УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ

Размер: px
Започни от страница:

Download "УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТ"

Препис

1 УТВЪРДИЛ: /П/ ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ Изх (2)/ г. ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ В ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД ПЕРНИК ГЛАВА I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. Този Правилник урежда реда, устройството, функциите и организацията на работа на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност в Област с административен център град Перник, наричан по - нататък за краткост Съветът. Чл.2. Областният обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност е създаден в изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и Плана за действие за превенция и противодействие на корупцията /юли 2011г. - юли 2012г./. ГЛАВА ІІ ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ Чл.3./1/Дейността на Съвета се основава на принципите за законност, отчетност, отговорност, публичност, прозрачност, равнопоставеност, своевременност, всеобхватност, ефективност, сътрудничество и координация между институциите на законодателната, изпълнителната, съдебната власт, бизнеса и медиите. /2/ Съветът има следните основни цели: 2.1.Постигане на по-осезаеми резултати в борбата срещу масовите корупционни практики на територията на Областта; 2.2.Максимално ограничаване на организираната престъпна дейност на територията на Област Перник, ефективно наказателно преследване и отнемане на облагите от нея;

2 2.3.Да координира взаимодействието между представителите на местното самоуправление и местната администрация, органите на съдебната власт, местния бизнес, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и органите на държавната власт в Област Перник за изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и в изпълнение на целите и дейностите, заложени в Националния план за действие за превенция и предотвратяване на корупцията /юли 2011 г.-юли 2012 г./; 2.4.Да помага за утвърждаване на законността и осигуряване на прозрачност и публичност на административно-управленските процеси; 2.5.Подобряване организацията на дейността на държавните структури за поефикасно противодействие на корупцията и организираната престъпност. Глава IIІ СТРУКТУРА Чл.4./1/ Съветът е обществен орган към Областния управител за организиране, координация и контрол по изпълнението на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. /2/ Председател на Съвета е Областният управител на Област с административен център град Перник. Председателят ръководи заседанията на Съвета и го представлява пред трети лица. /3/ Дейността на Председателя се подпомага от Заместник-председател и Секретар. Заместник - председател е упълномощен от Областния управител заместник - областен управител. Секретар е определен от Областния управител служител от състава на Областна администрация - Перник. Чл. 5. Заместник-председателят подпомага работата на Председателя и го замества в негово отсъствие. Чл.6./1/Секретарят приема предложения, подготвя дневния ред, води протокола от заседанията, координира, контролира и информира за изпълнението на взетите решения. /2/ Секретарят изготвя и изпраща в Министерски съвет годишен отчет за дейността на Съвета. Чл.7./1/ В състава на Съвета могат да се включват представители на: Областна администрация Перник; Органи на съдебната власт на територията на Област Перник; Териториални структури на органите на изпълнителната власт; Органи на местното самоуправление и местната администрация; Стопанската сфера и частният бизнес;

3 7.1.6.Неправителствени организации; Представители на медиите. /2/ Председателят, Заместник-председателят, Секретарят и членовете на Съвета не получават възнаграждение. ГЛАВА ІV ОСНОВНИ ФУНКЦИИ Чл.8. В съответствие с основните си цели Съветът: 8.1.Анализира и обследва условията и причините, пораждащи корупционна среда; 8.2.Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу проявите на корупция и организирана престъпност; 8.3.Оценява ефективността на предприетите организационно-управленски действия за борба с корупцията и организираната престъпност от органите на държавата и местната власт на територията на Област Перник; 8.4.Прави предложения за предприемане на адекватни мерки и дава конкретни препоръки за корекция и допълване на антикорупционните програми на държавните и местни органи на властта в Област Перник; 8.5.Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията и организираната престъпност в Област Перник; 8.6.Предлага мерки за подобряване на ефективността в работата на контролните органи на местно ниво и за засилване взаимодействието им с правозащитните институции, както и за създаване на условия за обективност, безпристрастност и висок професионализъм в дейността на специализираните контролни органи в изпълнителната власт; 8.7.Изготвя план за дейността си в съответствие с приоритетите на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност и съответния План за изпълнението й, приети от Министерски съвет; 8.8.Разглежда постъпили жалби и сигнали за корупция и организирана престъпна дейност; 8.9.Препраща сигнали и жалби на съответните държавни и местни органи на властта, съобразно кръга на техните компетенции; 8.10.Приема годишна програма за дейността си в началото на съответната календарна година; 8.11.Изготвя годишен отчетен доклад за дейността на Съвета, включващ

4 предприетите мерки в областта на превенцията и противодействието на корупцията за изминалата календарна година; 8.12.Запознава се с международния и национален опит в сферата на противодействието и борбата с корупцията и организираната престъпност и обсъжда, разработва и прилага програми в тази насока на областно ниво; 8.13.Прави предложения до Комисията за превенция и противодействие на корупцията към МС; 8.14.Разработва мерки за усъвършенстване на превантивните механизми за противодействие на корупцията и конфликта на интереси при взимането на управленски решения и в работата на администрацията и координира тяхното прилагане; 8.15.Прави предложения за оптимизиране на наказателната политика по случаи на корупция на територията на Областта; 8.16.Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местни органи на властта, за прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса; 8.17.Информира обществеността за проблемите на превенцията и борбата с корупцията и организираната престъпност, с цел приобщаване на гражданите за тяхното решаване; 8.18.Формиране на устойчиви нагласи и активна гражданска позиция в обществото на територията на Областта за намаляване на толерантността към корупцията и организираната престъпност чрез образователни политики и комуникационни кампании; 8.19.Предприема и други мерки за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпна дейност на територията на Област Перник. ГЛАВА V ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА Раздел І Заседания редовни и извънредни Чл.9./1/ Редовните заседания на Съвета се провеждат не по-малко от два пъти в годината. При наличие на постъпил сигнал се свиква извънредно заседание за разглеждането му. /2/ Заседанията на Съвета се свикват от Председателя, който след предложение на Секретаря, определя дневния ред и материалите за обсъждане. /3/ Поканата с дневния ред и материалите за заседанията се подготвят от

5 Секретаря и се изпращат на членовете на Съвета най-късно 5 дни преди датата на заседанието. /4/ Всеки член на Съвета може да прави предложения за включване в дневния ред, както и да внася становища от органа или организацията, които представлява, по обсъжданите Съвета въпроси. Чл.10./1/ При необходимост могат да се провеждат извънредни и неприсъствени заседания. Извънредно или неприсъствено заседание може да се свика и по искане на една трета от членовете на Съвета. Искането се отправя до Секретаря. /2/ Условията и реда за провеждане на извънредните и неприсъствените заседания на Съвета се определят с актовете за свикването им и зависят от проблемите и конкретните поводи, по които ще се дискутира. Чл.11./1/Заседанията на Съвета се ръководят от Председателя, а в случаите на негово отсъствие от Заместник-председателя. /2/ Заседанията са редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете му. При липса на кворум заседанието се отлага с 15 (петнадесет) минути по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на явилите се членове. Чл.12. По решение на Съвета се създават работни групи за обсъждане и решаване на основни въпроси, свързани с превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Раздел ІІ Решения Чл.13./1/Решенията на Съвета се приемат с явно гласуване и с мнозинство повече от половината от присъстващите членове. /2/ При приемане на решения, които касаят сигнализиране на Прокуратурата, отправяне на искания до административни органи за налагане на наказания административни, дисциплинарни и други, решенията се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите членове на Съвета. /3/ Решение за изменение и/или допълнение на настоящия Правилник се приема с мнозинство повече от половината от всички членове на Съвета, след писмено предложение до Председателя чрез Секретаря и подлагането му на обсъждане. Чл.14. По решение на Съвета могат да присъстват и други лица представители на институции и организации, които са внесли материали за обсъждане и имат пряко отношение към тях. Чл.15./1/ За всяко заседание на Съвета се съставя протокол, който се подписва от Председателя и Секретаря. /2/ Към протокола се прилагат документите, разгледани на заседанието, както и

6 приетите решения. Всички писмени материали се публикуват на интернет - страницата на Областна администрация - Перник и се съхраняват при Секретаря. /3/ Членовете на Съвета се запознават с протокола и с приетите решения на интернет страницата на Областна администрация Перник, както следва: ГЛАВА VІ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 1. Настоящия Правилник може да бъде изменен и допълнен по предложение на член на Съвета или организациите, които са го учредили с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете му. 2. Този Правилник се приема в съответствие с Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, приета с Протокол на Министерския съвет от г. 3. Правилникът е приет на заседание на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията и организираната престъпност на г.

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я Р Е П У Б Л И К А М И Н И С Т Е Р С К И Б Ъ Л Г А Р И Я С Ъ В Е Т Препис П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 1 3 6 от 29 май 2015 година ЗА СЪЗДАВАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО АНТИКОРУПЦИОННИ ПОЛИТИКИ М И Н И С Т Е

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. О РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Областна администрация Перник ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ПЕРНИК Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С този правилник се определят

Подробно

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И

П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ И П Р О Е К Т ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА И СЪСТАВА НА КОНСУЛТАТИВНИЯ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦАТА, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С НЕФТ И ПРОДУКТИ ОТ

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д

ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА Д ПРАВИЛНИК ЗА СЪСТАВА, ЗАДАЧИТЕ И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.

Подробно

Untitled

Untitled Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЕ../..2015 г. за създаване на Съвет Партньорство за здраве М И Н И С Т Е Р С К И Я Т С Ъ В Е Т П О С Т А Н О В И : Чл.

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ (Утвърден със Заповед РД-16-145/ 06.02.2014 г., изм. и доп. със Заповед РД-16-1036/ 25.07.2014 г.) Раздел I. Общи положения Чл. 1. С

Подробно

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОР ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД Утвърдена от Областен управител на област Благоевград със Заповед ОА-РК-184 от 02.04.2013 г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Подробно

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите

Правила за действие на ГС на ВСС - Българска Асоциация на Вещите Лица и Експертите ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ ОТ ПРОФЕСИОНАЛНИ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ I. Цел (изм. акт на ГС 97/06.07.18) Гражданският съвет към ВСС се

Подробно

Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол

Звено за мониторинг и оценка  към Постоянната комисия по социална политика към Областен съвет за развитие - Ямбол Звено за мониторинг и оценка към Постоянната комисия по социална политика към Областен съве СЪСТАВ Председател: Христо Колев Заместник областен управител на област Ямбол Координатор: Галя Павлова главен

Подробно

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73>

<EFEBE0ED D20EFF0E8E5F22E786C73> ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА (януари декември 2014) Мярка Срок Отговорна институция Индикатор за оценка на изпълнението Резултат I. Въвеждане на единен подход и унифицирано

Подробно

ДО

ДО ПРОТОКОЛ 2 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 18 януари 2016 г. /за публикуване/

Подробно

Microsoft Word - Res-VSS

Microsoft Word - Res-VSS ЗАСЕДАНИЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 20.07.2017 г. ДР. Дневен ред и постъпили предложения за включване на допълнителни точки 38-40 *т. 39 да се разгледа като първа Румен Георгиев Гласували: 16 16 0 39. Разглеждане

Подробно

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните

НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълните НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване Приета с ПМС 29

Подробно

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ЕТИКЕТА ЗА ИНОВАЦИИ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТНО НИВО Комисията е създадена с Решение 3 от 29 юли 2010 г. на Съвета за децентрализация на държавното

Подробно

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ КЪМ ДГ ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН, ГРАД БУРГАС Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Създава се ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ, наричан по-нататък

Подробно

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc

Microsoft Word - New Microsoft Word Document.doc П Р А В И ЛА за работата на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности Раздел I Обща разпоредба Чл. 1. Съветът за координация в борбата с

Подробно

УСТАВ

УСТАВ УСТАВ НА МЛАДЕЖКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. Казанлък Глава І. Общи положения 1. Младежки общински съвет гр. Казанлък е неформален представителен орган на младите хора от Община Казанлък, създаден на доброволен

Подробно

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде

ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 08 април 2019 г., понеде ПРОТОКОЛ 09 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 08.04.2019 г. Днес, 08 април 2019 г., понеделник, от 15.00 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюд ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЧЕСКА РЕФЕРЕНТНА РАМКА Раздел I Общи положения Чл. 1. Комитетът за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от г. за създаване на Национален механизъм за координация на подг Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Проект! ПОСТАНОВЛЕНИЕ... от... 2015 г. за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство

Подробно

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн

ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на г. Днес, 28 май 2019 г., понеделн ПРОТОКОЛ 14 от заседанието на Комисия по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет, проведено на 28.05.2019 г. Днес, 28 май 2019 г., понеделник, от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет,

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ З а м е с т н и к - м инистър на з е меделието и храните ДО МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Г-Н ВАСИЛ ГРУДЕВ Д О К Л А Д от г-жа Марина Бракалова заместник - министър на земеделието

Подробно

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf)

(Microsoft Word - PROTOKOL \347\340 \357\363\341\353\350\352\363\342\340\355\345.rtf) ПРОТОКОЛ 24 от заседание на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет, проведено на 20 юли 2015 г. Днес, 20 юли 2015 г.,

Подробно

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ Утвърждавам: проф. д-р Виктор Златков, дм Ректор на МУ-София ПРАВИЛНИК ЗА АТЕСТИРАНЕ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ НА МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ РАЗДЕЛ І ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. Този правилник се издава на основание

Подробно