Превод от английски език

Размер: px
Започни от страница:

Download "Превод от английски език"

Препис

1 Пяна за гуми Стр. 1/5 1.Идентификация на субстанцията/производство и фирма Търговско наименование Пяна за гуми Артикулен номер: Употреба Грижа за автомобила. Фирма Sonax GmbH Münchener Straβe 75 D Neuburg/Donau Тел. (0049) 8431/53-0 Факс (0049) 8431/53390 Информация се предоставя на: Тел. (0049) 8431/ Телефон за спешни случаи: ( ) 53-0 СЕНАКС ООД гр. София ул. Чаталджа 4-6 тел.: 02 / ; Идентификация на опасностите Изключително запалим. При употреба може да образува запалима/експлозивна смес изпарения/ въздух. 3. Състав/информация за съставки Химическа характеристика Спецификация Препарат от пропелент и силикон във вода. Опасни съставки CAS EINECS Концентрация Символи за опасност R фрази Опасно име на субстанцията % Xn R65, R66 алифатни циклопарафинни въглеводороди % F+ R12 бутан % F+ R12 пропан

2 Пяна за гуми Стр. 2/5 4. Мерки по оказване на първа помощ Мерки по оказване на първа помощ / обща информация Сменете просмуканото облекло. Мерки по оказване на първа помощ / вдишване Осигурете приток на свеж въздух. Мерки по оказване на първа помощ / контакт с кожата В случай на контакт с кожата, измийте добре със сапун и вода и след това изплакнете обилно. Мерки по оказване на първа помощ / контакт с очите В случай на контакт с очите, изплакнете обилно с вода. Мерки по оказване на първа помощ / поглъщане Не предизвиквайте повръщане. Потърсете медицинска помощ 5. Противопожарни мерки Подходящи средства за потушаване на огъня: Пяна; Суха пудра; Въглероден двуокис, Силна водна струя. Угасяваща среда, която не трябва да се използува по безопасни причини 6. Мерки при случайно изтичане Предпазни мерки за околната среда Не изхвърляйте в повърхностни води / подпочвени води Не изхвърляйте в подпочвения пласт / почвата Методи за почистване / прибиране Приберете с абсорбиращ материал (т.е. свързващо вещество с общо предназначение). Изплакнете остатъците с вода. 7. Боравене и съхранение Боравене Съвети за безопасно боравене Използвайте само в добре проветриви обекти. Съвети за защита срещу пожар и експлозия Съхранявайте далече от източници на запалване. Не пушете. По време на работа се освобождават силно летливи, лесно запалими компоненти. Съхранение Изисквания за помещения и съдове за съхранение. Предотвратете проникване в почвата.

3 Пяна за гуми Стр. 3/5 Съвети за съвместно съхранение Не съхранявайте заедно с храна. Друга информация за условия на съхранение Пазете от замръзване. Съхранявайте опаковката в добре проветриви помещения. Препоръчва се температура на съхранение 20 С Съхранявайте в хладни помещения. Горещината предизвиква налягане в контейнера и риск от избухване. 8. Контрол при излагане на въздействие / лична защита Съставки с ограничения на излагане на въздействие, които трябва да бъдат наблюдавани CAS EINECS Гранична стойност Опасно име на субстанцията Бутан стойност на излагане 2400 mg/m³ Пропан стойност на излагане 1800 mg/m³ Лични защитни средства Не са необходими. Измийте си ръцете преди почивки и след работа 9. Физични и химични свойства Външен вид Форма Цвят Аромат Аерозол Бял Характерен Данни отнасящи се до безопасността Данни за съдържанието без пропелент Обхват на кипене Температура на възпламеняване Метод: Плътност при 20 С С С 0,97 0,98 g/ml Разтворимост във вода при 20 С 100%. PH стойност: концентрат (20 ) 8,0-9,0 Време на оттичане при 20 С Метод: DIN EN ISO сек. Друга информация

4 Пяна за гуми Стр. 4/5 10. Стабилност и реактивност Реакции, представляващи риск Реакции, представляващи риск, не са известни. Продукти от разлагане, представляващи риск Продукти от разлагане, представляващи риск, не са известни. 11. Токсикологична информация Няма налични токсикологични данни. 12. Екологична информация Няма известни. Не изхвърляте продукта в околната среда без наблюдение. 13. Съвети при изхвърляне на отпадъците Изхвърляне / продукт Съгласно изискванията за специален отпадък, трябва да се изхвърля в специална оторизирана площадка за отпадъци или рециклиращ завод КОД Разположение / Разлагащи се опаковки Транспортна информация Сухопътен транспорт / камион / международен / забележки ADR/RID/GGVSE 2 / 5F Аерозоли Етикет за опасност 2.1 LQ 2 tunnel code: (D) UN-No Воден транспорт / забележки IMDG/GGVSee - class 2.1 Замърсяване на морето Аерозоли IMDG-PACK.GROUP: UN-Nr.: 1950 Въздушен транспорт / забележки ICAO/IATA-DGR : 2.1 UN no. : 1950 ICAO-PACK.GROUP: Аерозоли, запалимо

5 Пяна за гуми Стр. 5/5 15. Регулаторна информация Етикетиране Продуктът е класифициран и етикетиран съгласно директивите на ЕС/ съответните национални закони. Символи за рискове Запалимо R фрази R12 Изключително запалим S фрази S23.3 Да не се вдишват парите. S51 Да се използвасамо на проветриви места. S62 При поглъщане да не се предизвиква повръщане: незабавно да се потърси медицинска помощ и да се покаже тази опаковка или етикет Специално етикетиране Опаковка под налягане пазете от слънчева светлина и не подлагайте на температура над 50 С. Не пробивайте или изгаряйте дори след изпразване на опаковката. Не пръскайте срещу открит пламък и нагорещени повърхности. Съхранявайте далеч от източници на запалване. Не пушете. Пазете далече от достъп на деца. Без подходяща вентилация е възможно образуването на експлозивни смеси. Клас на опасност за вода / източник (само германски) Други правила, ограничения и забрани 16. Друга информация Списък на R-фрази/описание на съставките, класифицирани по т.3 R12 Изключително запалим. R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. R66 Повтаряща се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. Всички данни са основани на настоящите налични знания и информация. Прилагат се за описване на нашите продукти относно изискванията за безопасност и поради това не претендират да гарантират каквито и да е специфични качества.

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CТ 127 Дата на съставяне: 25.01.2004 Ревизия: 14.01.2008 Дата на отпечатване: 19.08.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-3380 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смес Страница: 1 Дата на съставяне: 26/03/2018 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP-3380-0001,

Подробно

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци

Информационен лист за безопасност според Регулация (EU) No. 1907/2006 Дата: Страница 1 от Нанопокритие за пластмаса 1. Идентификаци Страница 1 от 6 1. Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1 Идентификатори на продукта Пазарно име на продукта: Код на продукта: Нанопокритие за пластмаса 10007 1.2 Подробни

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ LF1000 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 30/11/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Maxforce MSDS

Maxforce MSDS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител: BAYER ENVIRONMENTAL SCIENCE 16, rue Jean-Marie leclair 69009 Lyon France Тел.: 0039 (0) 2 93371 Лице, което пуска на пазара: Дата на издаване: 01.02.2008

Подробно

BG_SDS-Gazpromneft-PM

BG_SDS-Gazpromneft-PM Информационен лист за безопасност съгласно 1907/2006/EC, статия 31 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА Наименование на продукта Описание Фирма/предприятие Телефон (Maslo Gazpromneft PM) Масло-омекотител

Подробно

1

1 Дата на последната ревизия: 31.5.2012 г. Страница 1 от 8 1. Идентификация на веществото/сместа и дружеството/предприятието 1.1. Идентификатор на продукта: Grand Maximo препарат за премахване на петна Номер

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ  ЗА  БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Лице, което пуска на пазара МУЛТИИМПЕКС ЕООД Дата на издаване: 10.11.2011 Химично вещество/препарат СТУКО ВЕНЕЦИАНО Гр./ с. София ИН по ЗДДС: BG 11001950 Идент. 11001950

Подробно

Microsoft Word - murdex.doc

Microsoft Word - murdex.doc МУРДЕКС Страница: 1/5 1.ИНДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТА Употреба: Родентицид съдържащ Флокумафен, ефективен срещу резистентни гризачи. Търговско наименование: МУРДЕКС паста, пелети, восъчни блокчета Производител

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP-2200 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Страница: 1 Дата на съставяне: 07/08/2015 Преработено издание: 27/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 5 Ceresit CS 23 Дата на съставяне: 12.03.2008 Ревизия: 08.04.2008 Дата на отпечатване: 10.09.2008 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

1

1 Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 9 Thomsit P 625 Дата на съставяне: 20.05.2009 Ревизия: 20.05.2009 Дата на отпечатване: 27.08.2009 1. Описание на веществото/препарата

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Производител Flügger A/S Дата на издаване: 01.10.2012 Islevdalvej 151, DK-2610 Rødovre Заменя издание: ДАНИЯ Тел. +45 70 15 15 05 Стр. 5 Пуска на пазара Лимекс Ко. EООД

Подробно

ОД

ОД 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕПАРАТА И ФИРМАТА/ПРЕДПРИЯТИЕТО 1.1. Наименование на препарата Лепила за етикети и опаковки: П О Л И В И Н И Л А Ц Е Т А Т Н И Л Е П И Л А /марки L, Lx, M, M1, M2, N, P, P1, PP/ 1.2.

Подробно

Cempatch Primer

Cempatch Primer ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс

Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс , 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс Хим-спектър ООД 1111 София, ул. Акад. Георги Бончев 2, тел./факс 873 77 94, 1111 София, ул. Христо Максимов 64, тел./факс 973 31 32 www.chimspectar.dir.bg 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО Име на продукта

Подробно

Cempatch GP

Cempatch GP ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

Tibmix 500

Tibmix 500 ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH

BETEK SUPER POLIURETHANE GLOSS VARNISH HARDENER FOR CLEAR COAT 2+1 ECO PLUS ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ВТВЪРДИТЕЛ за 2+1 ECO - АКРИЛЕН ЛАК MS - СЕРИЯ: "ПЛЮС" Дата на издаване: 23.06.2004 Номер: ULBECOPLUS-03 Последна ревизия: 11.05.2010 1- Данни за

Подробно

Microsoft Word - BG_sd_CQT13_-_ANTICHIZZANTE_SPRUZZO_ROSSO_S_(GB).docx

Microsoft Word - BG_sd_CQT13_-_ANTICHIZZANTE_SPRUZZO_ROSSO_S_(GB).docx Стр. 1/8 * 1 Идентификация на продукта и производителя 1.1 Идентификация на продукта Код: CQT13 Търговско име: ПАТИНА ЧЕРВЕНА (ANTICHIZZANTE SPRUZZO ROSSO Z) 1.2 Предназначение на продукта и противопоказания

Подробно

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc

Microsoft Word - MSDS - Cereist TS 22 - BG.doc Информационен лист за безопасност съгласно 91/155/EEC - ISO 11014-1 Стр. 1 от 7 Ceresit TS 22 Ръчна и пистолетна ПУ пяна Дата на съставяне: 12.04.2006 Ревизия: 10.01.2008 Дата на отпечатване: 11.10.2011

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP9835 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/смест Страница: 1 Дата на съставяне: 27/02/2019 Ревизионен номер: 1 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта Име на продукта: Синоними: TP9835-P3

Подробно

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ TP42P5 SDS Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: И Страница: 1 Дата на съставяне: 22/11/2016 Преработено издание: 28/02/2018 Ревизионен номер: 2 Раздел 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието 1.1. Идентификатори на продукта

Подробно

Microsoft Word - BG_sd_LBA528_CLEAR_TIX_PU_SELAER_HIGH_Q.docx

Microsoft Word - BG_sd_LBA528_CLEAR_TIX_PU_SELAER_HIGH_Q.docx Стр. 1/10 * 1 Идентификация на продукта и производителя 1.1 Идентификация на продукта Код: LBA528 1.2 Предназначение на продукта и противопоказания Бои, лакове и байцове, предназначени за дървесина Приложение

Подробно

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc

Microsoft Word - KMR-Tabs.doc Лице, което пуска на пазара химичният препарат: Еилфикс България ООД ул. Юбилейна 6 кв. Меден рудник Бургас тел.: 056/85 38 39; 0899 89 76 26 ЕИК: 147144446 Дата на издаване: 20.02.2012 г. Номер на материала:

Подробно

Fury 10 EC new.doc

Fury 10 EC new.doc ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Вносител: Суммит Агро България ЕООД Дата на издаване: 06.02.2002 гр./с. София Издание: 3 Дан. 2220109138 Заменя издание: 12.07.2001 БУЛСТАТ 130109978 Стр. (брой): 8 ФЮРИ

Подробно

Microsoft Word - BG_LBA220.doc

Microsoft Word - BG_LBA220.doc Издадено: 23 февруари 2012 г. Последна ревизия на текста: 11 октомври 2010 г. Данни за безопасността 1. Идентификация на продукта и производителя: 1.1. Идентификация на продукта: Код: Име на продукта:

Подробно

Repcoat FF

Repcoat FF ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Настоящият Информационен лист за безопасност е изготвен в съответствие с ЕО директивата 1907/2006-2015/830 РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

Подробно