УТВЪРЖДАВАМ:... (подпис и печат) Ползвател:... (фамилия, длъжност) Дата:... И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ І. ЗАП

Размер: px
Започни от страница:

Download "УТВЪРЖДАВАМ:... (подпис и печат) Ползвател:... (фамилия, длъжност) Дата:... И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ І. ЗАП"

Препис

1 УТВЪРЖДАВАМ:... (подпис и печат) Ползвател:... (фамилия, длъжност) Дата:... И Н С Т Р У К Ц И Я ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОТОПЛИТЕЛНИ ВОДОГРЕЙНИ КОТЛИ І. ЗАПЪЛВАНЕ НА КОТЕЛА И ИНСТАЛАЦИЯТА С ВОДА 1. Запълването на котела и инсталацията с вода става от водопроводната мрежа, при отворени всички обезвъздушителни кранове. 2. При протичане на вода от тях, те последователно се затварят. 3. Пълненето продължава до протичане на вода от сигналната тръба до разширителния съд. ІІ. ПУСКАНЕ НА КОТЕЛА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 1. Прави се оглед на всички съоръжения: гориво проводите, горелките, котела, циркулационна помпа, арматурата, тръбопроводите, КИП и таблото за управление. 2. Проверява се положението отворено затворено на арматурата по инсталацията. 3. Проверява се запълването на отоплителната инсталация с вода чрез сигналната тръба. 4. Проверява се наличие на ел. захранване в таблото за управление. 5. Проверява се работата на циркулационната помпа и обезвъздушаването на инсталацията. При работеща циркулационна помпа не трябва да се чува характерен шум на протичаща вода в котела или по тръбопроводите. Наличието на такъв шум показва, че в котела или в инсталацията има въздух, който трябва да се отстрани. 6. Пускането на котела в експлоатационен режим се осъществява в ред и последователност, описана в раздела експлоатация на горелката. ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПЪРВОНАЧАЛНО ПУСКАНЕ НА ГОРЕЛКАТА СЕ ИЗИСКВА ДА БЪДЕ СПАЗВАНА СЛЕДНАТА ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ: 1. Да се проверят всички ел. съединения за правилното и сигурно свързване към електрическата мрежа. 2. Да се проверят и притегнат на горивопроводните съединения срещу течове на гориво.

2 3. Да се отварят последователно спирателните вентили по смукателния тръбопровод. 4. Да се обезвъздушава нафтовата помпа и смукателната система. Същото се извършва по два начина: - когато резервоарът е под нивото на помпата и тя работи на засмукване, необходимо е да се напълни тръбопроводът и помпата с гориво. - когато резервоарът е над нивото на помпата, отвива, се тапата на горивната страна на помпата и се завива след излизане на въздуха. 5. Да се провери изправността на котела, като се обърне особено внимание на клапата за изходящите газове, да бъде отворена напълно. 6. След около 5-6 минути работа с горелката да се проверяват всички съединения за течове на гориво и се отстранят, ако няма такива. 7. След пускане на горелката да се пристъпва към настройка на регулиращата клапа за въздух, налягането на помпата за гориво, клапата за изходящи газове на котела, термостати, манометри и други съоръжения. 8. Пускането на горелката в действие става чрез пусков бутон, намираща се върху таблото. 9. Да се следи за последователността на степените на запалване като след І ва степен, запалителната система трябва да се изключи, а направо запалване на ІІ ра степен не може да стане. 10. Ако поради запушване на дюза, липса на гориво или други причини горивният процес не започне в продължение на 4 5 сек., то да се осигури автоматично изключване на горелката. Изключването на горелката да става и през време на работа, когато пламъкът изчезне поради някаква причина. 11. В електрическата схема на таблото да има предвидена специална блокировка, която да не позволява включването на горелката при неизправно фотосъпротивление. 12. Да се следи разхода на гориво и работното налягане на помпата. 13. Регулирането на помпата, настройката на клапата за въздух и ел. автоматиката да се извършват от специалист по КИП и А. 14. Настройката на клапите да се извършва еднократно при първоначално пускане на горелката. Нова настройка се прави от специалист при поява на дим или изменение режима на работа на горелката. 15. Филтърът за гориво трябва да се почиства веднъж месечно, този на помпата веднъж на сезон. При почистване на филтрите с бензин строго да се спазват правилата за пожаробезопасна работа с лесно запалителни течности. 16. Прекратяване работата на горелката по желание става чрез бутон стоп намиращ се върху таблото. 17. След всяко спиране на горелката трябва да се затварят спирателните вентили на горивопровода и да се изключва ел. захранването на командното табло (пулта за управление). Внимание! Всички настройки и регулировки на горелката и командното табло (пулт) да се извършват от квалифицирани специалисти! 2

3 ІV. СПИРАНЕ НА КОТЕЛА 1. Спирането на котела се извършва чрез операциите, посочени в инструкцията за техническа експлоатация на горелката. 2. Желателно е циркулационната помпа да не се изключва веднага спирането на горелката, особенно ако температурата на водата е близка до номиналната, тъй като в котела има сравнително големи по обем топлоакумулиращи маси, които могат да доведат до прегряване на водата. 3. При окончателно спиране на котела да се затваря и спирателната арматура по горивопровода. V. АВАРИЙНО СПИРАНЕ Котелът незабавно трябва да бъде спрян в следните случаи: 1. При констатиране на теч от нагревните повърхности на котела. Внимание! Често при първоначално пускане и запълване на котела с вода по нагревните повърхности се образува кондензат, който, стичайки се, дава лъжлива представа за теч. След загряване на водата в котела кондензат изчезва, докато при истински теч се увеличава. След неколкократни запускания на котела потенето се прекратява. 2. При отказ на циркулационната помпа. 3. При покачване температурата на водата над допустимата, а работният и защитният термостати на котела не са сработили. 4. При теч в инсталацията, който не може да се изолира по друг начин. 5. Ако налягането в котела се повиши над допустимото. 6. При пожар в котелното помещение. 7. При взрив в котела или газоходите. 8. Ако в работата на котела възникнат непознати явления (удари, вибрации и други). 9. Котелът да не се запуска отново, преди да е отстранена причината за аварийното спиране. VI. ДРЕНИРАНЕ НА КОТЕЛА И ИНСТАЛАЦИЯТА 1. Поради това, че в процеса на експлоатация водата се деаерира, а и образуването на котлен камък е незначително, не се препоръчва дренирането на водата от котела без крайна нужда. След приключване на отоплителния сезон котелът и инсталацията се оставят пълни с вода. 2. Конструкцията на котела позволява пълното му дрениране на самотек чрез дренажната линия. 3

4 VII. ПОЧИСТВАНЕ НА КОТЕЛА ПО ГАЗОВА СТРАНА 1. След всеки отоплителен сезон се отворя предният капак на котела и се извършва оглед на нагревните повърхности по отношение на нагар и сажди. 2. При необходимост от почистване да се извършва следното: - изваждат се турбулаторите от тръбите; - почистват се с телена четка тръбите, пламъчната тръба и димната камера; - сваля се люкчето в долната част на задния капак и се изгребват падналите сажди; - поставят се турбулаторите, като негодните се подменят; - предният капак се затваря, ако е необходимо се подменя уплътнение на капака; - при по-основно почистване може да се свали целият заден капак, като предварително се демонтира звеното от газохода. VIII. КОНСЕРВИРАНЕ НА КОТЕЛА 1. Консервирането на котела се налага при продължително бездействие, за да се предпази по възможност в най-голяма степен от въздействието на обкръжаващата среда. 2. При консервация на котела се извършва следното: - изключва се ел. захранването и горивозахранването; - демонтират се всички допълнителни съоръжения: горелка, циркулационна помпа, КИП и т.н. и се консервират; - котелът се почиства по газова система; - заглушават се плътно всички отвори, включително и фукса; - котелът се покрива с полиетиленово фолио за предпазване на обшивката му от повреди. ІХ. ЕЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТ 1. Забранено е работата на командното табло със свален капак. 2. Да се проверяват електрическите връзки на проводниците в различните клеми. Да се притягат не по рядко от един път месечно. 3. Да не се прави ремонт и други манипулации с командното табло при наличие на напрежение в него или при работеща горелка. 4. Проводниците, горелката и командното табло да бъдат изолирани от действието на вода и нафта. Х. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ 1. Не се допуска работа на горелката, ако някои от съединенията за гориво пропускат. 2. Да няма разлята нафта по пода на помещението и разхвърляни други горими материали. 3. Да се осигури вентилиране на помещението, когато работи горелката. 4

5 4. При установяване на ненормална работа на горелката или таблото, същите да се изключват и се отстраняват повредите. 5. При повреда на запалителната система на горелката, се забранява паленето с факла или по друг начин. 6. При всяко спиране на горелката да се спира горивото чрез спирателните вентили и да се изключва електрозахранването на командното табло. 7. След всяко спиране на горелката да се проверява дали не изтича нафта през дюзите в пещната камера, което означава, че електрическите магнет-вентили пропускат. 8. Забранено е всякакво пускане и работа на горелка с повредени или изключени защити и регулиращи прибори и устройства. 5

book

book 80 105 TEST STB Управляващо табло CFB 810 Ръководство за обслужване BG 2 Важни общи указания за употреба Техническият уред трябва да се използва само по предназначение и при съблюдаване на ръководството

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови

ДВУСТЕПЕННИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS N Горелките от серия PRESS N са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 171 до 1140 kw. Разработени са за употреба в средно големи битови отоплителни инсталации (на офисни и други обществени сгради), както и за малки и средно големи

Подробно

Catalogue2017_en

Catalogue2017_en Стоманени котли за течни и газообразни горива НАФТА ПРИРОДЕН ГАЗ ПРОПАНБУТАН Разчитайки на своя дългогодишен опит в производството на котли, работещи с течно или газообразно гориво, THERMOSTAHL предлага

Подробно

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли

ДВУСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RL Горелките от серия RL покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли СЕРИЯ Горелките от серия покриват мощности от 154 до 2700 kw и са разработени за работа с водогрейни, парни и котли с диатермично масло. Горелките са двустепенни и са оборудвани с програматор, който дава

Подробно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно

ТРИСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS T/G Горелките от серия PRESS T/G са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са мно СЕРИЯ Горелките от серия са с мощност от 830 до 5340 kw. Серията включва 4 модела. Тези горелки са много подходящи за котли с голямо съпротивление на горивната камера. Техните характеристики ги правят

Подробно

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл

ЕДНОСТЕПЕННИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RIELLO 40 G Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отопл СЕРИЯ Едностепенните нафтови горелки от серията Riello 40 G са разработени да задоволят всички нужди за отоплението на дома. Серията включва 10 модела с мощност от 12 до 240 kw. Всички горелки са изработени

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ RLS/BP MX Горелките от серия RLS/BP MX се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всичк СЕРИЯ Горелките от серия се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно

Baymak-LINYITOMAT-PLUS BG

Baymak-LINYITOMAT-PLUS BG ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на котел на твърдо гориво LiNYiTOMAT PLUS 20, 40, 60, 80 www.erato.bg ВНИМАНИЕ! -прочети инструкцията преди монтаж, експлоатация или обслужване. -първата топла проба

Подробно

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc

Microsoft Word - centrala_SB_02_bul.doc L8542350 Rev. 04/04/02 Централа за управление SB.02 Инструкция за експлоатация Упътване за настройка на централа SB. 02 Централа SB.02 може да се използва с мотори, чиято мощност не превишава 500W. Внимание:

Подробно

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в

МОДУЛИРАЩИ МАЗУТНИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/N - P/N ECO Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в СЕРИЯ Горелките от серия PRESS P/N са с мощност от 800 до 5130 kw. Серията е разработена за употреба в битови и промишлени инсталации, изгарящи гориво с различен вискозитет - от 7 до 60 E при 50 C. Горелките

Подробно

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ RLS /M MX Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички

Low NOx МОДУЛИРАЩИ КОМБИНИРАНИ ГОРЕЛКИ RLS /M MX Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички Горелките от серия RLS/M се характеризират с моноблочна структура, което означава, че всички необходими компоненти са събрани в едно съоръжение. Това прави инсталацията много побърза и лесна. Серията покрива

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ ER Индустриалните горелки от серия ER са специално разработе СЕРИЯ Индустриалните горелки от серия са специално разработени за инсталации с много големи топлинни мощности. Тези горелки позволяват да се реализира гъвкава модулна горивна система, която може да включва

Подробно

МОДУЛИРАЩИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/G Горелките от серията PRESS P/G покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогр

МОДУЛИРАЩИ НАФТОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ PRESS P/G Горелките от серията PRESS P/G покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогр СЕРИЯ Горелките от серията покриват диапазон от 415 до 5340 kw. Могат да работят като двустепенни прогресивни или като модулиращи с инсталиране на PID регулатор на мощността и съответния датчик (за температура

Подробно

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год.

Рег. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на год. год. РЕВИЗИОННА КНИГА на СПО вид собственик гр./с. ул., започната на завършена на На съоръжение с повишена опасност: РЕВИЗИОННА КНИГА Регистрационен Регистрационен Производител (комплектовчик) Заводски на производство

Подробно

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр

ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фр ХЛАДИЛНИК ФРИЗЕР С DC КОМПРЕСОР МОДЕЛ: DC-26F / 32F / 42F ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА ( Български) Поздравления за покупката на този качествен Хладилник Фризер. Ние, производителите, вярваме че ще се радвате

Подробно

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата

ИНДУСТРИАЛНИ ГОРЕЛКИ С РАЗДЕЛНА КОНСТРУКЦИЯ, РАБОТЕЩИ НА ГАЗ, НАФТА ИЛИ КОМБИНИРАНИ СЕРИЯ DB Серията DB представлява истинска революция в продуктовата СЕРИЯ Серията представлява истинска революция в продуктовата гама на индустриалните горелки Riello. са горелки с разделна конструкция, предназначени за инсталации с големи топлинни мощности. Могат да бъдат

Подробно

Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите

Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите Low NOx ЕДНОСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS Едностепенните газови горелки от серията Gulliver BS са специално разработени да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на система, състояща се от водогреен пелетен котел от серията Pelletherm 18v4, Pelletherm 25v4, Pelletherm 30v4 и

ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на система, състояща се от водогреен пелетен котел от серията Pelletherm 18v4, Pelletherm 25v4, Pelletherm 30v4 и ИНСТРУКЦИЯ за монтаж и експлоатация на система, състояща се от водогреен пелетен котел от серията Pelletherm 18v4, Pelletherm 25v4, Pelletherm 30v4 и автоматизирана горелка за пелети от серията GP http://

Подробно

КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА (IAV/IAM/CWH/IWH) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА (IAV/IAM/CWH/IWH) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМБИНИРАНИ БОЙЛЕРИ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА (IAV/IAM/CWH/IWH) ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБЩА СХЕМА Изход топла вода Вход серпентина Изход серпентина Вход студена вода Емайлирана серпентина Кожух от неръждаема

Подробно

ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ София

ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ София ПРОИЗВОДСТВО НА АВТОМАТИЗИРАНИ ПЕЛЕТНИ СИСТЕМИ www.firepower.bg www.otopleniespeleti.com office@otopleniespeleti.com +359886207777 +359892040109 София, бул. "Европа" 138, 1360 Складово производствена зона

Подробно

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg

salus_sbmv22_-28_pl_v_bg Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 1 2-пътен вентил със задвижващ механизъм Модел SBMV22/SBMV28 Инструкция за експлоатация Salus SBMV22 /28 PL_Layout 1 31.07.2014 14:13 Strona 2 2 Salus

Подробно

MR- 2017_BG

MR- 2017_BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА МОНТАЖ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ПРОТОЧЕН КОТЕЛ/МОДУЛ С КОНТАКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ ПАСПОРТ НА ЕЛЕКТРОКОТЕЛ/МОДУЛ С КОНТАКТОРНО УПРАВЛЕНИЕ ЕКОТЕРМАЛ MR 6, 8, 10, 12, 15, 22, 30 KW MX 37,

Подробно

Vivid WorkshopData ATI

Vivid WorkshopData ATI KE III Jetronic 2 електромагнит на изпускателя на съда 11 запалителна бобина 37 ламда сонда 50 датчик за положението на лопатката за въздушния поток 100 блок за управление 3 горивна помпа 16 инжектор за

Подробно

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство!

Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Truma CP (E) classic BG Ръководство за употреба стр. 2 Ръководство за монтаж стр. 14 Да се съхраняват в превозното средство! Елементи за управление CP (E) classic Съдържание Използвани символи... 2 Предназначение...

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки о

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки о Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BSD Двустепенните газови горелки Gulliver BSD са специално разработени да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно отделят ниски

Подробно

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл

РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгл РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА НА ПРОФЕСИОНАЛЕН УЛТРАЗВУКОВ ПУЛВЕРИЗАТОР BG Размножаването, дори частично, на това Ръководство без предварително писмено съгласие на ERRECOM srl е строго забранено. ERRECOM srl

Подробно

4PBG B.book

4PBG B.book EKHBRD011ADV1 EKHBRD014ADV1 EKHBRD016ADV1 EKHBRD011ADY1 EKHBRD014ADY1 EKHBRD016ADY1 B Съдържание Страница Свързване към външно тяло EMRQ Обща информация... 1 Комбинация... 1 Свързване към захранване по

Подробно

1. MFL _en

1. MFL _en Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки. 3 9 10 10 11 12 13 13 13 13 13 14 (опция) 14 14 15 Плъзгащ се рафт (опция) Изваждаща се тавичка

Подробно

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву

Low NOx ДВУСТЕПЕННИ ПРОГРЕСИВНИ И МОДУЛИРАЩИ ГАЗОВИ ГОРЕЛКИ СЕРИЯ GULLIVER BS/M Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като дву СЕРИЯ Газовите горелки от серия Gulliver BS/M могат да функционират като двустепенни прогресивни или модулиращи. Разработени са специално да покрият нуждите на малки отоплителни инсталации, като същевременно

Подробно

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Проверил: Р.Ч./ г ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ВОДНА ПОМПА Превод на оригиналната инструкция МОДЕЛ RTM880 RTM878 ПРЕВОД НА ОРИГИНАЛНО РЪКОВОДСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЕЛЕМЕНТИ НА УСТРОЙСТВОТО 1. ВХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 2. ИЗХОДНО ОТВЪРСТИЕ ЗА ВОДА 3. ИЗХОДЕН

Подробно

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп

Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не проп Технически данни Седлови вентили (PN 16) VF 2 2-пътен вентил, фланцов VF 3 3-пътен вентил, фланцов Описание Характеристики: Конструкция, която не пропуска въздушни мехурчета Механично свързване с щракване

Подробно

Royat_instr_site_read

Royat_instr_site_read Noirot ROYAT 2 Инфрачервено отопление за баня Инструкция за монтаж и експлоатация (да се чете внимателно, преди извършването на всяко действие) 1 - ИЗБОР НА МЯСТО И ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА АПАРАТА Инфрачервеният

Подробно

Hoval Firmengruppe

Hoval Firmengruppe Кондензен газов котел UltraGas предимства Кондензен газов котел UltraGas UltraGas (15-90) Иновативна кондензна технология за еднофамилни и многофамилни домове. UltraGas (125-2000D) Голямо спестяване на

Подробно

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc

Microsoft Word - old_centrala_MBE_bul.doc L8542336 Rev. 11/03/01 Централа за MBE Инструкция за експлоатация Page 1 of 4 Вход за бутон пешеходен Page 2 of 4 Централа за мотор MBE Централата MBE може да се използва при мотори, които не превишават

Подробно