ънг СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛ ИСТРА За. ейрсллейскл. юулж^ря УТВЪРЖДАВАМ:. ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас Учебна година: 2019-

Размер: px
Започни от страница:

Download "ънг СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛ ИСТРА За. ейрсллейскл. юулж^ря УТВЪРЖДАВАМ:. ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас Учебна година: 2019-"

Препис

1 ънг СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛ ИСТРА За. ейрсллейскл. юулж^ря УТВЪРЖДАВАМ:. ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. а клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часо ве преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педаго гическия съвет - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г, и е утвърден със аповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

2 ънг СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛ ИСТРА За, елртлейскд. култура. 1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОИ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен брой Учебни предмети учебни часове 7 Български език и литература Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Гос ишен брой уче 5ни часове Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б I. Български език и литература 2. Информационни технологии - 1 гр./ Хореография - 1 гр. Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В Обшо за раздел А + раздел Б + раздел В В първи клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

3 ънг За ебрантскл култура, II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /32учебни седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, аг. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както фюдва: «1 група с избираеми часове по Информационни технологии - 2 часа седмично 1 група избираеми часове по хореография - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

4 ънг СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛ ИСТРА За- е ртелася културя УТВЪРЖДАВАМ ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. б клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

5 За е рсялейскл култура I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап I клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен учебни брой часове Г'ос ишен брой уче бни часове 224 Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 96.Български език и литература Хореография - 2 гр. 64 Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В Общо за раздел А + раздел Б + раздел В В първи клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

6 Зл европейска, култура. II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл, 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП. се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /32учебии седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14. ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както следва: 2 групи с избираеми часове по Хореография - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

7 т ънг УТВ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1. в клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

8 За еврслл&йска, култура. I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален t тап I клас Учебни седмици 32 Раздел А - задължителни учебни часове Учебни предмети Седмичен брой Ъдишен брой учебни часове чебни часове Български език и литература Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А Общ брой часове за раздел Б Български език и литература Информационни технологии- 2 гр Общо за раздел А + раздел Б Рячлррг R (Ьаст1тятивни vmcohh ч пасоке Максимален брой часове за раздел В Общо за раздел \ - раздел 1> + раздел В iiliiiiisieis В първи клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

9 CP {ЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА За, европейска, култура, II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /32учебни седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14. ал. 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план. 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както фледва: 2 групи с избираеми часове по Информационни технологии - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел , факс ,

10 За еврслл&йска, култура. УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за И а клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел ,факс ,

11 За еврслл&йска, култура. I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап II клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен учебни брой часове Годишен учебни Английски език 2 64 брой часове Математика Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А 3, , Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б Математика Информационни технологии- 1 гр./ 2 64 Хореография 1 гр. Общо за раздел А + раздел Ь Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 0 0 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В Във втори клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел ,факс ,

12 За, е/раитска, култура, II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /32учебии седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както следва: 1 група с избираеми часове по информационни технологии - 2 часа седмично; * 1 група с избираеми часове по хореография - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

13 СРЕДНО УЧИЛИЩР НИ1ГГ»ПД нлпидров" - СИЛИСТРА УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за II 6 клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

14 За еврслл&йска, култура. I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап II клас Учебни седмици 2 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен учебни брой часове Годишен учебни Английски език 2 64 Математика 3,5 128 брой часове Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А , Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б Математика Хореография -2 групи 2 64 Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 0 0 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В Във втори клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел ,факс ,

15 За, е ртейска, култура, II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООН, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /32учебии седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14. ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както следва: 2 групи с избираеми часове по Хореография - 2 часа седмично; Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

16 За еврслл&йска, култура. УТВЪРЖДАВАМ:... ДИРЕКТОР (КалояМ _ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за II. в клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел ,факс ,

17 <3=i> За европейска, култура I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап II клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен учебни брой часове Годишен учебни Английски език 2 64 Математика 3,5 112 брой часове Околен свят Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А , Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б Математика Информационни технологии - 2 групи 2 64 Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 0 0 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В Във втори клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел ,

18 За евранейскя кулмуря II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование. чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /32учебни седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО. чл.14. ал. 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както следва: 2 групи с избираеми часове по Информационни технологии - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел ,

19 СРЕДНО /ЧИЛ^шр н и к п п д raiiiiaphr" _ гмлпцстра УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за III a клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел , vapcarov

20 За, европейска, култура, I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап III клас Учебни седмици 32 Раздел А - задължителни учебни часове Учебни предмети Български език и литература Седмичен брой Годишен брой учебни часове учебни часове Английски език 3 96 Математика 3,5 112 Компютърно моделиране 1 32 Човекът и обществото 2 64 Човекът и природата 1 32 Музика 1,5 48 Изобразително изкуство 2 64 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А , ,5 784 Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 2, Математика 0, Информационни технологии - 2 групи 2 64 Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 0 0 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В В трети клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

21 ( JEj) За, еврсплайска култура, И. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /32учебии седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както следва: 2 групи с избираеми часове по Информационни технологии - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел ,

22 СРЕДНО УЧИЛИЩ* НМ1ГППА кяпмлров" - СИЛИСТРА УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за III 6 клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвег - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

23 За европейска култура I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап III клас Учебни седмици 32 Раздел А - задължителни учебни часове Учебни предмети Български език и литература Седмичен брой Годишен брой учебни часове учебни часове Английски език 3 96 Математика 3,5 112 Компютърно моделиране 1 32 Човекът и обществото 2 64 Човекът и природата 1 32 Музика 1,5 48 Изобразително изкуство 2 64 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А , ,5 784 Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 2, Математика 0, Хореография -1 гр./ Информационни 2 64 технологии-1 гр. Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 0 0 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В В трети клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

24 За европейска култура II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /32учебии седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както следва: 1 група с избираеми часове по Хореография - 2 часа седмично;» 1 група с избираеми часове по Информационни технологии - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

25 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за III. в клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

26 Р За, гвртейска, култура, I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап III клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен учебни брой часове Годишен учебни Английски език 3 96 Математика 3,5 112 Компютърно моделиране 1 32 Човекът и обществото 2 64 Човекът и природата 1 32 Музика 1,5 48 Изобразително изкуство 2 64 Технологии и предприемачество 1 32 брой часове Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А 2, ,5 784 Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 2, Математика 0, Хореография - 1 гр./ Информационни 2 64 технологии-1 гр. Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 0 0 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В В трети клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

27 гош «я ш! За европейска, култура И. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /32учебии седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14. ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както следва: * 1 група с избираеми часове по Хореография - 2 часа седмично; 1 група с избираеми часове по Информационни технологии - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел ,

28 ОЕ ънг За европейска култура.yf^.val ч УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР (.Калоян УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IV a клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

29 За европейска култура I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап IV клас Учебни седмици 34 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен учебни брой часове Годишен учебни Английски език Математика Компютърно моделиране 1 34 Човекът и обществото 1 34 Човекът и природата 2 68 Музика 1,5 51 Изобразително изкуство 1,5 51 Технологии и предприемачество 1 34 брой часове Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А 2, ,5 833 Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 2, Математика 0, Изобразително изкуство-1гр./ 2 68 Информационни технологии-1 гр. Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 0 0 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В В четвърти клас не се предвиждат факултативни учебни часове II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

30 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОЕГ' - СИЛИСТРА За европейска, култура 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /34 учебни седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както следва: «1 група с избираеми часове по Изобразително изкуство - 2 часа седмично;» 1 група с избираеми часове по Информационни технологии - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

31 ънг За европейска, култура УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IV 6 клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

32 За еврслл&йска, култура. I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап IV клас Учебни седмици 34 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен учебни брой часове Годишен учебни Английски език Математика Компютърно моделиране 1 34 Човекът и обществото 1 34 Човекът и природата 2 68 Музика 1,5 51 Изобразително изкуство 1,5 51 Технологии и предприемачество 1 34 брой часове Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А 2, ,5 833 Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 2, Математика 0, Хореография - 1 група / 2 68 Информационни технологии - 1 група Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 0 0 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В В четвърти клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел ,факс ,

33 За, европейска, култура, II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /34 учебни седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както следва: 1 група с избираеми часове по Хореография - 2 часа седмично;» 1 група с избираеми часове по Информационни технологии - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

34 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" За европейска култура УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР {Калоян НейковЩ^Ъ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IV. в клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

35 За, е рстейска, култура, I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап IV клас Учебни седмици 34 Учебни предмет,и Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен учебни брой часове Годишен учебни Английски език Математика брой часове Компютърно моделиране 1 34 Човекът и обществото 1 34 Човекът и природата 2 68 Музика 1,5 51 Изобразително изкуство 1,5 51 Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А , ,5 833 Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 2, Математика 0, Информационни технологии - 1 група / 2 68 Музика -1 група Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 0 0 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В В четвърти клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

36 За европейска, култура, II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /34 учебни седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както следва: 1 група с избираеми часове по Музика - 2 часа седмично; «1 група с избираеми часове по Информационни технологии - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел ,

37 СРЕДНО УЧИЛИЩР нмкппа «АпилроВ" - СИЛИСТРА УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за IV. г клас Учебна година: Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: Едносменен режим на обучение. Целодневна организация по чл. 20, ал.1 - учебни часове преди обяд Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 10/ съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 9/ г. и е утвърден със заповед на директора 1334/ г. Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

38 ънг За, европейска, култура УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап IV клас Учебни седмици 34 Учебни предмети Български език и литература Раздел А - задължителни учебни часове Седмичен учебни брой часове Годишен учебни Английски език Математика РСомпютърно моделиране 1 34 Човекът и обществото 1 34 Човекът и природата 2 68 Музика 1,5 51 Изобразително изкуство 1,5 51 Технологии и предприемачество 1 34 брой часове Физическо възпитание и спорт Общо за раздел А 2, ,5 833 Раздел Б - избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 2, Математика 0, Хореография -1гр./Информационни 2 68 технологии-1 гр. Общо за раздел А + раздел Б Раздел В - факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 0 0 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В В четвърти клас не се предвиждат факултативни учебни часове Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

39 За европейска култура II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба 4 от г. за учебния план и Приложение 1 към същата Наредба. 2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез спорта Лека атлетика - момичета и момчета /34 учебни седмици/, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба 4/ за учебния план, 3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/ за учебния план. 4. В часовете за избираема подготовка паралелката се дели на групи както следва: 1 група с избираеми часове по Хореография - 2 часа седмично;» 1 група с избираеми часове по Информационни технологии - 2 часа седмично Ул. Дръстър 38, тел ,факс822420,

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичаров гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 Утвърждавам:/п/ Директор: /Надка Воденичарова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за I. e клас Учебна година

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичаро

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичаро гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 Утвърждавам: /п/ Директор: /Надка Воденичарова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V. а клас Учебна година

Подробно

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор

гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор 88. СУ Димитър Попниколов УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;   soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Дирек

2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел , , факс/тел УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Дирек 2o гр. София, 1632, ж.к. Овча купел 1, ул. Димитър Попниколов 7 тел. 956 07 49, 956 07 39, факс/тел. 9560769 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Надка Воденичарова Директор 88. СУ Димитър Попниколов УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134, тел.: , факс:

22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134,   тел.: , факс: 22 СEУ Георги Стойков Раковски 1463 София, район Триадица, бул. Витоша 134, rakovski22sou@abv, www.22sou.com тел.: 02 9 52 21 18, факс: 02 9 52 21 18 УТВЪРЖДАВАМ: /п/ Елена Кърпачева УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Подробно

34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЮ ШИШКОВ ГР. СОФИЯ Район Красно село ул. Родопски извор 43 Директор зам.директор канцелария УТВ

34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЮ ШИШКОВ ГР. СОФИЯ Район Красно село ул. Родопски извор 43 Директор зам.директор канцелария УТВ 34 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СТОЮ ШИШКОВ ГР. СОФИЯ Район Красно село ул. Родопски извор 43 Директор 02 859-30-74 зам.директор 859-88-06 канцелария 859-41-31 УТВЪРЖДАВАМ: (Цеца Тонева) УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за V а

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни учебни часове Учеб I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап V а клас Учебни седмици 34 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д

ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ , УТВЪРЖДАВАМ: Д ВТОРА АНГЛИЙСКА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ ТОМАС ДЖЕФЕРСЪН ГР. СОФИЯ, РАЙОН ТРИАДИЦА ул. Траянова врата 26, тел. 02/ 828 36 79, 2els.bg@gmail.com УТВЪРЖДАВАМ: Д-Р ЕМИЛИЯ ЛАЗАРОВА ДИРЕКТОР НА II АЕГ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раз I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Начален етап І а клас Учебни седмици 32 Учебни предмети Български език и литература Раздел А задължителни учебни часове Седмичен брой учебни

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни учебни часове Уч I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII а клас Учебни седмици 36 Раздел А задължителни Учебни предмети Български език и литература Чужд език Английски език

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,   З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след

СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 10ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ 1 Прием след СОУ Н И К О Л А В А П Ц А ^ ^ С И Л И С Зяе^ртеи^ култура. ОДОБРЯВАМ: 0ВА - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Непрофилирана подготовка ^ Прием след завършен VIII клас Прием: 06/07 учебна година Срок на

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,     sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" 11рием след завършен VII клас 11рием: 201

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ - СИЛИСТРА З я е$риш  fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен 11рием след завършен VII клас 11рием: 201 СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ" - СИЛИСТРА З я е$риш " fi ( - НАЧАЛНИК РИО УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН I [рофил:..хуманитарен" рием след завършен VII клас рием: 205 /206 учебна година Срок на обучение: 5 години Профилиращи

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ” – гр ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ гр. РУСЕ ул. Алеи Възраждане, тел. 8--, e-mail: bratqmiladinovi@abv.bg ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ, ЕТАПИ И СТЕПЕНИ НА ОБРАЗОВАНИЕ И ПО УЧЕБНО ВРЕМЕ..

Подробно

ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел Ш,тед»/фаж ; e-maa:pgss.siivctfo

ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел Ш,тед»/фаж ; e-maa:pgss.siivctfo ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел.05153 22Ш,тед»/фаж 05153 3257; e-maa:pgss.siivctfovofflftw.bg УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIII6 клас? ЗА

Подробно

IV клас през учебната 2018/2019 г.

IV клас през учебната 2018/2019 г. IV клас през учебната г. Основно училище "Свети Патриарх Евтимий" - Варна гр.варна (90) ж.к."вл.варненчик" ул."димитър Дончев" Ж> Н) ^ Директор - телефон/факс (05) 50-690 Г--та! - та]тш'ьа'#з^.ъа.е^" --

Подробно

ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^

ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^ ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^ НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ДИМИТЪР РОХОВ ГР. СЛИВЕЙЧ

Подробно

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У

І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. У І. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 1. През учебната 2016-2017 година в Средно училище Никола Йонков Вапцаров с. Борино се обучават 154 ученици от І до ХІІ клас. Учебните занятия са организирани в дневна форма на обучение

Подробно

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 0971/60011, yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1 а клас Учебна година: 2018/

СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 0971/60011,   yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1 а клас Учебна година: 2018/ СУ ДИМИТЪР МАРИНОВ ГРАД ЛОМ ул. Д у н авска 67, тел: 097/600, e-mail: sou_4emi_lom@ yahoo.com УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за а клас Учебна година: 08/09 г. Форма на обучение: Дневна Организация на учебния ден:

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ" гр. Суворово обл. Варна.; тнл ,тел./фа*ж ,57; e~mafl:pgss. s

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ гр. Суворово обл. Варна.; тнл ,тел./фа*ж ,57; e~mafl:pgss. s ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "СВЕТИ ГЕОРГИ ГЮ БВДОНОСЕЦ" гр. Суворово обл. Варна.; тнл.05153 2250,тел./фа*ж 05153 32,57; e~mafl:pgss. su^ orovogabv. bg КРАСИМ ИР КИРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

а у с Ц Ц Езикова гимназия Иван Вазов ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ Е Г ИВАН ВАЗОВ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Ха Учебна година: Профил: Чужди езици При

а у с Ц Ц Езикова гимназия Иван Вазов ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ Е Г ИВАН ВАЗОВ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Ха Учебна година: Профил: Чужди езици При а у с Ц Ц Езикова гимназия Иван Вазов ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ Е Г ИВАН ВАЗОВ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за Ха Учебна година: 019-00 Профил: Чужди езици Прием след завършено основно образование Форма на обучение

Подробно

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С

СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, Милко С СОУ Св.Св.Кирил и Методий, с.сатовча, област Благоевград 2950 с.сатовча, ул. Кирил и Методий 14 тел.: 07541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg Милко Сиркьов: Одобрявам: Директор /Огнян Соколов / СОУ Сз.св.Кирил

Подробно