Title:

Размер: px
Започни от страница:

Download "Title:"

Препис

1 : Неизолирани алуминиево-стоманени проводници със сечение от 25mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: АС проводници - (25 95) mm 2 Област на приложение: А Въздушни линии НН В Въздушни линии СрН Мерна единица: kg Категория: 01 - Алуминиево-стоманени проводници Аварийни запаси: Да Характеристика на материала: Неизолирани алуминиево-стоманени токопроводими проводници, изработени от концентрично усукани върху гресирана еднотелна стоманена сърцевина алуминиеви жици, с дясна сока на виване. Излзване: Неизолираните алуминиево-стоманени проводници са пназначени за изграждане, ремонт и ддържане на въздушни електропроводни линии сно и ниско напрежение. Съответствие на пложеното изпълнение с нормативно-техническите документи: Неизолираните алуминиево-стоманени проводници трябва да отговарят на приложимите български и международни стандарти или еквивалентно/и и наби, и на техните валидни изменения и правки: БДС 1133:1989 Проводници неизолирани алуминиеви и алуминиево-стоманени или еквивалентно/и; БДС 6255:1982 Проводници алуминиеви неизолирани електротехнически. Технически изисквания или еквивалентно/и; БДС 5875:1973 Тел стоманен цинкован за сърцевини на проводници или еквивалентно/и ; и Наба 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уби и електропроводните линии, издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси (Наба 3 УЕУЕЛ). Изисквания към документацията и изпитванията: Документ 1 Точно обозначение на типа/марката на проводниците, производителя, страна на произход и следното издание на каталога на производителя 2 Техническо описание на проводниците, вкл. гарантирани електрически и механически параметри, вида/типа на излзваните материали, чертежи и размери; общо тегло в kg/km и др. 3 Протоколи от тиви изпитвания на английски език или на български език, проведени от независима изпитвателна лаборатория - заверени копия, с приложен списък на отделните изпитвания на български език 4 Сертификат/акитация на независимата изпитвателна лаборатория, провела тивите изпитвания т. 3 5 Декларация за съответствие на плаганото изпълнение с изискванията на стандартите, сочени -горе в параграф Съответствие на пложеното изпълнение с нормативнотехническите документи 6 Инструкция за изтегляне и монтиране 7 Експлоатационна дълготрайност, години Приложение (или текст) Забележка: Всички оригинални документи трябва да бъдат на български език или с превод на български език. (Каталозите и протоколите от изпитванията могат да бъдат и само на английски език.) Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 1 от 8 ЧЕЗ Разпеление България АД

2 Технически данни 1. Характеристики на работната са Характеристика Стойност 1.1 Максимална температура на околната са + 40 С 1.2 Минимална температура на околната са Минус 25 С 1.3 Сна стойност на температурата на околната са, измерена за период от 24 h + 35 С 1.4 Относителна влажност До 100 % 1.5 Надморска височина До 2000 m 2. Параметри на електрическата разпелителна мрежа Параметър Стойност 2.1 Номинални напрежения 400 / 230 V V V 2.2 Максимални работни напрежения 440 / 253 V V V 2.3 Номинална честота 50 Hz 2.4 Брой на фазите Заземяване на звездния център Директно заземен През активно съпротивление; през дъгогасителна бобина; изолиран звезден център. 3. Общи технически характеристики Характеристика пложение 3.1 Конструкция: a алуминиева част 6 бр. алуминиеви жици 3.1b стоманена част 1 бр. гресиран стоманен цинкован тел 3.2 Материали: a алуминиеви жици Алуминиев валцдрат за електротехнически приложения с чистота не -малка от 99,5% 3.2b стоманен цинкован тел Съгласно БДС 5875 или еквивалентно/и 3.2c грес Неутрална смазка с температура на прокапване не -ниска от 65ºС 3.3 Свързване на съставните жици: a алуминиеви Съгласно т от БДС 1133 или еквивалентно/и 3.3b стоманен тел Не се допуска 3.4 Опаковка а) Навити на барабани с дължина на проводника съгласно таблица 2 от БДС 1133 или еквивалентно/и: АС-25, 35, m; AС m; AС m. Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 2 от 8 ЧЕЗ Разпеление България АД

3 Характеристика б) Началото и краят на неизолираните алуминиевостоманени проводници трябва да бъдат закрепени към барабана. в) Пи навиването на проводниците трябва да бъдат взети всички мерки за отстраняване на опасностите за тяхното механично увреждане от излзваните при изработването на барабаните гвоздеи, болтове и др., и от приссобленията за фиксиране на страниците на барабаните. г) В пространството за навиване не трябва да падат пирони или други пмети с остри ръбове. д) Разстоянието между следния слой на навития проводник и края на страницата на барабана не трябва да бъде -малко от 50 mm е) Барабаните трябва да бъде обковани равномерно с криваемост най-малко 50%. ж) На всеки барабан или на прикрепен към него етикет със следната информация: наименование и/или лого на производителя; марката, номиналното сечение и стандартът, на който отговаря неизолирания алуминиевостоманен проводник; точна строителна дължина на проводника в барабана, m; маса (нето и бруто), kg; номера на барабана; дата (месец и година) на изработване на проводника. з) На страниците на барабана със стрелка трябва да бъде указана соката на развиване на проводника. 3.5 Експлоатационна дълготрайност min 45 год. пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 3 от 8 ЧЕЗ Разпеление България АД

4 4. Неизолирани алуминиево-стоманени проводници 4.1 АС Да се сочи АС-25 Съкратено наименование на материала АС проводник 25 mm Външен диаметър 6,6±0,1 mm Сечение изчислено 26,61 mm Маса на единица дължина Маса на греста на единица Електрическо съпротивление на проводника, измерено с стоянен номинални Температурен коефициент на 92 kg/km 0,66 kg/km max 1,260 Ω/km Разрушаващо усилие - изчислено min N Модул на линейна деформация min MPa Конструкция на алуминиевата част Конструкция на стоманената част 6 бр./2,2 mm 1 бр./2,2 mm пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 4 от 8 ЧЕЗ Разпеление България АД

5 4.2 АС Да се сочи АС-35 Съкратено наименование на материала АС проводник 35 mm Външен диаметър 8,4±0,1 mm Сечение изчислено 43,11 mm Маса на единица дължина Маса на греста на единица Електрическо съпротивление на проводника, измерено с стоянен номинални Температурен коефициент на 149 kg/km 0,84 kg/km max 0,778 Ω/km Разрушаващо усилие - изчислено min N Модул на линейна деформация min MPa Конструкция на алуминиевата част Конструкция на стоманената част 6 бр./2,8 mm 1 бр./2,8 mm пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 5 от 8 ЧЕЗ Разпеление България АД

6 4.3 АС Да се сочи АС-50 Съкратено наименование на материала АС проводник 50 mm Външен диаметър 9,6±0,1 mm Сечение изчислено 56,29 mm Маса на единица дължина Маса на греста на единица Електрическо съпротивление на проводника, измерено с стоянен номинални Температурен коефициент на 195 kg/km 0,96 kg/km max 0,595 Ω/km Разрушаващо усилие - изчислено min N Модул на линейна деформация min MPa Конструкция на алуминиевата част Конструкция на стоманената част 6 бр./3,2 mm 1 бр./3,2 mm пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 6 от 8 ЧЕЗ Разпеление България АД

7 4.4 АС Да се сочи АС-70 Съкратено наименование на материала АС проводник 70 mm Външен диаметър 11,4±0,11 mm Сечение изчислено 79,39 mm Маса на единица дължина Маса на греста на единица Електрическо съпротивление на проводника, измерено с стоянен номинални Температурен коефициент на 275 kg/km 1,14 kg/km max 0,422 Ω/km Разрушаващо усилие - изчислено min N Модул на линейна деформация min MPa Конструкция на алуминиевата част Конструкция на стоманената част 6 бр./3,8 mm 1 бр./3,8 mm пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 7 от 8 ЧЕЗ Разпеление България АД

8 4.5 АС Да се сочи АС-95 Съкратено наименование на материала АС проводник 95 mm Външен диаметър 13,5±0,14 mm Сечение изчислено 111,33 mm Маса на единица дължина Маса на греста на единица Електрическо съпротивление на проводника, измерено с стоянен номинални Температурен коефициент на 386 kg/km 1,35 kg/km max 0,301 Ω/km Разрушаващо усилие - изчислено min N Модул на линейна деформация min MPa Конструкция на алуминиевата част Конструкция на стоманената част 6 бр./4,5 mm 1 бр./4,5 mm пложение Контролирано копие 1 В сила от г. Стр. 8 от 8 ЧЕЗ Разпеление България АД

Стандартен материал

Стандартен материал Наименование на материала: Кербови съединители за алуминиевo-стоманени проводници от 25 mm 2 до 95 mm 2 Съкратено наименование на материала: Керб. съединители за АС от 25 95 mm 2 Област: А - Въздушни електропроводни

Подробно

Název materiálu:

Název materiálu: : Гофрирани неметални, гъвкави тръби, Ø 25 mm, Ø 32 mm и Ø 63 mm : Област: D - Кабели ниско напрежение Мерна единица: m Гофр. немет. тр, Ø 25, Ø 32 mm и Ø 63 mm Категория: 13 Тръби, канали, защитна лента

Подробно

Title:

Title: Наименование на материала: Кабели едножилни, 6/10 kv, Al токопроводимо жило 95 mm 2, 185 mm 2 и 240 mm 2, XLPE изолация, меден концентричен Съкратено наименование на материала: Кабел 10 kv, 1x95/185/240,

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Квадратен отклонителен шинодържател от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, каре, отклон. за Al шина XX mm Област: H Трансформаторни стове I Ел.

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, триъгълен, от алуминиева сплав Съкратено наименование на материала: Шинодържател, отклонителен, Al Област H Трансформаторни стове I Ел. уби ВН/СрН/НН

Подробно

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V

Име на материала: Трансформатор напреженов измервателен /100 V : Шини пресувани, правоъгълни, алуминиева сплав ЕAl 99,5 %, дължина 6 m Кратко наименование на материала: Шини правоъгълни, ЕAl 99,5%, 6 m Област: H Трансформаторни стове I Ел. дстанции 110/СрН Мерна единица:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование на материала: Триъгълен шинодържател, от алуминиева сплав, за ошиноване на ребро Съкратено наименование на материала: Шинодържател,триъг.,ребро, Al шина XX Област H Трансформаторни стове I

Подробно

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с

Техническа спецификация за неизолирани алуминиево-стоманени проводници ТС-ВН/СрН/НН-018 Версия: v.05 В сила от: г. Стр. 1 от 5 Техническа с Стр. 1 от 5 валидна за : Варна Тауърс, кула Е бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Автор: изготвил: Мартин Костадинов експерт стандартизация /подпис/ /дата/ Съгласуване: проверил: Красимир Минев директор,

Подробно

ПРОЕКТ 15

ПРОЕКТ 15 Наименование на материала: Табели за безопасност, пластмасови. Преносими табели за обезопасяване на работните места Съкратено наименование на материала: Табели за безопасност, преносими, пластм. Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: Наименование материала: Кабелни крайници (обувки), пресови, медни, тръбни, с метално критие Кратко именование материала (40 зка): Каб. обувки, Cu, пресови, тръбни Област: D Кабелни линии НН E Кабелни линии

Подробно

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Наименование на материала: Ппазители за сно напрежение 12 kv съгласно БДС EN 60282-1, 45/442 mm, токоограничаващи, за монтиране на открито и закрито на материала: Ппазители СрН 12 kv, 45/442 mm Област:

Подробно

Име на материала:

Име на материала: : Стълбове от дървесина за въздушни електрически линии : Стълбове от дървесина за ВЛ Област: А - Въздушни линии НН B - Въздушни линии ВН Мерна единица: Брой Категория: 02 - Стълбове, колони, фундаменти

Подробно

Стандартен материал

Стандартен материал : Галванизирани стоманени болтове, комплект с гайка и подложна шайба : Болтове, кт с гайка и шайба Категория: 30 Винтове, болтове, гайки, пирони Мерна единица: Брой Аварийни запаси: Да Характеристика на

Подробно

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни

Техническа спецификация за болтови кабелни обувки ТС-СрН/НН-072 Версия v03 В сила от Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за болтови кабелни Стр. 1 от 6 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс Г 9 бул. Владислав Варненчик 258 9009 Варна Стр. 2 от 6 Съдържание

Подробно

Technical Specification

Technical Specification Стр. 1 от 6 Приложение - 1 Техническа спецификация за Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Фердинанд Фердинандов Проекти, технологии и строителство Т

Подробно

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с

Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T C Температура на околната с Таблица с параметри: Economy MHI 403 (3~400 V, EPDM) Характеристики Хидравлична мощност Температура на флуида T -15...+110 C Температура на околната среда макс. T 40 C Номинално налягане Входно налягане

Подробно

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа

ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа ИНСТРУКЦИИ ЗА КОНТРОЛ НА МЕТМА. И ОЦЕНКА НА ТЕХНИqЕСКОТО CЪCТORНUE НА ЕАЕМЕНТИ И СИСТЕМИ ОТ котли. ПР6ИНИ и тp'ыюрово.пи в ТЕЦ ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Изuсk6анuа kьм пробнuте тела u uзраз8ането на kohffipdl\hu участъцu

Подробно

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc

Microsoft Word - 08_Annex_6_Bg.doc Стр. 1 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА, СЕДАЛКА, УСТРОЙСТВА ЗА ЗАКРЕПВАНЕ И СПИРАЧНО УСТРОЙСТВО 1. КОЛИЧКА За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да бъде с маса 400 ± 20 kg.

Подробно

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc

Microsoft Word - 07_r044rev1_Annex6.doc Стр. 64 ОПИСАНИЕ НА КОЛИЧКА 1. Количка За изпитвания на обезопасителни колани количката, носеща само седалката, трябва да е с маса 400 ± 20 kg. За изпитвания на системи за обезопасяване количката с прикрепената

Подробно

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02

ÒÑ-ÍÍ-044 Òåõíè÷åñêà ñïåöèôèêàöèÿ çà òîêîâè òðàíñôîðìàòîðè ÍÍ,v02 Стр. 1 от 9 Техническа спецификация за измервателни токови трансформатори ниско напрежение Настоящата техническа спецификация е валидна за ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Варна Тауърс E7 бул.

Подробно

2.2

2.2 АЛУМИНИЕВИ ТОКОВИ КЛЕМИ съгласно DIN 48 072 част 2 за свързване на алуминиеви и алуминиево стоманени проводници Материал: клема: легирана алуминиева сплав (AlMgSi1) подложка: легирана алуминиева сплав

Подробно

Acti 9_Catalogue.pdf

Acti 9_Catalogue.pdf ic60l крива B, C, K, Z IEC/EN 60947-2 IEC/EN 60898-1 до 40 A PB104442-40 Каталожни номера PB104452-40 Автоматичен прекъсвач ic60l Тип 1P 2P b Автоматичните прекъсвачи ic60l отговарят на два стандарта и

Подробно

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис

Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово прис Производствена гама: Wilo-Yonos MAXO Подобна фигура Конструкция Окомплектовка/Функция Циркулационна помпа с мокър ротор с холендрово или фланцово присъединяване, мотор EC с автоматично адаптиране на мощността.

Подробно

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L

Инструкция за монтаж, настройка и експлоатация – FP9000L ISO 9001:2008 Certified Company Тел./факс: 064 801 597 e-mail :office@dm-teh.com web : www.dm-teh.com Адрес : гр. Плевен 5800 ул. Ген.л-т Ат. Стефанов ДМТех ЕООД гр. Плевен Пожароизвестителна конвенционална

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1 СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИТЕ ВОЙСКИ 1606, гр. София, бул. Ген. Тотлебен 34, тел. 02/9223400, факс 02/9223441 Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2)

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София тел.: (+359 2) Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА бул. Мария Луиза 110, София 1233 www.rail-infra.bg тел.: (+359 2) 932 6565 office@rail-infra.bg факс: (+359 2) 932 6404

Подробно

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен

Декларация за експлоатационни показатели Възстановяване Декларация за експлоатационни показатели Издание Идентификационен Възстановяване Издание 06.2013 Идентификационен 02 04 01 04 001 0 000006 Версия 1 EN 1504-4 08 0921 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ 1. Тип на продукта: Уникален идентификационен код на типа продукт:

Подробно

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за

Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за Техническа спецификация на предвиденoтo за закупуване оборудване по процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 броя ДМА: 1. Линия за производство на летви. 2. Линия за разкрояване,огъване,

Подробно

|FIRMA1|

|FIRMA1| Нагреватели С П И Р А Л Н И R O L L M A X Стр. 1 от 7 Спиралните тръбни нагреватели Rollmax са произведени по специална технология, което ги прави найдобрия избор при повечето изисквания. Съпротивителният

Подробно

Close Coupled Centrifugal Pumps

Close Coupled Centrifugal Pumps N, N стандартизирани по EN Конструкция Едностъпални конзолни центробежни помпи с лагерна конзола. Номиналните технически характеристики и основните размери са в съответствие с EN. Разглобяема задна конструкция,

Подробно

КРМ СрН 2

КРМ СрН 2 ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: 26.03.2014 Стр. 1 29 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ

Подробно

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител

Работни инструкции на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД Строителство на кабелни разпределителни мрежи средно напрежение Строителни елементи на кабелни разпределител ЧАСТ КРМ СрН 2 СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ НА КАБЕЛНИ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ СРЕДНО НАПРЕЖЕНИЕ Дата: Стр. 1 27 КРМ СрН 2-01. Съдържание КРМ СрН 2 Строителни елементи Наименование Страница От дата КРМ СрН 2-01 Съдържание

Подробно