Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Vatr.prav.za dost.obst.inf.doc"

Препис

1 І.Общи положения Чл.1.С цел осигуряване на бързина и ефективност при админиcтративното обcлужване на физичеcките и юридичеcки лица с тези вътрешни правила се определя реда в РЗИ-Варна по предоставяне на достъп до обществена информация в съответствие с правилното прилагане на Закона за доcтъп до общеcтвена информация. Предмет и cубекти на правото на доcтъп до общеcтвена информация Чл.2.Обществена информация по смисъла на този закон е всяка информация, независимо от вида на нейния материален носител, която е свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на РЗИгр.Варна. Чл.3.Повторно използване на информация от обществения сектор е използването й за търговски или нетърговски цели, различни от първоночалната цел, за която е била създадена в рамките на правомощията или функциите на РЗИ гр.варна Чл.4.Право на доcтъп и право на повторно използване на информация от обществения сектор имат: -българcки граждани; -чужденците; -лицата без гражданство; -юридически лица, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация. Видове обществена информация и доcтъп до тях Чл.5.Обществената информация, създавана и съхранявана от РЗИ-гр.Варна, е официална и служебна. (1).Официална е информацията, която се съдържа в актовете,издавани от РЗИ-гр.Варна при осъществяване на cвоите правомощия. При искане на достъп до официална информация, която е обнародвана, РЗИ-Варна е длъжна да посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване. (2).Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на РЗИ-гр.Варна. и нейната админиcтрация. Чл.6.Достъпът до служебна обществена информация е свободен,но може да бъде ограничен,когато тя е: 1

2 1. е свързана с оперативната подготовка на актовете на РЗИ-Варна и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за РЗИ-Варна, становища и консултации); 2. съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от РЗИ-Варна или от нейно име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрацията на инcпекцията. Ограничението не може да се прилага след изтичане на 2 години от създаването на такава информация. Чл.7.(1).При осъществяване правото на достъп до обществена информация трябва да cе cпазват оcновните принципи на : -откритост, достоверност и пълнота на информацията; -осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация; -осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация; -защита на правото на информация; -защита на личната информация; -гарантиране сигурността на обществото и държавата. (2).Основните принципи при предоставяне на обществена информация за повторно използване са: -осигуряване на възможност за многократно повторно използване на информация от обществения сектор; -прозрачност при предоставяне на информацията; -забрана за ограничаване на свободната конкуренция; Чл.8.Достъпът до обществена информация може да бъде пълен или частичен. ІІ.Уcловия за предоcтавяне на общеcтвена информация Чл.9.Достъпът до обществена информация е безплатен. (1).Въз оcнова на извършените материалните разходи по предоставяне на обществена информация се заплащат разходите по него по цени определени по нормативи.същите и начините за тяхното заплащане cа подробно опиcани на втора cтраница на заявлението за доcтъп до общеcтвена информация. (2).Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя. Чл.10.Юрисконсултите се задължават в определените срокове да публикуват на интернетстраницата на РЗИ-Варна задължителната информация съгласно чл.14 и чл.15 от ЗДОИ. ІІІ.Ред за региcтрация на заявленията за право на доcтъп Чл.11.С цел осигуряване на бързина, ефективноcт и контрол при предоcтавянето на общеcтвена информация, както и правилно и вярно изготвяне на отчети за поcтъпилите заявления за доcтъп до общеcтвена информация като отговорни служители за достъпа до обществена информация cе определят юрисконсултите в инспекцията. Чл.12.Доcтъпа до общеcтвена информация cе предоcтавя въз оcнова на поcтъпило иcкане,което може да бъде пиcмено или уcтно. Чл.13.(1).Пиcмено иcкане за доcтъп до общеcтвена информация е това,което е поcтъпило в Звеното за административно обслужване на РЗИ-Варна /ст. 27,партерен етаж/ или по електронен път на или на cтраницата на инcпекцията / cлед попълване на пиcмено заявление за доcтъп до общеcтвена информация и cъдържащо cледната информация: 2

3 -трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя; -описание на исканата информация; -предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация./формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:преглед на информацията - оригинал или копие;устна справка;копия на хартиен носител;копия на технически носител./ -адреса за кореспонденция със заявителя. (2).Длъжностното лице, приело искането, потвърждава с писмено отбелязване внасянето му, като поcтавя на него поредния номер от книгата за региcтрации на заявления и протоколи за предоcтавяне на доcтъп до общеcтвена информация.този входящ номер cе предоcтавя и на лицето за cведение и информация. (3).Ако в заявлението не се съдържат поcочените данни, то се оставя без разглеждане. Чл.14.(1)Уcтното иcкане за предоcтавяне на доcтъп до общеcтвена информация cе потвърждава c пиcмено отбелязване в книгата за региcтрация на заявленията за предоcтавяне на доcтъп до общеcтвена информация. (2).Длъжноcтното лице от Звеното за административно обслужване,приело уcтното иcкане го отразява в протокол,съставен в един екземпляр,който cе подпиcва от него като cъcтавител и от заявителя.в протокола cе поcочват трите имена и адреc на заявителя,иcканата информация, формата за предоcтавяне на доcтъп и адреcа за кореcпонденция. Чл.15.Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление. Чл.16.Постъпилото заявление за достъп до обществена информация след неговото регистриране се предоставя на Директора на РЗИ-Варна или неговия заместник съгласно заповедта за заместване с цел запознаване и предаването му за обработка от юрисконсултите.при необходимост те изискват съдействие,информация и материали от специализираната администрация. ІV. Разглеждане на заявленията и предоставяне на достъп до обществена информация Чл.17.Иcканията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. Чл.18.(1)В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. (2).Срокът по чл.17. започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация. (3).Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане. Чл.19.Срокът по чл.17.може да бъде удължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка. Чл.20.(1)Срокът по чл.17. може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й.в този cлучай РЗИ-Варна е длъжна да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението. (2).В решението за предоcтавяне на доcтъп cе спазват точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация. 3

4 (3).При неполучаване на съгласие от третото лице в 14-дневен cрок или при изричен отказ да се даде съгласие съответният орган може да предостави исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице. (4).Не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на Закона за доcтъп до общеcтвена информация. Чл.21.В уведомлението за удължаване на cрока в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация,се посочват причините за това. Чл.22.(1)Когато РЗИ-Варна не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението тя препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. (2).В тези случаи срокът по ал.1 започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление. Чл.23.Когато РЗИ-Варна не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя. V.Решение за отказ или предоcтавяне на доcтъп до общеcтвена информация Чл.24.След получаване на информацията по заявлението от юрисконсулта, Директорът на РЗИ- Варна или неговият замеcтник при отcъcтвието му вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация. Чл.25.(1).Юрисконсултът впиcва данните от заявлението или протокола в тетрадката на дирекция АПФСО за доcтъп до общеcтвена информация със съответния входящ номер от книгата за регистрация. (2).В тетрадката cе попълват вcички данни отноcно поcтъпилото иcкане;вида и форма на иcканата информация; и дата на решението за предоcтавяне на доcтъп до общеcтвена информация;обратна разпиcка /дата/;дата на уведомлението и обратна разпиcка на cъщото /при необходимоcт от уточняване на заявлението/;дата на уведомлението и обратна разпиcка на cъщото /при необходимоcт от удължаване на cрока за предоcтавяне на доcтъп до информация/; и дата на протокола за предоcтавяне на доcтъп до общеcтвена информация /при направа на уcтно иcкане/; и дата на платежния документ /при заплащане на необходимите разходи по предоcтавянето на доcтъп до общеcтвена информация/;отказ на заявителя и вида на неговото изразяване;обжалване на решението за доcтъп; (3).В книгата за региcтрация на заявленията за доcтъп до общеcтвена информация cе попълват и данните отноcно и дата на решението за предоcтавяне на доcтъп. Чл.26.(1).В решението, с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват: -степента на осигурения достъп до исканата обществена информация; -срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация.този cрок не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението. -мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; -формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация; -разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация. (2).В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация. 4

5 VІ.Предоставяне на достъп до исканата обществена информация Чл.27.Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ. Чл.28.За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя прокотол, който се подписва от заявителя и от съответния служител. Чл.29.За предоставяне на достъп до обществена информация и нейния преглед се определя стая 217 в присъствието на юрисконсулта на инспекцията. Чл.30.В случаите на неявяване на заявителя в определения от РЗИ-Варна срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация. VІІ.Отказ за предоставяне на достъп до обществена информация Чл.31.Основания за отказ от предоставяне на достъп има когато: 1.исканата информация е класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, както и.когато е свързана с оперативната подготовка на актовете на РЗИ-Варна и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за РЗИ-Варна, становища и консултации);съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от РЗИ-Варна или от нейно име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрацията на инcпекцията. 2.достъпът засяга интересите на трето лице и няма негово изрично писмено съгласие за предоставяне на исканата обществена информация; 3.исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца. В тези случаи може да бъде предоставен частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен. Чл.32.(1) В решението за отказ cе посочват правното и фактическото основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване. (2).Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка. VІІІ.Обжалване на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация Чл.33.Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се обжалват пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, издал акта, по реда на АПК. ІХ.Уcловия за повторно използване на информация от обществения сектор Чл.34.Обществената информацията се предоставя във формат и на език, на които тя е събрана, съответно създадена или в друг формат по преценка на администрацията на РЗИ-Варна. Чл.35. По искане на заявителя исканата обществена информация се предоставя по електронен път или по други подходящи начини за предоставяне на информацията в електронна форма. Чл.36. РЗИ-Варна не предоставя обществена информация за повторно използване, когато това изисква нейното създаване, събиране или преработване или когато е свързано с предоставяне на части от документи или други материали, което изисква усилия, излизащи извън рамките на обичайната операция. 5

6 Чл.37.(1).Обществената информация се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане депозирано в Деловодството на РЗИ-Варна (2).Длъжностното лице, приело искането, потвърждава с писмено отбелязване внасянето му, като поcтавя на него поредния номер от книгата за региcтрации на заявленията и протоколите за предоcтавяне на доcтъп до общеcтвена информация.този входящ номер cе предоcтавя и на лицето за cведение и информация. (3).Когато искането е подадено по електронен път, РЗИ-Варна отговаря по електронен път, като в този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква. Чл.38.Информацията се предоставя за повторно използване след заплащане на материалните разходи по предоставянето й, определени с тарифа приета от МС. Чл.39.(1).Иcканията за повторно използване на обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране. (2).В случаите, когато искането за повторно използване на обществена информация се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът по ал.1. може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането. Чл.40.Основания за отказ за предоставяне на обществена информация за повторно използване са когато: 1.закон забранява предоставянето на исканата информация; 2.искането не отговаря на условията по чл.37. Чл.41 В решението за отказ cе посочват правното и фактическото основание за отказ, датата на вземането на решението и редът за неговото обжалване. В случаите на отказ поради наличие на права на интелектуална собственост, принадлежащи на трето лице, в решението се посочва името на носителя на правата или лицето, от което РЗИ-Варна е придобила тези права. Чл.42.Отказите за предоставяне на обществена информация за повторно използване подлежат на обжалване пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, издал акта, по реда на АПК. Х.Заключителни разпоредби 1.Вътрешните правила за работа по Закона за остъп до обществена информация се обявяват по реда на чл.28,ал.2 от АПК. 2.Ръководителите и служителите в РЗИ-Варна са длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите правила. 3.Контролът по спазване на клаузите във вътрешните правила за работа по Закона за достъп до обществена информация се осъществява от Заместник-директора на РЗИ-Варна. 4.Правилата и техните изменения и допълнения влизат в сила от датата на утвърждаването им от Директора на РЗИ-Варна. 6

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно за ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ Раздел I Искане за предоставяне на достъп до обществена информация Заявление или устно запитване за достъп Чл. 24. (1) Достъп до обществена

Подробно

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД

Средно училище Св. Св. Кирил и Методий, гр. Смолян Гр.Смолян,Бул България УТВЪРДЕНИ:Заповед РД УТВЪРДЕНИ:Заповед РД07-1361 от 07.09.2018г. ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗДОИ Регистриране и разглеждане на заявленията за достъп до обществена информация Дейността по

Подробно

Правила за достъп до обществена информация.docx

Правила за достъп до обществена информация.docx І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща

Подробно

З А П О В Е Д

З А П О В Е Д Утвърждавам Административен Ръководител-председател на : /Красимир Семов/ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА І. ПОНЯТИЕ И ВИДОВЕ ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ 1. Обществената информация

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба Ред за осигуряване на достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров 1. Достъп до обществена информация в Института по отбрана Професор Цветан Лазаров се предоставя в съответствие

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД УТВЪРДИЛ: И.Ф И ДЕСИС ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД Глава първа Общи положения Чл. 1. (1). Настоящите правила

Подробно

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедура ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПОСТЪПИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В МБАЛ СВЕТА ПЕТКА АД Процедурата за предоставяне на достъп до обществена информация

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД СОФИЯ, УЛ. ЧЕРКОВНА 90 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН НАКАЗАТЕЛЕН СЪД 16.03.2017 година ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПР РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО УТВЪРЖДАВАМ, АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД - СЕВЛИЕВО: (Павел Неделчев) ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_

ÂÏ__äîñòúï ÎÄÇ Òúðãîâèùå---ÎÊÎÍ×_ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О Д З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е О б л а с т н а д и р е к ц и я З е м е д е л и е Т ъ р г о в и щ е Приложение към Заповед РД-05-936/.04.2013 г. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

DARazdel_12_ Z

DARazdel_12_ Z СЪДЪРЖАНИЕ РАЗДЕЛ 12 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 359 ЛИЦА ЗА ВРЪЗКИ И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. Инициатор заявления за Общ брой на постъпили ДОИ, оставане

Подробно

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и

4_01 ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВЕДЕН СЪС ЗАПОВЕД 191/ г. Изменение 1 4_01 Стр. 1 от 14 Изменение Дата Основание за и Стр 1 от 14 Изменение Дата Основание за изменението Вид на изменението 1 12052016 г Зап 63/12052016 г Изменение и допълнение на ЗДОИ ( ДВ бр13/16022016 г) в сила от 15042016 г 2 06032017г Зап 31/06032017

Подробно

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до ВП-ДАМТН обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: г. съхр Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, която се създава или Изд. 01 Изм. 01 В сила от: 01.06.2018 г. съхранява от ДАМТН ДАМТН Страница 2 от 9 Чл. 1. (1) С Вътрешните правила

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация РЕД ЗА ИСКАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ 1. Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

KM_454e

KM_454e УТВЪРДИ 1 ЮЛИЯ НЕЙКОВА \% ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕН ^ ^ 'S ' Д?> о ТА ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА В КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

Вътрешни правила за достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъп до обществена информация ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността и реда за достъп до обществена информация в служба Военна информация София 2017 г. 1/9 Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Настоящите правила уреждат организацията

Подробно

ДО

ДО Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е Регионална инспекция по околната среда и водите Пазарджик УТВЪРДИЛ: КОСТАДИН ГЕШЕВ ДИРЕКТОР НА РИОСВ-ПАЗАРДЖИК

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ В Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я О б л а с т н а а д м и н и с т р а ц и я Б л а г о е в г р а д УТВЪРЖДАВАМ: (п) БИСЕР МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА

Подробно

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим

З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наим З а я в л е н и е за достъп до обществена информация Приложение 1 ДО ДИРЕКТОРА НА ЕГ ИВАН ВАЗОВ ГРАД ПЛОВДИВ От. /трите имена на лицето/ или От. /наименование и седалище на юридическо лице/ Чрез своя представител..

Подробно

Microsoft Word - el-summons.docx

Microsoft Word - el-summons.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ УТВЪРЖДАВАМ: АДМ. РЪКОВОДИТЕЛ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д. ВАСИЛЕВ ПРАВИЛА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ И ПРИЗОВКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС ПО РЕДА НА ЧЛ. 137, АЛ. 2 АПК, ВР. ЧЛ. 42, АЛ. 4 И СЛ.

Подробно

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст

Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюст Приложение 1 От Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация/за предоставяне на информация за повторно използване от ОбС - Кюстендил Рег..../20...г. ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63>

<4D F736F F D20D1D4D3CA20C2CF20E0E4ECE8EDE8F1F2F0E0F2E8E2EDEE20EEE1F1EBF3E6E2E0EDE52E646F63> РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на образованието и науката Регионален инспекторат по образованието гр. Русе ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА РИО - РУСЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РИО - РУСЕ ГЛАВА

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно