Versican Plus DHPPi-L4R, INN-Canine distemper, canine adenovirus, canine parvovirosis, canine parainfluenza virus (live attenuated), canine leptospiro

Размер: px
Започни от страница:

Download "Versican Plus DHPPi-L4R, INN-Canine distemper, canine adenovirus, canine parvovirosis, canine parainfluenza virus (live attenuated), canine leptospiro"

Препис

1 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1

2 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus DHPPi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активни субстанции: Лиофилизат (жив атенюиран): Minimum Maximum Canine distemper вирус, щам CDV Bio 11/A TCID 50 * TCID 50 Canine adenovirus Type 2, щам CAV-2-Bio TCID 50 * TCID 50 Canine parvovirus Type 2b, щам CPV-2b-Bio 12/B TCID 50 * TCID 50 Canine parainfluenza Type 2 вирус, щам CPiV-2-Bio TCID 50 * TCID 50 Суспензия (инактивиранa): Leptospira interrogans серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Icterohaemorrhagiae щам MSLB 1089 ALR** titre 1:51 Leptospira interrogans серогрупа Canicola серотип Canicola, щам MSLB 1090 ALR** titre 1:51 Leptospira kirschneri серогрупа Grippotyphosa серотип Grippotyphosa, щам MSLB 1091 ALR** titre 1:40 Leptospira interrogans серогрупа Australis серотип Bratislava, щам MSLB 1088 ALR** titre 1:51 Инактивиран вирус на бяс, щам SAD Vnukovo IU*** * Тъканна културално инфекциозна доза 50%. ** Антитела микро аглутинация-литична реакция. *** Международни единици. Аджувант: Aluminium hydroxide mg. Ексципиенти: За пълния списък на ексципиентите, виж т ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия. Външният изглед на компонентите е както следва: Лиофилизат: бяло оцветено, шуплесто съдържимо. Суспензия: розово оцветенa с фин седимент. 4. КЛИНИЧНИ ДАННИ 4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП Кучета. 2

3 4.2 Терапевтични показания, определени за отделните видове животни За активна имунизация на кучета на възраст над 8-9 седмици: - За предпазване от поява на клинични признаци и смъртност, свързани с вируса на гана по кучетата; - За предпазване от поява на клинични признаци и смъртност, свързани с кучешки аденовирус тип 1; - За предпазване от поява на клинични признаци и за намаляване на вирусното излъчителство, свързани с кучешки аденовирус тип 2; - За предпазване от поява на клинични признаци, левкопения и вирусна екскреция, предизвикани от кучешки парвовирус; - За предпазване от поява на клинични признаци (изтечения от носа и очите) и за намаляване на вирусното излъчителство, свързани с кучешки параинфлуенца вирус; - За предпазване от поява на клинични признаци, инфекция и отделяне с урината на L.interrogans серогрупа Australis серотип Bratislava; - За предпазване от поява на клинични признаци, отделяне с урината и за намаляване на инфектирането с L.interrogans серогрупа Canicola серотип Canicola и L.interrogans серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Icterohaemorrhagiae; - За предпазване от поява на клинични признаци, отделяне с урината и за намаляване на инфектирането с L.kirschneri серогрупа Grippotyphosa серотип Grippotyphosa; - За предпазване от поява на клинични признаци, инфектиране и смъртност, предизвикани от вируса на беса. Начало на имунитета: - 2 седмици след единична ваксинация на възраст над 12 седмици за бяс; - 3 седмици след първата ваксинация за CDV, CAV, CPV; - 3 седмици след приключване на началния курс за CPiV; - 4 седмици след приключване на началния курс за всички компоненти на Leptospira. Продължителност на имунитета: Най-малко 3години след началния ваксинационен курс за вируса на ганата, кучешки аденовирус тип 1, кучешки аденовирус тип 2, кучешки парвовирус и вируса на беса. Продължителността на имунитета срещу CAV-2 не е изследвана чрез провокация. Установено е, че 3 години след ваксинация срещу CAV-2, все още се откриват антитела. Приема се, че имунологичната протекция срещу CAV-2, асоцииран с респираторна симптоматика, е с продължителност поне 3 години. Най-малко една година след началния ваксинационен курс срещу CPiV и Leptospira компонентите. Продължителността на имунитета срещу бяс е доказана след еднократна ваксинация на възраст над 12 седмици. 4.3 Противопоказания Няма. 4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП Добър имунен отговор се получава при здрава имунна система. Имунният отговор при животните може да бъде компрометиран от различни фактори като непълноценно хранене, влошено здраве, генетични фактори, едновременна употреба на продукти и стрес. Имунологичният отговор към CDV, CAV и CPV компонентите от ваксината може да се забави поради взаимодействие с майчините антитела. Въпреки това ваксината осигурява протекция при провокация с вирулентни причинители при наличие на майчини антитела срещу CDV, CAV и CPV в количества равни или по-високи от тези, които се наблюдават в полеви условия. 3

4 В случаите, при които майчините антитела са в много по-големи количества от очакваните, програмата за ваксиниране да се планира съобразно с това. Да се ваксинират само здрави животни. 4.5 Специални предпазни мерки при употреба Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта Да не се използва при животни, които показват признаци на бяс или за които се предполага, че са инфектирани с вируса на бяс. Щамовете на живите атенюирани вирусни ваксини CAV-2, CPiV и CPV-2b могат да се разпространяват от ваксинираните кучета след ваксинация, разпространението на CPV може да продължи до 10 дни. Въпреки това, благодарение на ниската патогенност на тези щамове, не е необходимо ваксинираните кучета да се държат далеч от неваксинираните кучета и домашни котки. Не е изследван ефекта на вирусния щам CPV-2b при други месоядни (освен кучета и домашни котки), за които се знае, че са чувствителни на кучешки парвовирус и поради тази причина ваксинираните кучета трябва да се изолират от тях след ваксинация. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката или етикета на продукта. 4.6 Неблагоприятни реакции (честота и важност) Често при кучета след подкожно приложение в мястото на инжектиране може да се появи преходен оток с размер до 5 cm. Отокът може да е болезнен, топъл или зачервен. Този оток ще изчезне спонтанно или в много голяма степен ще намалее до 14 дни след ваксинацията. В редки случаи могат да се наблюдават анорексия и понижена активност. В редки случаи могат да се наблюдават реакции на свръхчувствителност (включително гастроинтестинални признаци като диария и повръщане, анафилаксия, ангиоедем, диспнея, циркулаторен шок, колапс). При поява на такива реакции незабавно да се приложи подходящо лечение. Тези реакции могат да еволюират в по-тежки състояния, които могат да са животозастрашаващи. Системни реакции като летаргия, хипертермия и общо безпокойство могат да се появят много рядко. В много редки случаи са наблюдавани клинични признаци на имунно-медиирани заболявания, като хемолитична анемия, тромбоцитопения или полиартрит. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: - много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) - не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения). 4

5 4.7 Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене Бременност и лактация: Може да се прилага по време на втората и третата фаза на бременността. Безопасността на ветеринарномедицинския продукт в ранната фаза на бременността и по време на лактация не е доказана. 4.8 Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай. 4.9 Доза и начин на приложение Подкожно приложение. Доза и начин на приложение: Асептично смесете лиофилизата със суспензията. Разклатете добре и приложете цялото съдържимо (1 ml) от смесения продукт. Смесена ваксина: розово/червена или жълтеникаво оцветена, слабо опалесцираща. Начална ваксинация: Две дози Versican Plus DHPPi/L4R през интервал от 3-4 седмици, след навършване на 8-9 седмична възраст. Втората доза да не се прилага преди навършване на 12 седмична възраст. Бяс: Ефикасността на фракцията срещу бяс е доказана при лабораторни изследвания, след прилагане на възраст над 12 седмици. Ето защо при прилагане на началната доза от ваксината може да се използва Versican Plus DHPPi/L4. В този случай прилагането на втора ваксина да се направи с Versican Plus DHPPi/L4R, но не преди навършване на 12 седмична възраст. Въпреки това при полеви изследвания 10% от серонегативните кучета не са показали сероконверсия (> 0.1 IU/ml) 3 4 седмици след единична начална ваксинация срещу бяс. При някои животни титърът на антителата може да не достигне стойности > 0.5 IU/ml след начална ваксинация. Титърът на антителата намалява по време на 3-годишната продължителност на имунитета, но въпреки това при провокация животните имат протекция. При пътуване до зони с повишен риск от заразяване извън ЕО, ветеринарният лекар може да предпочете да приложи допълнителна доза от ваксината срещу бяс на животни на възраст над 12 седмици, за да осигури титър на антителата 0.5 IU/ml, който се смята за достатъчно протективен и отговаря на изискванията на тестовете при пътуване ( титър на антителата 0.5 IU/ml). При необходимост кучета на възраст под 8 седмици могат да се ваксинират безопасно с този продукт, както е доказано при изследвания на кучета над 6 седмици. Реваксинация: Единична доза Versican Plus DHPPi/L4R да се прилага на всеки 3 години. Годишна реваксинация се препоръчва за Рarainfluenza и Leptospira компонентите, ето защо единична доза от съвместимата ваксина Versican Plus Pi/L4 може да се прилага веднъж годишно, съгласно изискванията. 5

6 4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо При прилагане на доза 10-пъти по-голяма от препоръчаната, не се наблюдават неблагоприятни реакции, различни от описаните в т Въпреки това малка част от животните, на които е приложена доза, 10 пъти по-голяма от препоръчаната, могат да изпитват болка в мястото на инжектиране след прилагане на продукта Карентен срок Не е приложимо. 5. ИМУНОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ Фармакотерапевтична група: Имунологични продукти за кучета-живи вирусни и инактивирани бактериални ваксини. Ветеринарномедицински Анатомо-Терапевтичен Код: QI07AJ06. Ваксината е предназначена за активна имунизация на здрави кученца и кучета срещу болести, причинени от вируса на ганата по кучетата, кучешки парвовирус, кучешки аденовирус тип 1 и 2, кучешки параинфлуенца вирус, Leptospira interrogans серогрупа Australis серотип Bratislava, Leptospira interrogans серогрупа Canicola серотип Canicola, Leptospira kirschneri серогрупа Grippotyphosa сеееротип Grippotyphosa и Leptospira interrogans серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Icterohaemorrhagiae. 6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 6.1 Списък на ексципиентите Лиофилизат: Trometamol Edetic Acid Sucrose Dextran 70 Суспензия: Sodium chloride Potassium chloride Potassium dihydrogen phosphate Disodium phosphate dodecahydrate Water for injections 6.2 Основни несъвместимости При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти. 6.3 Срок на годност Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 2 години. Срок на годност след разтваряне в съответствие с инструкциите: използвайте незабавно. 6

7 6.4 Специални условия за съхранение на продукта Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 C 8 C). Да се пази от замръзване. Да се пази от светлина. 6.5 Вид и състав на първичната опаковка Стъклени флакони тип І, които съдържат 1 доза лиофилизат, затворен с бромобутилова гумена тапа и алуминиева капачка. Стъклени флакони тип І, които съдържат 1 доза суспензия, затворен с хлоробутилова гумена тапа и алуминиева капачка. Размер на опаковката: Пластмасова кутия, която съдържа 25 флакона (1 доза) лиофилизат и 25 флакона (1 ml) суспензия. Пластмасова кутия, която съдържа 50 флакона (1 доза) лиофилизат и 50 флакона (1 ml) суспензия. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 6.6 Специални мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat Louvain-la-Neuve БЕЛГИЯ 8. НОМЕРА НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА EU/2/14/163/001 EU/2/14/163/ ДАТА НА ПЪРВОТО ИЗДАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗA ЗА УПОТРЕБА Дата на първото издаване на лиценз за употреба: 07/05/2014 Дата на последното подновяване на лиценз за употреба: 08/04/ ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА Подробна информация за този продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, СНАБДЯВАНЕ И/ИЛИ УПОТРЕБА Не е приложимо. 7

8 ПРИЛОЖЕНИЕ II A. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРЕН ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ В. СТАТУС НА МДСОК 8

9 A. ПРОИЗВОДИТЕЛ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ПРОИЗВОДИТЕЛ, ОТГОВОРEH ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПАРТИДАТА Име и адрес на производителя на биологично активната субстанция Bioveta, a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ Име и адрес на производителя, отговорен за освобождаването на партидите за продажба Bioveta, a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ Б. УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПРЕДЛАГАНЕТО ИЛИ УПОТРЕБАТА МУ Да се отпуска само по лекарско предписание. В. СТАТУС НА МДСОК Не е приложимо. 9

10 ПРИЛОЖЕНИЕ III ЕТИКЕТ И ЛИСТОВКА 10

11 A. ЕТИКЕТ 11

12 ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА КУТИЯ 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus DHPPi/L4R лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активни субстанции: Лиофилизат (жив атенюиран): Minimum Maximum Canine distemper вирус TCID TCID 50 Canine adenovirus Type TCID TCID 50 Canine parvovirus Type 2b TCID TCID 50 Canine parainfluenza вирус TCID TCID 50 Суспензия (инактивиран): L. interrogans серотип Icterohaemorrhagiae ALR titre 1:51 L. interrogans серотип Canicola ALR titre 1:51 L. kirschneri серотип Grippotyphosa ALR titre 1:40 L. interrogans серотип Bratislava ALR titre 1:51 Инактивиран вирус на беса 2.0 IU 3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА Лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия 4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА 25 x 1 доза 50 x 1 доза 5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Кучета. 6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ Преди употреба прочети листовката. 7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ Подкожно приложение. Преди употреба прочети листовката. 12

13 8. КАРЕНТЕН СРОК 9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО Преди употреба прочети листовката. 10. СРОК НА ГОДНОСТ Годен до {месец/година} След разтваряне използвайте незабавно. 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ Да се съхранява и транспортира в охладено състояние. Да се пази от замръзване. Да се пази от светлина. 12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Унищожаване: прочети листовката. 13. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание. 14. НАДПИСЪТ ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. 15. ИМЕ И ПОСТОЯНEH АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat Louvain-la-Neuve БЕЛГИЯ 13

14 16. НОМЕРА НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП EU/2/14/163/001 EU/2/14/163/ ПАРТИДЕН НОМЕР Партида {номер} 14

15 МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА ФЛАКОНИ (1 ДОЗА ЛИОФИЛИЗАТ) 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus DHPPi/L4R лиофилизат за кучета 2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ DHPPi 3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ 1 доза 4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ SC 5. КАРЕНТЕН СРОК 6. ПАРТИДЕН НОМЕР Lot {номер} 7. СРОК НА ГОДНОСТ EXP {месец/година} 8. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА Само за ветеринарномедицинска употреба. 15

16 МИНИМУМ ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ МАЛКИ ОПАКОВКИ ВМП, КОИТО СЪДЪРЖАТ ЕДИНИЧНА ДОЗА ФЛАКОНИ ( 1 ML СУСПЕНЗИЯ) 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus DHPPi/L4R суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ L4R 3. СЪДЪРЖАНИЕ СПРЯМО МАСА, ОБЕМ ИЛИ БРОЙ НА ЕДИНИЧНИТЕ ДОЗИ 1 ml 4. НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ SC 5. КАРЕНТЕН СРОК 6. ПАРТИДЕН НОМЕР Lot {номер} 7. СРОК НА ГОДНОСТ EXP {месец/година} 8. НАДПИСЪТ САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА Само за ветеринарномедицинска употреба. 16

17 B. ЛИСТОВКА 17

18 ЛИСТОВКА: Versican Plus DHPPi/L4R лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Zoetis Belgium SA Rue Laid Burniat Louvain-la-Neuve БЕЛГИЯ Производител, отговорен за освобождаване на партидата: Bioveta, a.s., Komenského 212, Ivanovice na Hané, РЕПУБЛИКА ЧЕХИЯ 2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus DHPPi/L4R лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И ЕКСЦИПИЕНТИТЕ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активни субстанции: Лиофилизат (жив атенюиран): Minimum Maximum Canine distemper вирус, щам CDV Bio 11/A TCID 50 * TCID 50 Canine adenovirus type 2, щам CAV-2-Bio TCID 50 * TCID 50 Canine parvovirus type 2b, щам CPV-2b-Bio 12/B TCID 50 * TCID 50 Canine parainfluenza type 2 вирус, щам CPiV-2-Bio TCID 50 * TCID 50. Суспензия (инактивиран): Leptospira interrogans серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Icterohaemorrhagiae щам MSLB 1089 ALR** titre 1:51 Leptospira interrogans серогрупа Canicola серотип Canicola, щам MSLB 1090 ALR** titre 1:51 Leptospira kirschneri серогрупа Grippotyphosa серотип Grippotyphosa, щам MSLB 1091 ALR** titre 1:40 Leptospira interrogans серогрупа Australis серотип Bratislava, щам MSLB 1088 ALR** titre 1:51. Инактивиран вирус на беса, щам SAD Vnukovo IU*** Аджувант: Aluminium hydroxide mg. * Тъканна културално инфекциозна доза 50%. ** Антитела микро аглутинация-литична реакция. *** Международни единици. 18

19 Лиофилизат: бяло оцветено, шуплесто съдържимо. Суспензия: розово оцветен с фин седимент. 4. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ За активна имунизация на кучета на възраст над 8-9 седмици: - За предпазване от поява на клинични признаци и смъртност, свързани с вируса на гана по кучетата; - За предпазване от поява на клинични признаци и смъртност, свързани с кучешки аденовирус тип 1; - За предпазване от поява на клинични признаци и за намаляване на вирусното излъчителство, свързани с кучешки аденовирус тип 2; - За предпазване от поява на клинични признаци, левкопения и вирусна екскреция, предизвикани от кучешки парвовирус; - За предпазване от поява на клинични признаци (изтечения от носа и очите) и за намаляване на вирусното излъчителство, свързани с кучешки параинфлуенца вирус; - За предпазване от поява на клинични признаци, инфекция и отделяне с урината на L.interrogans серогрупа Australis серотип Bratislava; - За предпазване от поява на клинични признаци, отделяне с урината и за намаляване на инфектирането с L.interrogans серогрупа Canicola серотип Canicola и L.interrogans серогрупа Icterohaemorrhagiae серотип Icterohaemorrhagiae; - За предпазване от поява на клинични признаци, отделяне с урината и за намаляване на инфектирането с L. kirschneri серогрупа Grippotyphosa серотип Grippotyphosa; - За предпазване от поява на клинични признаци, инфектиране и смъртност, предизвикани от вируса на беса. Начало на имунитета: - 2 седмици след единична ваксинация на възраст над 12 седмици за бяс; - 3 седмици след първата ваксинация за CDV, CAV, CPV; - 3 седмици след приключване на началния курс за CPiV; - 4 седмици след приключване на началния курс за всички компоненти на Leptospira. Продължителност на имунитета: Най-малко 3години след началния ваксинационен курс за вируса на ганата, кучешки аденовирус тип 1, кучешки аденовирус тип 2, кучешки парвовирус и вируса на беса. Продължителността на имунитета срещу CAV-2 не е изследвана чрез провокация. Установено е, че 3 години след ваксинация срещу CAV-2, все още се откриват антитела. Приема се, че имунологичната протекция срещу CAV-2, асоцииран с респираторна симптоматика, е с продължителност поне 3 години. Най-малко една година след началния ваксинационен курс срещу CPiV и Leptospira компонентите. Продължителността на имунитета срещу бяс е доказана след еднократна ваксинация на възраст над 12 седмици. 5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ Няма. 19

20 6. НЕБЛАГОПРИЯТНИ РЕАКЦИИ Често при кучета след подкожно приложение в мястото на инжектиране може да се появи преходен оток с размер до 5 cm. Отокът може да е болезнен, топъл или зачервен. Този оток ще изчезне спонтанно или в много голяма степен ще намалее до 14 дни след ваксинацията. В редки случаи могат да се наблюдават анорексия и понижена активност. В редки случаи могат да се наблюдават реакции на свръхчувствителност (включително гастроинтестинални признаци като диария и повръщане, анафилаксия, ангиоедем, диспнея, циркулаторен шок, колапс). При поява на такива реакции незабавно да се приложи подходящо лечение. Тези реакции могат да еволюират в по-тежки състояния, които могат да са животозастрашаващи. Системни реакции като летаргия, хипертермия и общо безпокойство могат да се появят много рядко. В много редки случаи са наблюдавани клинични признаци на имунно-медиирани заболявания, като хемолитична анемия, тромбоцитопения или полиартрит. Честотата на неблагоприятните реакции се определя чрез следната класификация: - много чести (повече от 1 на 10 третирани животни, проявяващи неблагоприятни реакции по време на курса на едно лечение) - чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 100 третирани животни) - не чести (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 1,000 третирани животни) - редки (повече от 1, но по-малко от 10 животни на 10,000 третирани животни) - много редки (по-малко от 1 животно на 10,000 третирани животни, включително изолирани съобщения). Ако забележите някакви неблагоприятни реакции, включително и такива, които не са описани в тази листовка или мислите, че ветеринарномедицинския продукт не работи, моля да уведомите Вашия ветеринарен лекар. 7. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП Кучета. 8. ДОЗИРОВКА ЗА ВСЕКИ ВИД ЖИВОТНО, МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛАГАНЕ Подкожно приложение. Начална ваксинация: Две дози Versican Plus DHPPi/L4R през интервал от 3-4 седмици, след навършване на 8-9 седмична възраст. Втората доза да не се прилага преди навършване на 12 седмична възраст. Бяс: Ефикасността на фракцията срещу бяс е доказана при лабораторни изследвания, след прилагане на възраст над 12 седмици. Ето защо при прилагане на началната доза от ваксината трябва да се използва Versican Plus DHPPi/L4. В този случай прилагането на втора ваксина да се направи с Versican Plus DHPPi/L4R, но не преди навършване на 12 седмична възраст. Въпреки това при полеви изследвания 10% от серонегативните кучета не са показали сероконверсия (> 0.1 IU/ml) 3 4 седмици след единична начална ваксинация срещу бяс. 20

21 При някои животни титърът на антителата може да не достигне стойности > 0.5 IU/ml след начална ваксинация. Титърът на антителата намалява по време на 3-годишната продължителност на имунитета, но въпреки това при провокация животните имат протекция. При пътуване до зони с повишен риск от заразяване извън ЕО, ветеринарният лекар може да предпочете да приложи допълнителна доза от ваксината срещу бяс на животни на възраст над 12 седмици, за да осигури титър на антителата 0.5 IU/ml, който се смята за достатъчно протективен и отговаря на изискванията на тестовете при пътуване ( титър на антителата 0.5 IU/ml). При необходимост кучета на възраст под 8 седмици могат да се ваксинират безопасно с Versican Plus DHPPi/L4R, както е доказано при изследвания на кучета над 6 седмици. Реваксинация: Единична доза Versican Plus DHPPi/L4R да се прилага на всеки 3 години. Годишна реваксинация се препоръчва за Parainfluenza и Leptospira компонентите, ето защо единична доза от съвместимата ваксина Versican Plus Pi/L4R може да се прилага веднъж годишно, съгласно изискванията. 9. СЪВЕТ ЗА ПРАВИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ Асептично смесете лиофилизата със суспензията. Разклатете добре и приложете цялото съдържимо (1 ml) от смесения продукт. Смесена ваксина: розово/червена или жълтеникаво оцветена, слабо опалесцираща. 10. КАРЕНТЕН СРОК Не е приложимо. 11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРОДУКТА Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места. Да се съхранява и транспортира в охладено състояние (2 C 8 C). Да се пази от замръзване. Да се пази от светлина. Да не се използва този ветеринарномедицински продукт след изтичанe срока на годност, посочен върху етикет след Годен до. Да се използва незабавно след смесване. 12. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ Специални предупреждения за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП: Добър имунен отговор се получава при здрава имунна система. Имунният отговор при животните може да бъде компрометиран от различни фактори като непълноценно хранене, влошено здраве, генетични фактори, едновременна употреба на продукти и стрес. Имунологичният отговор към CDV, CAV и CPV компонентите от ваксината може да се забави поради взаимодействие с майчините антитела. Въпреки това ваксината осигурява протекция при провокация с вирулентни причинители при наличие на майчини антитела срещу CDV, CAV и CPV в количества равни или по-високи от тези, които се наблюдават в полеви условия. 21

22 В случаите, при които майчините антитела са в много по-големи количества от очакваните, програмата за ваксиниране да се планира съобразно с това. Да се ваксинират само здрави животни. Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта Да не се използва при животни, които показват признаци на бяс или за които се предполага, че са инфектирани с вируса на бяс. Щамовете на живите атенюирани вирусни ваксини CAV-2, CPiV и CPV-2b могат да се разпространяват от ваксинираните кучета след ваксинация, разпространението на CPV може да продължи до 10 дни. Въпреки това, благодарение на ниската патогенност на тези щамове, не е необходимо ваксинираните кучета да се държат далеч от неваксинираните кучета и домашни котки. Не е изследван ефекта на вирусния щам CPV-2b при други месоядни (освен кучета и домашни котки), за които се знае, че са чувствителни на кучешки парвовирус, поради тази причина ваксинираните кучета трябва да се държат отделно от тях след ваксинацията. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните При случайно самоинжектиране, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта. Бременност и лактация: Може да се прилага по време на втората и третата фаза на бременността. Безопасността на ветеринарномедицинския продукт в ранната фаза на бременността и по време на лактация не е доказана. Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Няма налична информация за безопасността и ефикасността от съвместното използване на тази ваксина с други ветеринарномедицински продукти. Поради тази причина, прилагането на тази ваксина преди или след употребата на друг ветеринарномедицински продукт трябва да се прецени според индивидуалния случай. Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти): При прилагане на доза, 10-пъти по-голяма от препоръчаната, не се наблюдават неблагоприятни реакции, различни от описаните в т. 6. (Неблагоприятни реакции). Въпреки това малка част от животните, на които е приложена доза, 10 пъти по-голяма от препоръчаната, могат да изпитват болка в мястото на инжектиране след прилагане на продукта. Основни несъвместимости: При липса на данни за съвместимост, този ветеринарномедицински продукт не трябва да бъде смесван с други ветеринарномедицински продукти. 13. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство. 14. ДАТАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА Подробна информация за този ветеринарномедицински продукт може да намерите на интернет страницата на Европейската Агенция по Лекарствата 22

23 15. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ> Пластмасова кутия, която съдържа 25 флакона (1 доза) лиофилизат и 25 флакона (1 ml) суспензия. Пластмасова кутия, която съдържа 50 флакона (1 доза) лиофилизат и 50 флакона (1 ml) суспензия. Не всички размери на опаковката могат да бъдат предлагани на пазара. 23

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat

Versican Plus Pi+L4R, INN-canineparainfluenzatype2virus,straincpiv2-bio15/inactivated leptospirainterrogansserovar bratislava,strainmslb1088/inactivat ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Versican Plus Pi/L4R, лиофилизат и суспензия за инжекционна суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

V-2003-PI-bg

V-2003-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax Rabies суспенсия за инжектране 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml съдържа: Активна

Подробно

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97

Purevax RCP FeLV, INN-FHV F2 strain+FCV 431 and G1 strains+PLI IV+vCP97 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Purevax RCP FeLV лиофилизирана ваксина и разтворител за инжекционна суспензия 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

Cytopoint, INN-lokivetmab

Cytopoint, INN-lokivetmab ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ CYTOPOINT 10 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT 20 mg инжекционен разтвор за кучета CYTOPOINT

Подробно

ONCEPT IL 2

ONCEPT IL 2 ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Oncept IL-2 лиофилизат и разтворител за инжекционна суспензия за котки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Подробно

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen

BTVPUR AlSap 8, Bluetongue virus serotype 8 antigen ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ BTVPUR AlSap 8, инжекционна суспензия. 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Всяка доза от 1 ml от ваксината

Подробно

Apoquel, INN-oclacitinib maleate

Apoquel, INN-oclacitinib maleate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Apoquel 3.6 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 5.4 mg филмирани таблетки за кучета Apoquel 16 mg

Подробно

V-2001-PI-bg

V-2001-PI-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1/32 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Melosus 1,5 mg/ml перорална суспензия за кучета 2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ Един ml съдържа:

Подробно

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н

ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател н ЛИСТОВКА ЗА: ENROFLOX INJ 10 % - BG 1. ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ Притежател на лиценза за употреба: Габрофам ООД 7002 Русе, ул.

Подробно

Simparica, INN-sarolaner

Simparica, INN-sarolaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Simparica 5 mg дъвчащи таблетки за кучета 1,3 2,5 kg Simparica 10 mg дъвчащи таблетки за кучета >2,5 5

Подробно

Ypozane, INN-osaterone acetate

Ypozane, INN-osaterone acetate ПРИКЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ YPOZANE 1,875 mg таблети за кучета YPOZANE 3,75 mg таблети за кучета YPOZANE 7,5 mg таблети за кучета

Подробно

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate

Posatex, INN-Posaconazole, Orbifloxacin, Mometasone furoate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Posatex капки за уши, суспензия за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: Orbifloxacin

Подробно

PREVICOX - FIROCOXIB

PREVICOX - FIROCOXIB ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Previcox 57 mg дъвчащи таблети за кучета Previcox 227 mg дъвчащи таблети за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн

+КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животн +КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ ЦЕФТИОМАКС 50 mg/ml инжекционна суспензия за едри преживни животни и свине Ceftiofur hydrochloride CEFTIOMAX 50 mg/ml

Подробно

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate

OSURNIA, INN-terbinafine, florfenicol, betamethasone acetate ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ OSURNIA гел за уши за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активни субстанции: 1 доза (1,2 g) съдържа:

Подробно

[Version 8, 10/2012]

[Version 8, 10/2012] [Version 8, 10/2012] ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ РОКСАЦИН БГ ОРАЛЕН 100 mg/ml перорален разтвор за пилета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН

Подробно

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan

FORTEKOR PLUS, INN-benazepril hydrochloride, pimobendan ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 10 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ FORTEKOR PLUS 1,25 mg/2,5 mg таблетки за кучета FORTEKOR PLUS 5 mg/10 mg таблетки за кучета 2. КАЧЕСТВЕН

Подробно

Microsoft Word - Poulvac Bursa Plus V-A-052-bg

Microsoft Word - Poulvac Bursa Plus V-A-052-bg ПРИЛОЖЕНИЕ I НАИМЕНОВАНИЕ, ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА, КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДЕЦИНСКИЯ ПРОДУКТ, ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРАДНАЗНАЧЕН, НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ, ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ДОЗА, КАРЕНТЕН СРОК, ЗАЯВИТЕЛ/ПРИТЕЖАТЕЛ

Подробно

Bravecto, INN-Fluralaner

Bravecto, INN-Fluralaner ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Bravecto 112,5 mg дъвчащи таблетки за много малки кучета (2-4,5 kg) Bravecto 250 mg дъвчащи таблетки за

Подробно

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate)

Suprelorin; INN: deslorelin (as deslorelin acetate) ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Suprelorin 4.7 mg имплант за кучета 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна субстанция: Deslorelin (под

Подробно

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc

Microsoft Word - Septolete Apple PIL.doc Листовка за пациента Прочетете всичко от тази листовка внимателно, защото тя съдържа важна за вас информация. Този лекарствен продукт се продава без лекарско предписание. Независимо от това, Вие трябва

Подробно

Vectra3D,INN-dinotefuran,pyriproxyfen,permethrin

Vectra3D,INN-dinotefuran,pyriproxyfen,permethrin ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ Vectra 3D спот-он разтвор за кучета 1.5 4 kg Vectra 3D спот-он разтвор за кучета > 4 10 kg Vectra 3D спот-он

Подробно

SevoFlo, INN-sevoflurane

SevoFlo, INN-sevoflurane ПРИЛОЖЕНИЕ I КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1 1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ SevoFlo 100 % течност за инхалация с пара за кучета и котки 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна

Подробно

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc

Microsoft Word - BG-SPC-Imazol-Plus-final.doc КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА 1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ Imazol Cream plus Имазол Крем плюс 2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ 1 g крем съдържа 10 mg клотримазол и 2.5 mg хексамидинов диизетионат

Подробно

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_

RACUMINE PASTE_PROF_final_Label+Leaflet_ РАКУМИН ПАСТА Номер на издаденото разрешение за пускане на пазара на МЗ: 1543-1/23.10.2013г. Лице, което пуска на пазара: Байер България ЕООД 1510 София ул. Резбарска 5 тел. +359 2 8140 164 Производител:

Подробно