- 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес

Размер: px
Започни от страница:

Download "- 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес"

Препис

1 - 1 / 10 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ г. Тази таблица съдържа информация в левове по съответните позиции за целите на изготвяне на касовия отчет по т. 1.3 от Заповед ЗМФ-1338/ г. на министъра на финансите - елемент от годишния финансов отчет за 2016 г. БЮДЖЕТ Годишен уточнен план БЮДЖЕТ - Сметки за средства от Европейския съюз-индикативни разчети Сметки за средства от Европейския съюз - Сметки за чужди средства - П О К А З А Т Е Л И за 2016 г г. за 2016 г г г. (а) (1) (2) (3) (4) (5) А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ I. Постъпления от текущи приходи 1. Приходи от данъци и осигурителни вноски Приходи от такси Приходи от административни глоби, санкции и наказателни лихви Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция Приходи от наеми Приходи от концесии и лицензии за ползване на публични активи Приходи от лихви Приходи от дивиденти и дялово участие Други текущи приходи и реализирани курсови разлики 0 0 Общо за група І. Постъпления от текущи приходи 0 0 IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства 1. Продажба на земя Продажба на други нефинансови дълготрайни активи Конфиск. средства и продажби на конфискувани и от залог нефин. активи 0 0 Общо за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи 0 0 ІІІ. Внесен ДДС и др. данъци в/у продажбите и коректив за постъпления 0 0 в т. ч. внесен ДДС 0 0 внесен данък в/у приходите от стопанска дейност 0 0 внесени други данъци, такси и вноски в/у продажбите 0 0 IV. Постъпления от застрахователни обезщетения 0 0 V. Приходи от помощи и дарения 1. Помощи и дарения от Европейския съюз Други помощи и дарения от чужбина Други безвъзмездно получени средства по международни програми Помощи и дарения от страната 0 0 Общо за група V. Приходи от помощи и дарения 0 0 А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 0 0 Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ I. Плащания за текущи нелихвени разходи 1. Разходи за издръжка - нефинансови позиции 0 0

2 - 2 / Разходи за застраховане и други финансови услуги Платени данъци, такси и административни санкции Разходи за възнаграждения на персонал Разходи за осигурителни вноски 0 0 Общо за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи 0 0 IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи 1. Придобиване на земя Придобиване на други дълготрайни материални активи Придобиване на нематериални дълготрайни активи Нето-прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 0 0 в т. ч. постъпления от реализация на държавния резерв (-) 0 0 Общо за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи 0 0 III. Плащания за разходи за лихви 1. Разходи за лихви по банкови заеми и държавни (общински) ценни книжа Разходи за лихви по други заеми и дългове 0 0 Общо за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви 0 0 IV. Трансфери към домакинства 1. Осигурителни плащания и други текущи трансфери Капиталови трансфери към домакинства 0 0 Общо за група ІV. Трансфери към домакинства 0 0 V. Субсидии и капиталови трансфери 1. Текущи субсидии и трансфери към други лица Капиталови трансфери към други лица 0 0 Общо за група V. Субсидии и капиталови трансфери 0 0 Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ 0 0 В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ 1. Трансфери между бюджетни организации (нето) Временни безлихвени заеми между бюджетни организации (нето) 0 22,353 В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖЕТНИ ОРГАНИЗАЦИИ 0 22,353 Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) 0 22,353 Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) 0 (22,353) Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия 1. Придобиване на дялове, акции и участия в предприятия (-) Постъпления от реализация и приватизация на дялове, акциии и участия 0 0 Общо за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия 0 0 IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции 1. Предоставени заеми и възмездна финансова помощ (-) Получени погашения по предоставени заеми и възмездна фин. помощ (+) Плащания по активирани гаранции - главници по гарантирани заеми Възстановени суми по активирани гаранции - главници 0 0 Общо за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции 0 0

3 - 3 / 10 - IІI. Други операции с финансови активи 1. Нето-операции с други ценни книжа и фин. активи (кеш-мениджмънт) Други операции с финансови активи (нето) 0 0 Общо за група ІІІ. Други операции с финансови активи 0 0 Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ 0 0 Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа 1. Постъпления от емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) Погашения по емисии на държавни (общински) ценни книжа) (-) 0 0 Общо за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа 0 0 IІ. Заеми от банки и други лица 1. Получени банкови и други заеми (+) Погашения по получени банкови и други заеми (-) 0 0 Общо за група ІІ. Заеми от банки и други лица 0 0 IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит 1. Получено финансиране по финансов лизинг и търговски кредит (+) Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) 0 0 Общо за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит 0 0 ІV. Други операции с финансови пасиви 1. Операции с чужди средства (нето) 0 (17,758) 2. Друго финансиране - операции с пасиви (нето) 0 0 Общо за група ІV. Други операции с финансови пасиви 0 (17,758) Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ 0 (17,758) З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ 1. Нето-операции за сметка на средства от Европейския съюз Операции за сметка на други бюджети, сметки и фондове Други нето-разчети и операции на бюджетни организации Разлики от закръгления в хил. лв. (+/-) З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ ОПЕРАЦИИ 0 0 И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА 1. Наличности на парични средства в началото на отчетния период 0 38, Преоценка на наличности в чудестранна валута в края на отчетния период Наличности на парични средства в края на отчетния период 0 43,204 И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ( ) 0 4,595 КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ МЕЖДУ БЮДЖЕТНО САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА БЮДЖ. САЛДО И ФИНАНСИРАНЕ - неравнение в левове КОНТРОЛА - РАВНЕНИЕ НА КАСОВИ ПОТОЦИ С НАЛИЧНОСТ - неравнение в левове O K O K O K O K O K O K O K O K O K O K

4 финансово-правна форма - 4 / Чужди средства код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 0 ГОДИНА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СЕС И ЧУЖДИТЕ СРЕДСТВА (В ЛЕВОВЕ) г. (В ЛЕВОВЕ) МАКЕТ ЗА 2016 г. таблица 'OTCHET' Год. уточнен план ОБЩО КАСОВ таблица 'OTCHET' от ЕБК, които се включват в съответния показател г. за 2016 г г. П О К А З А Т Е Л И (6)=(2)+(4)+(5) (1) (2) А. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ I. Постъпления от текущи приходи приходни приходни 25-00, и приходни и приходeн приходни и приходни и приходни приходни 24-01, и приходни 36-01, 36-05, и сборен ред за група І. Постъпления от текущи приходи IІ. Реализация на нефинансови активи и конфискувани средства приходeн приходeн без и приходeн сборен ред за група ІІ. Постъпления от продажби на нефинансови активи ІІІ. Внесен ДДС и др. д-ци в/у продажбите и коректив - приходни и приходен приходен приходен IV. Постъпления от застрахователни обезщетения - приходни и V. Приходи от помощи и дарения приходни 46-10, 46-20, и приходни и приходeн приходeн сборен ред за група V. Приходи от помощи и дарения сборен ред за А. ОБЩО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ Б. РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ I. Плащания за текущи нелихвени разходи разходни (без 10-62, и 10-69), и (без НОИ и НЗОК)

5 - 5 / 10 - разходни 10-62, и разходен разходни и разходни и сборен ред за група І. Плащания за текущи нелихвени разходи IІ. Плащания за придобиване на нефинансови дълготрайни активи разходен разходни и разходен разходен и приходeн (-) приходeн (-) сборен ред за група ІІ. Плащания за на нефинансови дълготрайни активи III. Плащания за разходи за лихви разходни разходен сборен ред за група ІІІ. Плащания за разходи за лихви IV. Трансфери към домакинства разходни (за НОИ и НЗОК - и разходен 00-98) разходен сборен ред за група ІV. Трансфери към домакинства V. Субсидии и капиталови трансфери разходни 33-00, 43-00, 44-00, и разходни и (без 55-04) сборен ред за група V. Субсидии и капиталови трансфери сборен за ред Б. ОБЩО РАЗХОДИ И ПРИДОБИВАНЕ НА НЕФИН. АКТИВИ В. ТРАНСФЕРИ И БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ трансферни параграфи и ,353 22,353 22,353 трансферни параграфи ,353 22,353 22,353 сборен ред за В. ОБЩО ТРАНСФЕРИ И ЗАЕМИ М/У БЮДЖ. ОРГАНИЗАЦИИ 22,353 22,353 22,353 Г. Бюджетно салдо: Дефицит (-) / излишък (+) = (А. - Б. + В. ) (22,353) (22,353) (22,353) Д. Финансиране на бюджетното салдо (Е. + Ж. + З. - И.) Е. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ I. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия финансиращи и финансиращи и Сборен ред за група І. Придобиване и реализиране на дялове, акции и участия IІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и активирани гаранции финансиращи 71-01, и финансиращи 71-02, 72-02, и и (ако е "плюс") финансиращи 73-20, и финансиращи и Сборен ред за група ІІ. Предоставени заеми, възмездна фин. помощ и гаранции

6 - 6 / 10 - IІI. Други операции с финансови активи финансиращи и финансиращи 73-93, 93-36, Сборен ред за група ІІІ. Други операции с финансови активи Сборен ред за Е. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ АКТИВИ Ж. ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ I. Емитирани държавни (общински) ценни книжа финансиращи 81-11, и финансиращи 81-21, и Сборен ред за група І. Емитирани държавни (общински) ценни книжа IІ. Заеми от банки и други лица финансиращи 80-11, 80-12, 80-31, 80-32, 80-51, 80-52, 80-97, 83-11, 83-12, 83-71, , 80-18, 80-37, 80-38, 80-57, 80-58, 80-98, 83-21, 83-22, 83-81, и (ако е "минус") Сборен ред за група ІІ. Заеми от банки и други лица IІI. Финансиране чрез финансов лизинг и търговски кредит финансиращ финансиращ Сборен ред за група ІІІ. Финансиране чрез фин. лизинг и търговски кредит ІV. Други операции с финансови пасиви (17,758) (17,758) (17,758) финансиращи 93-01, 93-10, и финансиращи и (17,758) (17,758) (17,758) Сборен ред за група ІV. Други операции с финансови пасиви (17,758) (17,758) (17,758) Сборен ред за Ж. ОБЩО ОПЕРАЦИИ С ФИНАНСОВИ ПАСИВИ З. НЕТО-РАЗЧЕТИ И ОПЕРАЦИИ финансиращи финансиращ финансиращи 87-00, 89-00, 93-30, 93-95, 93-96, и (за ЦБ - и и 96-02) 0 прилага се само за отчета в хил. лв. Сборен ред за З. ОБЩО НЕТО-РАЗЧЕТИ И ДРУГИ НЕТНИ ПОЗИЦИИ И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА 38,609 38,609 38,609 финансиращи , 95-21, 95-22, и (за ЦБ - без и 96-03) финансиращи и ,204 43,204 43,204 (-) , 95-28, 95-29, и (за ЦБ - без и 96-09) 4,595 4,595 4,595 Сборен ред за И. ИЗМЕНЕНИЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ( ) O K O K O K O K O K O K

7 ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА (наименование на разпоредителя с бюджет) (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 0 към г. ЕИК/БУЛСТАТ Белово код по ЕБК: 6302 финансово-правна форма 33 Чужди средства код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА П О К А З А Т Е Л И НИ ДАННИ ЗА: Годишен уточнен план 2016 г г. държавни местни дейности дейности дофинансиране (а) (1) (2) (3) (4) (5) от ЕБК, които се включват в съответния показател I. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ И ПОМОЩИ Данъчни приходи Други приходи Приходи и доходи от собственост в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции 0 0 под нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция 0 0 под приходи от наеми на имущество и земя 0 0 под и Приходи от такси Глоби, санкции и наказателни лихви Други неданъчни приходи и Постъпления от продажба на нефинансови активи с изключение на под Помощи и дарения от страната Помощи и дарения от чужбина II. РАЗХОДИ Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав Други възнаграждения и плащания за персонала Осигурителни вноски и Издръжка ; 19; Лихви в т. ч. външни ; 29-69/29-70 и Социални разходи, стипендии в т. ч. стипендии Субсидии ; Придобиване на нeфинансови актииви Капиталови трансфери Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция 0 0 ( под ) в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв 0 0 под. ;57-01 постъпления от продажби на държавния резерв (-) 0 0 (-)под Резерв за непредвидини и неотложни разходи 0 0 ;00-98 III. Трансфери 22,353 22, , ; 32; 60-67; 69; Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети ; Други трансфери 22,353 22, , ; 61-67; в т. ч. временни безлихвени заеми 22,353 22, , трансфери за отчислени постъпления Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци IV. Вноска в бюджета на ЕС V. Дефицит / излишък = I - II +III - IV 22,353 22, ,353 0 VI. Финансиране (22,353) (22,353) 0 (22,353) Външно финансиране ; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и получени външни заеми 0 0 под /80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и погашения по външни заеми 0 0 под /80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; и 80-98; държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари получени погашения по предоставени кредити от други държави операции с др. ЦК и финансови активи 0 0 под остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период 0 0 под и наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода 0 0 под /95-29 и Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи Възмездни средства и 79 предоставени 0 0 под и възстановени 0 0 под и нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг предоставени заеми към крайни бенифициенти 0 0 под възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти 0 0 под Приватизация на дялове, акции и участия Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия Друго вътрешно финансиране -17,758-17, , ; 85-88; 92-02; 93

8 операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето ; и друго финансиране -17,758-17, , ; 88 и 93 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци Наличности в началото на периода 38,609 38, ,609 0 под до Наличности в края на периода -43,204-43, ,204 0 под до Преоценка на валутни наличности 0 0 под Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период 0 0 под до Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода 0 0 под до Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) 0 0 под ( ) (служебни телефони) ИЗГОТВИЛ: КРАСИМИРА КЬОСЕВА ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: НЕНКА ТОДОРОВА РЪКОВОДИТЕЛ: ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ

9 година 2016 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА за периода от до г г. (наименование на разпоредителя с бюджет) Белово код по ЕБК: 6302 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Този код не е задължителен. Той може да се използва при изготвянето и представянето на отчетите на подведомствените раз-поредители, включително ЦУ на първостепенния разпоредител с бюджет. Бланка версия 2.01 от 2016г. ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 33 Чужди средства Този код не се попълва от общините! За целите на обработка на отчетите на подведомствените разпоредители с бюджет общината може да използва това поле за идентификация на подведомствените си разпоредители въз основа на нейна кодировка. под- Н А И М Е Н О В А Н И Е I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план ПРИХОДИ Отчет ПРИХОДИ Уточнен план Общо държавни дейности -уточнен план местни дейности - уточнен план дофинансиране - уточнен план 0 1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ВСИЧКО I. В С И Ч К О П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 0 държавни дейности - местни дейности - дофинансиране - НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА (наименование на разпоредителя с бюджет) за периода от г г. до Белово код по ЕБК: 6302 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 33 Чужди средства II. РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ Уточнен план РАЗХОДИ - рекапитулация Отчет РАЗХОДИ - рекапитулац държавни Уточнен план държавни местни дейности дофинансиране - под- НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИТЕ И ПОДПАРАГРАФИТЕ местни дейности дофинансиране дейности - Общо дейности - 02 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ВСИЧКО II. ВСИЧКО РАЗХОДИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ 0 (в лева) НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА за периода от до г г. (наименование на разпоредителя с бюджет) Белово код по ЕБК: 6302 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 33 Чужди средства (в лева) III-ІV. ТРАНСФЕРИ И ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ - РЕКАПИТУЛАЦИЯ Уточнен план ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗАЕМИ Отчет ТРАНСФЕРИ и ВРЕМ. БЕЗЛ. ЗА

10 (в лева) ОБЩО (8) 0 ция (в лева) ОБЩО (8) 0 АЕМИ (в лева)

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА,

Подробно

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА

- 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА - 1 / 13 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА 2 0 1 6 НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАР

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес  НУ ДИМИТЪР БЛАГОЕВ - СТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) - 1 / 13 - ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail НУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" - СТАРА ЗАГОРА 7410201 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОТЧЕТ ЗА

Подробно

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls

1717_B1_2019_01_PRB_DES_MGU1.xls - 1 / 6 - (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) ЕИК/БУЛСТАТ код по ЕБК Web-адрес e-mail финансово-правна форма МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ ''СВ.ИВАН РИЛСКИ'-СОФИЯ 000670659

Подробно

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес

(бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 6 - ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ ГОДИНА на бюджета, сметките

Подробно

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес ЕИК/Б

- 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес  ЕИК/Б - 1 / 6 - ОБЩИНА АЛФАТАР 000 565 59 (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] Web-адрес e-mail ЕИК/БУЛСТАТ КОД ПО ЕБК 6 9 0 1 телефон: ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] НА - 1 / 10 - БЮДЖЕТ - БЮДЖЕТ - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2

Подробно

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ СЕЛО РЯХОВО (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 521 619 КОД ПО ЕБК телефон: Web-адрес e-mail ЗА

Подробно

ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ ОУ "ХРИСТО БОТЕВ, КВ. САРАФОВО,БУРГАС (бюджетна организация, предприятие по чл. 165, ал. 1 от ЗПФ, поделение) [Седалище и адрес] - 1 / 8 - ЕИК/БУЛСТАТ 000 043 578 КОД ПО ЕБК 520 2 3 4 телефон: Web-адрес

Подробно

B1_2017_09_4600_DES.xls

B1_2017_09_4600_DES.xls ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 30.9.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 460 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС Министерство на икономиката към 31.10.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 697 567 (наименование на разпоредителя с бюджет) Агенция за ядрено регулиране код по ЕБК: 4600 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на икономиката към 31.1.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към г. ЕИК/БУЛСТАТ ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ Министерство на външните работи към 28.2.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 131 198 150 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.12.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 30.6.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА Министерство на икономиката към 31.3.2017 г. ЕИК/БУЛСТАТ 176 789 453 (наименование на разпоредителя с бюджет) Министерство на икономиката код по ЕБК: 2000 (наименование

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към г. ЕИК/БУЛСТАТ (наименование ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА ОБЩИНА АЛФАТАР към 30.6.2018 г. ЕИК/БУЛСТАТ 000 565 359 (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар код по ЕБК: 6901

Подробно

Столична община 112 ОУ "СТОЯН ЗАИМОВ" Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио

Столична община 112 ОУ СТОЯН ЗАИМОВ Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н Код по ЕБК от до Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За перио Б Ю Д ЖЕ Т - Н А Ч А Л Е Н П Л А Н 2 0 1 9 Код по ЕБК от Консолидирани бюджети и средства от ЕС 7225 За периода: от 1.1.2019 31.12.2019,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Подробно

B3_2014_4_8600

B3_2014_4_8600 за периода от до Код на сметка : 0 I. ПРИХОДИ 0 1 01-00 Данък върху доходите на физически лица 02-00 Корпоративен данък Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и 04-00 чуждестранни

Подробно

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ "СТЕФАН АНГЕЛОВ" НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ ИНСТИТУТ ПО МИКРОБИОЛОГИЯ СТЕФАН АНГЕЛОВ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕ НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗПОРЕДИТЕЛЯ С БЮДЖЕТ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ РАЗПОРЕДИТЕЛ С БЮДЖЕТ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ КОД ПО ЕБК 1790 ПЕРИОД КЪМ 01.01.2015 г. ДО 31.12.2015 г. /дд.мм.гггг/ /дд.мм.гггг/

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МОН към 3 0.9,20/7/. ЕИК/БУЛСТДТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Университет м национално

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МОН към 3 0.9,20/7/. ЕИК/БУЛСТДТ (наименование на разпоредителя с бюджет) Университет м национално ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МОН към 3 0.9,20/7/. ЕИК/БУЛСТДТ 000 670 602 Университет м национално и световно стопанство - Софня код по ЕЬК: 1741 финансово-правна форма БЮДЖЕТ 20! 7 г. СИВРА

Подробно

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни

ФОРМУЛЯР Б - 3 ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА (наименование на разпоредителя с бюджетни (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) 01.1.2013 г. 31.12.2013 г. (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ ОСМИ МАРТ ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на година 2018 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ "ОСМИ МАРТ" ПЛАЧКОВЦИ (наименование на разпоредителя с бюджет) Трявна (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2018

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАНАГЮРИЩЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) Панагюрище (наименов

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАНАГЮРИЩЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) Панагюрище (наименов година 2018 за периода от до февруари код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ ГРАД СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) Община Стара Заг година 2016 за периода от до #REF! код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2016 - ПРИХОДИ местни Отчет 2016 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ "ГЕО МИЛЕВ" СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ СТАРА ЗАГОРА (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование година 2018 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 август код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls

1.PRIL.1 и 1А - ПРИХОДИ 2017.xls Община Силистра Приложение ОБЩО ПРИХОДИ по А на Община Силистра 207г. І. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ 206г. 207г. Данък върху доходите на физически лица 0-00 82 000 20 000 Окончателен годишен / Патентен /

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до септември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 -

Подробно

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния

година 2018 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ДГ 11 ЗАГОРЕ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенния година 2018 за периода от до ноември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2018г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2018 - ПРИХОДИ

Подробно

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА

МАКЕТ ЗА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ за периода от до ОБЩИНА АЛФАТА МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ОТ МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2013 2016 (наименование на разпоредителя с бюджетни кредити) (наименование на извънбюджетния фонд/сметка) ---> I. ПРИХОДИ Отчет Бюджет Проектобюджет Прогноза

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 2017 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до 01.1.2017

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 219 за периода от до март код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.1 от 219г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 219 - ПРИХОДИ местни

Подробно

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О

Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Приложение 9 под- АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ КЪМ 31.12.2017 ГОДИНА ПЪРВОНАЧАЛЕН БЮДЖЕТ Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 2017 Г. КЪМ 31.03.2017 Г. 1 2 3 4 5 6 7 5

Подробно

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни

година 2019 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА СУ ИВАН ВАЗОВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенни година 2019 за периода от до юни код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2019г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я под- Н А И М Е Н О В А Н И Е 2019 - ПРИХОДИ

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни под-

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 31.1.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ Уточнен план под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование година 217 НИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ (наименование на разпоредителя с бюджет) Златарица (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до

Подробно

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар (

година 2016 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ ОБЩИНА АЛФАТАР (наименование на разпоредителя с бюджет) Алфатар ( година 2016 за периода от до код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 1.01 от 2016г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 2016 - ПРИХОДИ Отчет 2016 - ПРИХОДИ местни - местни

Подробно

Отчет по бюджета м г.

Отчет по бюджета м г. 1.1.214 г. 28.2.214 г. (наименование на разпоредителя с бюджет) I. ПРИХОДИ под- Н А И М Е Н О В А Н И Е Н А П Р И Х О Д И Т Е 214 финансиране 1 (1) (2) (3) (4) (5) 1- Данък върху ходите на физически лица:

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС (наименование на разпоредителя с бюджет) Левски (наименование на година 217 за периода от до декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 2.1 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я 217 - ПРИХОДИ Отчет 217 - ПРИХОДИ местни

Подробно

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн

година 2017 ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ППМГ ГЕО МИЛЕВ (наименование на разпоредителя с бюджет) #N/A (наименование на първостепенн година 217 декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.2 от 217г. I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Н А И М Е Н О В А Н И Е 217 - ПРИХОДИ местни финансиране

Подробно

ОБЩИНА КУБРАТ ILFLIV/ D O' / 3 - кид 11U 1Z,E>IV ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙС

ОБЩИНА КУБРАТ ILFLIV/ D O' / 3 - кид 11U 1Z,E>IV ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙС ОБЩИНА КУБРАТ ILFLIV/ D O' 1 1 000 505 846 1 / 3 - кид 11U 1Z,E>IV 6 7 0 3 ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА А, СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ I 'одиптен - c - i i.a

Подробно

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет)

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ДАННИ ПО ЕЛЕМЕНТИ НА ЕДИННАТА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА РСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО II ХРАНИТЕ на разпоредителя с бюджет) 1.1.214 г. 31.12.214 г. IH СС "ЗЛАТНА НИВА" ГР.АЙТОС код : Код на сметка :Н I. ПРИХОДИ Уточнен план Отчет

Подробно

IB1_2017_7_5312_RA.xls

IB1_2017_7_5312_RA.xls година 2017 (наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) за периода от до юли код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА Бланка версия 3.01 от 2017г. ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 42 СЕС - РА

Подробно