дефиниция на променлива във вложен блок покрива всички външни дефиниции със същото име Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 15 / 32

16 Основни понятия Област на действие (scope) пример int x = 0; { x++; double y = 2.3; { double x = 1.6; y = x * x; } double y = 2.4; x += 3; } x += 4; y /= 2.1; x y x Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 16 / 32

17 Основни понятия Празен оператор ; ; {} няма никакъв ефект Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 17 / 32

18 Структури за разклонение Условен оператор if (<израз>) <оператор> [else <оператор>] Съкратената форма пълна форма с празен оператор if (A) X; if (A) X; else; Пример: if ( x < 2 ) y = 2; Пример: if ( x > 5 ) y = 5; else y = 3; Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 18 / 32

19 Структури за разклонение Вложени условни оператори Какво имаме предвид, когато пишем: if (a > 0) if (b > 0) cout << 1; else cout << 3; if (a > 0) { if (b > 0) // a > 0 && b > 0 cout << 1; else // a > 0 && b 0 cout << 3; } или if (a > 0) { if (b > 0) // a > 0 && b > 0 cout << 1; } else // a 0 cout << 3; Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 19 / 32

20 Структури за разклонение Съкратено оценяване на логически операции Представяне на логически операции с вложени условни оператори: if (!A) X; else Y; if (A && B) X; else Y; if (A B) X; else Y; if (A) Y; else X; if (A) if (B) X; else Y; else Y; if (A) X; else if (B) X; else Y; Пример: if (x > 0 && log(x) < 5)... Пример: if (x == 0 y / x == 1)... Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 20 / 32

21 Структури за разклонение Условна операция <булев_израз>? <израз 1 > : <израз 2 > триместна (тернарна) операция пресмята се <булев_израз> При true се пресмята <израз 1 > и се връща резултатът При false се пресмята <израз 2 > и се връща резултатът Пример: x = (y < 2)? y + 1 : y - 2; A A? true : false!a A? false : true A && B A? B : false A B A? true : B Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 21 / 32

22 Структури за разклонение Задачи за условен оператор 1 Да се провери дали три числа образуват растяща редица 2 Да се намери най-малкото от три числа 3 Да се подредят три числа в растяща редица 4 Да се провери дали три числа образуват Питагорова тройка Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 22 / 32

23 Структури за разклонение Оператор за многозначен избор switch (<израз>) { { case<константен_израз> : { <оператор> } } [ default : { <оператор> } ] } Пример: switch (x) { case 1 : x++; case 2 : x += 2; default : x += 5; } Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 23 / 32

24 Структури за разклонение Оператор за прекъсване break; Пример: switch (x) { case 1 : x++; break; case 2 : x += 2; break; default : x += 5; } Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 24 / 32

25 Структури за разклонение Задачи за многозначен избор 1 Да се пресметне избрана от потребителя целочислена аритметична операция 2 Да се провери дали дадена буква е гласна или съгласна Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 25 / 32

26 Циклични структури Циклични структури Да се пресметне 5 i=1 i 2 x += 1*1; x += 2*2; x += 3*3; x += 4*4; x += 5*5; x += i*i; за i = 1, 2, 3, 4, 5 индуктивен цикличен процес for(int i = 1; i <= 5; i++) x += i * i; Да се намери първата цифра на x if (x >= 10) x /= 10; if (x >= 10) x /= 10;... x /= 10; докато е вярно, че x >= 10 итеративен цикличен процес while (x >= 10) x /= 10; Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 26 / 32

27 Циклични структури Оператор for for (<израз> ; <израз> ; <израз> ) <оператор> for (<инициализация> ; <условие> ; <корекция> ) <тяло> Семантика: <инициализация>; if (<условие>) { <тяло> <корекция>;} if (<условие>) { <тяло> <корекция>;} if (<условие>) { <тяло> <корекция>;}... Изключение: <инициализация> може да е не просто израз, а дефиниция на променлива Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 27 / 32

28 Циклични структури Оператор for примери double sum = 0, x; int n; cout << "Въведете брой числа: ";cin >> n; for(int i = 1; i <= n; i++) { cout << "Въведете число: "; cin >> x; sum += x; } cout << "Средно аритметично: " << sum / n << endl; for(int i = 1, x = 0, y = 1; i < 5; i++) { x += i; y *= x; } Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 28 / 32

29 Циклични структури Задачи за for 1 Да се пресметне n! 2 Да се пресметне сумата n i=0 x i i! 3 Да се намери броят на тези от числата x i = n 3 + 5i 2 n 8i, които са кратни на 3 за i = 1,..., n 4 Да се намери най-голямото число от вида x i = n 3 + 5i 2 n 8i за i = 1,..., n Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 29 / 32

30 Циклични структури Оператор while while (<израз>) <оператор> while (<условие>) <тяло> Семантика: if (<условие>) <тяло> if (<условие>) <тяло> if (<условие>) <тяло>... while чрез for while (<условие>) <тяло> for(;<условие>;)<тяло> for чрез while for(<инициализация>;<условие>;<корекция>)<тяло> <инициализация>; while(<условие>) { <тяло> <корекция>;} Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 30 / 32

31 Циклични структури Оператор while примери cout << "НОД(" << a <<, << b << ") = "; while (a!= b) if (a > b) a %= b; else b %= a; cout << a << endl; int n; cout << "Въведете n: ";cin >> n; int i = 0; while (n > 1) { if (n % 2 == 0) n /= 2; else (n *= 3)++; cout << "n = " << n << endl; i++; } cout << "Направени " << i << " стъпки" << endl; Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 31 / 32

32 Циклични структури Задачи за while 1 Да се пресметне n! 2 Да се намери средното аритметично на поредица от числа n x i 3 Да се пресметне сумата i! с точност ε i=0 4 Да се намери сумата на цифрите на n 5 Да се провери дали n съдържа цифрата 5 Трифон Трифонов (УП 18/19) Управляващи оператори в C октомври 2018 г. 32 / 32

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Триф

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Триф и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 9 ноември 2016 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) и низове 9 ноември 2016 г. 1 / 5 Логическо

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Ма Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 29 ноември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове 15 29 ноември 2018 г. 1 / 16 Масиви Логическо

Подробно

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1

Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 1 Масиви и низове Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, 2018/19 г. 15 ноември 6 декември 2018 г. Трифон Трифонов (УП 18/19) Масиви и низове 15.11-6.12.2018 г. 1 / 17 Масиви

Подробно

Програмиране на Паскал

Програмиране на Паскал Поради връзката на С++ с езика С в голяма част от литературата е прието записването С/С++. Това е найизползваният език за програмиране в света, поради което синтаксисът на някои от по-новите езици като

Подробно

Проф

Проф Утвърдил:.. / доц. д-р Е. Великова / Утвърден от Факултетен съвет с протокол... /... СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ Факултет по Математика и Информатика Специалност: Компютърни науки М И К 0

Подробно

Синтаксис за дефиниране на функции Трифон Трифонов Функционално програмиране, спец. Информатика, 2015/16 г. 6 януари 2016 г. Трифон Трифонов (ФП-И 15/

Синтаксис за дефиниране на функции Трифон Трифонов Функционално програмиране, спец. Информатика, 2015/16 г. 6 януари 2016 г. Трифон Трифонов (ФП-И 15/ Синтаксис за дефиниране на функции Трифон Трифонов Функционално програмиране, спец. Информатика, 2015/16 г. 6 януари 2016 г. Трифон Трифонов (ФП-И 15/16) Синтаксис за дефиниране на функции 6 януари 2016

Подробно

Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари

Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари Рекурсия Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. 4 януари 2017 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) Рекурсия 21.12.16

Подробно

Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23

Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23 Указатели. Маисиви, указатели, параметри на функции Калин Георгиев 21 декември 2016 г. Калин Георгиев Увод в програмирането 21 декември 2016 г. 1 / 23 Указатели! Калин Георгиев Увод в програмирането 21

Подробно

Канонична форма на клас или 4 (голямата четворка) Трифон Трифонов Обектно-ориентирано програмиране, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно и

Канонична форма на клас или 4 (голямата четворка) Трифон Трифонов Обектно-ориентирано програмиране, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно и Канонична форма на клас или 4 (голямата четворка) Трифон Трифонов Обектно-ориентирано програмиране, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 6 април 2017 г. Трифон Трифонов

Подробно

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр

Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Тр Динамична памет Трифон Трифонов Увод в програмирането, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 21 декември 2016 г. Трифон Трифонов (УП 16/17) Динамична памет 21 декември

Подробно

-

- Лениво оценяване и програмиране от по-висок ред Трифон Трифонов Функционално програмиране, спец. Информатика, 2015/16 г. 7 януари 2016 г. Трифон Трифонов (ФП-И 15/16) Лениво оценяване 7 януари 2016 г.

Подробно

Структура на програма в C - Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор

Структура на програма в C - Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор Структура на програма в C Част 7 - масиви, оператор за индексиране, sizeof оператор Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София

Подробно

Lush Green

Lush Green Класове Какво са класовете? Основен инструмент на ООП Средство за дефиниране на абстрактни типове данни Синтактична конструкция, която позволява логическо групиране на данни и операциите над тях Дефиниция

Подробно

4

4 Наследяване и 4 Трифон Трифонов Обектно-ориентирано програмиране, спец. Компютърни науки, 1 поток, спец. Софтуерно инженерство, 2016/17 г. 11 май 2017 г. Трифон Трифонов (ООП 16/17) Наследяване и голямата

Подробно

Маисви

Маисви МАСИВИ 1. Структурни типове данни Структура от данни - организирана информация, която може да бъде описана, създадена и обработена с помощта на програма. Скаларни типове данни: Целочислен int Реален double

Подробно

Лабораторно упражнение 6 Тема: Оператори за цикли в езика C++. Реализиране на циклични алгоритми I. Цел на лабораторното упражнение Да се затвърдят зн

Лабораторно упражнение 6 Тема: Оператори за цикли в езика C++. Реализиране на циклични алгоритми I. Цел на лабораторното упражнение Да се затвърдят зн Лабораторно упражние 6 Тема: Оператори за цикли в езика C++. Реализира на циклични алгоритми I. Цел на лабораторното упражние Да се затвърдят знанията на студентите за организацията и синтаксиса на програми

Подробно

Предефиниране на оператори. Копиращ конструктор. Оператор за присвояване Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически униве

Предефиниране на оператори. Копиращ конструктор. Оператор за присвояване Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически униве Предефиниране на оператори. Копиращ конструктор. Оператор за присвояване Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София lchorbadjiev@elsys-bg.org Revision :

Подробно

2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнениет

2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнениет 2. Лексически анализ. Основни понятия и алгоритъм на лексическия анализ. Програмна структура на лексическия анализатор Цел на упражнението Упражнението представя кратко въведение в теорията на лексическия

Подробно

В тази част, ще разгледаме аритметичните и логически операции, както, и включването им в изрази. В следващата таблица са дадени всички възможни операц

В тази част, ще разгледаме аритметичните и логически операции, както, и включването им в изрази. В следващата таблица са дадени всички възможни операц В тази част, ще разгледаме аритметичните и логически операции, както, и включването им в изрази. В следващата таблица са дадени всички възможни операции в езикът C и С++. Символ Предназначение Аритметични

Подробно

Структура на програма в C - Част 6 - goto, switch, break и continue клаузи

Структура на програма в C - Част 6 - goto, switch, break и continue клаузи Структура на програма в C Част 6 - goto, switch, break и continue клаузи Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София 21 април

Подробно

Lush Green

Lush Green Конструктори Жизнен цикъл на обект За обекта се заделя памет и се свързва с неговото име Извиква се подходящ конструктор на обекта... (достъп до компоненти на обект, изпълняване на операции) Достига се

Подробно

Microsoft Word - VM-LECTURE21.doc

Microsoft Word - VM-LECTURE21.doc Лекция Числови редове Определения и примери Абсолютна и условна сходимост Числовите редове представляват безкрайни суми () = L L Величината се нарича общ член на реда Сумирането в () започва от = но по

Подробно

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения

Анализ и оптимизация на софтуерни приложения Анализ и оптимизация на софтуерни приложения Александър Пенев Васил Василев Съдържание 1. Какво е векторизация? 2. Примери 3. на цикли 4. Масиви от структури или структури от масиви 5. на при различни

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА У Ч Е Б Н А П Р О Г Р А М А ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА ПО ПРОГРАМИРАНЕ И АЛГОРИТМИЧНИ ЕЗИЦИ ЗА ПРОФЕСИЯ: КОД 482010 ИКОНОМИСТ - ИНФОРМАТИК СПЕЦИАЛНОСТ:

Подробно

Виртуални функции

Виртуални функции Виртуални функции Статично свързване Как компилаторът избира кой метод или коя функция да бъде извикана? Прави се сравнение между формални и фактически параметри и се избира най-точното съвпадение в случай,

Подробно

Информатика

Информатика ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ИНФОРМАТИКА част първа лектор: доц. д-р Атанас Атанасов Катедра Програмиране и използване на компютърни системи Лекция 3 ЛОГИЧЕСКИ ОСНОВИ НА КОМПЮТЪРНИТЕ

Подробно

Дефиниране на шаблон Шаблони (Templates) Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София

Дефиниране на шаблон Шаблони (Templates) Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София Дефиниране на шаблон Шаблони (Templates) Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София lchorbadjiev@elsys-bg.org Revision : 1.1 9 март 2005 г. template< class

Подробно

Slide 1

Slide 1 Списъци. Структура и синтаксис. Създаване и показване. Основни операции(добавяне, изваждане на елемент или цял подсписък; подреждане). Трансформации. проф. дмн С. Христова Списъци Списъците / list са основна

Подробно

Kontrolno 5, variant 1

Kontrolno 5, variant 1 N P - П Ъ Л Н И З А Д А Ч И КОНТРОЛНО 5 ПО ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ СУ, ФМИ ( ЗА СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНИ НАУКИ, 1. ПОТОК; 3 МАЙ 018 Г. ) Задача 1. Разглеждаме задачата за разпознаване LongestCycle:

Подробно

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011,   Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Дунавска 67, тел: 0971/60011, e-mail: sou_4emi_lom@yahoo.com Утвърдил: Директор на СУ Димитър Марин УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ДИГИТАЛНА КРЕАТИВНОСТ ЗА VIII КЛАС КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ

Подробно

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ ЗА III КЛАС (ВЪВЕЖДАНЕ НА ДИСЦИПЛИНАТА ПО ПРОЕКТ ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ ) КРАТКО ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА Обучението по Визуално Програмиране в начален етап

Подробно

Slide 1

Slide 1 Въведение в VHDL Паралелни оператори Паралелни оператори Паралелен оператор оператор, който се изпълнява едновременно с другите оператори от този тип. Process - Процес

Подробно

3. Синтактичен анализ. Граматика на учебен програмен език STUDENT. Извеждане на изречения от правилата на граматиката Цел на упражнението Упражнението

3. Синтактичен анализ. Граматика на учебен програмен език STUDENT. Извеждане на изречения от правилата на граматиката Цел на упражнението Упражнението 3. Синтактичен анализ. Граматика на учебен програмен език STUDENT. Извеждане на изречения от правилата на граматиката Цел на упражнението Упражнението представя кратко въведение в синтактичния анализ.

Подробно

Homework 2

Homework 2 Домашна работа 2 по Дизайн и анализ на алгоритми за специалност Компютърни науки, 2. курс, 1. поток СУ, ФМИ, летен семестър на 2017 / 2018 уч. г. СЪСТАВЯНЕ НА АЛГОРИТМИ Задача 1 2 3, а 3, б 3, в Общо получен

Подробно

1. Инструментални средства на изкуствения интелект. Основната характеристика на програмните системи, базирани на знания, отличаваща ги от стандартните

1. Инструментални средства на изкуствения интелект. Основната характеристика на програмните системи, базирани на знания, отличаваща ги от стандартните 1. Инструментални средства на изкуствения интелект. Основната характеристика на програмните системи, базирани на знания, отличаваща ги от стандартните програмни системи, е използването на знания в тях.

Подробно

Homework 3

Homework 3 Домашно 3 по дисциплината Дискретни структури за специалност Информатика I курс летен семестър на 2015/2016 уч г в СУ ФМИ Домашната работа се дава на асистента в началото на упражнението на 25 26 май 2016

Подробно

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове

Семинар № 2: Граници на редици, признаци на Даламбер и Коши за сходимост на редове Семинар / 7 Семинар : Парциална сума на числов ред. Метод на пълната математическа индукция. Критерии за сходимост на редове.! Редица (последователност): x, x,, x, x! Ред: x x x...... Числов ред (безкрайна

Подробно

Лекции по Програмиране първа част I. Въведение в компютрите и програмирането КОМПЮТЪР = АПАРАТУРА + ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ Апаратна част Hardware(Харду

Лекции по Програмиране първа част I. Въведение в компютрите и програмирането КОМПЮТЪР = АПАРАТУРА + ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ Апаратна част Hardware(Харду Лекции по Програмиране първа част I. Въведение в компютрите и програмирането КОМПЮТЪР = АПАРАТУРА + ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ Апаратна част Hardware(Хардуер)Програмна част Software(Софтуер) Хардуерът включва:

Подробно

При изпълнението на програма се извършват определени действия над данните, дефинирани в програмата.тези данни могат да бъдат постоянни ( константи ) и

При изпълнението на програма се извършват определени действия над данните, дефинирани в програмата.тези данни могат да бъдат постоянни ( константи ) и При изпълнението на програма се извършват определени действия над данните, дефинирани в програмата.тези данни могат да бъдат постоянни ( константи ) или изменящи се (променливи). Тези данни най-често бива

Подробно

Динамична памет. Конструктори и деструктори Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София

Динамична памет. Конструктори и деструктори Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София Динамична памет. Конструктори и деструктори Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София lchorbadjiev@elsys-bg.org Revision : 1.3 16 ноември 2004 г. Пример:

Подробно

Програмен език C Пламен Танов Ненко Табаков Мартин Вачовски Технологично училище Електронни системи Технически университет София версия 0.5

Програмен език C Пламен Танов Ненко Табаков Мартин Вачовски Технологично училище Електронни системи Технически университет София версия 0.5 Програмен език C Пламен Танов Ненко Табаков Мартин Вачовски Технологично училище Електронни системи Технически университет София версия 0.5 Литература Необходими програми Kernighan & Ritchie - The C Programming

Подробно

Потоци (Rev: 1.1)

Потоци  (Rev: 1.1) Потоци (Rev: 1.1) Любомир Чорбаджиев 1 lchorbadjiev@elsys-bg.org 1 Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София 8 май 2007 г. Л. Чорбаджиев (ELSYS) Потоци (Rev: 1.1) 8 май 2007

Подробно

Структура на програма в C - Част 2 - типове, функции

Структура на програма в C - Част 2 - типове, функции Структура на програма в C Част 2 - типове, функции Иван Георгиев, Христо Иванов, Христо Стефанов Технологично училище "Електронни системи", Технически университет, София 10 март 2019 г. И. Георгиев, Х.

Подробно

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ e.xpert 01 КРАТКА ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ Пълната инструкция за експлоатация можете да намерите на сайта ни www.daisy.bg СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА При работа с ЕКАФП се

Подробно

Машинно обучение - въведение

Машинно обучение - въведение Линейна регресия с една променлива Доц. д-р Ивайло Пенев Кат. Компютърни науки и технологии Пример 1 Данни за цени на къщи Площ (x) Означения: Цена в $ (y) 2104 460 000 1416 232 000 1534 315 000 852 178

Подробно

Обработка на грешки Изключения Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София Re

Обработка на грешки Изключения Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София Re Обработка на грешки Изключения Любомир Чорбаджиев Технологическо училище Електронни системи Технически университет, София lchorbadjiev@elsys-bg.org Revision : 1.1 27 февруари 2005 г. 1 #include < cstdio

Подробно

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои

IATI Day 1/Junior Task 1. Trap (Bulgaria) X INTERNATIONAL AUTUMN TOURNAMENT IN INFORMATICS SHUMEN 2018 Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, кои Task 1. Trap (Bulgaria) Задача 1. Капан Образуваме редица от точки, които са върхове с целочислени координати в квадратна решетка. Всеки две последователни точки от редицата определят единична хоризонтална

Подробно