ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^

Размер: px
Започни от страница:

Download "ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО 1Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^"

Препис

1 ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОШ Я И Н А Н ДСО Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ/^ МИНИСТЪР Н^ЙЛАДЕЖТА И СПОРТА У Т В Ъ Р Д И Л ^ НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ДИМИТЪР РОХОВ ГР. СЛИВЕЙЧ % ' УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР РОХОВ - СЛИВЕН за учениците в VI А клас през учебната 09 / 00 година дневна форма на обучение целодневна организация на учебния ден Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г.

2 График на учебното време за учениците от VI А клас за учебната 09/ 00 година Начало на учебната година година I срок - 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за спортен лагер II срок - 8 учебни седмици, от които две учебни седмици за обучение по вида спорт I. Начало и край на ваканциите е изключение на лятната: г г. вкл. - есенна..09 г г. вкл. - коледна г. - междусрочна II г г. вкл. - пролетна. Неучебни дни: г г г г г. - празник на училището - ДЗИ по БЕЛ - втори ДЗИ - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас - НВО по математика в края на VII и на X клас г, г. - спортен лагер 3. Начало на втория учебен срок г. Обучение по вида спорт - от 7.06 до г. 4. Край на втория учебен срок г.

3 I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VI а клас Учебни седмици 34 4 Раздел А - задължителни учебни часове Учебни предмети Български език и литература 70 5 Чужд език - Английски език 9 3,5 Математика 4 Информационни технологии 34 История и цивилизации 68 География и икономика 5,5 Човекът и природата 85,5 Музика 68 Изобразително изкуство 68 Технологии и предприемачество 5,5 850 Общо за раздел А 5 Специализирана подготовка Раздел Б - избираеми учебни часове + Раздел В факултативни учебни часове Спортна подготовка по вид спорт, в т.ч Спортен лагер 8 Активен отдих и възстановяване в резултат 68 4 на тренировъчни натоварвания Общ брой часове за Раздел Б + Раздел В Общ годишен брой часове за раздел Б + раздел В, в т.ч. за спортен лагер, активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчни натоварвания 684 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 534

4 II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от Закон за училищното и предучилищното образование, Рамков учебен план за общо и за професионално образование в спортните училища - Приложение 0 към чл., ал., т.ю от Наредба 4 от г. за учебния план и Типов учебен план за специализирана подготовка в спортните училища - прогимназиален етап, утвърден със Заповед РД09-055/ г. на министъра на образованието и науката.. Училищният учебен план е съгласуван с Обществения съвет към СУ Димитър Рохов с Протокол 6 от г. 3. Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г. 4. Обучението се осъществява при целодневна организация на учебния ден с двуразов учебно-тренировъчен режим. 5. Учебните часове за самоподготовка се разпределят в учебни часа седмично по предмети от общообразователната подготовка: Български език и литература - час; Математика - час. 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа, съгласно чл. 9, ал. от Закон за училищното и предучилищно образование, чл. 4, ал. 6 от Наредба 4/ г. за учебния план, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 7. Часовете по Безопасност на движението пътищата се организират и провеждат както следва: 5 учебни часа, разпределени 3 учебни часа през първия учебен срок и учебни часа през втория учебен срок. - Учителите имащи право да преподават БДП трябва да са преминали квалификационен курс по Методика на обучението по БДП с хорариум не по-малко от 30 учебни часа, по програма утвърдена от Министъра на образованието и науката, БДП - по график език 8. Съгласно училищния учебен план в VI а клас се изучава един чужд език - Английски 9. Учебното време, определено за избираемите и факултативните учебни часове се използва за специализирана подготовка по вид спорт, в т. ч., спортен лагер и активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания. Учебните часове за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат от тренировъчните натоварвания с учениците се провеждат по два учебни часа седмично, само следобед без почивка между тях при целодневна организация на учебния ден. 0. Всяка учебна седмица освен часовете по спортна подготовка включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт, съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредба 4/ г. за учебния план. Учебният час за спортни дейности се осъществява като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително и в почивните дни.

5 . Учебната година започва на г. съгласно чл. 0, ал. 3 от ЗПУО. Продължителността на първия учебен срок е 0 учебни седмици, от които две седмици за спортен лагер от г. до г., определен със заповед РД06-844/ г. на директора на училището. Вторият срок е с продължителност 8 учебни седмици, от които две седмици за обучение по спортна подготовка по вид спорт.. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното в училищния учебен план. Обучението се организира и провежда от спортната организация. Училищният учебен план влиза в сила от г. НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ Д. РОХОВ

6 ЗА МИНИСТЪР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т О Я Н А Н Д О Н О В здпота м» ^ 9 $ гч % { РЗ.-^P % СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕВ А / (( / миншерство \ МИНИСТЪР НАЛНЛАДЕЖ К и сй тг у */7 И СПОРТА / Л Я '// УТВЪРДИЛ: У У.УУ-... > НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ДИМИТЪР РОХОВ4 ГР. СЛИВЕН УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР РОХОВ - СЛИВЕН за учениците в VII А клас през учебната 09 / 00 година дневна форма на обучение целодневна организация на учебния ден Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет е Протокол 3 от г.

7 График на учебното време за учениците от VII А клас за учебната 09/ 00 година Начало на учебната година година I срок - 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за спортен лагер II срок - 8 учебни седмици. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: г г. вкл...09 г г. вкл г г г. вкл. - есенна - коледна - междусрочна - пролетна. Неучебни дни: г г г г г. - празник на училището - ДЗИ по БЕЛ - втори ДЗИ - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас - ИВО по математика в края на VII и на X клас г г. -спортен лагер 3. Начало на втория учебен срок г. 4. Край на втория учебен срок г.

8 I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII А клас Учебни седмици Раздел А - задължителни учебни часове Учебни предмети Български език и литература 80 5 Чужд език - Английски език 08 3 Математика 44 4 Информационни технологии История и цивилизации 7 География и икономика 7 Биология и здравно образование 7 Физика и астрономия 54,5 Химия и опазване на околната среда 54,5 Музика 54,5 Изобразително изкуство 54,5 Технологии и предприемачество Общо за раздел А 9 6 Специализирана подготовка Раздел Б - избираеми учебни часове + Раздел В факултативни учебни часове Спортна подготовка по вид спорт, в т.ч Спортен лагер 8 Активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчни натоварвания 7 Общ годишен брой часове за раздел Б + раздел В 6 Общ годишен брой часове за раздел Б + раздел В, в т.ч. за спортен лагер, активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчни 648 натоварвания Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 584

9 II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от Закон за училищното и предучилищното образование, Рамков учебен план за общо и за професионално образование в спортните училища - Приложение 0 към чл., ал., т.0 от Наредба 4 от г. за учебния план и Типов учебен план за специализирана подготовка в спортните училища - прогимназиален етап, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката.. Училищният учебен план е съгласуван с Обществения съвет към СУ Димитър Рохов с Протокол 6 от г. 3. Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г. 4. Обучението се осъществява при целодневна организация на учебния ден с двуразов учебно-тренировъчен режим. 5. Учебните часове за самоподготовка се разпределят в учебни часа седмично по предмети от общообразователната подготовка: Български език и литература - час; Математика - час. 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа, съгласно чл. 9, ал. от Закон за училищното и предучилищно образование, чл. 4, ал. 6 от Наредба 4/ г. за учебния план, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 7. Часовете по Безопасност на движението пътищата се организират и провеждат както следва: 5 учебни часа, разпределени 3 учебни часа през първия учебен срок и учебни часа през втория учебен срок. - Учителите имащи право да преподават БДП трябва да са преминали квалификационен курс по Методика на обучението по БДП с хорариум не по-малко от 30 учебни часа, по програма утвърдена от Министъра на образованието и науката, БДП - по график език 8. Съгласно училищния учебен план в VII а клас се изучава един чужд език - Английски 9. Учебното време, определено за избираемите и факултативните учебни часове се използва за специализирана подготовка по вид спорт, в т. ч., спортен лагер и активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания. Учебните часове за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат от тренировъчните натоварвания с учениците се провеждат по два учебни часа седмично, само следобед без почивка между тях при целодневна организация на учебния ден. 0. Всяка учебна седмица освен часовете по спортна подготовка включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт, съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредба 4/ г. за учебния план. Учебният час за спортни дейности се осъществява като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително и в почивните дни.

10 . Учебната година започва на г. съгласно чл. 0, ал. 3 от ЗПУО. Продължителността на първия учебен срок е 0 учебни седмици, от които две седмици за спортен лагер от г. до г., определен със заповед РД06-844/ г. на директора на училището. Вторият срок е с продължителност 8 учебни седмици.. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното в училищния учебен план. Обучението се организира и провежда от спортната организация. Училищният учебен план влиза в сила от г. НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ Д. РОХОВ

11 ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т ОЗЯН Я Н А Н Д ОС Н О В ЗАПОВЕД СЪГЛАСУВАЛ: КРАСЕН КРАЛЕ МИНИСТЪР И СПОРТА УТВЪРДИЛ:... НАТАША ДИРЕКТОР НА ГР. СЛИВЕН 66 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР РОХОВ - СЛИВЕН за учениците в VII Б клас през учебната 09 / 00 година дневна форма на обучение целодневна организация на учебния ден Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет е Протокол 3 от г.

12 График на учебното време за учениците от VII Б клас за учебната 09/ 00 година Начало на учебната година година I срок - 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за спортен лагер II срок - 8 учебни седмици. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: г г. вкл...09 г г. вкл г г г. вкл. - есенна - коледна - междусрочна - пролетна. Неучебни дни: г г г г г. - празник на училището - ДЗИ по БЕЛ - втори ДЗИ - НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас - НВО по математика в края на VII и на X клас г г. -спортен лагер 3. Начало на втория учебен срок г. 4. Край на втория учебен срок г.

13 I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ Прогимназиален етап VII Б клас Учебни седмици Раздел А - задължителни учебни часове Учебни предмети Български език и литература 80 5 Чужд език - Английски език 08 3 Математика 44 4 Информационни технологии История и цивилизации 7 География и икономика 7 Биология и здравно образование 7 Физика и астрономия 54,5 Химия и опазване на околната среда 54,5 Музика 54,5 Изобразително изкуство 54,5 Технологии и предприемачество Общо за раздел А 9 6 Специализирана подготовка Раздел Б избираеми учебни часове + Раздел В факултативни учебни часове Спортна подготовка по вид спорт, в т.ч Спортен лагер 8 Активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчни натоварвания 7 Общ годишен брой часове за раздел Б + раздел В 6 Общ годишен брой часове за раздел Б + раздел В, в т.ч. за спортен лагер, активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчни 648 натоварвания Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 584

14 II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от Закон за училищното и предучилищното образование, Рамков учебен план за общо и за професионално образование в спортните училища - Приложение 0 към чл., ал., т.0 от Наредба 4 от г. за учебния план и Типов учебен план за специализирана подготовка в спортните училища - прогимназиален етап, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката.. Училищният учебен план е съгласуван с Обществения съвет към СУ Димитър Рохов с Протокол 6 от г. 3. Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г. 4. Обучението се осъществява при целодневна организация на учебния ден с двуразов учебно-тренировъчен режим. 5. Учебните часове за самоподготовка се разпределят в учебни часа седмично по предмети от общообразователната подготовка: Български език и литература - час; Математика - час. 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа, съгласно чл. 9, ал. от Закон за училищното и предучилищно образование, чл. 4, ал. 6 от Наредба 4/ г. за учебния план, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 7. Часовете по Безопасност на движението пътищата се организират и провеждат както следва: 5 учебни часа, разпределени 3 учебни часа през първия учебен срок и учебни часа през втория учебен срок. - Учителите имащи право да преподават БДП трябва да са преминали квалификационен курс по Методика на обучението по БДП с хорариум не по-малко от 30 учебни часа, по програма утвърдена от Министъра на образованието и науката, БДП - по график език 8. Съгласно училищния учебен план в VII Б клас се изучава един чужд език - Английски 9. Учебното време, определено за избираемите и факултативните учебни часове се използва за специализирана подготовка по вид спорт, в т. ч., спортен лагер и активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания. Учебните часове за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат от тренировъчните натоварвания е учениците се провеждат по два учебни часа седмично, само следобед без почивка между тях при целодневна организация на учебния ден. 0. Всяка учебна седмица освен часовете по спортна подготовка включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт, съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредба 4/ г. за учебния план. Учебният час за спортни дейности се осъществява като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително и в почивните дни.

15 . Учебната година започва на г. съгласно чл. 0, ал. 3 от ЗПУО. Продължителността на първия учебен срок е 0 учебни седмици, от които две седмици за спортен лагер от г. до г., определен със заповед РД06-844/ г. на директора на училището. Вторият срок е с продължителност 8 учебни седмици.. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното в училищния учебен план. Обучението се организира и провежда от спортната организация. Училищният учебен план влиза в сила от г. НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ Д. РОХОВ

16 ЗА МИНИСТЪР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР с ТО Я Н А Н Д О Н О В.А ям ки вш СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕД МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА м г <Сг х \ и,ни:!щ^ вп ' УТВЪРДИЛ: У...-.,.. X7XX..S... ;,./А НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ДИМИТЪР РОХОВ ГР. СЛИВЕН 7 УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩ Е ДИМИТЪР РОХОВ - СЛИВЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОФЕСИЯ: ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 8300 код 8300 код 83 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР СПОРТ за учениците в VIII А клас през учебната 09/00 година Входящо образователно равнище - завършено основно образование Срок на обучение - 5 години Форма на обучение - дневна Изходящо образователно равнище - завършен XII клас Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет е Протокол 3 от г.

17 График на учебното време за учениците от VIII А клас за учебната 09/ 00 година Начало на учебната година година I срок - 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за спортен лагер II срок - 8 учебни седмици. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: г г. вкл...09 г г. вкл г г г. вкл. - есенна - коледна - междусрочна - пролетна. Неучебни дни: г г г г г. - празник на училището - ДЗИ по БЕЛ - втори ДЗИ - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас - ИВО по математика в края на VII и на X клас г г. -спортен лагер 3. Начало на втория учебен срок г. 4. Край на втория учебен срок г.

18 I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ HA УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ Видове подготовка, учебни предмети Образователна степен I Гимназиален етап Клас 09 / 00 г. Общо VIII клас VIII А клас Учебни седмици 38 Раздел А - задължителни учебни часове I. Общообразователна подготовка. Български език и литература Чужд език - Английски език Математика Информационни технологии 5. История и цивилизации 7 6. География и икономика 7. Философия 8. Биология и здравно образование 9. Физика и астрономия 0. Химия и опазване на околната среда И. Обща професионална подготовка Общо за раздел А *аздел Б - избираеми учебни часове + Раздел В - с»акул ативни учебни часове. Предприемачество 54,5 54,5 III. Специфична професионална подготовка. Учебна практика:. Спортна подготовка по вид спорт Спортен лагер 3. Активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчни натоварвания IV. Общо за раздел Б + раздел В V. Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

19 II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от Закон за училищното и предучилищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Рамков учебен план за общо и за професионално образование в спортните училища - Приложение 0 към чл., ал., т.0 от Наредба 4 от г. за учебния план и Типов учебен план, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката.. Училищният учебен план е съгласуван е Обществения съвет към СУ Димитър Рохов е Протокол 6 от г. 3. Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет е Протокол 3 от г. 4. Обучението се осъществява при целодневна организация на учебния ден е двуразов учебно-тренировъчен режим. 5. Учебните часове за самоподготовка се разпределят както следва: Български език и литература - 0,5 часа и Информационни технологии - 0,5 часа. 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа, съгласно чл. 9, ал. от Закон за училищното и предучилищно образование, чл. 4, ал. 6 от Наредба 4/ г. за учебния план, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 7. Часовете по Безопасност на движението пътищата се организират и провеждат както следва: 4 учебни часа, разпределени по учебни часа на учебен срок. - Учителите имащи право да преподават БДП трябва да са преминали квалификационен курс по Методика на обучението по БДП с хорариум не по-малко от 30 учебни часа, по програма утвърдена от Министъра на образованието и науката, БДП - по график 8. Съгласно училищния учебен план в VIII А клас се изучава един чужд език - Английски език. 9. Учебните часове, предоставени за учебна практика се използват за специализирана подготовка и се разпределят в училищния план за изучаване на учебния предмет спортна подготовка по вид спорт. 0. Учебното време, определено за избираемите и факултативните учебни часове се използва за специализирана подготовка по вид спорт, в т. ч., спортен лагер и активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания. Учебните часове за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат от тренировъчните натоварвания с учениците се провеждат по два учебни часа седмично, само следобед без почивка между тях при целодневна организация на учебния ден.. Всяка учебна седмица освен часовете по спортна подготовка включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт, съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредба 4/ г. за учебния план. Учебният час за спортни дейности се осъществява

20 като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително и в почивните дни.. Учебната година започва на г. съгласно чл. 0, ал. 3 от ЗПУО. Продължителността на първия учебен срок е 0 учебни седмици, от които две седмици за спортен лагер от г. до г., определен със заповед РД06-844/ г. на директора на училището. Вторият срок е с продължителност 8 учебни седмици. 3. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното в училищния учебен план. Обучението се организира и провежда от спортната организация. Училищният учебен план влиза в сила от г. НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ Д. РОХОВ

21 ЗА М И Н И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т О Я Н А Н Д О Н О В I ЗАП СЪГЛАСУВАЛ: КРАСЕН КРАЛЕВ, МИНИСТЪР НАМЛАДЕЖ' И СПОРТА УТВЪРДИЛ: //^у НАТАША ИВАНОВА 7 \р ДИРЕКТОР НА СУ ДИМИТЪР РОХОВ ГР. СЛИВЕН УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР РОХОВ - СЛИВЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОФЕСИЯ: ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 8300 код 8300 код 83 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР СПОРТ за учениците в VIII Б клас през учебната 09/00 година Входящо образователно равнище - завършено основно образование Срок на обучение - 5 години Форма на обучение - дневна Изходящо образователно равнище - завършен XII клас Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г.

22 График на учебното време за учениците от VIII Б клас за учебната 09/ 00 година Начало на учебната година година I срок - 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за спортен лагер II срок - 8 учебни седмици. Начало и край на ваканциите е изключение на лятната: г г. вкл...09 г г. вкл г г г. вкл. - есенна - коледна - междусрочна - пролетна. Неучебни дни: г г г г г. - празник на училището - ДЗИ по БЕЛ - втори ДЗИ - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас - ИВО по математика в края на VII и на X клас г г. спортен лагер 3. Начало на втория учебен срок г. 4. Край на втория учебен срок г.

23 I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ HA УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ Видове подготовка, учебни предмети Образователна степен I Гимназиален етап Клас 09/00 г. Общо VIII клас VIII Б клас Учебни седмици 38 Раздел А - задължителни учебни часове I. Общообразователна подготовка. Български език и литература Чужд език - Английски език Математика Информационни технологии 5. История и цивилизации 7 6. География и икономика 7. Философия 8. Биология и здравно образование 9. Физика и астрономия 0. II. Химия и опазване на околната среда Обща професионална подготовка Общо за раздел А *аздел Б - избираеми учебни часове + Раздел В - (>акултативни учебни часове. Предприемачество 54,5 54,5 III. Специфична професионална подготовка. Учебна практика:. Спортна подготовка по вид спорт Спортен лагер 3. Активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчни натоварвания IV. Общо за раздел Б + раздел В V. Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

24 II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от Закон за училищното и предучилищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Рамков учебен план за общо и за професионално образование в спортните училища - Приложение 0 към чл., ал., т.ю от Наредба 4 от г. за учебния план и Типов учебен план, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката.. Училищният учебен план е съгласуван с Обществения съвет към СУ Димитър Рохов с Протокол 6 от г. 3. Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г. 4. Обучението се осъществява при целодневна организация на учебния ден с двуразов учебно-тренировъчен режим. 5. Учебните часове за самоподготовка се разпределят както следва: Български език и литература - 0,5 часа и Информационни технологии - 0,5 часа. 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа, съгласно чл. 9, ал. от Закон за училищното и предучилищно образование, чл. 4, ал. 6 от Наредба 4/ г. за учебния план, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 7. Часовете по Безопасност на движението пътищата се организират и провеждат както следва: 4 учебни часа, разпределени по учебни часа на учебен срок. - Учителите имащи право да преподават БДП трябва да са преминали квалификационен курс по Методика на обучението по БДП с хорариум не по-малко от 30 учебни часа, по програма утвърдена от Министъра на образованието и науката, БДП - по график 8. Съгласно училищния учебен план в VIII Б клас се изучава един чужд език - Английски език. 9. Учебните часове, предоставени за учебна практика се използват за специализирана подготовка и се разпределят в училищния план за изучаване на учебния предмет спортна подготовка по вид спорт. 0. Учебното време, определено за избираемите и факултативните учебни часове се използва за специализирана подготовка по вид спорт, в т. ч., спортен лагер и активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания. Учебните часове за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат от тренировъчните натоварвания е учениците се провеждат по два учебни часа седмично, само следобед без почивка между тях при целодневна организация на учебния ден.. Всяка учебна седмица освен часовете по спортна подготовка включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт, съгласно чл. 4, ал. 5 от Наредба 4/ г. за учебния план. Учебният час за спортни дейности се осъществява

25 като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително и в почивните дни.. Учебната година започва на г. съгласно чл. 0, ал. 3 от ЗПУО. Продължителността на първия учебен срок е 0 учебни седмици, от които две седмици за спортен лагер от г. до г., определен със заповед РД06-844/ г. на директора на училището. Вторият срок е с продължителност 8 учебни седмици. 3. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното в училищния учебен план. Обучението се организира и провежда от спортната организация. Училищният учебен план влиза в сила от г. НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ Д. РОХОВ

26 ЗА М И Н И С ТЬ К ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т О Я Н А Н Д О Н О В СЪГЛАСУВАЛ: КРАСЕН КРАЛЕ МИНИСТЪР Н И СПОРТА УТВЪРДИЛ:...и.... НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ДИМИТЪР РОХОВ ГР. СЛИВЕН УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР РОХОВ СЛИВЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 8300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР 8300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР 83 СПОРТ за учениците в IX А клас през учебната 09/ 00 година Входящо образователно равнище - завършено основно образование Срок на обучение - 5 години Форма на обучение - дневна Изходящо образователно равнище - завършен XII клас Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г.

27 График на учебното време за учениците от IX А клас за учебната 09/ 00 година Начало на учебната година година I срок - 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за спортен лагер II срок - 8 учебни седмици. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: г г. вкл...09 г г. вкл г г г. вкл. - есенна - коледна - междусрочна - пролетна. Неучебни дни: г г г г г. - празник на училището - ДЗИ по БЕЛ - втори ДЗИ - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас - ИВО по математика в края на VII и на X клас г г. -спортен лагер 3. Начало на втория учебен срок г. 4. Край на втория учебен срок г.

28 I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ HA УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ Образователна степен Видове подготовка, учебни предмети I Гимназиален етап Клас 09/00 г. Общо IX А клас IX клас Учебни седмици 38 Раздел А - задължителни учебни часове I. Общообразователна подготовка. Български език и литература Чужд език - Английски език Чужд език - Френски език Математика Информационни технологии 6. История и цивилизации География и икономика 8. Философия 9. Биология и здравно образование 0. Физика и астрономия. Химия и опазване на околната среда 54,5 54 II. Обща професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд 8 0,5 8 Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове + Раздел В - факултативни учебни часове III. Отраслова професионална подготовка. Теория на спортната тренировка IV. Специфична професионална подготовка. Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт. Учебна практика:. Спортна подготовка по вид спорт 3. Спортен лагер 4. Активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчни натоварвания IV. Общо за раздел Б + раздел В V. Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

29 II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от Закон за училищното и предучилищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Рамков учебен план за общо и за професионално образование в спортните училища - Приложение 0 към чл., ал., т.0 от Наредба 4 от г. за учебния план и Типов учебен план, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката.. Училищният учебен план е съгласуван с Обществения съвет към СУ Димитър Рохов с Протокол 6 от г. 3. Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г. 4. Обучението се осъществява при целодневна организация на учебния ден с двуразов учебно-тренировъчен режим. 5. Учебните часове за самоподготовка се разпределят: Български език и литература - час и Математика - час. 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа, съгласно чл. 9, ал. от Закон за училищното и предучилищно образование, чл. 4, ал. 6 от Наредба 4/ г. за учебния план, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 7. Часовете по Безопасност на движението пътищата се организират и провеждат както следва: 4 учебни часа, разпределени по учебни часа на учебен срок. - Учителите имащи право да преподават БДП трябва да са преминали квалификационен курс по Методика на обучението по БДП с хорариум не по-малко от 30 учебни часа, по програма утвърдена от Министъра на образованието и науката, БДП - по график 8. Съгласно училищния учебен план в IX А клас се изучават чужд език - Английски език и чужд език - Френски език. 9. Учебните часове, предоставени за учебна практика се използват за специализирана подготовка и се разпределят в училищния план за изучаване на учебния предмет спортна подготовка по вид спорт. 0. Учебното време, определено за избираемите и факултативните учебни часове се използва за специализирана подготовка по вид спорт, в т. ч., спортен лагер и активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания. Учебните часове за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат от тренировъчните натоварвания с учениците се провеждат по два учебни часа седмично, само следобед без почивка между тях при целодневна организация на учебния ден.. Всяка учебна седмица освен часовете по спортна подготовка включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт, съгласно чл. 4, ал. 5 от

30 Наредба 4/ г. за учебния план. Учебният час за спортни дейности се осъществява като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително и в почивните дни.. Учебната година започва на г. съгласно чл. 0, ал. 3 от ЗПУО. Продължителността на първия учебен срок е 0 учебни седмици, от които две седмици за спортен лагер от г. до г., определен със заповед РД06-844/ г. на директора на училището. Вторият срок е с продължителност 8 учебни седмици. 3. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното в училищния учебен план. Обучението се организира и провежда от спортната организация. Училищният учебен план влиза в сила от г. НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ Д. РОХОВ

31 ЗА Л Ш И И С ТЪ Р ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С Т О Я Н А Н Д О Н О В ЗАГ Щ СЪГЛАСУВАЛ КРАСЕН КРАЛЕ МИНИСТЪР И СПОРТА УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР РОХОВ СЛИВЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 8300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР 8300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР 83 СПОРТ за учениците в IX Б клас през учебната 09/ 00 година Входящо образователно равнище - завършено основно образование Срок на обучение - 5 години Форма на обучение - дневна Изходящо образователно равнище - завършен XII клас Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г.

32 График на учебното време за учениците от IX Б клас за учебната 09/ 00 година Начало на учебната година година I срок - 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за спортен лагер II срок - 8 учебни седмици. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: г г. вкл...09 г г. вкл г г г. вкл. - есенна - коледна - междусрочна - пролетна. Неучебни дни: г г г г г. - празник на училището - ДЗИ по БЕЛ - втори ДЗИ - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас - ИВО по математика в края на VII и на X клас г г. -спортен лагер 3. Начало на втория учебен срок г. 4. Край на втория учебен срок г.

33 I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ HA УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ Образователна степен Видове подготовка, учебни предмети I Гимназиален етап Клас 09 / 00 г. Общо IX Б клас IX клас Учебни седмици 38 Раздел А - задължителни учебни часове I. Общообразователна подготовка. Български език и литература Чужд език - Английски език Чужд език - Френски език Математика Информационни технологии 6. История и цивилизации География и икономика 8. Философия 9. Биология и здравно образование 0. Физика и астрономия. Химия и опазване на околната среда 54,5 54 И. Обща професионална подготовка. Здравословни и безопасни условия на труд 8 0,5 8 Общо за раздел А Раздел Б - избираеми учебни часове + Раздел В - факултативни учебни часове III. Отраслова професионална подготовка. Теория на спортната тренировка IV. Специфична професионална подготовка. Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт. Учебна практика:. Спортна подготовка по вид спорт Спортен лагер 8 4. Активен отдих и възстановяване в резултат 7 на тренировъчни натоварвания 7 IV Общо за раздел Б + раздел В 4 8 V Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 5*

34 И. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от Закон за училищното и предучилищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Рамков учебен план за общо и за професионално образование в спортните училища - Приложение 0 към чл., ал., т.0 от Наредба 4 от г. за учебния план и Типов учебен план, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката.. Училищният учебен план е съгласуван с Обществения съвет към СУ Димитър Рохов с Протокол 6 от г. 3. Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г. 4. Обучението се осъществява при целодневна организация на учебния ден с двуразов учебно-тренировъчен режим. 5. Учебните часове за самоподготовка се разпределят: Български език и литература - час и Математика - час. 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа, съгласно чл. 9, ал. от Закон за училищното и предучилищно образование, чл. 4, ал. 6 от Наредба 4/ г. за учебния план, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 7. Часовете по Безопасност на движението пътищата се организират и провеждат както следва: 4 учебни часа, разпределени по учебни часа на учебен срок. - Учителите имащи право да преподават БДП трябва да са преминали квалификационен курс по Методика на обучението по БДП с хорариум не по-малко от 30 учебни часа, по програма утвърдена от Министъра на образованието и науката, БДП - по график 8. Съгласно училищния учебен план в IX Б клас се изучават чужд език - Английски език и чужд език - Френски език. 9. Учебните часове, предоставени за учебна практика се използват за специализирана подготовка и се разпределят в училищния план за изучаване на учебния предмет спортна подготовка по вид спорт. 0. Учебното време, определено за избираемите и факултативните учебни часове се използва за специализирана подготовка по вид спорт, в т. ч., спортен лагер и активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания. Учебните часове за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат от тренировъчните натоварвания с учениците се провеждат по два учебни часа седмично, само следобед без почивка между тях при целодневна организация на учебния ден.. Всяка учебна седмица освен часовете по спортна подготовка включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт, съгласно чл. 4, ал. 5 от

35 Наредба 4/ г. за учебния план. Учебният час за спортни дейности се осъществява като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително и в почивните дни.. Учебната година започва на г. съгласно чл. 0, ал. 3 от ЗПУО. Продължителността на първия учебен срок е 0 учебни седмици, от които две седмици за спортен лагер от г. до г., определен със заповед РД06-844/ г. на директора на училището. Вторият срок е с продължителност 8 учебни седмици. 3. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното в училищния учебен план. Обучението се организира и провежда от спортната организация. Училищният учебен план влиза в сила от г. НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ Д. РОХОВ

36 ЗА МИНИСТЪР ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР С ТО Я Н А Н Д О Н О В ЗАПОВЕД : (? f РЯЛ Щ СЪГЛАСУВАЛ:... КРАСЕН КРАЛЕ МИНИСТЪР МЛАДЕЖ' И СПОРТА УТВЪРДИЛ: НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ДИМИТЪР РОХОВ ГР. СЛИВЕН УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА СПОРТНО УЧИЛИЩЕ ДИМИТЪР РОХОВ СЛИВЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРОФЕСИЯ: СПЕЦИАЛНОСТ: ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 8300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР 8300 ПОМОЩНИК-ТРЕНЬОР 83 СПОРТ за учениците в X А клас през учебната 09/ 00 година Входящо образователно равнище - завършено основно образование Срок на обучение - 5 години Форма на обучение - дневна Изходящо образователно равнище - завършен XII клас Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г.

37 График на учебното време за учениците от X а клас за учебната 09/ 00 година Начало на учебната година година I срок - 0 учебни седмици, от които две учебни седмици за спортен лагер II срок - 8 учебни седмици. Начало и край на ваканциите е изключение на лятната: г, г. вкл...09 г г. вкл г г г. вкл. - есенна - коледна - междусрочна - пролетна. Неучебни дни: г г г г г. - празник на училището - ДЗИ по БЕЛ - втори ДЗИ - ИВО по БЕЛ в края на VII и на X клас - ИВО по математика в края на VII и на X клас г г. -спортен лагер 3. Начало на втория учебен срок г. 4. Край на втория учебен срок г.

38 I. PA3IРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕ Видове подготовка, учебни предмети Образователна степен I Гимназиален етап Клас 09/00 г. Общо X клас X А клас Учебни седмици 38 Раздел A - задължителни учебни часове I. Общообразователна подготовка. Български език и литература. Чужд език - Английски език 3. Чужд език - Френски език 4. Математика 5. Информационни технологии 6. История и цивилизации 7. География и икономика 8. Философия 9. Биология и здравно образование Физика и астрономия 7 7. Химия и опазване на околната среда 7 7 П. Обща професионална подготовка. Икономика Общо за раздел А 88 4,5 88 Раздел Б - избираеми учебни часове + Раздел В - факултативни учебни часове III. Отраслова професионална подготовка. Теория на спортната тренировка IV. Специфична професионална подготовка. Теория и методика на спортната подготовка 8 по вид спорт 0,5 8. Учебна практика:. Спортна подготовка по вид спорт Производствена практика 4. Спортен лагер 8 5. Активен отдих и възстановяване в резултат 7 на тренировъчни натоварвания 7 IV. Общо за раздел Б + раздел В ,5 8 V Общо за раздел А + раздел Б + раздел В ,5 6 3,5 90,

39 II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от Закон за училищното и предучилищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Рамков учебен план за общо и за професионално образование в спортните училища - Приложение 0 към чл., ал., т.0 от Наредба 4 от г. за учебния план и Типов учебен план, утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката.. Училищният учебен план е съгласуван е Обществения съвет към СУ Димитър Рохов е Протокол 6 от г. 3. Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол 3 от г. 4. Обучението се осъществява при целодневна организация на учебния ден е двуразов учебно-тренировъчен режим. 5. Учебните часове за самоподготовка се разпределят: Български език и литература - час, Математика - час и Информационни технологии - 0,5 часа. 6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа, съгласно чл. 9, ал. от Закон за училищното и предучилищно образование, чл. 4, ал. 6 от Наредба 4/ г. за учебния план, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 7. Часовете по Безопасност на движението пътищата се организират и провеждат както следва: 4 учебни часа, разпределени по учебни часа на учебен срок. - Учителите имащи право да преподават БДП трябва да са преминали квалификационен курс по Методика на обучението по БДП с хорариум не по-малко от 30 учебни часа, по програма утвърдена от Министъра на образованието и науката, БДП - по график. 8. Съгласно училищния учебен план в X А клас се изучават чужд език - Английски език и чужд език - Френски език. 9. Учебните часове, предоставени за учебна практика се използват за специализирана подготовка и се разпределят в училищния план за изучаване на учебния предмет спортна подготовка по вид спорт. 0. Учебното време, определено за избираемите и факултативните учебни часове се използва за специализирана подготовка по вид спорт, в т. ч., спортен лагер и активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания. Учебните часове за организиране и провеждане на активен отдих и възстановяване в резултат от тренировъчните натоварвания с учениците се провеждат по два учебни часа седмично, само следобед без почивка между тях при целодневна организация на учебния ден.. Всяка учебна седмица освен часовете по спортна подготовка включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, който се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вида спорт, съгласно чл. 4, ал. 5 от

40 Наредба 4/ г. за учебния план. Учебният час за спортни дейности се осъществява като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително и в почивните дни.. Учебната година започва на г. съгласно чл. 0, ал. 3 от ЗПУО. Продължителността на първия учебен срок е 0 учебни седмици, от които две седмици за спортен лагер от г. до г., определен със заповед РД06-844/ г. на директора на училището. Вторият срок е с продължителност 8 учебни седмици. 3. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното в училищния учебен план. Обучението се организира и провежда от спортната организация. Училищният учебен план влиза в сила от г. НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ Д. РОХОВ

41 СПОРТНО УЧИЛИЩ Е " Д И М И Т Ъ Р Р О Х О В " гр. СЛИВЕН СУ "ДИМИТЪР РОХОВ * rp. с и т b e н 8804 Сливен : ул. Бургаско шосе тел директор, зам. дире sport _ ОДОБРЯВАМ: НАЧАЛНИК НА РУО Д - Р БИСЕРКА МИХА Степен на образование - средно Срок на обучение - 4 години Форма на обучение - дневна Организизационна форма - клас Входящо образователно равнище - завършено основно образование УЧИЛИЩ ЕН УЧЕБЕН ПЛАН на Спортно училище,, Димитър Рохов, град Сливен Випуск : IX клас - 07/08 година X клас - 08 / 09 година XI клас - 09 /00 година XII клас - 00 / 0 година ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ - ТРЕТА ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 83 СПОРТ ПРОФЕСИЯ: СПЕЦИАЛНОСТ: 8300 ПОМОЩНИК - ТРЕНЬОР 8300 СПОРТ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН Сливен, 07 година

42 I.График на учебното време: Начало на учебната година: IX, X, XI И XII клас дисциплина IX, X клас XI клас практика XII клас I срок - 0 учебни седмици, от които седмици за обучение по вид спорт/спортна II срок - 8 учебни седмици, 60 часа за производствена II срок - 7 учебни седмици, от които 4 седмици за: - държавни зрелостни изпити - държавни изпити за придобиване на трета степен на професионална квалификация Ваканции: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната учебна година график. През ваканциите се организират дейности на учениците за състезания, за учебнотренировъчни и оздравителни лагери. За всяка учебна година директорите на спортните училища въз основа на държавния спортен календар и на училищния учебен план определят със заповед времето за учебно-тренировъчни и възстановителни лагери и за производствената практика..

43 График на учебното време за учебната 07/ 08 година Начало ма учебната година година срок - 0 учебни седмици, II срок - 8 учебни седмици.начало и край на ваканциите е изключение на лятната: 0,.07г г.вкл г г.вкл г г.вкл г г.вкл. - есенна - коледна за VI-XII клас - междусрочна за VI - XII клас - пролетна за VI - XI клас.неучебни дни : г. - ДЗИ по БЕЛ г. - втори ДЗИ г. - неучебен,но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост 3. Начало на втория учебен срок г. 4. Край на втория учебен срок г. -XII клас г. -IX-XI клас 5. Спортен лагер..07 г г. вкл. -IX-XII клас 4.,lain за провеждане на държавни изпити на професията и специалностга за придобиване на степен на професионална квалификация : Сесия януари г. - по теория г г,- по практика Сесия юни - юли г. -потеория 0.06, г. - по практика

44 Сесия септември г г г.. - по теория - по практика

45 II. Раопределение на учебните предмети и учебното време по класове, етапи и степени на образование: КУЛ ТУРН О О БРАЗО ВАТЕЛНИ О БЛАСТИ КЛАСОВЕ О Б Щ О У Ч Е Б Н И СЕДМ ИЦИ IX X XI XII IX-XII У Ч Е Б Н И ПРЕДМЕТИ С Е Д М И Ч Е Н Б Р О Й Н А ЧА С О В Е Т /\ ЗАДЪ ЛЖ ИТЕЛНА ОБЩ ООБРАЗОВАТЕЛНА А. ПОДГО ТОВКА (ЗП) 58 ; Б Ъ Л Г А Р С К И Е З И К И Л И Т Е Р А Т У Р А Б ъ л га р ски е зи к и л и те р а ту р а Ч У Ж Д И Е З И Ц И I ч уж д е зи к / А н гл и й с ки е зи к / II ч уж д е зи к / Ф р е н с ки е зи к / 44 М А Т Е М А Т И К А, И Н Ф О Р М А Т И К А И И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н И 3 Т Е Х Н О Л О Г И И М а те м а ти ка i----- f И н ф о р м а ти ка jи н ф о р м а ц и о н н и те х н о л о ги и О Б Щ Е С Т В Е Н И Н А У К И И ГР А Ж Д А Н С К О О Б Р А З О В А Н И Е И сто рия и ц и в и л и за ц и я Г е о гр а ф и я и и ко н о м и ка I П си хо л о ги я и л о ги ка Е тика и пр аво Ф и л о соф и я С вят и л и ч н о с т 6 5 П Р И Р О Д Н И Н А У К И И Е К О Л О Г И Я Б и ологи я и зд р а в н о о б р а зо в а н и е Ф и зи ка и а с тр о н о м и я Х им ия и о п а зв а н е на о ко л н а та среда 08

46 6! Ф И З И Ч Е С К А К У Л Т У Р А И С П О Р Т С п о р тн а п о д го то в ка В С И Ч К О А: ЗАДЪ ЛЖ ИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА Б. (ЗПП) 8300 Помощ ник - треньор E> j О б щ а професионална подготовка З д р а в о с л о в н и и б е зо п а с н и усл о вия на труд И ко н о м и ка и и ко н о м и ка на сп о рта П р е д п р и е м а ч е с тв о ! Б. О т р а с л о в а професионална подготовка Т е о р и я и м е то д и ка на с п о р тн а та тр е н и р о в ка Т е о р и я и м е то д и ка на ф и зи ч е с ко то въ зп и та н и е Ч уж д е зи к по п р о ф е с и я та./ А н гл и й ски е зи к / П е д о го ги ка А н а то м и я на ч о в е ка Ф и зи о л о ги я и ф и зи о л о ги я на ф и зи ч е ски те упраж н ения 6 6 i Н о р м а ти в н о -п р а в н а ур е д б а на ф и зи че ско то въ зп и та н и е и 7 спорт в Р е п у б л и ка Б ъ л га рия 8 8 Б.З С п е ц и ф и ч н а професионална подготовка 578 С п о р т н о -п е д а го ги ч е с ка сп е ц и а л и за ц и я (В ъ в е д е н и е в с п е ц и а л н о с тта ) Б и о м е х а н и ка и б и о м е х а н и ч е н а н а л и з на ф и зи че ски те у п р а ж н е н и я , Б и охим и я и б и о х и м и я на ф и зи ч е с ки те уп р аж н ения 0 I У п р а в л е н и е на д е тс ко -ю н о ш е с ки я спорт и сп о рта за висо ки спортн и п о сти ж е н и я А д аптирана ф изическа активност Т е о р и я и м е то д и ка на ко н д и ц и о н н а та по д гото вка j С п о р тн а п си хо л о ги я 0

47 8 С п о р тн а м е д и ц и н а и хи ги е н а i 9 С п о р те н м а са ж Ж У ч ебна п р а кти ка по: С п о р т н о -п е д а го ги ч е с ка с п е ц и а л и за ц и я (В ъ в е д е н и е в с п е ц и а л н о с тта ) П р о и зв о д с тв е н а п р а кти ка : В. С В О Б О Д Н О ИЗБИРАЕМ А ПОДГОТОВКА (СИП) - С п о р т н а подготовка В С И Ч К О Б: В С И Ч К О А + Б: В С И Ч К О А + Б + В : 34 48

48 HI. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ. ълният курс на обучение дава възможност за: придобиване право за явяване на държавни зрелостни изпити за средно образование; придобиване право за явяване на държавни изпити за трета степен на професионална квалификация.. I рета степен на професионална квалификация се придобива след успешно завършен клас и положени държавни изпити по теория и практика на професията Помощник-треньор". специалност Спорт. 3. Държавните изпити за придобиване на грета степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми, утвърдени от министъра на младежта и спорта. 4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредба 3 от 003г\ за системата за оценяване, утвърдена от министъра на образованието и науката. 3. ридобитата грета степен се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация. 6. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование е определено в Наредба 8 от август 06 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, за документите за системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката. IV. ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ. Учебният план е разработен на основание на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план. Закона за професионално образование и обучение и рамкова програма В и в съответствия с $ 4, ал. от Закона за предучилищното и училищното образование.. Изучаваният първи чужд език от задължителната общообразователна подготовка продължава да се изучава в отрасловата професионална подготовка като чужд език по професията. 3. Учебните часове за свободноизбираема подготовка се използват за допълнителна подготовка по избрания вид спорт/споргна дисциплина. 4. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдена от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможности за организирането й. учебната програма и графикът се съгласуват с председателя на спортната организация, в която ее провежда практическото обучение. 5.Обучението по учебния план се осъществява при целодневна организация на учебния ден. На учениците се полагат от 4 до 7 задължителни учебни часове, които се използвал за еамоподготовка по учебните предмети и за организиране на активен отдих - възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания. 6.Разпределението на часовете за практическо обучение по избрания вид спорт/споргна дисциплина в общообразователната, задължителната професионална и свободноизбираема подготовка е за осъществяването на двуразов учебно-тренировъчен режим.

49 I la учениците за двуразов учебно-тренировъчен режим се полагат учебни часове, които се използват за обучение по избрания от ученика вид спорт/спортна дисциплина, за IX клас - S ч.. за X клас - 5 ч., за XI клас - 5 ч., за XII клас - 3 ч. (S. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и по един учебен час по учебния предмет Физическо възпитание и спорт, който се използва за участия в спортни състезания и първенства, извън седмичното разписание на учебните часове. 9. Maori на класа се включва в седмичното разписание всяка учебна седмица извън часовете в училищния учебен план. 0. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън определеното с \ чебния план. Обучението се организира и провежда от спортната организация..а основание & 4 от Закона за предучилищното и училищното образование учебното време за учебните предмети от професионалната подготовка в XI и XII клас се разпределя само в годишен брой часове. V. ЗАБЕЛЕЖКА. Училищният учебен план е разработен съгласно типов учебен план за спортните училища, който е утвърден със Заповед РД / г. на министъра на образованието и науката.. След успешно полагане на държавните зрелостни изпити получават диплома за средно образование съгласно Наредба 8 / г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование. 3. риемът се извършва съгласно Наредба от г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища (Обн.. ДВ. бр. 74 от г.. в сила от г.) 4.3а всяка учебна година се изработва График на учебното време, който се приема на педагогически съвет. Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет с Протокол 3 / 30.0(4.07 година. 6. Училищният учебен план е съгласуван с Обществения съвет към СУ.. Димитър Рохов с ротокол 7 от г. Училищният учебен план влиза в сила от г. НАТАША ИВАНОВА ДИРЕКТОР НА СУ Д.РОХОВ ^

СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ бул. 6-ти септември 1 tel. 032/ ; УТВЪРДИЛ: РУЖКА ГЕНОВА ДИ

СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ бул. 6-ти септември 1 tel. 032/ ;  УТВЪРДИЛ: РУЖКА ГЕНОВА ДИ СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ - ПЛОВДИВ бул. -ти септември tel. 03/4 73; e-mail:ssuvlevski@abv.bg, http://www.vasillevskisport.com/ УТВЪРДИЛ: РУЖКА ГЕНОВА ДИРЕКТОР НА СУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГР. ПЛОВДИВ ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено о ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА КАРЛ МАРКС гр. СМОЛЯН УТВЪРЖДАВАМ: Мария Дамова-Мечкарска Директор ПГИ ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: , sou_rado

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: ,   sou_rado СРЕДНО УЧИЛИЩЕ Свети Свети Кирил и Методий - гр. Радомир 2400 Радомир, ул. Райко Даскалов 31, тел.: 0777 8 24 18, www.su-radomir.com, e-mail: sou_radomir_1912@abv.bg УТВЪРЖДАВАМ МАРГАРИТА АНАНИЕ ДИРЕКТОР

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА УТВЪРДИЛ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-668/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА

Подробно

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел , З А П

ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел ,  З А П ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. Г. Димитров 2 тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg З А П О В Е Д 4-1/17.09ц.2018 г. На основание чл. 259, ал.

Подробно

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го

УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД / г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 го УТВЪРЖДАВАМ: СТОЙНА ДЕЛЧЕВА ДИРЕКТОР Заповед РД-10-667/03.09.2018 г. ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 3 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна ОРГАНИЗАЦИООНА ФОРМА

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и учили РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката ЗАПОВЕД РД 09-4529/31.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Училищни учебни планове г

Училищни учебни планове г ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ, ГРАД ХАСКОВО 6300, гр. Хасково,бул. Г.С.Раковски 24, тел. 038 622642; e-mail:ou_rilski @abv.bg УТВЪРЖДАВАМ: /п/. /Т. Ченгелова/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за 1-7 клас 1 / 49

Подробно

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ; soubansko.al

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ ; , ;  soubansko.al СРЕДНО УЧИЛИЩЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БАНСКО ул. Тодор Александров 13; тел.: 0749/ 8 83 12; 0878 206 617, 0892 602 001; e-mail: sou_bansko@abv.bg; soubansko.alle.bg Утвърждавам: ЕЛЕОНОРА БАРЯКОВА Директор на СУ

Подробно

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об

Директор: тел.: УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 2018/2019 Форма на об Директор: тел.: 5559 33 e-mail: ou_zidarovo@abv.bg; http://www.hristo-botev-zidarovo.eu/ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН Учебна година: 8/9 Форма на обучение: дневна Организация на учебния ден: целодневна Утвърждавам:

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО - ВРАЦА УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 3 тел. 092/648046,

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО - ВРАЦА УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ 3 тел. 092/648046, тел. 092/648046, 0879 219621,e-mail: ngtr vratza@abv.bg УТВЪРДИЛ: ДИРЕКТОР НА' инж.румяна ПЕ УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН ПО ТИПОВ УЧЕБЕН ПЛАН НА МОН ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09- / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09.. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона за професионалното

Подробно

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx

Microsoft Word - U.Plan_ _В6_IKONOMIST_Gorsko_stopanstvo.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д /. 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ: ГРАФИК НА УЧЕБНОТ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ ГРАД КРИЧИМ,4220 ОБЩИНА КРИЧИМ,ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ,БУЛ. ТРАКИЯ 1 ТЕЛ:03145-22-24 e-mail: nuvlevski@abv.bg ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019 2020 ГОДИНА Начало на учебната

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4144/29.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 3987/28.08.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 2600/14.09.2018. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - дневна ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА - клас ИЗХОДЯЩО

Подробно

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / , съгласуван е с обществения съвет към училището - проток Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 / 3.09.2018, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 1 / 4.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4941/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4731/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4732/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД / г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4952/04.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА Приложение МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ - завършено основно образование СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 години ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ - обучение чрез работа (дуална система на

Подробно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседми I ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас VIІІ и ІХ клас Х клас І срок-18 учебниседмици ІІ срок- 18 учебниседмици ІІ срок- 20 учебниседмици, откоито 2 седмици запроизводственапрактика ХІ клас

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4780/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx

Microsoft Word - U_Plan_ _B19_Ikonomist_ZS_ZFO_ docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /.2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 4796/01.09.2017 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в. от Закона

Подробно

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819

Microsoft Word - Tipov_UchebenPlan_ _B15_050819 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 /. г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски 3, тел: 03041/80 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА А. С. ПОПОВ гр. Девин, обл. Смолян, ул. Васил Левски, тел: 00/80-80 Одобрявам: Иван Муцевски Началник на РИО - Смолян СТЕПЕН

Подробно

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР

ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ  ПО  ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА – ГР ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИКА ГР. ПЛОВДИВ гр.пловдив 4003, бул. Васил Априлов 156, Директор: 95-28-38, Секретар: 95-50-18, Факс: 95-28-38, e-mail: thvp_pv@yahoo.com, pghtt_plov@abv.bg

Подробно

ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел Ш,тед»/фаж ; e-maa:pgss.siivctfo

ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел Ш,тед»/фаж ; e-maa:pgss.siivctfo ШЮФВСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СШ СКО СТОПАНСТВО' "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ' гр. Суворово оод» Варна; тел.05153 22Ш,тед»/фаж 05153 3257; e-maa:pgss.siivctfovofflftw.bg УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН за VIII6 клас? ЗА

Подробно

Microsoft Word В18.docx

Microsoft Word В18.docx РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Заместник-министър на образованието и науката З А П О В Е Д РД 09 / 2019 г. На основание чл. 93, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 13в от Закона

Подробно