Amalipe_-presentation (1)

Размер: px
Започни от страница:

Download "Amalipe_-presentation (1)"

Препис

1 Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе

2 * Център за междуетнически диалог и толерантност Амалипе е най-голямата ромска организация, която работи за по-добро образование и равноправно интегриране на ромите в българското общество. Кои сме ние

3 Кои сме ние * Амалипе е ромска дума, която означава «приятелство. Мисията на Център "Амалипе" е да се стимулира овластяването на ромската общност в България за активното й участие и равен достъп до; * Ресурсите и процесите на развитие, с приоритетна насоченост към достъпа до качествено образование, * Качествено здравеопазване и социални услуги;

4 Кои сме ние Организацията работи съвместно с основните институции на местно, национално и европейско ниво и е призната от тях като надежден партньор. * За постигането на тези цели Център "Амалипе" използва: * - прилагане на иновативни методи и практики на местно ниво; * - редовен мониторинг, обратна връзка и застъпничество за промяна на съществуващите политики, свързани със социалното включване на ромите; * - систематизиране на практическите резултати от различни организации и включването им в националните политики за постигане на ефективни резултати в интеграцията на ромската общност;

5 Кои сме ние * - мобилизация и организация на гражданския капацитет на ромската общност с цел реализиране на съвместни действия за успешна интеграция; * - Застъпнически дейности за формиране на устойчив модел за интеграцията на ромите, чрез прилагане на политика на добри практики, тествани на местно ниво. Амалипе е единствената ромска организация, която има свои местни, областни и регионални представителства. Организацията разчита също така на над 200 доброволци, които системно се включват в дейности и кампании.

6 Обхват * Център Амалипе работи на територията на цялата страна посредством: * Центрове за развитие на общността, местни клубове и групизаразвитие на общността; * 7 регионални педагогически координатори; * Мрежа от повече от 250 училища в цялата страна; * Партниращи местни и регионални ромски организации;

7 Кои сме ние

8 Нашето призвание Подкрепяме развитието на общността, модернизирането и овластяването на ромската общност, както и интеграцията на ромите в българското общество. Информация за цялостната дейност вижте на:

9 Нашето призвание * В образованието: въвеждане на часове по ромски фолклор като свободно избираем предмет в училище, въвеждане на интеркултурно образование и създаване на модел за намаляване ранното отпадане от училище на деца от ромскипроизход.

10 Нашето призвание * В социалните услуги: въвеждане на Центрове за развитие на общността като иновативна услуга за подобряване на теренната работа на местно ниво в маргинализирани и традиционни ромски общности.

11 Нашето призвание * В здравеопазването: въвеждане на общностен мониторинг на предоставянето на здравни услуги и подкрепа на ромски студенти, обучаващи се в Медицински университети.

12 Здравеопазване и здравна интеграция Център Амалипе от няколко години реализира дейности в сферата на подобряване на достъпа на ромите до качествено здравеопазване. Дейността е както на регионално ниво по превенция на туберколоза, ХИВ/СПИН, така и на национално ниво по апробиране на механизъм за мониторинг на здравните услуги на местно ниво, застъпничество пред Министерство на здравеопазването и подкрепа на Програма за роми-студенти по медицина. Общностен мониторинг на здравните услуги в ромска общност: Тук се използват методите на общностната мобилизация, чрез която се засилва застъпничеството отдолу-нагоре, което в дългосрочен план подобрява достъпа до качествени здравни услуги в уязвимите етнически общности.

13 Защо е необходим Общностен мониторинг? Ефективното предоставяне на здравни или социални услуги и прилагането на публични политики на общинско ниво се възпрепятстват от 3 основни фактора: * Гражданите нe взимат участие в процеса на взимане на решения. * Липсва мониторинг върху предоставяните здравни и социални услуги, и върху политиките, които се прилагат. * Местните общности като форма на взаимодействие и гражданските организации като форма на организация на гражданите са много слаби или несъществуващи в отдалечените райони.

14 Подходи на работа Центрове за развитие на общността и местни клубове. * Общностна мобилизация. Местен активизъм. Женски, младежки и лидерски групи. * Допитване до общността (анкета, фокус-групи, дълбочинни интервюта). * Социален одит. * Последващо застъпничество * Участие на местните хора във всяка фаза.

15 Добри практики Благодарение на добрата комуникация с местната и общинска власт и на общностните, местните клубове, модераторите на ЦМЕДТ,,Амалипе, в периода година бяха постигнати следните резултати: Редовно посещение на учениците в училище, а също така и в детските градини; Насърчаване на деца, в риск от отпадане от училище да продължат своето образование.; Дарение на учебни пособия на деца от 1-4 клас.; Безплатни прегледи при очен лекар на 100 пациента, сред които 70 от тях бяха снабдени с очила;

16 Добри практики Преглед на12 души, страдащи от диабет в град Бяла Черква - прегледа извърши доктор Хубанова ; Съвместно със РЗИ град Велико Търново бе извършено измерване на кръвно налягане и измерване на кръвна захар в град Бяла Черква;

17 Добри практики * Пълно обзавеждане на зъболекарски кабинет в с. Еница общ. Кнежа. * Дарение на линейка в общинската болница на град Павликени.,

18 Добри практики Оборудване на зъболекарски кабинет в село Виноград, община Стражица ; Даряване на дрехи и консумативи на бедни семейства в ромската общност, Дарени 100 броя бастуни на възрастни хора в град Павликени;

19 Добри практики Започнати са ремонтни дейности на зъболекарския кабинет в с. Виноград. След работна среща със стоматолог, кмет и модератор се обсъдиха какви материали ще им бъдат нужни, за да обновят. кабинета. След повече от 20години, с. Виноград, общ. Стражица ще се сдобие със стоматологичен кабинет.

20 Добри практики * Център Амалипе дари инвалидна количка на дядо Радко от с. Благоево, община Стражица. Модератора, Ирена Михайлова лично е намерила спонсор, който да финансира закупуването на помощното средство. В България дарителството е труден процес, но благодарение на Център Амалипе и навременната намеса на модераторите по места, нещата се получават.

21 Добри практики

22 Застъпничество

23 За контакт:

24 Благодаря за вниманието! JJJ

Презентация на PowerPoint

Презентация на PowerPoint ЦМЕДТ АМАЛИПЕ W W W. A M A L I P E. CO M ОБРАЗОВАТЕЛНИЯТ МЕДИАТОР В ПРАКТИКАТА НА ЦЕНТЪР АМАЛИПЕ: ПОСРЕДНИК ЗА ЕФЕКТИВНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ 2018 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТ ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, С. ЧЕРВЕНЦИ ou_iv_rilski@abv.bg, 0878 637 061 Утвърдил Директор-П. Пенчева УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА

Подробно

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе

Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Услуга / дейност / мярка местоположе Приложение 3 Актуализиран Оперативен план с времеви график за изпълнение на Стратегията Приложение 5А /ново-2012/ Направление 1. Превенция на деца и семейства в риск и деинституализация на грижите за деца

Подробно

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0>

<4D F736F F D20CFEBE0ED2020ECEBE0E4E5E6EAE820E4E5E9EDEEF1F2E E3EEE4E8EDE0> ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 2014 година /Приет с Решение 195 по Протокол 28/30.01.2014 г. на Общинския съвет - Завет/ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА ЗАВЕТ В община Завет от общо 16184 население,

Подробно

Приложение

Приложение Приложение 2 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2013 г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА СИЛИСТРА 2011-2015 І. Социални услуги, които функционират на територията

Подробно

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г

ОБЩИНСКА ПРОГРАМАЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА ЗА 2014 г АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ОТДЕЛ ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 3200 гр. Бяла Слатина, ул. Хан Крум 75, тел./факс 0915/88322, 88330 e-mail: dsp bslatina @ mail.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА

Подробно

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6

ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 6 ГОДИШЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ КЪМ ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ 2019-2020 Г. НА ОБЩИНА ГЪРМЕН Приет с Решение 620 от Протокол 50 от 04.04.2019 г. Гърмен, 2019 г.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕ МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ «АРХ.КАМЕН ПЕТКОВ ПЛОВДИВ УТВЪРЖДАВАМ:... /ДИРЕКТОР:Мариана Спасова/ ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ

Подробно

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите

Конференция на министрите на младежта и спорта на държавите Структурният диалог в сферата на младежката политика на ЕС София, 05 октомври 2013 г. ОБНОВЕНА РАМКА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА 2010-2018 На 27 ноември 2009 г., Брюксел, Резолюция на Съвет

Подробно

Slivopole_tables.xls

Slivopole_tables.xls ЦЕЛ 1: Осигуряване на благоприятна работна и битова среда на гражданите и гостите на общината 2.1.1. Въвеждане на съвременни методи в учебния процес, осигуряващи добро ниво на подготовка на учащите 456

Подробно

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира

О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информира О Б Щ И Н А К У Б Р А Т ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2019 ГОДИНА ЦЕЛ: I ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА Дейности 1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести,

Подробно

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на

ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици г. на ДОКЛАД към проекта на Годишен план за 2019 г. на дейностите към общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на деца и ученици 2019-2020 г. на община Гърмен І. Причини, които налагат приемането

Подробно

Full page photo print

Full page photo print ПРОГРАМА за превенция на ранното напускане на учениците Принципи: І. Всеки ученик може да бъде отличник! 1. Да открием тази област, в която даденият ученик е добър; 2. Да му помогнем да се превърне в отличник

Подробно

Slide 1

Slide 1 Програма Намаляване на отпадането на ромски деца от училище 2010-2013 ОТКРИЙТЕ РАЗЛИКИТЕ?! НАШАТА МИСИЯ ДА ПРЕВЪРНЕМ УЧИЛИЩЕТО В МЯСТО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ ОСНОВЕН ПОДХОД ЗНАНИЕТО СЕ ПОСТИГА В СПОДЕЛЯНЕТО НА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА О Б Щ И Н А К Р У Ш А Р И О Б Л А С Т Д О Б Р И Ч 9410, с. Крушари, тел : 05771/2024, факс 05771/ 2136, E-mail krushari@dobrich.net; site: www.krushari.bg ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 ГОДИНА

Подробно

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст

Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Инст Приоритет, Цел, Мярка, Дейност Средства местните власти на Средства държавния бюджет на Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ Цел 1: Институционално укрепване на местната власт за постигане

Подробно

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН

СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ФИНАН СПИСЪК С РЕЗЕРВНИТЕ ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ПОДРЕДЕНИ ПО РЕДА НА ТЯХНОТО КЛАСИРАНЕ, КОИТО УСПЕШНО СА ПРЕМИНАЛИ ОЦЕНЯВАНЕТО, НО ЗА КОИТО НЕ ДОСТИГА ПРИЛОЖЕНИЕ 7 КЪМ ОЦЕНИТЕЛЕН ДОКЛАД ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

Подробно

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан

ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пан ОБЩИНА ГУРКОВО СЪГЛАСУВАЛИ: /п/ Стоянка Стоянова: Директор на Дирекция Социално подпомагане - Гурково КМЕТ НА ОБЩИНА ГУРКОВО: /п/ ИВАН ИВАНОВ Диан Пантелеев : /п/ Председател на Обществен съвет при община

Подробно

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation УЧАСТИЕ НА НПО В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ Проектът "Твоята община работи за теб. Активиране на ефективното застъпничество на гражданските организации в диалога с местната власт се финансира

Подробно

Групи от заинтересовани

Групи от заинтересовани Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2016) в община Гълъбово за 2011 г. СЪГЛАСУВАНО С: Директор /./ ДСП Гълъбово Председател /./ Обществен

Подробно

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент

Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги ( ) в община Котел за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валент Годишен план за действие по изпълнение на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020) в община за 2017 г. СЪГЛАСУВАЛ: Валентин Пенчев Директор Дирекция Социално подпомагане гр. ОБЩИНА

Подробно

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11

Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 Основно училище ВасилЛевски п.код5790 с.торос,общ.луковит,обл.ловеч,ул. Н.Вапцаров 11 e-mail:toros07@mail.bg,служ.тел.0893328108 http://www.oulevski.com УТВЪРЖДАВАМ: ДИРЕКТОР: /Д.Кътовска/ ПРОГРАМА ЗА

Подробно

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc

Microsoft Word - OPERATIVEN_Plan org.doc ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ОБЩИНА ПЛОВДИВ 2009 2011 ГОДИНА Оперативна цел 1 Създаване на адаптирана към нуждите на хората с увреждания среда

Подробно

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи

Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община Търговище за 2018 г. 1 Услуга, вид 1 Превенция Потребители Целеви групи Територи Проект за актуализация План за развитие на социалните услуги в община за 208 г. Услуга, вид Предоставяне на Деца от 0 до 7 години и психологическа техните родители от подкрепа и рискови групи консултация

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

Местен координационен офис по ХИВ/СПИН - Община СТАРА ЗАГОРА

Местен координационен офис по ХИВ/СПИН - Община СТАРА ЗАГОРА Община Стара Загора д-р Николай Червенски, общински програмен мениджър Адрес: бул."руски" 36, ет.2, ст.207, тел./факс (042) 614 823, GSM 0885 090972 Еmail: lac_starazagora@mail.bol.bg Местният координационен

Подробно

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008

Microsoft PowerPoint - Presentation Outschool 2008 Приоритетно направление 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение Области на интервенция: 4.1 Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение 4.2 Децата и младежта в образованието

Подробно