Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Размер: px
Започни от страница:

Download "Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc"

Препис

1 РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Виржиния Живкова Иванова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика по специалност Световно стопанство и МИО, обявен в ДВ бр. 103 от 2011 за нуждите на ВСУ Черноризец Храбър Рецензент: Професор доктор Емил Спасов Панушев ВСУ Черноризец Храбър, (3.8. Икономика, Световно стопанство и МИО) Настоящата рецензия е изготвена въз основа на документи, постъпили по конкурс, обявен от ВСУ Черноризец Храбър (ДВ, бр. 103 от 2011 г.) и на интернет-страницата на университета за нуждите на катедра Международна икономика и политика към Факултет Международна иконовика и администрация. Представените по конкурса документи съответстват на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и Инструкция 6 към Наредба 3 за академичния състав на ВСУ Черноризец Храбър. Процедурата по конкурса е коректно спазена. 1. Общо представяне на получените материали За участие в обявения конкурс са подали документи единствен кандидат: д-р Виржиния Живкова Иванова от ВСУ Черноризец Храбър. За участие в конкурса кандидатът д-р Виржиния Живкова Иванова е представила списък от общо12 заглавия, в т.ч. публикации в български и чуждестранни научни издания и научни форуми, 1 студия, 1 монография, 7 статии, 2 доклада на конференции, и 1 учебно пособие. Приемат се за 1

2 рецензиране представените 12 научни труда, които са извън дисертацията и съответстват на тематиката на конкурса. 2. Данни за кандида Д-р Виржиния Иванова е завършила бакалавърска степен (Международни икономически отношения Международни финанси) и Междууниверситетската магистърска програма Международни финанси. От 2004 година е преподавател във ВСУ Черноризец Храбър. Тя води упражнения и чете лекции по Международен маркетинг, Международен бизнес, Международен финансов мениджмънт, Международни бизнес анализи, Международно движение на капитали. През г. Виржиния Иванова е докторант на самостоятелна подготовка като защитава успешно дисертационен труд и й е присъдена образователната и научна степен доктор. Наред с изследователската и преподавателска работа кандидатката работи активно със студенти тя е тютор на специалността Международни икономически отношения, заема отговорни длъжности като експерт по НИД на катедра Международна икономика и политика, координатор по ECTS, ръководи магистърска програма. 3. Обща характеристика и оценка на научната продукция на кандидата Представената научна продукця от д-р Виржиния Живкова Иванова третира проблеми от областта на икономическите и управленските аспекти на сливанията и поглъщанията публикации 1, 5, 6, 8, 10 и 12. Те доразвиват тези на авторката в области различни от тематиката на дисертационния труд. Въпросите на международните финанси са разработени в публикации 7 и 11, а регулирането на международните финанси и финансовия сектор като цяло публикации 9 и 12. Предвид факта, че някои от публикациите са доклади, представени на конференции някои 2

3 и на английски език, те не са равностойни на монографичното изследване, още по-малко на учебното помагало. Като обща оценка, представената научна продукция е резултат от самостоятелни анализи на кандидатката, за което свидетелства и известно повторения на представени тези. Те имат качествата на академични публикации и са по темата на конкурса. 4. Характеристика и оценка на учебно-педагогическата дейност на кандидата В представените документи на д-р Виржиния Живкова Иванова са посочени значителен брой дисциплини, по които тя първоначално се изявява като асистент а впоследствие и като титуляр на лекционни теми и курсове. В нейната работа се наблюдава съдържателна ориентираност към проблемите на международните финанси, международния бизнес и финансов мениджмънт. Изследванията в тези области й дават възможност да разработва съдържателни лекционни курсове, които се посрещат с интерес от студентите а представеното учебно помагало, разглеждам като първа стъпка към създаване на учебни пособия и в други преподавани от нея дисциплини. Натрупания в рамките на изследователския процес емпиричен материал е предпоставка за добро преподаване и възприемане от студентите на проблемите на международните икономически отношения. Ръководените от нея дипломанти се представят на високо равнище и защитават с успех постигнатото под научното ръководство на д-р Виржиния Живкова Иванова. Наред с това тя ръководи преддипмния стаж на студентите от специалност Международни икономически итношения и участва в подготовка на доклади за акредитация. 5. Научни и научно-приложни приноси на кандидата 3

4 В представените по конкурса публикации се открояват следните приноси: В изследването на генезиса на сливанията и поглъщанията са откроени исторически вълни на това явление, като се систематизират различни класификации и се определят факторите, които влияят в съвременните условия. Този принос може да се определи като систематизиране и допълване на съществуващо знание. В резултат от направените изследвания на кандидатката са формулирани изводи относно международната практика на сливанията и поглъщанията. Представени са различни групи мотиви операционни, финансови, инвестиционни и стратегически в национален и международен план, като е откроено мястото на враждебните сливания и поглъщания. Анализирани са ефектите както за организацията, приемаща сделката, така и за собствениците. Тези приноси могат да се определят като доразвиване на съществуващо знание. Изведени са практически и законодателни дейности в световната финансова пректика за преодоляване на последиците от световната финансова криза. В анализа на причините за възникването на кризата се очертават дейности на прехвърляне на капитали, при което в най-значителна степен могат да се вземат погрешни решения. Тези приноси могат да се оценят като обогатяване на съществуващо знание. В представените доклади на национални и международни конференции са представени анализи на кандидатката върху международната интеграция на фирмената и банковата дейност. Дискутира се мястото на България в процесите на консолидация и мотивите за привличане и регионално насочване на капитала. 4

5 Тези приноси могат да се определят като приложение на научни постижения в практиката. 6. Оценка на личния принос на кандидата Представените публикации по конкурса са лично дело на д-р Виржиния Живкова Иванова и съдържащите се в тях приносни моменти представят личното й участие в конкурса. 7. Бележки и препоръки Към кандидатката могат да се отправят следните критични бележки: Бележки относно постановката, анализите и обобщенията на разглежданите проблеми. В работите на д-р Виржиния Живкова Иванова се наблюдава концентриране върху вътрешната дейност на фирмената и банкова дейност по отношение на сливанията и поглъщанията. Авторката би могла да свърже по-ясно тези процеси с външната среда, като очертае регионалната специфика, особено на страните в преход от Централна и Източна Европа. Това би могло да се свърже и с процесите на ориентация към Европейския съюз и мястото на европейските банки и фирми в консолидационните процеси в посочения кръг държави. Бележки относно методично равнище, точност и пълнота на резултатите. Изследванията на кандидатката се базират на традиционни източници, като препоръката ми е да се систематизират по-дълги статистически редове, което да даде възможност за се прилага и модерен инструментариум на анализ. Това би динамизирало оценките и ще даде възможност за прогнозни оценки относно поведението на фирмите в глобална среда. Би могло в по-голяма степен да се използват източници на международни организации. Посочените бележки не намаляват положителното ми мнение за кандидатката а са насочени къв подобряване на бъдещата й работа. 8. Лични впечатления Дългогодишната ми съвместна работа с кандидатката в катедра Международна икономика и политика, и като част от факултет Между- 5

6 народна икономика и администрация са, че д-р Вижиния Живкова Иванова работи успешно в екип и допринася за реализиране на поставените цели, работейки с присъщата й колегиалност и отговорност. ЗАКЛЮЧЕНИЕ След запознаване с представените в конкурса материали и научни трудове, анализ на тяхната значимост и съдържащи се в тях научни, научно-приложни и приложни приноси, давам своята положителна оценка и препоръчам на Научното жури да предложи на Научния съвет при ВСУ Черноризец Храбър да избере д-р Виржиния Живкова Иванова да заеме академичната длъжност доцент в професионално направление 3.8. Икономика по специалност Световно стопанство и МИО г. Рецензент: Гр. Варна /Професор д-р Емил Панушев/ 6

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн

РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академичн РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на асистент доктор Николина Невинова Грозева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.8 Икономика

Подробно

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде

1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на акаде 1 СТАНОВИЩЕ За научните трудове и учебната дейност на Главен асистент д-р Галина Великова Милева, представени за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в професионално направление

Подробно

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva

Microsoft Word - stanoviste_sv_mihaleva СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на ас. д-р Александра Данкова Парашкевова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в кон СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Николина Невинова Грозева (ак. дл., н.ст., име, презиме, фамилия) представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про

С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по про С Т А Н О В И Щ Е От: Проф.доктор Татяна Стефанова Хубенова-Делисивкова, Институт за икономически изследвания на БАН Относно: конкурс за доцент по професионално направление 3.8 Икономика, научна специалност

Подробно

Stanovishte E Penkova

Stanovishte E Penkova Становище от доц. д-р Евгения Пенкова, УНСС София, член на научно жури по конкурса за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР, по професионално направление 3.7. Администрация и управление/социално управление

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на гл. ас. д-р Галина Димитрова Момчева-Гърдева представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 4.6.

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ”

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” ВОЕННА АКАДЕМИЯ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ С Т А Н О В И Щ Е от.проф.д.ик.н. Кирил Петров Ангелов Технически университет-софия Стопански факултет на научните трудове, представени по конкурса за заемане на

Подробно

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит

ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научнит ВОЕННА АКАДЕМИЯ Г. С. РАКОВСКИ" СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Евгени Петров Манев Университет по библиотекознание и информационни технологии ОТНОСНО: научните трудове на д-р ВЯРА СТОЙКОВА ЖЕКОВА, представени

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Даниела Костадинова Михалева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц

СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доц СТАНОВИЩЕ за научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7. Администрация

Подробно

СТАНОВИЩЕ

СТАНОВИЩЕ СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Хрисула Атанас Недялкова - У - тет Проф. д-р Асен Златаров по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент Научна област: Педагогически науки Професионално направление: 1.2.

Подробно

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж

СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно ж СТАНОВИЩЕ от доц. д-р Милена Кирилова Филипова, катедра Мениджмънт и маркетинг, Стопански факултет при ЮЗУ Неофит Рилски, Благоевград член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ

Подробно

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на

С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на С Т А Н О В И Щ Е От: проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева УНСС София, катедра Икономика на транспорта и енергетиката Относно: конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в СУ «Св.Климент Охридски»

Подробно

Microsoft Word - V.Vasilev

Microsoft Word - V.Vasilev Вх. ЧР-01-302/11.09.2018 г. Р Е Ц Е Н З И Я на научните трудове, учебната и научна дейност на доц. д-р Катя Георгиева Стойчева, представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност професор

Подробно

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc

Microsoft Word - Recenzia-Kapralov.doc РЕЦЕНЗИЯ на научните трудове и учебната дейност на д-р Иванка Тодорова Банкова представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност доцент в професионално направление 3.7 Администрация и

Подробно

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната

СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната СТАНОВИЩЕ на доц. д-р Климент Минев Найденов, ръководител на Катедра Регионално развитие, ГГФ член на научно жури в конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в Област на висше образование 1. Педагогически

Подробно

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к

СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / г. Относно: к СТАНОВИЩЕ от проф. д-р Павел Георгиев Павлов, член на научно жури, съгласно заповед на Ректора на ВСУ Черноризец Храбър 960 / 14.03. 2011г. Относно: конкурс за получаване на академичната длъжност доцент

Подробно

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом

СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Иконом СТАНОВИЩЕ за гл. ас. д-р Надя Георгиева Велинова Соколова по конкурс за заемане на академична длъжност доцент по професионално направление 3.8. Икономика (счетоводство и одит) от акад. Иван П. Попчев Със

Подробно

Microsoft Word - E_Paspalanova

Microsoft Word - E_Paspalanova Вх. ЧР-01-294/04.09.2018 г. СТАНОВИЩЕ От: доц. д-р Елена Паспаланова (пенсионер, Департамент Когнитивна наука и психология, Нов български университет) Относно: кандидатурата на доц. Катя Георгиева Стойчева

Подробно

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Р Е Ц Е Н З И Я От: Чл. кор. проф. д.с.н. Димитър Велков Димитров, научна специалност Социология, БАН Относно: конкурс за заемане на академична длъжност

Подробно