НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Размер: px
Започни от страница:

Download "НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ"

Препис

1 НАРЕДБАЗАОРГАНИЗАЦИЯТАНАЕДИННАТАСИСТЕМАЗА ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ ПриетасПМС 23от г. Обн.ДВ.бр.13от17Февруари2015г. Главапърва. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1. С наредбатасеуреждаторганизациятанаединнатасистемазатуристическа информация(ести),условиятаиредътзавписване,подлежащитенавписванеобстоятелства, поддържането,съхраняването и достъпът до информацията в Националния туристически регистър (НТР),както и събирането,обработването,съхраняването и предоставянето на статистическитеданнизатуризмавсъответствиесизискваниятанастатистическатаслужбана Европейскиясъюз- ЕВРОСТАТ,инаСветовнатаорганизацияпотуризъм,кактоисъбиранетои съдържаниетонатуристическатаинформация. Чл.2.Единнатасистемазатуристическаинформациявключва: 1.Националниятуристическирегистърпочл.166,ал.1отЗаконазатуризма(ЗТ); 2. обобщени статистически данни за туризма в съответствие с изискванията на статистическатаслужбанаевропейскиясъюз- ЕВРОСТАТ,инаСветовнатаорганизацияпо туризъм; 3.туристическаинформация. Чл.3. (1) Единнатасистемазатуристическаинформацияеелектроннабазаданни, съдържащавписанитеобстоятелствапо чл.8, статистическитеданни по чл.11, ал.1 и туристическатаинформацияпочл.16 оттазинаредба,итазиинформациясеуправляваот информационнасистема. (2) Електроннатабазаданнисеподдържапоначин,койтогарантирасигурносттана информациятаиконтролирандостъпзавписванияипреглежданесъгласноизискваниятана наредбата. (3) Министерствотонатуризмавролятасинаадминистраторнасистематаотговаряза поддържанетойиосъществяваконтролвърхупълнотата,коректността,актуалносттаисроковете завъвежданенаинформацията,кактоизагарантиранесигурносттанаинформациятавнтр. Глававтора. НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР РазделI. Вписвания Чл.4. (1) ВписванетонаобстоятелстватавелектроннатабазаданнинаНТРсеизвършва отминистъранатуризма,съответно откметанаобщинатаили отоправомощени оттях длъжностнилица.вписванетосеизвършваслужебно. (2) Лицата,закоитоенастъпилапромянавобстоятелствата,вписанивНТР,садлъжни даязаявятписменоприусловиятаипореданачл.68, ал.4 и5, чл.142, ал.8, чл.147, ал.5, чл. 168,ал.2ичл.169,ал.1и2ЗТ. (3) ПрипромянанавписанитеобстоятелствавНТРвписанотолицеподавазаявлениепо образецсъгласноприложениетодоминистъранатуризма,съответнодокметанаобщината,за отразяваненапромянатав14-дневенсрокотнастъпванетой.

2 (4)Къмзаявлениетопоал.3сеприлагат: 1.документи,удостоверяващипромяната; 2. документзаплатенатаксазавписваненанастъпилипроменивобстоятелствата съгласнотарифатапочл.69,ал.3зт. (5) ВНТРсевписваинформациязавсичкилица,предприелидействиязавписванев регистъра,включителноотноснолицата,поотношениенакоитоеналицевлязлавсилазаповед заотказзавписване. Чл.5. (1) Завсякоподлежащонавписванелицевелектроннатабазаданнисеоткрива партидасуникалениндекс,вкоятосеизвършватпредвиденитевнаредбатавписвания.къмвсяка партидаимапартиднодело,къмкоетосесъхраняватприложенитезавписванедокументи. (2) Всякапартидасесъстоиотполета,съответстващинаподлежащитенавписване обстоятелства.всекитипполеимауникалениндекс,еднакъвзавсичкипартиди. (3) Вписванетонаобстоятелстватаподелотонасъответнотолицесеизвършвавъзоснова наданните,съдържащи севпредставенитедокументи,или наданните,коитосасъбрани служебно. (4) Последващитевписваниясеизвършваттака,чеданебъдезасегнатаинформацията, съдържащасевпредходнивписвания. (5) Когатосезаличававписване,всъответнотополесезаписва,чевписванетоезаличено, исепосочвадататаназаличаванетоилицето,извършиловписването,кактоипричинатазатова заличаване.заличаванетонеможедаводидоунищожаванеилиповрежданенаинформацията относнозаличенотовписване. Чл.6. (1) Националният туристически регистър поддържа и съхранява архив на заличенитеотрегистъралица. (2) Информациятазазаличенителицасесъхранявав НТР в срок 10 години от заличаването. Чл.7. (1) Министерствотонатуризмаводирегистърнаорганизациитезауправлениена туристическите райони,на туристическите сдружения,на туристическите информационни центрове,натуроператоритеитуристическитеагенти,натуристическитеобектипочл.127 ЗТ,на балнеолечебните (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтичните центрове, на правоспособнитеекскурзоводи,направоспособнитепланинскиводачиинаправоспособнитески учители,като: 1.приемаиобработвазаявлениязавписваневрегистъра; 2.приемаиобработваисканиязасправкиврегистъра; 3.осигурявананасянетонаинформациятаврегистъра; 4.осигурявасъхраняванетоисигурносттанаинформациятаврегистъра; 5.осигурявадостъпадоинформациятаврегистъра; 6.съхранявапрепискитепозаявлениятазавписваненаобстоятелстваврегистъра; 7.организираподдръжката,съхраняванетоиактуализациятанарегистъра. (2) Кметоветенаобщиниводятрегистърнавсичкикатегоризираниоттяхнатериторията насъответнатаобщинатуристическиобектипочл.128зт,като: 1.приематиобработватисканиятазавписваневрегистъра; 2.приематиобработватисканиятазасправкиврегистъра; 3.осигуряватнанасянетонаинформациятаврегистъра; 4.осигуряватсъхраняванетонаинформациятаврегистъра; 5. предоставятинформациязаизвършенитеоттях вписванияпо този регистър в Министерствотонатуризмапореданачл.167,ал.1ЗТ. (3)Регистърътпоал.2енеразделначастотНТР. Раздел I.

3 Подлежащинавписванеобстоятелства Чл.8.(1)ВНТРсевписватданнитеиобстоятелствата,посоченивчл.166,ал.1и2ЗТ. (2)ВНТРсеводятвсичкиизменениянавписанитеданнииобстоятелствапоал.1. Чл.9. В НТРвотделенразделсевписватлицата,подализаявлениязарегистрация, категоризацияизасертификация,исеописватброятивидътнаприложенитедокументи. Вписванетосеизвършвапореданаподаваненазаявлениятаисеотбелязвадвижениетона препискатазавписваневрегистъраизаиздаваненаудостоверение/сертификат. Чл.10. (1) В общинскиярегистързакатегоризиранитеоткметанатериториятана съответнатаобщинатуристическиобектипочл.128 ЗТсевписватданнитеиобстоятелстватапо чл.166,ал.1,т.2зт. (2) Даннитеиобстоятелстватапоал.1 сеотразяватдиректновелектроннатабазаданни нантротоправомощенооткметанасъответнатаобщинадлъжностнолице. (3) Отразяванетонаданнитеиобстоятелстватапоал.1 сеосъществяваежемесечночрез предоставяненаконтролирандостъпзавписванията,катокметътилиоправомощенотоотнего длъжностнолицеотговарязапълнотатаиверносттанаинформацията. (4) При техническа невъзможност за директно отразяване кметовете на общини предоставятежемесечноинформациязаданнитеиобстоятелстватапоал.1 наелектронен носителнаминистерствотонатуризмаприусловиятаначл.167,ал.1зт. Главатрета. СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗАТУРИЗМА Чл.11. (1) Заместатазанастаняванесесъбиратиобобщаватследнитестатистически данни: 1.материалнабазанатуризма: а)бройивидовеместазанастаняване: аа)класа - хотели,мотели,апартаментнитуристическикомплекси,вилниселища, туристическиселищаивили; бб)класб- семейнихотели,хостели,пансиони,почивнистанции,къщизагости,стаиза гости,апартаментизагости,бунгалаикъмпинги; б)категория; в)бройстаи/апартаменти; г)бройлегла; 2. реализиранинощувки(брой)- общо,кактоиотрезиденти(българи)инерезиденти (чужденци),погражданство; 3. пренощувалилица(брой)- общо,кактоиотрезиденти(българи)инерезиденти (чужденци),погражданство; 4.легладенонощия; 5.приходиотнощувки-общоотбългариичужденци. (2) Статистическитеданнипоал.1 сесъбиратизатуристическитехижи,туристическите учебницентровеитуристическитеспални. (3) Статистическитеданнипоал.1 и2 обобщаватданнитезастранатаизаотделните районинапланиране,областииобщиниспоредкласификациятанатериториалнитеединициза статистиката(nuts)вбългарияприспазванеизискваниятаназаконазастатистиката. (4) Статистическитеданнипоал.1, т.1 санеразделначастотелектроннатабазаданнина ЕСТИ. Чл.12. (1) Информациятапочл.11, ал.1, т.1 сесъбираотсъответниякатегоризиращ органисепредоставянанационалниястатистическиинститут(нси)чрезосигуряванена

4 контролирандостъпдонтрилиприпоискванеотнси-велектроненвариант. (2) Информациятапочл.11, ал.1, т.2-5 сесъбирачрезформулярииуказанияза тяхнотопопълване,утвърдениотпредседателянансиипубликуванинастраницатанансив интернет. (3) Формулярите и указанията по ал.2 се предоставят на лицата,извършващи хотелиерствовместатазанастаняванеитуристическитехижи,туристическитеучебницентрове, туристическитеспални,оттериториалнитестатистическибюракъмнси. (4) Лицата по ал.3 са длъжни да попълват и да представят формулярите в териториалнитестатистическибюракъмнсипоместоположениенатуристическияобект. Чл.13. (1) Обобщенитеотизследванетоданнипочл.12 застранатаизаотделните райони на планиране и области според Класификацията на териториалните единици за статистиката(nuts) вбългарияпри спазванеизискваниятаназаконазастатистикатасе предоставятвсекимесецнаминистерствотонатуризмаисенанасятвести. (2) Нанасянето на данните се извършва така,че да не се засяга информацията, съдържащасевпредходнивписвания. Чл.14. (1) Министърътнатуризмаилиоправомощеноотнегодлъжностнолицеизисква оперативнастатистическаинформациязааналитичниипрогнозницеливтуризма,включително информациятапочл.11, ал.1, отлицата,регистриранизаизвършваненатуристическидейности, отлицата,упражняващидейноствкатегоризираниисертифициранитуристическиобекти,от държавнитеиобщинскитеоргани,оторганизациитезауправлениенатуристическитерайони,от туристическитеинформационницентровеиоттуристическитесдружения,коятотесадлъжнида предоставят. (2) При поискване от страна на лицата по ал.1 министърът на туризма или оправомощеноотнегодлъжностнолицеедлъжнодаимпредоставианалитичнатуристическа информация. (3) Кметоветенаобщинипоместоположениенасъответнотомястозанастаняванеили туристическа хижа,туристически учебен център или туристическа спалня възоснова на представениотхотелиеритепоместаежемесечнисправки-декларациизареализиранитенощувки изавнесениятуристическиданъкпредоставятобобщениданнизавнесениятуристическиданък ежемесечнозааналитичниипрогнозницеливминистерствотонатуризма. Главачетвърта. ТУРИСТИЧЕСКАИНФОРМАЦИЯ Чл.15. (1) Туристическатаинформацияеизграденаотсвързаниинформационнибази даннизатуристическияресурснатериториятанасъответнатаобщинаврепубликабългария. (2) Туристическатаинформацияеорганизиранавединнаелектроннасистема,която поддържанационалнабазаданни. Чл.16.(1)Туристическатаинформацияеструктуриранав3раздела: 1. РазделI "Общаинформациязаобщина"съдържаследнитеинформационниединиции подраздели: a)административниданнизаадминистративно-териториалнатаединица: aa)географскоположение; бб)площ; вв)население; гг)селищавсъставанаадминистративнатаединица; б)икономическаинформация; в)демографскаинформация. 2. РазделII "Туристически ресурси и атракции"съдържаследнитеинформационни

5 единицииподраздели: а)природниресурси: аа)релеф; бб)климат; вв)води; гг)биоразнообразие; дд)защитенитеритории,втовачислозащитенитетериториипозаконазазащитените територии- вслучайчесасоциализираниипредлагатусловиязаприеманеиобслужванена туристически посещения,и всъответствиесрежимитезаопазванетоим и свътрешните правилнициналицата,накоитоепредоставеноправотонауправление,защитенизонипо НАТУРА2000, защитениландшафти,рекреационни- курортнигорииместности,пещери,горски парковеизеленизониизвънурбанизиранитетеритории; б)културниресурси: аа)материално културно наследство - движими и недвижими културни ценности съгласнозаконазакултурнотонаследство(зкн); бб)културенландшафтсъгласночл.47,т.6зкн; вв)нематериалнокултурнонаследствосъгласнозкн; гг)традиционнизанаяти; дд)фолклорно-обреденкалендар; ее)културниорганизацииикултурниинститутисъгласнозаконазазакрилаиразвитиена културата; жж)музеиихудожественигалерии,обществениичастниколекциискултурниценности, създадениприусловиятаназкн; зз)училищапоизкустваипокултура; ии)читалища,посетителскицентровезапредставянеиекспонираненаприроднотои културнотонаследствоицентровезаизкустваизанаятиицентровезавременниизложенияс туристическацел; кк)фестивали,събори,панаири,базариидругимасовипроявинаместноинационално ниво; в)другиресурси: аа)скиписти- скипистизаалпийскиски,сноубордискибягане,детскитескизонии снежнипаркове; бб)плажове-плажовекъместествениикъмизкуствениводниобекти; вв)туристическипътища/пътекиивеломаршрути; гг)обектизакатерене,парапланеризъмимаршрутитетип"виаферата"; дд)коннибазизалюбителскаездаимаршрутизаконнаезда; ее)аквапаркове,водниатракционииприключенскипаркове; жж)атракционниитематичнипаркове; зз)голфигрища; ии)местазанаблюдениенадивиживотнииптици; кк)ловнистопанствапозаконазаловаиопазваненадивеча; лл)винарниизби. 3. Раздел III "Инфраструктура със значение за туризма" съдържа следните информационниподраздели: а)техническаинфраструктура:вик,транспортнамрежа,енергийнамрежа,съобщителна мрежа; б)комуникации; в)здравнообслужване; г)образователниучреждения;

6 д)всичкиспортнисъоръженияиобектизамасовспорт,спортнибази; е)финансовиуслуги; ж)пазарнаинфраструктура; з)общественредисигурност. (2) Набазатанаинформациятапот.1, 2 и3 вминистерствотонатуризмасеводии поддържа Регистър на туристическите атракции,който е публичен и съдържа следната информация: 1.община/област; 2.именаобекта; 3.виднаобекта; 4.собственост(държавна,общинска,частна); 5.статут; 6.достъпностнаобектазапосещение; 7.местоположение(адресиGPS-акоима); 8.транспортнадостъпностнаобектаивръзки; 9.видимостиориентация; 10.среда(краткоописание); 11. туристическаинфраструктура(местазанастаняванеи заведениязахраненеи развлечения-брой,видове,близостдообекта); 12.съпътстващиатракцииитуристическипродуктивблизостдообекта; 13.публичниуслугивблизостдообекта. (3) Кметоветенаобщинисезадължаватдапредоставятактуалнаинформацияпоал.2 на Министерствотонатуризма. Допълнителниразпоредби 1.Посмисълананаредбата: 1. "Статистическиданнизатуризма"саданнизаместатазанастаняване(класАиклас Б),туристическихижи,туристическиучебницентровеитуристическиспални,кактоследва: а)материалнабазанатуризма; б)реализиранинощувки(брой)- общо,кактоиотрезиденти(българи)инерезиденти (чужденци),погражданство; в)пренощувалилица(брой)- общо,кактоиотрезиденти(българи)инерезиденти (чужденци),погражданство; г)легладенонощия; д)приходиотнощувкиидопълнителниуслугивместатазанастаняване- общо,вт.ч.от чужденци. 2. "Туристическаинформация"еинформация,коятовключваосвенданните,коитоса вписанивнтр,иинформацияза: а)общината(общахарактеристика); б)туристическитересурсииатракции; в)инфраструктуратасъсзначениезатуризма. 3. "Контролирандостъп"епредоставяненавъзможностчрезпотребителскияинтерфейс насистемата(име,парола,електроненподпис- приналичиенатехническавъзможностзатова) наслужители,отговорнизаизвършваненавписвания,давъвеждатданниоттяхнакомпетентност всистемата. Заключителниразпоредби 2.Наредбатасеприеманаоснованиечл.165,ал.2отЗаконазатуризма. 3. Указанияпоприлаганетонанаредбатадаватминистърътнатуризмаипредседателят

7 нанационалниястатистическиинститутилиоправомощениоттяхдлъжностнилица. Приложениекъмчл.4,ал.3 1.Вх.. ДО МИНИСТЪРАНАТУРИЗМА/КМЕТАНАОБЩИНА. ЗАЯВЛЕН И Е запромянавобстоятелствата,вписанивнационалниятуристическирегистър 2.1. От(име,презиме,фамилия-собственик,представител) 2.2. Упълномощенолицена(търговеца/юридическотолице,коетоимаправопо силатанадругзакондаизвършвастопанскадейност) 2.3. БУЛСТАТ/единен идентификационенкод 2.5. Седалищеиадреснауправление (община) 2.6. (пощенскикод) 2.7. (населеномясто) 2.8. (ж.к./кв.) 2.9. (булевард/площад/улица) (блок) (вход) (етаж) (апартамент) (телефон/и) (факс) (електроннапоща) 3. Адреснатуристическияобект(населеномясто,булевард,площад,улица,,телефон) 4. Виднатуристическияобект: 5. наиздаденотоудостоверение/сертификат/идентификационнакарта: 6. Настъпилапромянавобстоятелстватаотносно(отбележетес"Х"това,коетосеотнасязаВас) РЕГИСТРИРАНТУРОПЕРАТОРИ/ИЛИТУРИСТИЧЕСКИАГЕНТ КАТЕГОРИЗИРАНТУРИСТИЧЕСКИОБЕКТпочл.3,ал.2,т.1,2и3отЗаконазатуризма ТУРИСТИЧЕСКОСДРУЖЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИИНФОРМАЦИОНЕНЦЕНТЪР СЕРТИФИЦИРАНЦЕНТЪРпочл.138,ал.2отЗаконазатуризма ОРГАНИЗАЦИЯЗАУПРАВЛЕНИЕНАТУРИСТИЧЕСКИРАЙОН ЕКСКУРЗОВОД

8 ПЛАНИНСКИВОДАЧ СКИУЧИТЕЛ 7. Променениданниилиобстоятелства: 8. Приложенидокументи: Датаимясто: 10. Подписипечат:

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п

Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и п Проект! НАРЕДБА ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ РЕГИСТЪР Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се уреждат: 1. редът за воденето, поддържането и ползването на Националния туристически регистър относно

Подробно

1.5 - Edinna informatsionna sistema

1.5 - Edinna informatsionna sistema УниБИТ - София Специалност Информационни ресурси на туризма Дисциплина Държавна и регионална политика в туризма 1. ПОЛИТИКА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ТУРИЗМА 1.5. ЕДИННА СИСТЕМА ЗА ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Подробно

Microsoft Word - 2

Microsoft Word - 2 НАРЕДБА 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 50

Подробно

Регистър

Регистър МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО Н А Р Е Д Б А 3 ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СГРАДИТЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл.1.Общинската/районната

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от 2017 г ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Институционална информация нормативна уредба, функции, услуги, информационни масиви 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците на 564 институции

Подробно

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019

НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019 НАРЕДБАЗААДМИНИСТРАТИВНИЯРЕГИСТЪР ПриетасПМС 14от22.01.2016г. Обн.ДВ.бр.8от29 Януари2016г.,изм.идоп.ДВ.бр.5от17 Януари2017г., изм.дв.бр.56от 16Юли2019г. Главапърва. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл.1. Снаредбатасеопределятобстоятелствата,коитосевписватвАдминистративния

Подробно

Достъп до обществена информация

Достъп до обществена информация Законът за достъп до обществена информация (ЗДОИ) Ви дава право да поискате и по Законът не поставя никакви ограничение по отношение на заявителя. Това положение е напълн Когато за интересуващата Ви информация

Подробно

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писме ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ РАЗДЕЛ I Регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация Чл. 1. (1) Писмените заявления по Закона за достъп до обществена информация

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите о ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Секции Достъп до информация - информация за правото на информация и как то може да бъде упражнявано 1 (Сравнителни данни на резултатите от г. - г. и резултати от оценка на Интернет страниците

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НЕДЕЛИНО 4990гр.Неделино, област Смолян, ул. Ал.Стамболийски 104, тел.централа: 03072/2138, вътр. 122 факс:03072/2288 е-mail: obs_nedel Прието по Докладна записка от Стоян Беширов кмет на община Неделино, Вх. 146/15.06.2012г. ОТНОСНО: Участие на Църковно настоятелство Православен храм Св. Неделя гр.неделино и кандидатстване за подпомагане

Подробно

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕДУРА ЗА ЦЕНТРАЛИЗИРАНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ОТ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ДОСТАВЧИК София, август 2019 г.

Подробно

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ НАРЕДБА 20 за социално подпомагане на граждани от бюджета на Община Правец ------------------------------------------- П р а в е ц, 2008 година Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 2 Чл.1. С тази Наредба се определя

Подробно

NAREDBA-Register FIN

NAREDBA-Register FIN Проект! НАРЕДБА За реда и начина за водене на регистъра на лицата, които извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или предлагане на напитки Глава първа

Подробно

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ; os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т

Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ , факс: 058/ ;   os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т Добрич 9300, уж.д-р К.Стоилов 7, тсд. 058/ 652 010, факс: 058/ 601 480; e-mail: os dobrichaabv.bg З а л и ч е н о с ъ г л а с н о УТВЪРДИЛ: ч л 2 о т З З Л Д ГАЛАТЕЯ ХАНДЖ*.^. АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ - ПРЕДСЕДАТЕЛ

Подробно

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ОТ ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КАЙНАРДЖА 2014-2020 г. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА /лева/ СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНА ОБЩИНСКА

Подробно

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименова

КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименова КЛАСИФИКАТОРНАДЛЪЖНОСТИТЕВАДМИНИСТРАЦИЯТА Всилаот01.01.2012г. Приложениекъмчл.1наПМС 161от14.06.2011г. Обн.ДВ.бр.47от 21Юни2011г. Длъжностно Наименование Наименованиена Минимална Минимален Минимален Видна

Подробно

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 200 ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 59 и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39

Подробно

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОС

НАРЕДБА № 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОС НАРЕДБА 1 ОТ 5 ЯНУАРИ 2016 Г. ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО, ПРАКТИЧЕСКАТА ПОДГОТОВКА И ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИЯТА "ЕКСКУРЗОВОД" В сила от

Подробно

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036

\004\027\004\024\004\036\004\030\000-\0002\0000\0001\0000\000-\004'\004 \004\020\004\036 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, утвърдени със заповед ЗМФ-351 / 24.03.2010 г. на главния секретар РАЗДЕЛ IV Регистриране и разглеждане

Подробно

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО

УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДО УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА НСД (НИКОЛАЙ ИВАНОВ) ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ (ЗДОИ) Чл. 1. Приемането, регистрирането, разпределянето,

Подробно

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг

1. Наименование на административната услуга Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуг Издаване на диплома за средно образование 2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт Чл. 133, ал. 1 от Закона за предучилищното и

Подробно

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс ,

СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел , Факс , СТОЛИЧНА ОБЩИНА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 1000 София, ул. Московска 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg РЕШЕНИЕ 520 на Столичния общински съвет от

Подробно

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc

ПРАВИЛНИК за условията и реда за осъществяване на закрила на децата с изявени дарб.doc П Р А В И Л Н И К ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗАВЕТ РАЗДЕЛ І Общи положения Чл. 1. С този Правилник се определят условията

Подробно

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА

ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ВРАЦА І. ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ Чл.1. (1) Правилата за организацията на работата по предоставяне на достъп до обществена информация в Община Дългопол, наричани за краткост Правила, уреждат приемането, регистрирането

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Приложение към заповед РД -08-086/12.06.2014 г. на Директора на Областна дирекция Земеделие Благоевград ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА За регистриране и разглеждане на искания за достъп до обществена информация в Областна

Подробно

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация...

Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... Платформа за достъп до обществена информация Регистриране на потребител (Заявител) на Платформата... 2 Заявление за достъп до обществена информация... 3 Попълване на заявление... 3 Избор на задължен субект...

Подробно

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит

Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Инстит Приложение 1 към чл. 16 Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието* (Приложете към формуляра допълнителна информация/документи) Институция: Министерство на икономиката Нормативен акт: Закон

Подробно

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47, Р Е Ш Е Н И Е 279 Приет

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б О Р И Н О с. Борино, обл. Смолян, ул. Христо Ботев 1, /21-47,   Р Е Ш Е Н И Е 279 Приет 279 Относно: Отменя на Решение 263/16.07.2013г. на ОбС-Борино, прието по Протокол 34. По предложение: От Анелия Джебирова Председател на ОбС-Борино. На основание чл. 50, ал. 1, т. 7 от ПОДОС и след станалите

Подробно

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С

НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С НАРЕДБА 4 от 31 май 2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти Раздел I Общи положения Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за: 1. предоставяне,

Подробно

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит

УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешнит УТВЪРДИЛ: ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПРЕДСЕДАТЕЛ:... (Димитър Думбанов) ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД - РАЗЛОГ І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1. Вътрешните правила на Районен съд - Разлог за достъп до обществена

Подробно

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06 ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.246 _7.5_Мярка 5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура към Стратегията за водено от общностите

Подробно

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване ПОСТОЯННА КОМИСИЯ по евроинтеграция, местно самоуправление, обществен ред и законност европейски програми и проекти, местно развитие, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, обществен ред,

Подробно

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г.

ПРОЕКТ НА ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РЕЧНИТЕ БАСЕЙНИ В ДУНАВСКИЯ РАЙОН 2016 – 2021г. РАЗДЕЛ 12 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация за програмите от мерки и данните от мониторинга XII - 1 12.1. Лица за връзки за получаване на документация и информация

Подробно

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР Приета с ПМС 14 от г. Обн. ДВ. бр.8 от 29 януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2017г., изм

НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР Приета с ПМС 14 от г. Обн. ДВ. бр.8 от 29 януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2017г., изм НАРЕДБА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЕГИСТЪР Приета с ПМС 14 от 22.01.2016 г. Обн. ДВ. бр.8 от 29 януари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.5 от 17 януари 2017г., изм. ДВ. бр.56 от 16 юли 2019г. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Подробно

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И

Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. И Отчет за организация на достъпа до обществена информация в община Камено за 2018 г. 1. Постъпили заявления от субекти на правото на ДОИ през 2018 г. Инициатор заявления за Общ брой на постъпили ДОИ, оставане

Подробно